Archív článkov

Posolstvo 001

08.11.2010 15:30

Posolstvo 001

08.11.2010 - 15:30 hod

— Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca —

 

(Oznámenie budúcich proroctiev, ktoré ešte len budú prijaté skrytou vizionárkou, ktorá nemá tušenie, čo sa od nej bude požadovať a ako sa má v takom prípade zachovať.).

 

„Dieťa moje, máš zodpovednú prácu a nesmieš sa nechať nikým zastaviť. Pravda musí byť zjavená a oznámená svetu. Si vyvolená, aby si to vykonala. Dieťa moje, buď silná. Obráť sa s dôverou k Bohu a popros o vedenie pri uskutočňovaní môjho diela. Dieťa moje, máš pri sebe všetkých Svätých, ktorí s tebou na tomto diele pracujú. Títo Svätí (*viď na konci tohto posolstva), ktorých si videla, sú všetci s tebou tu, aby si s ich pomocou mohla moje posolstvá, ktoré nepoznajú hranice, šíriť do celého sveta, aby sa o nich každý mohol dopočuť. Si vedená ale nebudeš to mať ľahké, avšak ty si vytrvalá a snaživá. To, čo sa stane, bolo už všetko predpovedané. Ty si nástrojom pri zvestovaní Božieho Slova všetkým jeho deťom.

 

Nikdy nezabúdaj, že Boh miluje všetky svoje deti – aj hriešnikov, ktorí ho urazili. Pros o milosrdenstvo pre každého jedného z vás. Svätá rodina sa opäť zjednotí."

 

(Prestávka… na tomto mieste posolstva som bola prekvapená, takže som sa opýtala Matky Božej: "Dobre som porozumela tomuto odseku posolstva?" Ona sa nežne usmiala a pokračovala…)

 

"Áno, je to správne. Vezmi pero a píš - rozširuj pravdu, pokiaľ ešte nie je neskoro. Tieto posolstvá sú Božského pôvodu a musia byť rešpektované. Dôverujem ti, že zaistíš, aby tieto správy boli účinným spôsobom predávané neveriacemu svetu. Je nanajvýš dôležité, aby si zostala silná pre potreby môjho syna. Viem, že pre neho, s ním a kvôli nemu trpíš. Teš sa, lebo to je dobré. Buď požehnané, moje dieťa, že si bola pre toto poslanie vyvolená.

 

Zostaň silná a pros každý deň o vedenie. Staneš sa postupom času silnejšia. Neboj sa. Som každý deň s tebou a s tvojou rodinou. Si naplnená Duchom Svätým, takže budeš môcť odhaliť pravdu o pláne Môjho Otca na Zemi.

 

Dieťa moje, odstráň svoje pochybnosti. Ty si nenamýšľaš toto Božie Posolstvo. Písma s predpoveďami sa napĺňajú. Modli sa za všetky Božie dietky. Môj milovaný Syn je každým dňom tak mnohokrát zraňovaný. Je mučený hriechmi ľudí. Jeho utrpenie dosiahlo od čias jeho smrti na kríži bezpríkladnej intenzity. Máš energiu a ducha, ktoré sú potrebné, aby si s Božou pomocou vykonala svoje poslanie. Tvoja očista je ukončená a ty si teraz pripravená na boj, ktorý ťa očakáva.

 

Choď teraz, moje dieťa. Obleč si svoju výstroj. Postav sa so vztýčenou hlavou a pomáhaj v boji proti satanovi. Nezúfaj si z času na čas, keď sa budeš cítiť byť osamelou a izolovanou. Máš pri sebe všetkých anjelov a Svätých – medzi nimi Svätého Jána Pavla II., Svätú Faustínu a Svätého Jozefa – ktorí ťa na každom kroku tvojej cesty povedú.

 

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vieru, ktorú teraz máš. Si bojovníkom a si veľmi milovaná Bohom Otcom a mojim predrahým Synom. Si zjednotená s Ježišom a tvoje ruky sú vedené Duchom Svätým. Tak teraz choď, dieťa moje a použi v tomto dôležitom čase ľudských dejín všetky dostupné prostriedky, ktoré máš k dispozícii.

 

Nech ti žehná Boh, dieťa moje.

 

Tvoja milovaná Matka v Kristovi

Mária - kráľovná Zeme

 

*(Menované osoby sú obrazy rozličných Svätých, ktorí sa počas súkromného zjavenia ukázali, avšak ona nemala poňatie o tom, kto oni boli až pokým iní tieto osoby neidentifikovali, napríklad Svätý Ján Pavol II., Sestra Faustína a Svätý Jozef a dve ďalšie osoby, ktoré nie sú identifikované.)

 

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 002

09.11.2010 03:00

Posolstvo 002

09.11.2010 - 03:00 hod

— Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista —

 

Hľa, čas oznámenia svetu je blízko, že všetci tí, ktorí ma zavrhujú, zakúsia moju spravodlivú odplatu. Avšak moje milosrdenstvo pre všetkých tých, ktorí ma nasledujú v pravde môjho utrpenia na kríži, nepozná hraníc.

 

Radosť pre tých mojich prívržencov, ktorí odolávajú pokušeniam, s ktorými sú každodenne konfrontovaní, bude preveliká. Všetci ostatní, ktorí sa môjmu učeniu obracajú chrbtom, sú slepí môjmu prísľubu, ktorý som bol dal, keď som pre ich hriechy zomieral na kríži. Som v hlbokom bôli a cítim sa bezútešne v opustenosti, ktorú zo strany mojich milovaných hriešnikov zakúšam a za ktorých som položil svoj pozemský život. Zem je v tomto čase v hlbokej duchovnej temnote. Vy, moji prívrženci, veľmi trpíte spolu so mnou, keď hľadíte na Zem plnú hriešnikov, ktorí nielenže sa obracajú chrbtom môjmu Nebeskému Otcovi ale aj mne, ktorý som vytrpel veľkú obeť, aby som ich zachránil od večného zatratenia. Zúfam si plačúc horké slzy sklamania a smútku nad spôsobom, akým som bol po druhý raz odmietnutý. Vyzývam mojich prívržencov po celom svete , aby sa v tomto čase smútku spojili. Musia zo seba striasť svoju ľahostajnosť k modlitbe a musia sa so mnou spojiť v pomoci tým, ktorých duše boli ukradnuté satanom.

 

Je ešte čas pre hriešnikov konať pokánie. Niet žiadnej jednoduchej cesty. Toto pokánie musí vyjsť zo srdca každého. Nemajte strach jednohlasne pozdvihnúť vaše hlasy pri hlásaní lásky, ktorou zahrňujem všetkých ľudí bez rozdielu – kresťanov, moslimov, hinduistov, židov a všetky ostatné náboženstvá, ktoré povstali z omylov a zavádzaní ľudského ducha. Posledný krát vás všetkých vyzývam, aby ste otvorili oči pre pravé Slovo Boha, ktorý vám poslal Božie Slovo cez svojich prorokov. Pravda bola napísaná a zdokumentovaná vo Svätom Slove Svätého Písma, ktoré nikto nemá právo opravovať a pozmeňovať alebo sa pokúšať ho podľa vlastnej interpretácie prekrúcať. Existuje len jeden jediný BOH! Vyzývam vás všetkých, aby ste zložili svoje zbrane, otvorili oči a nasledovali ma do večného života.

 

Všetkých vás tak nesmierne milujem, že som pre vás obetoval svoj vlastný život. Už ste na to zabudli? Pre moje Božie Milosrdenstvo vás všetkých naposledy naliehavo prosím, aby ste sa ku mne navrátili. Skrze moje Milosrdenstvo sa vrátim na Zem, aby som vás preveril a pomohol vám nazrieť do vašich sŕdc a hľadať v nich pravdu. Nedovoľte klamárovi a podvodníkovi (satanovi), aby vás zničil. Hľadajte pravdu. Láska – čistá Láska – je tou pravou cestou do ríše môjho Nebeského Otca.

 

Prosím, prosím, vzhliadnite na moje Božie Milosrdenstvo. Ja milujem bez rozdielu každého jedného z vás. Proste teraz o odpustenie. Podajte mi svoje ruky a nechajte ma, aby som vás viedol do kráľovstva môjho Nebeského Otca. Vrátim sa už skoro na Zem, ako to bolo predpovedané. Ten čas môjho Druhého Príchodu príde už tak skoro, že mnohí nebudú na to pripravení. Tak mnohí budú tým šokovaní a zaskočení, že nebudú chcieť veriť, že sa to deje. Nezostáva už veľa času pre mojich prorokov, aby ľudstvo pripravili na túto veľkú udalosť.

 

Veriaci, apelujem na vás všetkých, aby ste si vzali moje VAROVANIE k srdcu a šírili všade vo svete túto Pravdu! Napomínajte ľudí, aby prosili o moje Milosrdenstvo. Budem sa snažiť zachrániť každú jednotlivú dušu až do jej posledného výdychu, ktorá preukáže ľútosť. Avšak nemôžem a nikdy nebudem zasahovať do vašej Slobodnej vôle. Napomínam vás, aby ste počuli tieto moje slová a vzali si ich k srdcu. Všetkých vás milujem a prosím vás, aby ste sa modlili za obrátenie pred koncom času, ktorý teraz prichádza. Neželám si desiť mojich prívržencov ale všetkých vás s naliehavosťou úpenlivo prosím, aby ste teraz zachraňovali duše. Musíte všetkým pripomínať naliehavosť odpútať vášho ducha od všetkých pozemských márnivostí. Namiesto nich hľadajte cnosti jednoduchosti a pokory, zbavené od Ega a uctievania pozemských modiel.

 

Jednoduchí ľudia budú tými, ktorí budú šíriť pravdu o mojom Druhom Príchode. Kvôli rýchlo sa rozmáhajúcej duchovnej temnote, šírenej ateizmom v dnešnom zúboženom, nevďačnom svete a pre masívny nárast kultu satanizmu, sú to práve tieto jednoduché duše – praví veriaci – ktorí budú musieť prevziať túto úlohu.

 

Modlite sa teraz za ľudstvo, pretože svet smeruje do veľkého súženia, ako to bolo predpovedané v Písme Svätom. Je to vec slobodnej vôle ľudí, či budú hľadať odčinenie a odpustenie svojich hriechov alebo nie. Nemajte nikdy strach. Moja láska je vždy milosrdná.

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 003

11.11.2010 12:19

Posolstvo 003

11.11.2010 - 12:20 hod

— Ľudstvo stojí pred konečnou očistou —

 

Áno moja milovaná dcéra, Ja som to. Ty a ja budeme bok po boku pracovať a pripravovať svet na časy, ktoré teraz na ľudstvo prichádzajú, ako Zem postupne vstupuje do záverečného očistného procesu.

 

Je dôležité, aby sa táto očista uskutočnila, pretože bez nej nie je možný večný život pre moje deti. Prídu dni súženia, s ktorými budú konfrontované všetky moje deti, ale predovšetkým pre tie, ktoré sú Mi oddané. Je to časť zápasu, ktorý bude musieť byť vybojovaný pre záchranu duší.

 

Uvoľni sa a nechaj precitnúť svoje srdce mojou láskou, dcéra moja. Prijmi ju, lebo ona je mojim darom. Budeš tomu prekvapená ale ja som tvojou rodinou. Ty si u mňa doma v mojom kráľovstve. Máš teraz naplniť poslanie. Chyť sa mojej ruky a ja povediem tvojho ducha, aby priviedol moje deti do môjho Najsvätejšieho Srdca. Odpočiň si teraz, moje dieťa.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Váš milujúci Spasiteľ

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 004

11.11.2010 12:20

Posolstvo 004

11.11.2010 - 12:20 hod

— Druhé posolstvo Panny Márie —

 

Ty moje Božie dieťa si silné a výnimočné. Vždy budem s tebou pracovať, pretože si tu na Zemi videla obe stránky života. Ty moje dieťa musíš chápať, čo je podstatou Božieho diela. Buď požehnaná, moja milovaná, ďakujem ti.

 

Áno, milé moje dieťa, tebe boli dané milosti pre túto tvoju prácu. V momente, keď do tvojej duše vstúpil Duch Svätý, si bola pripravená pre túto prácu.

 

Moja bezpodmienečná láska k tebe ti dodá síl a budeš sa cítiť silnejšie ako po predošlé dni. Prosím nerob si starosti z negatívnych pocitov, ktoré ťa len zdržiavajú. Modli sa ku mne, tvojej večnej matke, každý deň. Nikdy ťa neopustím a nenechám ťa bez pomoci v tvojej práci. Tebe, moje milé dieťa, bol daný obzvlášť výnimočný dar a teraz ho musíš vedieť využiť spôsobom, ktorého si schopná len ty sama. Áno dieťa moje, rozumiem ti, že to všetko teraz na teba pôsobí skľučujúco. Buď si však jedného vždy istá - ja ťa sprevádzam na každom tvojom kroku tvojej cesty. Pokoj s tebou.

 

Budem navždy prebývať v tvojom srdci. Žehnám ti, dieťa moje a ďakujem ti, že si mi odpovedala.

 

Matka pokoja a nádeje, Mária

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 005

12.11.2010 02:59

Posolstvo 005

12.11.2010 - 03:00 hod

— Hriechy mi lámu moje Sväté srdce —

 

Píš nasledovné, dcéra moja. Hodiny tikajú. Neignoruj moju naliehavú prosbu zverejniť moje varovanie. Je potrebné konať pokánie teraz. Moje deti musia počuť moje varovanie teraz. Moja dcéra, komunikuj najprv s kresťanskými skupinami, aby si im odovzdala moje prosby.

 

Zostaň silná. Ja som si ťa pre túto prácu vyvolil, aby bola moja prosba o nápravu rýchlo vypočutá. Napíš túto knihu a sprostredkuj cez ňu moje posolstvá za pomoci moderných komunikačných prostriedkov ako sú internet a masové médiá. A hoci je moja požiadavka naliehavá, podržím tvoju ruku, aby si tomuto posolstvu porozumela.

 

Si silnejšia, ako si myslíš. Denne sa ku mne modli môj ruženec Božieho milosrdenstva. Neboj sa. Prečo si taká ustráchaná? Večný život po tom, ako sa Nebo a Zem prepoja, bude uvítaný. To je to, čo sa človek od počiatku času snažil získať. Nenechaj sa oslepiť atrakciami, ktoré ti ponúka Zem. Zblednú v porovnaní s leskom kráľovstva Môjho Otca. Bude ti zoslaná pomoc, akonáhle sa začne plán tvojho poslania odvíjať.

 

Tieto posledné dni boli pre teba záťažou a predsa si vo svojom srdci akceptovala, čo od teba požadujem. Je pre teba ťažké a snáď aj trocha skľučujúce prijať toto všetko, no je nutné, aby si mi dôverovala.

 

Zachovaj ma vo svojom srdci a opri sa o mňa. Odovzdaj mi každú svoju pochybnosť a tvoja úloha sa ti stane ľahšou. Musíš pripomínať ľuďom prisľúbenia a pritom sa odvolávať na moje písané slovo. Opieraj sa o moje Sväté písmo, ktoré dodá tomu zmysel. Nikdy sa neboj pripomínať ľuďom, ako ich hriechy zraňujú moje Sväté srdce a ako veľmi prebodávajú dušu môjho večného Otca.

 

My - moja Matka a všetci svätí - držíme tvoju ruku a dávame ti silu. Budú ti zoslané praktické pokyny a dvere sa ti pootvoria, aby sa ti pomohlo pri tvojej práci.

 

Stráň sa tých, ktorí ti spôsobujú prekážky, aby ťa zdržiavali pri tvojom šírení týchto správ. Modli sa za nich a ďalej pokračuj. Viem, že si unavená z toho, že si tak rýchlo reagovala na moju prosbu.

 

Teraz je čas na odpočinok, dieťa moje. Reagovala si dobre a odvážne. Nikdy sa nevzdávaj.

 

Tvoj milujúci spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 006

12.11.2010 15:00

Posolstvo 006

12.11.2010 - 15:00 hod

— Táto kniha zmení životy a zachráni duše —

 

Napreduj a konaj, čo má byť vykonané, aby ľudia videli a počuli moje Božské posolstvá.

 

Dôverujem ti, dcéra moja, že využívaš práve to, čo podľa tvojho pocitu pritiahne pozornosť ľudí, aby čítali tieto posolstvá. Potrebuješ celú svoju energiu, aby si mohla písať túto knihu. Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, táto kniha je to, čo bolo prorokované. Ty si pisateľka. Ja som autor.

 

Nebuď tým prekvapená ani zaskočená, pretože toto je nanajvýš svätá úloha a ty si bola vyvolená, aby si túto prácu so mnou vykonala. Trvá tri mesiace. Želám si, aby bola zverejnená po celom svete. Musí byť rozsiahla, účinná a žiadaná miliónmi ľudí, tak ako Biblia.

 

Moja dcéra, môžeš to zverejniť ako „Hovory so skrytým prorokom“. Je to v poriadku, ak to takto spravíš. Prečo sa obávaš, dieťa moje? Si vedená Nebesiami. Musíš zostať silná. Maj vieru vo mňa. Oddaj sa mi. Pri každom kroku tvojej cesty ti podržím ruku. Neskôr sa porozprávame.

 

Váš milujúci spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 007

13.11.2010 03:00

Posolstvo 007

13.11.2010 - 03:00 hod

— Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja —

 

Moja milovaná dcéra, zakúsila si strašné prenasledovanie, ktoré som dopustil, aby som ťa vyslobodil z pekelných múk. Teraz si oslobodená a tvoj duch ti umožňuje šíriť moje slovo, aby mohli byť ľudia zbavení múk, ktoré by ich očakávali, ak by boli takí nerozumní a podľahli by diablovi.

 

Ty, moja dcéra, si mala hneď od počiatku poslanie. Celý čas po tých niekoľko pár dní ťa posilňujem. Čo myslíš, že povieš za týždeň, za rok alebo za dva roky? Si bojovník, statočný až do konca. Budeš so mnou pracovať, aby si očisťovala duše mojich milovaných detí, s ktorými mám hlboký a absolútne milujúci súcit. Láska prúdi v mojich žilách ako rieka. Môj súcit nikdy nepominie aj napriek skutočnosti, že moje deti sa vydávajú iným smerom.

 

Chcem ich ochrániť pred mukami pekla

Povedz im, dcéra moja, že ich chcem ochrániť pred mukami pekla. Je potrebné, aby sa vo svojom neutešenom stave obrátili na mňa. Je len jediná cesta k láske a k pokoju. To sa naplní v mojom novom raji, keď sa zjednotia Zem a Nebo. Neviete o tom? Nikdy ste nepočuli o mojom dávnom prísľube večného života, kde všetci tí, ktorí sa ku mne obrátia, budú vyzdvihnutí s telom, dušou a duchom do Novej Zeme a Nového Neba? A tak premýšľajte a uvažujte, že by snáď raj môjho Otca nebol býval odpradávna prisľúbení jeho deťom?

 

Uverte, úpenlivo vás o to prosím. Uvážte predsa. Ak ste sa ešte nikdy nezaoberali Svätým Písmom, tak si položte jednu jednoduchú otázku. Keď cítite lásku vo svojom srdci, odkiaľ myslíte, že táto pochádza? Je to láska, ktorá vám dáva pocit nežnosti, miernosti, skromnosti a silu oslobodenej túžby od všetkého sebeckého a egoistického? Ak áno, tak potom je to práve táto láska, ktorú Ja prisľubujem všetkým svojim deťom, ktoré sa ku mne obrátia.

 

Ako vás všetky svetské snaženia zanechajú prázdnymi a nenaplnenými

Viem milé deti, že je pre vás ťažké uveriť v existenciu iného ako tohto sveta, v ktorom žijete. Neza-búdajte však, že tento svet bol stvorený Bohom, Večným Otcom, avšak Satan, ten večný luhár, ho pošpinil svojou skazenosťou a hriešnosťou. On, Satan, je nanajvýš zvrátený. Vy, deti moje, predsa musíte vedieť, že všetky svetské túžby, za ktorými sa v neukojenej túžbe neustále pechoríte, vás nikdy nedokážu vnútorne naplniť a uspokojiť? Cítite prázdnotu, ktorú si nedokážete vysvetliť, nie je tomu tak? Ale vy túžite stále po viac a viac. A predsa zostávate i naďalej nenaplnení i keď cítite, že by ste naplnení a uspokojení byť mali. Čím to teda je? Už ste sa niekedy zahľadeli do svojich sŕdc a spýtali ste sa sami seba, prečo? Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá.

 

Otec stvoril človeka. Človek bol pokúšaný satanom. Satan existuje v tomto krásnom svete, ktorý môj Otec stvoril z čistej lásky. Žiaľ Satan bude až do môjho Druhého príchodu i naďalej existovať. A až potom bude jemu, Satanovi, dokázaná všetka jeho lož a podvod, ktorými zvádzal moje deti. Avšak pre mnohé z mojich detí bude potom už neskoro, vrátane pre tie, ktoré sú váhavé a neisté vo viere o Božom stvorení sveta mojim Otcom v Nebesiach.

 

Neodmietajte ma

Počúvajte! Ja Kristus, Spasiteľ, zoslaný preto, aby som vám všetkým poskytol druhú príležitosť vojsť do kráľovstva môjho Otca, vypočujte si teraz môj prísľub. Počujte môj hlas, zoslaný k vám skrze Božiu milosť cez vizionárov a prorokov sveta dnešných dní a pochopte, že všetky deti sú v očiach môjho Otca rovnako milované.

 

Tým, ktorí ho nasledujú, je žehnané avšak zároveň trpia aj muky pre tie duše, ktoré nechcú v Neho uveriť a odmietajú načúvať Mu. Boh stvoril svet. Svet nevznikol z ničoho. Človek si taký úžasný zázrak nevymyslel a vaša veda ho nikdy nebude schopná môcť vysvetliť a ani si ho človek nikdy nedokáže sám vykonštruovať. To Božské, mystické a nadprirodzené nedokáže byť nikdy pochopené, dokiaľ sa všetky Božie dietky s telom, dušou a duchom neoddajú mojej čistej láske, ktorú im všetkým ponúkam.

 

Úpenlivo vás prosím, neodmietajte svojho Stvoriteľa a nepočúvajte mätúce a zavádzajúce klamstvá, ktoré vám nahovára podvodník a klamár cez hordy slobodomurárov – iluminátov a cez falošných prorokov z rozličných bizarných a zákerných kultov, ktoré povstali a vznikli len na základe ľudskej hlúposti.

 

Satan naozaj existuje

Človek je slabý. Aj samotní svätci padali satanovi za obeť skrze jeho neustále pokúšania. Problém je v tom, že tí, ktorí hľadajú zábavu, neveria, že on skutočne existuje. Iní zase nevedia, že on je nanajvýš reálny a že je skutočne jestvujúci. Oni sú tí, ktorí mi spôsobujú najväčšiu bolesť môjho Svätého srdca.

 

Rany sa znova otvárajú a hnisajú

Tak nevýslovne trpím, že rany, ktoré mi boli spôsobené pri mojom strašnom ukrižovaní a ktorým som podľahol, sa nanovo otvárajú, hnisajú a zanechávajú ma v nepredstaviteľnej smrteľnej agónii tela, duše a Božstva. No ja sa nikdy nevzdám lásky k vám.

 

Ja vás vyzývam a apelujem na vás z Nebies v mene Môjho večného Otca, ktorý vás stvoril z čistej lásky, aby ste vytrvali a zostali verní. Odmietnite Satana. Verte, že existuje. Akceptujte jeho reálnu existenciu. Otvorte konečne oči. Nevidíte snáď všetok ten chaos, ktorý zapríčiňuje vo vašich životoch? Ste snáď slepí?

 

Posolstvo bohatým

Bohatým odkazujem: Postojte. Zamyslite sa na okamih a opýtajte sa Boha: Teší vás vaše postavenie užívať si života podľa vlastných pravidiel? Je to v súlade s vašim vnútorným hlasom? Zapredali ste ma za svetské radovánky a pôžitky? Tie samé excesy zanechajú len prázdnotu vo vašom vnútri. Cez pocity vo vašich srdciach budete vedieť, že to nie je správne. Vy však dychtíte ešte viac po tejto ničote, prinášajúcej vám zrušenie a pôžitok, ktoré vám podsúva podvodník a klamár výmenou za vaše duše.

 

Posolstvo pre tých, ktorí nasledujú iluminátov

Naliehavo vás prosím, predovšetkým tie moje deti, ktoré sú vtiahnuté do inštancií iluminátov a ostatných zlovestných skupín zla. Ak sa raz medzi nich dostanete, budete navždy zatratení. Či snáď nechcete pochopiť že to, čo vám výmenou za vaše duše bolo prisľúbené, je len klamstvom? Klamlivá a desivá lož. Nikdy neobdržíte tie dary, ktoré vám títo poslovia z hlbín pekla nasľubovali. V mene Spasiteľa vášho, ktorý za vás položil svoj život na kríži, aby vás zachoval pre večný život, prosím nedovoľte, aby som vás teraz stratil. Ja vás milujem, deti moje. Cez horúce slzy mojej lásky k vám úpenlivo vás prosím, neodmietnite ma výmenou za lživé prísľuby Satanove.

 

Odpustím všetkým, ktorí sa vyspovedajú

Nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, pretože ona je jedným z tých darov, ktoré vám boli dané, keď ste boli zrodení vo svetle Boha. Prídem už skoro, ako to bolo predpovedané v Písmach – a to skôr, ako si toho budete môcť byť vedomí. Svet sa ponorí do tmy a zúfalstva. A keď sa vám ukážu vaše hriechy – nezávisle od stupňa ich závažnosti – Ja ich odpustím každému jednému z vás v okamihu spovede. A títo vstúpia so svojim telom a dušou do raja, keď sa Zem a Nebo spoja v jedno. Tam budete navždy prebývať váš život večný spoločne s vašimi rodinami.

 

Prísľuby, ktoré ponúka raj

Žiadna choroba, žiadne telesné slabosti a nedostatočnosti, žiaden hriech — len láska. To je prísľub môjho raja. Nikto nebude chcieť niečo požadovať, pretože každý bude žiť v dostatku, harmónii, radosti a láske.

 

Realita pekla

Neodmietajte tento život za ten život, ktorý vám bol prisľúbený satanom. Ste klamaní a zavádzaní. Keď pôjdete po tejto falošnej ceste, na ktorej niet Boha ani mňa, Ježiša Krista, tak kráčate po ceste smerom do večného zatratenia. Budete od zdesenia kričať, keď spoznáte svoj omyl. Budete zúfalo kričať a všemožne žobroniť o zmilovanie. Budete si driapať tvár, budete si trhať vlasy. Avšak vy máte od Môjho Otca dar slobodnej vôle, preto vám tento nikto nemôže odobrať. Keď sa teda slobodne rozhodnete pre túto falošnú cestu, budete navždy zatratený horiac vo večných plameňoch pekla. Toto je veľmi reálne. V konečnom dôsledku však najväčším prekliatím bude vaše poznanie, že Boh existuje, že naozaj existujem Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus. Avšak v tomto štádiu nebude už viacej žiadnej možnosti pre vašu záchranu.

 

Vaša rodina bude na vás hľadieť z opačnej strany. Keď sa tak stane a vy spoznáte tu strašnú pravdu, bude už neskoro. Nezabudnite na tieto slová. Najväčším prekliatím je, keď viete, že nikdy neuvidíte tvár Boha. To bude tá najväčšia muka, ktorá vám naveky zostane v plameňoch pekla, kde bolesť neúprosne a na veky pretrváva. Namiesto pôžitku večného života v raji, ktorý vám boľ zasľúbený, sa ocitnete kvôli klamstvám podvodníka a klamára v strašných koridoroch pekla. Je to nanajvýš skutočné a reálne a predstavuje to muky pre večnosť.

 

Vy všetci, ktorí neveríte, že komunikujem s ľuďmi, prosím vás, denne sa modlite k môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Modlite sa moju modlitbu k Božiemu Milosrdenstvu (ruženec Božieho Milosrdenstva) o 15 hodine každý deň. Odpoviem na vašu žiadosť láskou, ktorú okamžite pocítite. Držte sa mojej ruky. Nepusťte ju. Ja vás všetkých tak veľmi milujem, že som za každého z vás obetoval svoj život, aby ste mohli byť zachránení.

 

Tentokrát pri mojom Druhom príchode prídem ako sudca. I keď vás tak veľmi milujem, nemôžem zasahovať do daru vašej slobodnej vôle, ktorú ste dostali od môjho Nebeského Otca. Dúfam, že cez mojich dnešných vizionárov a prorokov nakoniec budete načúvať mojim slovám. Pravda je tou cestou, ktorá vám pripomenie večnú spásu a ona predstavuje nový začiatok, keď sa raj navráti na Zem.

 

Lož satana

Lži a klamstvá – a je jedno, ako zvodné sú – zostanú nimi vždy. Sú to lži a klamstvá, ktoré sú určené k tomu, aby boli ukradnuté milované duše. To však môj Otec, večný Stvoriteľ a Tvorca Zeme, nemôže nikdy dopustiť.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 008

14.11.2010 23:00

Posolstvo 008

14.11.2010 - 23:00 hod

— Znak konca časov ale Božia sláva sa navráti na Zem—

 

Moja milá dcéra, necíť sa byť kvôli pochybnostiam, ktoré si dnes pociťovala, vinná. To je prirodzené. Tvoje chápanie duchovných vecí nie je natoľko silné, ako by malo byť, ale to je v poriadku.

 

Ja ťa budem viesť a ty postupom času pochopíš účel svojej misie. Potrebujem aby si pri tejto práci bola silná a poslušná voči mne. Toto je ťažké poslanie a bude pre teba emocionálne dosť vyčerpávajúce. Posielam ti duchovného vodcu, aby ti pomohol prekonávať enormnú záťaž, spojenú s plnením tejto úlohy. Dôležitosť tohto poslania je v tom, že bez tejto práce by Satan zvádzal oveľa viac duší do večného zatratenia. Dcéra moja, pamätaj si, že si súhlasila s touto prácou ešte prv, ako som ti ju bol poslal, aby si ju vykonávala.

 

Budem viesť tvojho duchovného vodcu. On bude poznať pravdu, keď ty budeš hovoriť. Medzičasom už rozpoznávaš niektoré z hriechov ľudí a to spôsobom, ktorý bol pre teba doposiaľ nepredstaviteľným. Zbadala si ten rozdiel? Cítiš sa zvláštne, keď si sa dívala na moje deti? Videla si ich v úplne inom svetle, nie je tomu tak? To je sila môjho Ducha Svätého, ktorým som ťa bol požehnal.

 

Láska, ktorú si dnes pri Svätej omši vo svojom srdci pociťovala k mojim deťom a ku kňazovi, je tiež tým darom, ktorý som ti dal zoslaním Ducha Svätého. Odteraz budeš schopná vnímať, cítiť a počuť hriechy ľudí tým istým bolestným spôsobom, ako ich vnímam, cítim a počujem JA. Odteraz budeš hľadieť svojimi očami skrze moje Sväté srdce plné lásky, ktorú pociťujem voči svojim deťom.

 

Nemaj strach z týchto darov, dieťa moje. Nemaj pocit, že nezvládneš túto úlohu kvôli týmto darom, ktoré ťa robia silnou, takže sa už nikdy viac nebudeš chcieť poohliadnuť naspäť.

 

Teraz sa cítiš slabá. Ten pocit pochádza z mojej Božej moci, ktorá prechádzala tvojim telom. Ta pálivá horúčava, ktorú si pociťovala, je moja láska, ktorú pre teba mám. Neplač, dieťa moje. Až doposiaľ si bola neobyčajne silná a akceptovala si moju prítomnosť, hoci je tomu ešte len pár dní, ako som prvý krát k tebe prehovoril. Nie, dieťa moje, nenamýšľaš si to. Spýtaj sa sama seba a ostatných v tvojom okolí.

 

Tí, ktorí zapredávajú svoje duše Satanovi

Píš nasledovné: Svet sa potáca pod ťarchou temnoty a zlovestného sprisahania diabla, ktorý neustále vábi a zvádza moje deti. Sú ním natoľko opantané, že sa pred ním zvíjajú a plazia ako zvieratá nedôstojné ľudských bytostí. Koľko je len tých úbohých duší, kŕmených a presycovaných všetkými druhmi žiadostivostí, rozkoší a svetských márností v celej ich úbohosti, ktorú vnímajú moje deti v posväcujúcom stave viery? Tieto úbohé deti si namýšľajú, že majú skutočnú moc, ktorú im nahovoril satan. Veľa z týchto detí sa rozhodlo zapredať svoje duše satanovi, pričom sa týmto ešte aj chvália.

 

Veľa mojich detí sa nechalo zvábiť leskom, slávou a bohatstvom jeho prisľúbení, viditeľných po celom svete. Nie, ani sa nehanbia za to, že k nemu prináležia. Všetky jeho sľuby sú nie len klamstvami a lžami, ale on im ich dal z púhej nenávisti voči človeku, pretože satan nenávidí ľudí.

 

Satan klame moje deti a nahovára im, že je schopný poskytnúť im všetko možné – žiaľ to je číra lož! Tí, ktorí ho nasledujú a veria jeho prázdnym sľubom, nebudú môcť byť zachránení.

 

Modli sa, modli sa, modli sa za moje úbohé podvedené deti, dcéra moja. Viem, že si unavená ale maj na pamäti, že aj tie moje deti, ktoré sú vlažné vo svojej viere a ktoré nie sú navonok v priamom prepojení na satana, nech sa majú na pozore! Lebo mnohí z týchto mojich "prívržencov" vrátane mojich oddaných služobníkov – biskupov a kardinálov – znevažujú vieru mojich detí. V istých kruhoch, kde zlato a bohatstvo zatienilo Božie dary, ktoré im ako služobníkom Božím boli dané, sa následkom ich chamtivosti z nich vytratila duchovnosť a spiritualita.

 

Cirkev zišla zo svojej cesty a rúti sa do temnoty. Toto však, dieťa moje, bolo predpovedané a je znakom konca ustanovených časov, keď na stolec zasadne posledný pápež a svet sa pod vedením falošného proroka bude rútiť do záhuby.

 

Proroctvá a vízie, ktoré budú predchádzať môjmu Druhému príchodu, ti budú, dieťa moje, poskytnuté, aby si mohla byť mojimi deťmi počutá a pripravila ich na môj veľký deň VAROVANIA. Neznepokojuj sa. Božia sláva sa navráti na Zem. Moje deti budú vyslobodené zo zovretia satana, ktorý bude porazený. Je však dôležité, aby svojimi lžami a zvádzaním nestiahol so sebou do pekelných hlbín aj moje deti.

 

Moje slovo musí byť všade vo svete horlivo šírené. Moje deti musia načúvať mojim slovám. Z čistej lásky im dávam toto VAROVANIE, pretože tentoraz neprídem ako Spasiteľ ale ako spravodlivý sudca. Cez modlitby mojej milovanej Matky a mojich verných prívržencov na celom svete sa v minulosti oddialil čas príchodu môjho spravodlivého súdu, ale tentoraz tomu už tak viac nebude.

 

Nikto nebude poznať čas môjho Druhého príchodu

Ani tebe, ani nikomu z mojich detí, nebude nikdy oznámený čas môjho Druhého príchodu. Ten čas nemôže byť oznámený. Preto je tak dôležité, aby boli moje deti naň pripravené. Tí, ktorí sa naň nepripravia, nebudú môcť tvrdiť, že im nebola poskytnutá pravda. Keď sa varovanie uskutoční, potom spoznajú pravdu. Áno, keď sa vyspovedajú zo svojich hriechov, potom dostanú moje požehnanie. Keď však nebudú chcieť konať pokánie, potom budú zvrhnutí do hlbín pekla. Čas môjho Milosrdenstva sa pre nich navždy pominie.

 

Tak teraz choď, dieťa moje. Priprav moje slová, aby ich počul svet. Odkáž mojim verným deťom, ktoré vo mňa veria, že sa nemusia obávať. Odkáž im, aby sa za neveriacich modlili. A odkáž neveriacim, že sa majú ku mne obrátiť. Sprav všetko, čo je v tvojich silách, aby si ich napomínala, že mi majú otvoriť svoje srdcia.

 

Tvoj Spasiteľ Ježiš, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych.

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 009

15.11.2010 03:00

Posolstvo 009

15.11.2010 - 03:00 hod

— Môj Druhý príchod —

 

Moc ti ďakujem, dcéra moja, že i naďalej pevne zotrvávaš v mojej pravde a chápeš, že moja komunikácia s tebou je reálna. Pocítiš prítomnosť môjho ducha v tvojom tele vždy, keď k tebe budem prichádzať, aby som zjavil moje Božské posolstvo, ktoré ľudstvo v tejto dobe potrebuje na svoje precitnutie. Prinášam posolstvo čistej lásky, oddanosti a vernosti k deťom môjho Otca. Tieto posolstvá sú tu, aby všetkým veriacim v Boha objasnili, že je potrebné najprv padnúť na kolená a prosiť o porozumenie pravdy vyjavenej v knihe Zjavenia Jána.

 

Čas pre môj Druhý príchod je tu a jeho znamenia sa už odhaľujú pre tých, ktorí poznajú proroctvá, predpovedané pred mnohými vekmi. Len sa porozhliadnite - čo vidíte? Či snáď človek nedokáže rozpoznať desivý príchod toho, ktorému je vydaný? On sa ľstivo ukrýva za zlovestnými klamstvami a lžami, ktoré pod pláštikom pomoci a záchrany podsúva nič netušiacim vládam, ktoré ich prijímajú.

 

Počujte moje volanie, deti moje. Antikrist je pripravený vystúpiť na javisko sveta. Buďte ostražití, otvorte oči a vaše srdcia pre pravdu, lebo inak túto dobu neprežijete. Nebojte sa, mne verní a mne oddaní, lebo vy povediete moje stádo v svätom uctievaní k môjmu Večnému Otcovi. Potrava pre prežitie bude počas nadchádzajúcich dní temna v dostatku pre moje verné deti. Držte sa pohromade a majte sa navzájom v láske. Dodávajte si navzájom silu a odvahu, aby ste všade vo svete zjednocovali a spájali všetkých veriacich, všetky rasy a vierovyznania na spoločnej ceste smerujúcej do Nebeského kráľovstva môjho Otca.

 

Vašou úlohou bude napĺňať očakávanie ľudstva v Božiu lásku konaním dobra, šírením nádeje, pravdy a lásky. Cez spoločnú modlitbu a tým, že sa zbavíte fasády pýchy a nesmelosti, vám bude prepožičaná veľká sila. Spoločne budete mať veľkú silu. Vaša viera vo mňa, vášho Nebeského Spasiteľa, vám bude nápomocná obracať neveriacich na vieru. Je mnoho takých, ktorí bez vlastného zavinenia nevedia o mojej láske. Síce poznajú pocit lásky k sebe navzájom ale nevedia nič o tom, odkiaľ tento pocit pochádza. Veďte ich do Božieho svetla, moje verné Božie deti.

 

Ja som chlieb a ja som svetlo. Moje svetlo vás všetkách zachová v bezpečí. Ale naliehavo vás prosím, aby ste boli veľkorysí a mysleli na tie úbohé duše, ktoré potrebujú vaše vedenie. Musíte im byť príkladom a ukazovať im, ako sa majú ku mne priblížiť. Privádzajte ich umiernenou a na súcite založenou argumentáciou ku mne. Je dôležité, aby ste prebrali z duchovného spánku týchto nevedomých, pokiaľ ešte nie je neskoro.

 

Deti moje, nerozumiete snáď učeniu v Knihe môjho Otca? Táto Kniha (Písmo Sväté), ktorá odhaľuje znamenia môjho Príchodu na Zem, musí byť študovaná a prijatá za pravdu. Boh, môj Otec, neklame ústami prorokov a ani si neprotirečí. Teraz môžete vidieť znamenia Neba, ktoré boli predpovedané a preto sa musíte teraz na ne pripraviť.

 

Vy a vaše rodiny budete v jednom okamihu vyzdvihnutí k Nebesiam

Prosím, modlite sa o duchovné vedenie. Veriaci, pripravte sa teraz v mojom mene na boj a vzoprite sa antikristovi. Ľudia sa vám budú posmievať, keď ich budete upozorňovať na biblické proroctvá, zapísané v knihe Zjavenia Jána. Budú vás ironicky zosmiešňovať pre vaše názory a nadávať vám pre vaše napomínania. Ignorujte to, lebo máte teraz voči mne záväzky. Modlite sa a prehovárajte nevercov, aby prijali moje učenie. Nemajte strach. Nakoľko je mnoho takých medzi vami, ktorí sa strachujete o budúcnosť vašich rodín, tak musíte vedieť nasledovné: Keď nastane pre to čas, budete v jednom okamihu vyzdvihnutí spolu so mnou a vašimi rodinami smerom k Nebesiam. Potom obdržíte dar Večného života, keď sa spojí Nebo a Zem. To je to, čo je označované ako Nový raj. Nastane nový čas Božej slávy, lásky a naplnenia zasľúbení pre všetky moje verné deti.

 

Zostaňte silní a vytrvajte! Na krátke obdobie budete musieť znášať súženie. Ale vaša viera vás bude posilňovať. Nezabudnite, že vás všetkých milujem. Milujte aj vy mňa a pomôžte mi, aby som zachránil čo možno najviac duší.

 

Vy ste mojou mocnou armádou a čas je teraz tu, aby ste sa pripravili na boj. Ja vás všetkých povediem do kráľovstva môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ Ježiš Kristus.

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 010

15.11.2010 11:00

Posolstvo 010

15.11.2010 - 11:00 hod

— Globálna moc, Antikrist a znak šelmy —

 

Teraz spoznávaš pravdu a prijímaš Moje posolstvá pre to, čo sú. Napíš toto, Moja dcéra: rýchlosť, akou sa proroctvá odhaľujú, je pre všetkých evidentná. Pozeraj sa na zmeny v Mojej Cirkvi, ako jeden z prvých znakov. To bude, keď Podvodník zvedie mojich učeníkov na scestie.

 

Druhý znak sa prejaví v tom, že mnohí z vás nebudú mať naďalej kontrolu nad vlastnou krajinou. To zahŕňa materiálnu a vojenskú kontrolu. Moje deti, všetci vodcovia a tí, ktorí nesú zodpovednosť za ľudí, stratia všetku svoju moc. Budú ako čln bez vesla. Čln, ktorý riadia, nebude mať cieľ a budú stratení.

 

Moje deti, teraz sa musíte vytrvalo modliť, aby sa uvoľnilo zovretie tejto diabolskej skupiny ľudí, ktorá vyvíja toto úsilie. Nie sú z Božieho Kráľovstva a rafinovanou pretvárkou ich vonkajšieho zjavu si neuvedomíte, že sa jedná o mocnú silu, ktorá si dáva pozor, aby sa neprezradila.

 

Vy, Moje deti, nebudete múdrejšie. Budete si myslieť, že žijete v ťažkých časoch, ale táto fasáda je predurčená na to, aby ste takto uvažovali. Povstaňte teraz, Moje deti.

 

Znak šelmy

Neprijmite tento znak. Čím viacerí z vás toto odmietnu, o to väčší bude váš počet. Tento znak – znak šelmy – bude váš pád. Nie je to, ako sa zdá. Jej prijatím budete čím ďalej tým viac odstraňovaní.

 

Majte sa na pozore pred plánom, ktorý kuje Podvodník, aby sa všetky znaky Môjho Večného Otca a učenie Písma odstránili z vášho života. Uvidíte to v školách, nemocniciach a v ústave vašej krajiny. Najväčšia ohavnosť, ktorá Mi spôsobuje hlbokú bolesť, je odstránenie učenia Písma tými, ktorí sa Mne, Božskému Spasiteľovi, klaňajú. Veľmi skoro uvidíte, že Moje slovo a učenie pravdy bude odstránené a trestne postihované.

 

Vy, Moje milované deti, budete veľmi trpieť v Mojom mene. Za to sú zodpovedné tieto zlé sily. Sú riadené Satanom. Nájdete ich všade a hlavne u tých zodpovedných vodcov, od ktorých je závislé vaše prežitie. Deti, nemajte o seba strach. Skôr sa bojte o tie úbohé pomýlené duše, tak nakazené Podvodníkom, ktoré sa ťažko vytrhnú z jeho pevného zovretia. Týmto ľudom netreba veriť. Dávajte si pozor, ako s nimi komunikujete. Budú vás držať v takom silnom zovretí, pretože chcú všetko ovládať. Bude ťažké sa im postaviť na odpor, pretože budú kontrolovať dokonca vašu banku, váš majetok, vaše dane a stravu, ktorú potrebujete k prežitiu.

 

Avšak toto nebude dlho trvať, pretože ich dni sú spočítané. Ak naďalej zostanú v ich otroctve k zlému, budú ponorení do bezodnej priepasti takej hrôzy, že už len opísať ich osud by bolo veľmi strašné a tak desivé, že človek by padol mŕtvy ako kameň, keby len na minútu zazrel muky, ktoré budú musieť znášať.

 

Boj sa začne odvíjať, keď ruka Môjho Večného Otca rýchlo dopadne, aby potrestala hriechy sveta, ktoré sú viditeľné na tejto zemi. Hriechy, pre ktoré Som zomrel. Nikto sa nestane Božím dieťaťom, kto bude pritakávať alebo sa bude spolčovať s touto zlovestnou ale organizovanou armádou deštrukcie. Táto diabolská armáda, plná démonov z hlbín pekla, vykonáva zlo v takom rozsahu, ktorý nevinní ľudia ani len nie sú schopní pochopiť.

 

Nie je mojím záujmom ľakať Moje deti, ale je načase, aby pravda bola vyjavená. Povstaňte teraz, Moje deti. Bojujte proti silám zlého, skôr než vás oni zničia. Dajte si pozor na Globálne predpisy v každej forme, veľkosti, tvare alebo kóde. Pozorne sledujte svojich vodcov a tých, ktorí kontrolujú váš denný prístup k peniazom, ktoré vás budú živiť a udržovať pri živote. Musíte si teraz urobiť zásobu potravín.

 

Tieto posolstvá nedostávate ako reflexiu Môjho učenia, ale na to, aby ste ma teraz počúvali. Tieto proroctvá boli predpovedané. Moje deti musia pozorne počúvať. Duch temnoty narastá a vy, Moji nasledovníci, musíte zostať silní. Udržujte si vieru vo Mňa prostredníctvom modlitby. Každý z Mojich stúpencov sa denne musí modliť ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Tento posilní duše a v okamihu smrti im pomôže nájsť priazeň.

 

Moje deti, nechcem vám týmito posolstvami naháňať strach. Moji nasledovníci majú teraz voči Mne povinnosť. Dovoľte mi povedať toto: Pamätajte si, že budete naplnení Duchom Svätým, akonáhle prijmete moje slovo. Nebojte sa preto, že ste boli vyvolení. Vy, Moja armáda stúpencov, budete viesť k porážke Zlého. K tomu je potrebné sa modliť.

 

Prichádzam s posolstvom z čistej lásky. Neuvedomujete si, že zažijete raj, keď nebo a zem splynú v jedno? Nemusíte sa ničoho obávať. Moji nasledovníci budú telom, dušou a mysľou vyzdvihnutí do ríše Božskej Hierarchie. Uvidíte svojich milovaných. Tých milovaných, ktorí našli milosť u Môjho Večného Otca.

 

Robte, čo hovorím. Modlite sa, rozprávajte sa so Mnou, milujte Ma, dôverujte Mi. Za to vám dám silu. O ochranu si proste modlitbou svätého ruženca, ktorý vám s požehnaním darovala Moja milovaná Matka. Túto modlitbu sa musíte modliť ako ochranu proti Zlému. Na druhej strane musíte prosiť o ochranu ľudí, s ktorými prichádzate do styku, aby vás nemohli nakaziť alebo zničiť vieru, ktorú prechovávate ku Mne vo vašom srdci.

 

Modlite sa za mojich vizionárov a prorokov, aby boli ochraňovaní. Modlite sa za mojich zasvätených služobníkov, tých svätých oddaných služobníkov, ktorých som vám poslal, aby vás viedli. Títo, rovnako ako aj moji nasledovníci, podstupujú muky spôsobené Satanom. Nikdy sa neprestane snažiť vás zaslepovať voči pravde a použije akúkoľvek bludnú taktiku presvedčiť vás, že vaša viera je nesprávna. Počúvajte! Podvodník nasadí logiku a dôvody, zaobalené jemnosťou, aby vás presvedčil, že prináša nádej do vašeho života. Chce vás prostredníctvom Antikrista presvedčiť, že on je ten Vyvolený.

 

Antikrist

Mnohí moji nasledovníci padnú za obeť tomuto ohavnému podvodu. Majte sa na pozore. Bude sa považovať za posla lásky, pokoja a harmónie vo svete. Ľudia si pred ním kľaknú na kolená a budú sa mu klaňať. Ukáže vám svoju moc a vy budete presvedčení, že pochádza z božského zdroja. Ale nie je. Bude vám dávať pokyny spôsobom, ktorý sa občas bude zdať zvláštny. Praví veriaci budú vedieť, že nepochádza zo svetla. Za jeho vystatovačným, okázalým vystupovaním sa bude skrývať púhe zlo. Bude sa vystatovať a predvádzať, čo sa bude zdať ako pravý súcit a láska. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, Moje milované deti. Smeje sa za zatvorenými dverami.

 

Moje deti, hrozne vás zmätie. Objaví sa ako silný, sebavedomý, vtipný, starostlivý, milujúci a bude považovaný za záchrancu. Jeho pekná tvár všetkých osloví, avšak už veľmi skoro sa zmení.

 

Spôsobí vo svete strašné dopustenie a mnohých zavraždí. Činy jeho teroru budú všetci jasne vidieť. Zničí vašu nezávislosť a bude nástrojom na zavedenie znaku – znaku šelmy. Vy, Moje deti, musíte byť silné. Neprijmite znak, pretože ak tak urobíte, dostanete sa pod jeho diabolský hypnotický vplyv.

 

Mnohí zomrú pre svoju vieru vo Mňa. Nebojte sa, pretože ak trpíte pre Mňa, vo Mne a so Mnou, ste vyvolení. Modlite sa, modlite sa, aby ste nepodľahli vláde jeho teroru. Postavte sa a bojujte pre Mňa.

 

Nedovoľte, aby Antikrist celým svojím okúzľujúcim pôvabom zvíťazil nad vašou dušou. Dovoľte mi teraz držať vás v Mojich rukách, kolísať vás Mojou Božskou Milosťou, aby ste dostali silu bojovať za pravdu. Moja láska k vám nikdy neumrie. Nikdy by ste si nemali zvoliť túto cestu, lebo ináč budete tiež pre Mňa stratení. Bude to ťažké, ale na zmiernenie utrpenia dostanú Moje deti pomoc mnohorakým spôsobom.

 

Teraz choďte a modlite sa Moje Božie Milosrdenstvo a pripravte sa na záverečný boj.

 

Ježiš Kristus - Kráľ Môjho ľudu

Spasiteľ a Spravodlivý Sudca

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 011

16.11.2010 09:55

Posolstvo 011

16.11.2010 - 09:55 hod

— Varovanie pre klérus —

 

Moja dcéra, včera si bola odmietnutá, keď sa ľudia snažili do tvojej mysle vniesť pochybnosti. Za to si trpela. Nezúfaj si, lebo moje slovo bude počuté. Budeš čeliť prekážkam, ktoré u teba spôsobia pocit rozčarovania nad týmto dielom.

 

Moja dcéra, vediem ťa. Toto musíš mať na pamäti a nikdy nesmieš zabudnúť na Môj prísľub. Urobil Som to, čo si odo mňa žiadala a dovolil som ti minulú noc pokojne spať. Teraz si silnejšia. Necítiš to?

 

Buď opatrná, s kým sa dostávaš do styku. Moji nasledovníci alebo tí, o ktorých si myslíš, že sú Moji nasledovníci, nie sú vždy takí, ako sa zdajú byť. Musíš robiť to, čo ti káže srdce.

 

Svet sa môže zdať takým, akým vždy bol, ale je tu zmena, ktorá sa práve deje. Táto zmena vedie ľudstvo do temnoty, ktorá ich zahalí a ktorá zakalí ich lásku ku Mne.

 

Prečo musia Moje deti pochybovať o pravde? Neriadia sa Mojím učením, ktoré obdržali ako dar od Mojich apoštolov, ktorí skrze lásku ku Mne a mocou Ducha Svätého darovali svetu veľmi mimoriadny dar. Dar pravdy pre všetky Moje deti bol vyučovaný a rozširovaný po celom svete. Mnohé deti nasledovali tieto rady po stáročia.

 

Iní, aj keď poznali pravdu, rozhodli sa ju prekrútiť, aby vyhovovala ich vlastným potrebám, túžbam, žiadostivostiam a snahe po moci. Moji nasledovníci potom nevedeli rozlišovať medzi pravdou Božieho slova a bludmi, ktoré rozširovali tí, čo boli privedení do omylu. Takto pracuje Podvodník. Spôsobuje zmätky, zúfalstvo a pocit beznádeje a toto robí od Mojej smrti na kríži. Ale teraz ma počúvajte. On nezvíťazí, dcéra Moja. Cez moc a riadenie z Nebies a pod vedením Mojich prorokov nanovo vzplanie viera v Mojich deťoch.

 

Popros Moje deti, aby boli bdelé voči zmenám vo svete. Popros ich, aby otvorili svoje srdcia, oči a myseľ a svedčili o lžiach, ktoré rozširuje Satan. Od neho pochádza sieť prísľubov, určených na to, aby Moje deti boli priťahované vonkajšími zázrakmi a ich leskom. Zázraky a falošná sláva sú prázdne.

 

Neodzrkadľujú lásku ani neponúkajú skutočné uspokojenie, keď je raz ich prázdnota odhalená.

 

Sily zla teraz silnejú, dieťa Moje. Sú plánované Satanom, prostredníctvom jeho armády skazených nasledovníkov. Títo nasledovníci ho svojou nenásytnosťou a sebaláskou nasledujú oddaným zbožňovaním a sú takto vedení do jeho prchavého raja. Jeho prísľub raja nie nič iné, ako hlboká temnota, a keď toto Moje deti pochopia, čas na spásu už nebude.

 

Modlitba za spásu

Všetky Moje deti, ak sa chcú zachrániť, tak musia precitnúť voči tomuto zlu, aj keď to bude len z lásky k ich vlastnej rodine. Ak sa teraz ku Mne obrátia, tak ich Moja láska bude neustále viesť. Nikdy nemusia mať obavy Mi povedať:

 

“Ó, môj Pane, voveď ma do Tvojho kráľovstva a ochraňuj ma pred temnotou, ktorá pohltila moju dušu. Vypočuj ma, Najsvätejšie Srdce, a daj, aby ma skrze Tvoju dobrotu preniklo svetlo lásky a ochrany.“

 

Tie deti, ktoré sa budú modliť túto modlitbu, budú vypočuté. Ich úpenlivá prosba za vlastnú spásu a tých, ktorých milujú, bude vypočutá. Cez vizionárov, vedených Mojou Blahoslavenou Matkou, Som sa starostlivo snažil poslať svetu varovania. Mnohokrát boli Moji vizionári, napriek počiatočnému odmietnutiu, nakoniec prijatí. Tentokrát im nebude dopriate veľa času na to, aby ich posolstvá boli vypočuté dostatočným počtom ľudí.

 

Dajte si pozor na falošných prorokov

Musím však Moje deti varovať, aby si dávali pozor na falošných prorokov. Mnoho pravých vizionárov bolo uvedených do omylu. Praví vizionári dostanú milosti a budú šíriť Moju pravdu takým spôsobom, že ich budú sprevádzať nadprirodzené javy a zázraky, ktoré nikto nebude môcť poprieť.

 

Láme mi to moje srdce, keď vidím, koľko z nich bolo odmietnutých Mojimi vysvätenými nasledovníkmi. Títo istí nasledovníci, ktorých som vyslal, aby učili Moje deti, zlyhávajú vo svojej úlohe. Musia sa teraz na Mňa obrátiť, aby som ich viedol a musia si u Mňa vyprosovať milosti, potrebné k vedeniu Môjho ľudu.

 

Moji zasvätení služobníci sú výnimoční a tí, ktorí obdržali sviatosti, musia si vypočuť Moju prosbu. Máte voči Mne záväzok a sľub vernosti. Obnovte teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte moje sväté posolstvá. Buďte silní, lebo všetci ste teraz povolaní vydať svedectvo o pravde, obsiahnutej v Knihe Zjavenia a uznať, že už nadišiel tento čas. Pripravte sa na túto veľkú udalosť. Nezapierajte ma a neotáčajte sa mi chrbtom. Nespochybňujte Moje učenie a nehovorte mojim nasledovníkom, že všetko bude v poriadku. Na toto ste neboli povolaní. Vašou povinnosťou voči Mne, vášmu Svätému Spasiteľovi, je povedať svojmu stádu pravdu.

 

Nemožno hovoriť Mojim deťom, že všetci budú spasení. Toto nie je pravda. Lebo len tí, ktorí hľadajú u Mňa odpustenie a oddajú sa Mne a Môjmu učeniu, budú spasení.

 

Prečo sa neriadite učením Písma? Prečo používate výhovorky? Prečo zavádzate a presviedčate Moje deti, že Boh všetko odpustí? Môj Nebeský Otec odpustí len tým, ktorí vo Mňa veria a činia pokánie.

 

Či snáď vám Moja smrť na kríži nič nehovorí? Umrel som, aby som zachránil ľudstvo od šialenstva Satana. Avšak vy, cez nesprávne pochopenú toleranciu, učíte Moje deti klamstvu. Padli ste za obeť tlaku ľudstva a kamuflujete Sväté učenie, k ohlasovaniu ktorého ste boli povolaní.

 

Nehanbíte sa?

Ste chytení v sieti svetských vábení, ktoré vám ponúka zem, nasledujúc falošnú dogmu, diktovanú populárnou toleranciou, ktorú Satan rozširuje medzi Mojimi deťmi. Tieto úbohé deti, ktoré sú na scestí, potrebujú mať smer. Takisto musia porozumieť rozdielu medzi ľudským výkladom a Mnou daným Božím prísľubom.

 

Prečo Moje deti neveria v Boží zásah? Prečo toto bagatelizujete, keď vám je prezentovaný? Moji kňazi, počúvajte Moju prosbu. Modlite sa, aby Moje posolstvo pravdy bolo počuté.

 

Posolstvo biskupom

Mojim biskupom odkazujem toto: vyzlečte si rúcha a obráťte sa chrbtom bohatstvu, na ktoré ste sa spoliehali. Hľadajte pokoru, ktorá sa od vás očakáva. Dodržujte teraz Moje slovo, alebo čelte následkom. Máte povinnosti voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi. Akí ste zaslepení. Cez vizionárov sú oznámené znamenia na oblohe, ale vy odmietate tieto brať vážne. Namiesto toho sedíte vo svojich honosných príbytkoch a vysmievate sa tomu. Tento váš hriech nebude odpustený.

 

Hriechy Mojich Bohu zasvätených učeníkov, ktorí si zvolili cestu Môjho nasledovania, Ma veľmi zraňujú. Otvorte svoje oči, svoje srdcia a navráťte sa k učeniu podľa Mojej svätej knihy.

 

Posolstvo kardinálom

Mojim kardinálom odkazujem toto: do akých vzdušných výšin ste sa až vzniesli, že ste zabudli sviatosti alebo pravdu Môjho učenia, ktoré sú potrebné na vedenie Môjho stáda. Zostúpte teraz dolu a nasledujte Moje pokyny. Nenechajte sa zmiasť falošnosťou, ktorá zachvátila ľudstvo. Ani vy Ma nezapierajte.

 

Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za Môjho milovaného, vytrvalého, statočného pápeža, ktorý je posledným pravým pápežom. Vy, moji učeníci, ste zavádzaní Podvodníkom. Zahniezdil sa v koridoroch Mojej Cirkvi spolu so svojimi viditeľnými intrigami. Pre tých, ktorí majú otvorené oči, majte sa na pozore pred tým, čo sa odohráva pred a za vami. On - Satan - sa zmocní vašej duše, ak sa poddáte jeho podvodu.

 

Prosím, modlite sa za vás za všetkých. Proste o moje vedenie. Úpenlivo proste o odpustenie a dovoľte Mi, aby som vás mohol znova viesť.

 

Pre tých, ktorí budú spochybňovať tieto napomínania, odkazujem toto: prečo by som s vami nemal hovoriť týmto spôsobom? Učil som vás prostredníctvom apoštolov, ktorí pod vedením Ducha Svätého darovali svetu moje posolstvá, ktoré odvtedy žijú. Teraz nadišiel čas. Celý život ste sa modlili za vedenie. Avšak teraz vás žiadam, aby ste moju prosbu vypočuli.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 012

16.11.2010 23:00

Posolstvo 012

16.11.2010 - 23:00 hod

— Odlož všetky pochybnosti stranou —

 

Napíš toto, dieťa Moje. Pochybnosti, ktoré sa ti vkrádajú do mysle, sa dali očakávať. Áno, si v pokušení otočiť hlavu, avšak Protivníkovi sa nikdy nepodarí odviesť ťa odo Mňa. Moja milovaná dcéra, si silnejšia, ako si myslíš, lebo veľmi málo vyvolených duší by bolo schopných vysporiadať sa s touto veľmi svätou požiadavkou tak, ako ty. Vyžaduje si to odvahu vysporiadať sa so spôsobom, akým s tebou komunikujem. Neutiekla si preč strnulá strachom. Od samého počiatku si vedela, že toto je Božia komunikácia s najvyššou a najsvätejšou hierarchiou.

 

Čoskoro zakúsiš osvietenie, ktoré rozoženie všetky tvoje pochybnosti. Po tom, ako sa to stane, tvoja myseľ sa viacej pootvorí pre prijatie tých mimoriadnych milostí, ktoré ti musia byť udelené na to, aby si bola naplnená odvahou a odhodlaním, potrebnými ako pomoc prinášať tieto proroctvá.

 

Áno, dcéra moja, k tvojmu veľkému úžasu si bola určená na naplnenie proroctiev, obsiahnutých v Knihe Jána, aby sa ľudstvo pripravilo na očistu, ktorá sa zanedlho začne odvíjať.

 

Moja milovaná dcéra, akonáhle ťa strach, váhavosť a neistota opustia, povstaneš a dokončíš túto mimoriadnu úlohu, o ktorú ťa prosím. Teraz rob to, čo hovorím. Modli sa za záchranu duší každý deň o 15:00 hodine ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe ruženca, ktorý darovala svetu Moja najvzácnešia Matka, ktorá spolu so mnou pripravuje Môj druhý príchod na zem.

 

Mnoho duší je teraz pre Mňa stratených, lebo Satan mi ich stále viacej a viacej uchmatáva. Nemôžu byť mnou prijaté. Pomôž mi zachrániť ich úbohé duše. Odlož všetky pochybnosti stranou. Maj na mysli len svoju úlohu. Pomôž im otvoriť ich oči, aby dostali možnosť nájsť v očiach Môjho Otca spásu. Keď budeš mať aj naďalej na zreteli konečný výsledok, porozumieš, prečo je toto dôležité a prečo je toto volaním z čistej lásky, ktorú prechovávam vo svojom Srdci pre všetky Moje deti.

 

Pozri sa na to takto. Láska starostlivého rodiča nepozná hraníc. Ak jedno z jeho detí zablúdi a ide cestou do záhuby, pociťuje rodič hlbokú bolesť a tieseň, ktorá prebodáva jeho srdce ako dýka. Každý rodič, ktorý miluje svoje deti, sa bude snažiť bojovať za ne až do konca. Nikdy sa nevzdá. Nikdy. Tak je to aj so Mnou. Urobím všetko, čo je v Mojej Božej moci, avšak bez zásahu do slobodnej vôle človeka, aby sa ich srdcia navrátili k Môjmu Božskému Srdcu. Ty, dcéra Moja, mi v tomto pomôžeš.

 

Nemusím ti pripomínať potrebu poslušnosti voči Mne a úplnej odovzdanosti. Toto je tvoje poslanie, pre ktoré si bola vyvolená. Uchop teraz svoj meč. Si povolaná bojovať bok po boku so svojím Božským Spasiteľom v poslednom pokuse privodiť spásu všetkých mojich detí skôr, než príde Posledný deň súdu.

 

Choď teraz v pokoji a v láske na dnešné prijatie Môjho tela.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 013

18.11.2010 21:00

Posolstvo 013

18.11.2010 - 21:00 hod

— Posolstvo agnostikom a ateistom —

 

Pre tých, ktorí tvrdia, že vo Mňa neveria, hovorím toto: Spýtajte sa sami seba: Dokážete sa rozpamätať na časy, keď ste verili? Spomeňte si, keď ste boli dieťaťom a verili ste v Boha. Nie je podstatné, aké náboženstvo vyznávali vaši rodičia. Verili ste? Čo sa odvtedy zmenilo? Bol to vplyv iných ľudí? Povedali vám, že vaša existencia sa dá racionálne – rozumovo zdôvodniť?

 

Od nepamäti bolo mojim deťom zaťažko akceptovať existenciu iných svetoch mimo tohto. Ale porozhliadnite sa po svete a vnímajte zázraky stvorenia môjho Večného Otca – slnko, mesiac, more, rieky, rastliny, zvieratá a všetky tie úžasné divy stvorenia. Dajte mi teraz odpoveď na nasledujúcu otázku: Odkiaľ pochádza toto všetko? Skutočne si myslíte, že to vzniklo z niečoho iného ako z vyššej bytosti? Dávajte si pozor, keď budete počuť lži, rozširované falošnými prorokmi z hnutia New-Age. Vedie ich presvedčenie domnelej pravdy, ktorá oslavuje zasľúbený život v novej ére. Veria, že táto éra, do ktorej vstúpili, je novým rajom – blaženým miestom v centre univerzálneho bytia kde vládne človek. Je to falošné učenie. Veľa Božích detí, aj takých, ktoré sú veriace, si mylne zamieňa vieru v toto učenie s pravou vierou svetla.

 

Títo sú ovládaní démonmi. Niektorí o tom vedia, iní o tom nevedia. Modlite sa, aby spoznali pravdu skôr, ako budú pokračovať vo svojej nezmyselnej ceste do prázdnoty.

 

Ateistom odkazujem nasledovné: Milujem vás aj napriek tomu, ako Ma urážate. Ateisti, ktorí ste pod vplyvom a vedením iných presvedčení, zastavte sa a premýšľajte. Chcete sa nechať viesť svetonázormi, ktoré sa zakladajú na človekom vytvorenej argumentácii. Sú to ideológie, nad ktorými má údajne kontrolu človek. Avšak v skutočnosti tomu tak nie je. Tí samí ľudia - moje milované deti, za ktoré chcem bojovať - sú povzbudzovaní Satanom, zvodcom a nepriateľom ľudstva, aby ho nasledovali. Spýtajte sa ateistu, prečo vynakladá také mimoriadne úsilie pri útlaku Božích detí?

 

Nestačí im, že ma jednoducho odmietajú. Prečo títo ľudia klamú? Veľa z týchto ateistických skupín má agendu, ktorá má za cieľ zlákať Moje deti na falošnú doktrínu a zviesť ich. Nenechajte sa zmiasť, pretože ich viera predstavuje len inú formu náboženstva. Takého náboženstva, ktoré zdôrazňuje silu inteligencie, rozumu a pýchy, a ktoré je vlastne napodobeninou charakterových vlastností Satana. Vo svojej zaslepenosti sa riadia inou vierou, ktorá zbožňuje temnotu, v ktorej niet lásky.

 

Títo ateisti sú tak zanietení a tak hrdí na svoje náboženstvo, že ani nechápu, že to, čo obhajujú, predstavuje náboženstvo - náboženstvo Klamára a Podvodníka, ktorí sa smeje nad ich hlúposťou.

 

Ateisti, naposledy ma počúvajte. Vráťte sa k Svätým Písmam. Pozrite sa na Jánovu knihu a pozorujte, ako sa teraz začína odvíjať pravda. Nezdá sa vám, že sa práve teraz stáva realitou, keď pozorujete udalosti, ktoré sa ako vrstva po vrstve pred vami odkrývajú?

 

Nevidíte snáď, že moje slovo a moje proroctvá, ktoré pred tak dlhým časom boli vyjavené, by nemohli byť pravdivé? Otvorte oči a ešte raz ku Mne hovorte týmito slovami:

 

"Bože, ak naozaj existuješ, odhaľ mi znamenie tvojej lásky. Otvor moje srdce, aby bolo vedené. Ak existuješ, daj mi pocítiť tvoju lásku, aby som mohol vidieť pravdu. Modli sa teraz za mňa."

 

Aj keď sa na vás obraciam naposledy, hovorím vám toto: láska nie je výtvorom človeka. Nemôžete ju vidieť, ale môžete ju cítiť. Láska má pôvod vo Večnom Otcovi. Je jeho darom pre ľudstvo. Nepochádza z temnoty. Temnota, ktorú pociťujete, nemá v sebe žiadnu lásku. Bez pravej lásky nemôžete nič cítiť, nemôžete vidieť svetlo, nemôžete vidieť budúcnosť. Ja som svetlo. Ja som budúcnosť. Ešte dnes odo Mňa obdržíte svetlo a život. Obráťte sa a proste Ma o pomoc a ja vám odpoviem a priviniem si vás do svojho náručia.

 

Moje slzy radosti vás zachránia, keď sa opäť stanete mojim milovaným dieťaťom. Príďte teraz a zjednoťte sa so mnou v raji.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 014

20.11.2010 07:20

Posolstvo 014

20.11.2010 - 07:20 hod

— Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta —

 

Moja dcéra, povedz Mojim deťom, že had sa chystá vymrštiť. Nesmú dovoliť sa nechať chytiť do jeho diabolskej pasce, z ktorej niet návratu.

 

On, had, má mnoho podôb. Jeho nasledovníci, ktorým vymyl mozgy prísľubom moci a slávy, sa teraz spolčili a spriadajú intrigy, ako zrealizovať na svete radu udalostí, ktoré spôsobia všade nevýslovný žiaľ, bolesť a zdesenie.

 

Moje deti nebudú múdrejšie. Tie deti, ktorým bola ukázaná pravda, a ktoré sú Mnou vedené, sú statočné duše. Zúfalo sa snažia varovať svet pred týmito hroznými skupinami, rozštiepenými na všetky smery, majúc na mysli len jeden cieľ. Sú infiltrované v každej krajine, na všetkých úrovniach orgánov a pripravujú v tajnosti sprisahanie.

 

Sú to tí nevinní členovia, časť diabolskej spoločnosti, ktorí si neuvedomujú skutočnosť tejto pravdy. Namiesto toho sa venujú konaniu dobrých činov, bez toho, aby chápali zlé skutky, ktoré ich starší páchajú v tajnosti. Nemýľte sa, títo seniori sú oddanými stúpencami Satana a zúčastňujú sa na rituáloch uctievania - keby ľudia boli toho svedkami, tak by boli v šoku od hrôzy a zvracali by nad obscenitou satanských rituálov a nad lojálnosťou voči prísľubom Satana, ktorý je jadrom ich organizácie.

 

Tí, ktorí považujú slová Mojich statočných duší za zábavné, počúvajte Ma teraz. Neschopnosťou chápať pravdu a nepočúvaním týchto statočných hlasov si zničíte život, svoju vieru a svoje živobytie. Títo ľudia už dlho pripravujú sprisahanie na ovládanie. Ich práca je evidentná v mnohých, v mnohých krajinách, ale je prevádzaná takým spôsobom, že tie deti, ktoré si vykonávajú svoju každodennú prácu, si neuvedomujú, čo sa deje.

 

Had sa chystá vymrštiť

Keď hovorím, že had sa chystá vymrštiť, tak myslím teraz. On a jeho skazená diabolská armáda pyšných a hladných beštií napredujú rýchlo a odhodlane vo všetkých oblastiach života spôsobom, ktorého si nie ste vedomí. Vzhľadom k tomu, že sú vedení Podvodníkom, sú rafinovaní, šarmantní, pohotoví v reči, chamtiví, bezohľadní a na mysli majú len jediný cieľ. Chcú vás všetkých ovládať, a to cez banky, modernú komunikáciu, vojsko, náboženské organizácie a vládu. Dajte si pozor a teraz počúvajte.

 

Nie sú to konšpiračné teórie

Moje varovanie a varovanie Mojich milovaných detí sú považované za konšpiračné teórie. Žiaľ, nie sú. Táto situácia, Moja dcéra, neprišla znenazdajky. Táto skupina, a mám na mysli teraz jednu z nich, po stáročia pripravuje sprisahanie, intriguje a získava nových členov z horných vrstiev. Tých, ktorí ich v minulosti odhalili, tých zavraždili. V priebehu stáročí vraždili štátnikov, vrátane renomovaných a talentovaných osôb. Sú pokrvní bratia a žerú mäso ľudstva.

 

Satanské relikvie

Vzdávajú poctu obscénnym relikviám a znameniam, ktoré požaduje had. Nedajte sa mýliť, táto skupina je mocná a desivá. Je tak mocná, že bude ťažké sa dostať z jej pazúrov, keď vaše živobytie, strava a peniaze budú od nej závislé.

 

Moje deti, veľa, veľa ľudí v mocenských štruktúrach, vo vládach, v bankách, v potravinovom priemysle a v humanitárnych organizáciách nemá tušenie, čo sa deje, ani ho nebudú až do konca veľkého súženia mať, ktoré čoskoro nastane. Potom uvidia vystupovať šelmu, ktorá zavedie náhlu zmenu, a vtedy vy všetci budete bojovať ako nikdy predtým, aby ste sa skryli pred týmto diabolským režimom.

 

Akonáhle šelma a jej prívrženci budú ovládať vaše peniaze, tak budú ovládať všetko, okrem jedného. Nikdy nemôžu a nesmú sa pokúšať ukradnúť vám vaše duše. A toto je presne to, o čo sa budú snažiť.

 

Tí, ktorí spochybňujú tieto posolstvá pravdy, ktoré vám boli dané z túžby pomôcť vám, viesť vás a zjaviť vám pravdu, počúvajte ma teraz. Ak neveríte týmto posolstvám, potom Ja – a to cez modlitby, ktoré žiadam od svojich prívržencov – sa budem modliť, aby vás zasiahlo svetlo. Prosím vás, aby ste sledovali a dávali si pozor na znamenia týchto diabolských, silných, hladných beštií, ktoré slintajú pri plánovaní a falošnej sláve, ktorú získajú.

 

Neurobte chybu v domnienke, že budete schopní zarábať peniaze. Nie, váš prístup k peniazom nebude postačovať. Oni budú chcieť viac, omnoho viac od vás. Budú chcieť kontrolovať, čo jete, čo pijete a kde žijete. Na to, aby ste seba uchránili, treba urobiť nasledovné kroky.

 

Vyhľadajte ochranné príbytky

Prosím, nájdite si ako skupina veriacich ochranné príbytky. Zošlem vám svetlo, ktoré vám pomôže prežiť. Začnite pestovať vlastnú stravu. Začnite si hromadiť potraviny, ktoré si dokážete odložiť stranou. Začnite teraz plánovať tak, ako keby mala prísť ničivá pohroma. Vedzte, že temnota zostúpi do takej miery, že na to, aby ste prežili, musíte byť pripravení.

 

Počúvajte hlas prorokov. Neurobte tú istú chybu, keď Môj ľud nepočúval Môjho proroka Noema. Obrátili sa mu chrbtom. Odmietli počúvať. Žili si svoj každodenný život, jedli a smiali sa v úplnej nevšímavosti hrozivého osudu, ktorému šli v ústrety.

 

Teraz povstaňte. Obráťte sa na Môjho Večného Otca - Boha, aby vás viedol. Pripravte svoje rodiny na nadchádzajúcu temnotu, ktorá všetko presiakne a ktorú teraz nemôžete pochopiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali odvahu neprijať znak šelmy. Satan sa prostredníctvom svojej diabolskej armády pokúsi zaviesť to, čo sa na prvý pohľad bude zdať ako identifikačný znak. Toto vám bude dané a prezentované ako nevyhnutnosť k tomu, aby ste mohli vyberať peniaze, kupovať potraviny, cestovať, žiť vo vašich domovoch a podnikať. Jedná sa o ultimatívne ovládanie. Vy a vaši praví politickí predstavitelia budete bezmocní.

 

Nalieham na tie média, ktoré nie sú nakazené touto diabolskou skupinou, aby sa dobre dívali na to, čo sa deje. Odhaľte všetkých tých, ktorí podporujú Hada a jeho armádu, avšak robte to opatrne.

 

Moje deti, obávajte sa tejto skupiny a vedzte, že ona skutočne existuje, a že tvrdenia statočných a odvážnych ľudí, ktorí sa snažia ich odhaliť, sú pravdivé.

 

Pre tých, ktorí si možno myslia, že ako môže posolstvo z Božského zdroja vyrážať taký senzačný “nezmysel“, odkazujem: Znovu sa zamyslite. Choďte a prečítajte si Písmo. Slová, obsiahnuté v dôvernej Knihe Môjho Otca, sú správne. Rozprávajú o udalostiach z dávnych čias. Prinášajú pravdu, aby vás táto viedla k Bohu. Slová mojich prorokov vtedy a dnes predstavujú plnú pravdu o nadchádzajúcom živote.

 

Varovanie, obsiahnuté v Knihe Jána, aj keď si dnes mnohí myslia, že je ťažké ho rozlúštiť, obsahuje udalosti, ktoré sa teraz začnú odvíjať.

 

Kniha Zjavenia presne predpovedá sériu udalostí, ktorého pôvodcom bude Satan pri príchode konca časov. Vie, že jeho dni sú zrátané. Napriek tomu hovorí Mojim úbohým deťom, ktoré ho zbožňujú, že na nich čaká iný, mámivejší raj, ako ten, ktorý prisľúbil Boh. Preto pri záverečnom boji proti Môjmu Večnému Otcovi urobí všetko pre to, aby skôr, než dopadne hnev Môjho Otca, mu ukradol čo najviac duší.

 

Satan má naponáhlo. Bežte inou cestou. Obraňujte svoje rodiny a modlite sa tak, ako ste to už dlho nerobili. Modlitba vás všetkých bude ochraňovať. Obnovte si svoju vieru a keď zostúpi na zem trojdňová tma, moji nasledovníci budú môcť s ľahkosťou osvetliť svoje príbytky. Tá desivá a strašná tma, ktorú nedokáže pochopiť žiaden človek, bude čiernejšia ako noc.

 

Neveriaci a tí, ktorí spievajú chvály na oslavu šelmy, spoznajú v tomto momente pravdu, pretože neuniknú temnote, keď bude zostupovať.

 

Povstaňte teraz, Moje deti a bojujte. Plánujte svoje prežitie tela a duše, keď sa diabolské činy týchto ľudí začnú odvíjať pred vašimi očami.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 015

21.11.2010 01:30

Posolstvo 015

21.11.2010 - 01:30 hod

— Obrátenie —

 

Dnes, Moja dcéra, prinášam posolstvo nádeje a pokoja všetkým Mojim deťom, ktoré možno mali pocit strachu z týchto posolstiev. Vedzte, že ani tí sa nemusia strachovať, ktorým padne ťažko veriť vo Mňa, v Môjho Večného Otca a Ducha Svätého. Mnohí z vás, Moje milé deti, by ste chceli veriť, avšak vzhľadom na vaše uvažovanie a logiku, kedy hodnotíte všetky veci na základe racionálneho myslenia, je pre vás ťažké veriť v nadprirodzené.

 

Nebojte sa. Cez modlitbu, aj keď to bude len raz cez deň a prosbu, aby Moje Najsvätejšie Srdce vylialo Moju lásku na vás, sa budete čoskoro cítiť ináč. Mnohí z vás – tí, ktorí sú neistí vo svojom presvedčení – závidia tým, ktorí majú hlbokú vieru. Musíte pochopiť, že vás všetkých milujem. Ako rodič mám vo svojom Srdci pre každého z vás hlboké a mimoriadne miesto. Nikdy nesmiete mať pocit, že nie ste hodní Mojej lásky.

 

Či som vás nemiloval do takej miery, že som dobrovoľne položil Svoj život za vás v nádeji, že dostanete druhú šancu sa ku Mne prinavrátiť?

 

Deti, vždy budete odstrkovaní inými, keď prejavíte vieru vo vášho Božského Stvoriteľa. Keď sa tak stane, pamätajte, že človek musí z lásky ku Mne na zemi trpieť. Nikdy nedovoľte, aby vaša viera vo Mňa, vášho Božského Spasiteľa, vybledla alebo bola skrytá pred tými, ktorí na vás s ľútosťou pozerajú.

 

Áno, mnohé Moje deti, ovplyvnené ľudským myslením a logikou, zámerne vloženej do ich uzavretých duší, budú spochybňovať vašu vieru. Aby vás ešte viacej urazili, vaša viera im bude trápna a aj keď to verejne nepripustia, budú cítiť zvláštnu žiarlivosť. Táto žiarlivosť pramení z istoty, že im začína svitať, že vo vnútri svojej duše majú prázdnotu. Bez ohľadu na to, ako silne si pozerajú dovnútra, nemôžu porozumieť, prečo tomu tak je. Medzitým ty, veriaci, podstupuješ ponižovanie cez urážajúce oči divákov so slabou, alebo žiadnou vierou.

 

Nikdy sa neobávajte ani nebuďte v rozpakoch priznať sa k láske, ktorú vo svojich srdciach prechovávate voči Môjmu Večnému Otcovi. Ukážte svoju vieru verejne, nech všetci vidia, že ste hrdí na lásku ku Mne. Týmto idete príkladom.

 

Nikdy sa neznažte neveriacim tvrdo vnucovať vašu vieru logickou argumentáciou a agresívnym spôsobom. Namiesto toho ukážte svojim bratom a sestrám lásku a podporu, aj keď viete, že potrebujú vedenie. Keď uvidia priamy spôsob, ako otvorene a s radosťou vyjadrujete lásku vášho srdca ku Mne, začnú sa diviť.

 

Keď budú iní vedení príkladom lásky, úcty a dobrých skutkov, potom budú priťahovaní k svetlu. Mnohí z nich hneď nepochopia prečo. Ale postupom času a hlavne vašou modlitbou budú kráčať smerom ku Mne.

 

Žiadam vás všetkých, aby ste sa modlili za obrátenie všetkých duší. To zahŕňa tých ľudí, ktorí sú vám osobne známi a o ktorých si myslíte, že potrebujú modlitby v ťažkostiach, ktorým v živote čelia. Takisto sa modlite za obrátenie úbohých duší, ktoré sú pre Mňa stratené pre temnotu, ktorá ich robí slepými voči pravde. So súcitom a láskou sa modlite najmä za tých, ktorí aktívne nasledujú cestu Podvodníka. Títo viacej než ktokoľvek iný potrebujú vaše modlitby.

 

Dajte vedieť všetkým tým, s ktorými prichádzate do styku, podrobnosti o tom, ako každý z nich môže byť spasený, dokonca i v okamihu smrti, keď sa bude modliť ruženec k Božiemu milosrdenstvu.

 

Prosím, prosím, povedzte toto všetkým, ktorí budú ochotní počúvať. Naliehajte na nich – ak to bude možné – aby ho čítali a si ho zapamätali, pretože keď vy a oni sa ho budú modliť pri svojom poslednom dychu, môžu byť a budú Mnou spasení.

 

Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré nosíte

Necíťte sa nikdy dotknutí, keď sa vám neveriaci vysmievajú alebo si z vás robia žarty, pretože sa modlíte. Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré na ochranu nosíte. Neskrývajte tieto znaky lásky, ktoré ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi, k Môjmu Večnému Otcovi a k Duchu Svätému prechovávate. Keď budete s hrdosťou nosiť tieto znaky svätej úcty, potom ku Mne privediete iných. Napriek opovrhnutiu, ktoré vám títo ľudia navonok prejavia, vnútorne vám budú vašu vieru závidieť. Mnohí z týchto pozorovateľov pociťujú vo svojom vnútri dutú prázdnotu, ako následok ich chýbajúcej viery. Modlitby, Moje deti, mi môžu pomôcť získať ich duše. Modlite sa za ne túto modlitbu:

 

“Môj drahý Pane, vystieram svoje ruky a chcem Ťa poprosiť, aby si zobral do svojho nežného náručia mojich milovaných bratov a sestry. Požehnaj ich svojou svätou krvou a daruj im potrebnú milosť, aby prijali ducha Tvojej lásky, ktorá ich privedie do večnej spásy.”

 

Keď vás, Mojich veriacich, niekto pre vašu vieru verejne napadne, tak povedzte toto: Som nasledovník Krista, ktorý utrpel smrť z rúk neveriacich. Z tohoto dôvodu, ako Kristov nasledovník, budem vždy pre moju lásku k Nemu pokorovaný. Toto je kríž, ktorý nesiem a som naň hrdý. Môj Spasiteľ nezomrel len pre moje hriechy, ale aj pre vaše.

 

Keď sa budú hrdo vystatovať skutočnosťou, že sú agnostici alebo ateisti, povedzte im toto: spýtajte sa ich, či sa budú cítiť ináč, keď sa ich život na tejto zemi bude chýliť ku koncu. Potom im dajte túto radu. Rozpamätajte sa na vašej smrteľnej posteli na modlitbu ruženca k Božiemu milosrdenstvu, aj keď ste si neistí.

 

Otvorte svoje srdcia a proste Môjho Večného Otca, aby im odpustil. Pamätajte na Môj prísľub. Ako sudca a aj ako Spasiteľ odpustím každému Môjmu dieťaťu až do posledného dychu na tejto zemi. Povedzte im, nech sa usilovne modlia, aby ešte raz otvorili svoje srdcia.

 

Modlitby vedú všetky Moje deti bližšie k Môjmu Kráľovstvu na zemi, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Sila modlitby sa dá skutočne pochopiť len vtedy, keď si Moje deti otvoria svoje srdcia a budú volať. Proste, lebo ak to bude vôľa Božia, vaše modlitby budú vypočuté.

 

Nikdy neodopierajte vašim deťom sviatosť krstu

Nakoniec sa modlite za malé deti, vašich synov a dcéry a za mládež na svete. Každý z nich si zaslúži, aby mu bola ukázaná pravda. Pre duchovnú temnotu svojich rodičov, ktorá existuje na zemi za posledné dve desaťročia, nebolo im poukázané na pravdu Božej lásky, ani nedostali vedenie. Aj keď je vaša viera slabá, nevyhýbajte sa svojej rodičovskej povinnosti umožniť im prístupiť k sviatostiam a hlavne ku sviatosti krstu.

 

Nikdy sa neprehrešte tým, že odopriete túto najdôležitejšiu sviatosť vašim vlastným ďeťom. Mnohí rodičia, ktorí hrdo stoja, keď vykrikujú svoje názory o neviere, ničia dušu svojich detí. Dajte svojim deťom dar sviatostí. Postupom času vám budú za to alebo povďačné, alebo Ma budú odmietať. To záleží od nich. Odmietnite Ma, keď musíte, ale nekradnite duše Mojich detí. Ste síce ich rodičia tu na zemi, ale sú to deti Môjho Večného Otca, Stvoriteľa a Tvorcu všetkých vecí. Nesnažte sa ich vtiahnuť spolu s vami do temnoty. Pamätajte znova, že bez ohľadu na vaše presvedčenie vás všetkých milujem.

 

Váš Božský Spasiteľ a Sudca

Ježiš Kristus - Syn Večného Otca

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 016

21.11.2010 15:00

Posolstvo 016

21.11.2010 - 15:00 hod

— Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému —

 

Moje cirkvi na celom svete, počúvajte moje volanie! Všetky deti a nasledovníci patria Mne. Mnohí z vás nasledujú učenie svojej cirkvi a Boha, Stvoriteľa ľudstva. To je dobre. Mnohí z vás rôznymi spôsobmi vykladajú učenie Môjho Večného Otca. Toto sa udialo cez interpretácie prorokov od počiatku vekov.

 

Mnoho prorokov vykladalo Božie učenie spôsobom, akým prijali posolstvo. Niektoré slová Mojich prorokov boli sfalšované. Všetkým Mojim prorokom bola daná pravda. Nie všetkým Mojim prorokom sa podarilo zabezpečiť, aby ich nasledovníci zostali na ceste do Večného života.

 

Všetky cesty vedú k Bohu, Stvoriteľovi ľudstva. Boží nasledovníci vykladali učenie rôznymi spôsobmi, čo viedlo k zmätku. Akonáhle je vo vás zmätok, môžete si byť istí, že jediný spôsob je zjednodušiť vašu vieru. Jednoducho verte a preukazujte úctu vášmu Stvoriteľovi.

 

Apelujem na všetky cirkvi, náboženstvá a vierovyznania na celom svete, aby sa modlili za ľudstvo a tých, ktorí nemajú vieru – a to teraz. Božia láska nemá nič spoločného s deštrukciou života. Nikto nemá právo v Mojom mene alebo v mene Môjho Večného Otca vziať život. Namiesto toho poďte a spojte sa vo vašej láske k vášmu Stvoriteľovi tvárou v tvár zlu, ktoré vzniká všade okolo vás.

 

Moje deti, dovoľte Mi, aby som vám pripomenul Božie zákony. Desatoro prikázaní - darované vám Mojím Večným Otcom cez svätého a zbožného proroka Mojžiša. Tieto pravidlá boli určené na to, aby dávali Božím deťom pokyny, ako Mu majú vzdávať úctu, aby ich viedol k pravde. Toľko ľudí dnes na toto zabudlo. Tí, ktorí nezabudli, len zriedka uvažujú nad ich skutočným významom. Tí, ktorí nerozumejú Desatoro prikázaniam, rozhodnú sa ich interpretovať spôsobom, ďaleko vzdialeným pravde. Týmto hovorím: prečítajte si, prosím, Desatoro prikázaní a riaďte sa nimi, ináč budete musieť žať Boží hnev. Ich význam nesmie byť zredukovaný pod zámienkou falošnej lásky, falošného súcitu alebo ospravedlňovaním hriechu navzdory tomu, čo vám bolo povedané.

 

Prvé prikázanie hovorí, že sa máte klaňať len jednému Stvoriteľovi - Môjmu Večnému Otcovi - a máte sa vyhnúť modlárstvu. Avšak prvé prikázanie bolo zavrhnuté v prospech falošných bohov. Pod falošnými bohmi nemyslím iba ľudí vo vysokých pozíciách alebo tých, ktorí sa sami vyvyšujú, že vy, Moje deti, im padáte v extáze k nohám. Toto je priestupok a hlboko urážlivé v očiach Boha. Modlárstvo, o ktorom teraz hovorím, je láska človeka k moci a k peniazom, ktoré môžu priviesť Moje deti do prázdnej beznádeje. Táto beznádej vedie k porušovaniu ďalších pravidiel – k hriechu posadnutosti sebou samým. Túžba starať sa v živote len o vlastné záujmy na úkor vašej duše bude znamenať váš pád. Sebaláska nie je láska. Je to márnosť. Avšak toto je v dnešnej dobe populárna teória. Pod rúškom falošného súcitu vyzdvihujete seba a popierate Boha. Váš nedostatok pokory vám prinesie skazu. Keď postavíte seba nad iných, títo ľudia budú tým trpieť. Toto prikázanie nikdy nesmie byť porušené. Ľudské myslenie, ktorým sa ospravedlňuje hriech, je absurdné.

 

Posadnutosť slávnymi osobami

Mladí ľudia, ktorým dlhší čas chýbalo vedenie, sú teraz vťahovaní do priepasti modlárstva spôsobom, ktorý každý jasne vidí. Idoly, ktoré Moje mladé deti uctievajú, z väčšej časti nie sú zo Svetla. Mnoho z nich predalo svoju dušu diablovi a touto skutočnosťou sa hrdo vystatujú.

 

Ich hypnotický zjav cez ich hudbu a slová presviedčajú Moje deti, že toto je tá správna cesta k nasledovaniu. Ich okázalá nemorálnosť povzbudzuje ich nasledovníkov k napodobovaniu. Keď takto konajú, potom Moje deti zabraňujú preniknúť svetlu, lebo aj ony sú vťahované do večnej tmy. Posadnutosť slávnymi osobami v dnešnom svete znamená, že Moje deti pociťujú úzkosť po celú dobu, ako sa snažia dosiahnuť rovnakú výšku ako tí, ktorí so zjavnou radosťou nasledujú Podvodníka.

 

Teraz poďte, Moje deti, každej cirkvi a vierovyznania. Spojte sa a bojujte za uchovanie práva veriť v Boha, Večného Otca. Právo navzájom sa milovať. Právo na čistú Lásku. Lásku Boha, Večného Otca, Stvoriteľa Neba a Zeme.

 

Váš milujúci Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 017

22.11.2010 02:00

Posolstvo 017

22.11.2010 - 02:00 hod

— Veľké varovanie je dar z milosti —

 

Moja milovaná dcéra, Som veľmi potešený spôsobom, akým nasleduješ moje slová - s úplnou vierou a poslušnosťou. Moja láska voči tebe je silná - rovnako ako tvoja láska voči Mne. Cítiš Ma teraz veľmi blízko pri svojom srdci. Teraz si so Mnou jedno, dcéra Moja. Ja a Môj Večný Otec, ako aj Duch Svätý - Svätá Trojica - sa radujeme nad tvojou odpoveďou na toto veľmi dôležité poslanie. My a všetci anjeli a svätí denne kráčame s tebou, aby si mala ochranu v tomto najposvätnejšom diele.

 

Vzchop sa a drž sa aj naďalej Mojej ruky. Dovoľ Mi viesť ťa a cez tvoje slová dať ľudstvu možnosť konečne pochopiť pravdu skôr, než príde Veľké Varovanie. Toto Veľké Varovanie, darované Mojim deťom z milosrdenstva a lásky ako posledný dar, sa udeje čoskoro. Počas tohto mystického zážitku bude každému jednému z Mojich detí ukázaný jeho život, jeho hriechy a zlé skutky a tiež všetky jeho jednotlivé urážky, ktorých sa dopustilo voči svojim bratom a sestrám a za ktoré je zodpovedné. Ani jeden muž, ani jedna žena alebo jedno dieťa nebudú vynechaní.

 

Niektorí budú hlboko šokovaní a zarmútení nad svojimi hriechmi a okamžite sa obrátia na Mňa, ich spravodlivého sudcu, čím sa zachránia. Z lásky a ľútosti budú prosiť o milosť.

 

Iní budú naplnení odporom a tak šokovaní spôsobom, akým im boli odhalené ich hriechy, že skôr, než budú mať možnosť prosiť o odpustenie, odpadnú a budú mŕtvi.

 

A potom tu budú tí, ktorí nasledujú Podvodníka. Vo svojej hrôze, keď pred sebou v záblesku videnia svojho minulého života uvidia svoje zlé skutky, tak utečú. Budú sa snažiť ukryť, ale nebudú mať kam. Budú sa krčiť a ponárať, ale buď budú akceptovať, čo videli a poprosia o odpustenie, alebo sa odvrátia a budú sa zvíjať v hanbe a hrôze – ale nebudú prosiť o milosrdenstvo.

 

Potom je tu finálny hriešnik. Keď mu budú ukázané jeho hriechy, všetko, čo bude robiť, je prieť sa a popierať, že sa dopustil týchto zločinov voči Božím prikázaniam. Jednoducho bude popierať pravdu a odvráti sa do temnoty večného pekla.

 

Nikomu neodmietnem Svoje milosrdenstvo

Prečo toto moje deti nechcú pochopiť? Ak preukážu skutočnú kajúcnosť a túžbu prísť a žiť so Mnou na novej zemi, kde Nebo a Zem budú jedno, prečo potom neprosia o odpustenie? Každému, kto ukáže ľútosť, neodmietnem Svoje milosrdenstvo. Avšak sú v područí svojich sebeckých cieľov a nedokážu pochopiť následky.

 

Teraz sa všetci prebuďte. Uznajte, že ste svedkami zmien, spôsobených zlými činmi ľudstva a znakov, ktoré boli predpovedané a predchádzajú Môjmu návratu za zem.

 

Dovoľte mi, aby som vás voviedol do raja

Prostredníctvom tohto proroka a Knihy Pravdy vás pre Moju drahocennú lásku k vám všetkým ešte raz prosím, vráťte sa ku Mne teraz, prv než čas vyprší. Dovoľte mi, aby som vás všetkých držal v náručí. Dovoľte, aby Moja láska prúdila vo vašej mysli, vašom tele a vo vašej duši. Otvorte svoje srdcia a dovoľte Mi vás voviesť do Môjho Raja na zemi, kde sa budete tešiť z Večného života. Prečo si chcete vybrať zhubnú cestu, ktorá nikam nevedie, keď vám bola odhalená pravda?

 

Moje srdce sa chveje obavami a smútkom, keď myslím na Svoje deti, ktoré odmietajú prijať pravdu o prísľube. Ešte raz vám hovorím, obráťte sa ku Mne a hovorte so Mnou. Proste Ma, aby Som sa vrátil do vášho srdca. Prispôsobím sa vašej duši. Dávam vám tento prísľub, dokonca aj tým najzatvrdilejším dušiam. Stačí povedať len jedno slovo. Poproste Ma, aby Som vám ukázal moju prítomnosť týmito slovami:

 

“Ježišu, cítim sa stratený. Otvor moje srdce, aby som prijal Tvoju lásku a ukáž mi pravdu, aby som mohol byť spasený.”

 

Moje varovné slová nie sú hrozbou. Tieto udalosti sú známe od doby mojej smrti na kríži. Prečo si myslíte, že sa toto nemôže stať? Pravda je napísaná v Písme, aby ju všetci pochopili. Ako Spasiteľ budem konať až do tej doby, kým neprídem ako spravodlivý sudca, aby som konečne priviedol Moje deti do Mojej rodiny veľkej lásky, radosti a šťastia, kde budú všetci žiť naveky v harmónii.

 

Satan a jeho nasledovníci budú navždy uvrhnutí do temnoty. Moja rodina uvidí radosť a Božie Nebo, ktorému by sa žiaden človek neotočil chrbtom, keby len na okamih zazrel nepatrný záblesk toho, čo sľubuje - čistú radosť v Kráľovstve Môjho Otca.

 

Modlite sa, modlite sa za odpustenie a vstúpte do Kráľovstva Môjho Otca v sláve, kde ty a tvoji milovaní budete vítaní vo svetle čistej lásky.

 

Budem bojovať, aby som vás všetkých získal

Zomrel som za vás za všetkých a budem bojovať až do poslednej chvíle, aby som vás všetkých znovu získal, napriek temnote zla, ktorá je vo svete.

 

Dovoľte Mi, prosím, ešte raz vám ukázať, ako vás veľmi milujem. Chyťte sa mojej ruky, položte si hlavu na Moje plece a vaša jemná duša sa zapáli láskou, ktorú ste zabudli.

 

Vaša Láska - Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 018

23.11.2010 03:00

Posolstvo 018

23.11.2010 - 03:00 hod

— Varovanie pred atómovou vojnou —

 

Moja dcéra, trpíš, lebo pracuješ v Mojom mene. Tma, ktorú pociťuješ, pochádza od Podvodníka, ktorý udiera každú hodinu prostredníctvom tých ľudí, ktorých poznáš - cez jeho tmu útočí na teba. Napriek tvojim pocitom zúfalstva si v skutočnosti ochraňovaná. Ako Som ti povedal, Podvodník neublíži tvojej duši. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe svätého ruženca, aby si mala neustálu ochranu proti mučeniu. Keď sa budeš modliť túto formu úcty k Mojej Blahoslavenej Matke, uvidíš rozdiel.

 

Dielo, ktoré sa usiluješ v Mojom mene dokončiť, nie je ľahké, avšak ty, Moja dcéra, musíš zostať silná. Toto dielo, keď bude zjavené svetu, prinesie pokoj a spokojnosť Mojim deťom.

 

Keď Moje deti pochopia pravdu, budú vedieť, že nie sú ani odhodené ani zabudnuté svojím Stvoriteľom. Potešenie, ktoré zakúsia poznaním, ktoré im chcem darovať cez túto knihu, ich pritiahne bližšie ku Mne.

 

Plánovaná vojna

Neboj sa, dcéra Moja, si v bezpečí, aj keď máš pocit bezmocnosti a neistoty. Svet, vrátane tvojej vlastnej krajiny, zakúsi viacej bolesti, čo je výsledkom globálneho ovládania, ktoré urobí ľudí bezmocnými. Preto je dôležité sa teraz pripraviť.

 

Už som Ti predtým hovoril, aby si povedala Mojim deťom, že skôr než hrôzu naháňajúca globálna vojna začne, musia začať s plánovaním. Vojna, o ktorej hovorím, je koordinovaná Červeným drakom. Drak, energia nového sveta, teraz intriguje a chce zničiť mestá na Západe. Čas je blízko. Modlite sa, modlite sa za obrátenie, pretože zlo sa nebude dať zastaviť, pokiaľ nebude dostatok modlitieb na jeho zabránenie. Modlite sa za tie duše, ktoré pri tejto atómovej vojne zahynú.

 

Tri roky dovtedy, kým sa plán uskutoční

Modlite sa teraz za tie duše. Keď globálna moc preberie vládu – jemne a so zradným súcitom, potom, Moja dcéra, bude ich cieľom ovládnuť vašu slobodu, týkajúcu sa žitia, stravovania a modlitby. Toto je dôvod, prečo sa Môj ľud musí stať sebestačným. Pestujte si vlastné potraviny. Nájdite si načas útulky, kde sa môžete stretávať, aby ste vzdali česť vášmu Božskému Vykupiteľovi. Buďte silní. Nehovorte veľa ľudom, prečo toto robíte. Bude to trvať len tri roky, kým sa tieto znamenia rozvinú pred vašimi očami. Do tej doby sa vaše plány rozvinú do istej formy pomoci, ktorú snáď z času na čas budete spochybňovať a zamýšľať sa nad jej zmyslom. Pestujte si vlastné potraviny. Nakúpte si semená, ktoré nebude možné kúpiť v budúcnosti. Týmto budete živiť vaše rodiny, keď nastane globálny hlad.

 

Teraz choďte a pripravte sa.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 019

24.11.2010 02:30

Posolstvo 019

24.11.2010 - 02:30 hod

— Schody k duchovnej dokonalosti —

 

Píš nasledovné, Moja milovaná dcéra. Viera vie byť niekedy vrtkavá a to i pri mojich najoddanejších stúpencoch, keď to najmenej očakávajú. Pritom sa jedná o dôležitú skúšku, takže sa po tejto skúsenosti posilnení vracajú do Môjho srdca. Neobávajte sa, je to skúška, ktorú dopustím, aby z nej Moje deti vzišli posilnené.

 

Nie je pre vás ľahké udržať vieru vo mňa, Moje deti, pretože toľko prekážok stojí v ceste vašej oddanosti. Z času na čas budete v duši pociťovať pocit úplnej prázdnoty. To môže byť mätúce, pretože máte pocit, že ste opustený a bez opory.

 

Moji verní, musíte mať na pamäti nasledovné: Nikdy nie som od vás ďaleko i napriek subjektívne vnímanej opustenosti. Všetky tieto dočasné stavy sledujú len jeden účel – posilniť vašu vieru takým spôsobom, aby ste sa zakaždým takto posilnení vždy viac a viac ku mne približovali. Toto sú schody k duchovnej dokonalosti do Neba. Predstavuje to množstvo schodov smerom nahor a môže to trvať dlho, pokým sa dostanete až nahor. Každý krok nahor môže so sebou prinášať odhalenie toho, v ktorých oblastiach potrebujete ešte nabrať skúsenosti skôr, než budete cez dôležité milosti schopní dosiahnuť duchovnú dokonalosť potrebnú na to, aby ste mohli vojsť do raja Môjho Otca.

 

S každým zdolaným stupňom získavate cenné poznatky spôsobom, ktorý sa môže niekedy zdať obtiažny a inokedy nespravodlivý. Ale čím viac stúpate nahor, tým hlbšie vnikáte do chápania pravdy Môjho učenia.

 

Niektorí dosiahnú tieto stupne rýchlo, kým iní si ponechávajú čas. Niektorí z mojich zbožných prívržencov môžu stratiť odvahu a vrátia sa o krok, dva alebo i tri nazad. To je prirodzené. Iní, ktorí napredujú príliš rýchlo, nadobudnú až také sebavedomie, že sú presvedčení o tom, že rozumejú všetkým duchovným záležitostiam. To je však spôsob Podvodníka, ktorým vás necháva prijať a veriť tejto falošnej sebadôvere. Všetky dary, ktoré sú vám dané, môžu pochádzať len odo Mňa. Dostávate ich, moji verní, z mojej bezhraničnej lásky k vám. Nikdy by ste sa nemali domnievať, že je to len vaša vlastná zásluha, ak máte silnú vieru. Áno, vaša viera môže byť na základe vašich hlbokých pocitoch srdca silná, ale je to aj dar odo mňa. Nato, aby ste dosiahli najvyšší stupeň, musíte byť pokorní vo svojej láske ku Mne. Preukážte sa byť vždy cnostní.

 

Preukážte vždy dôveru vo vašu vieru, pretože to je mi milé. Ale nikdy neprepadnite klamu, že úplne poznáte nebeské tajomstvá. Ako ľuďom, narodeným s dedičným hriechom, vám až čas poodhalí tieto tajomstvá, deti Moje.

 

Snažte sa prijímať všetko ako dar odo Mňa, dokonca aj nadelené skúšky. Všetky moje dary majú za cieľ posilniť vás vo vašej láske ku Mne.

 

Som veľmi hrdí na všetky Moje deti, ktoré vo Mňa veria a preukazujú Mi česť a úctu. Nato, aby som vás mohol vyzdvihnúť do plnej nádhery raja môjho Otca, sa musíte snažiť o úplné zjednotenie so Mnou a Mojou slávou.

 

To si vyžaduje trocha času a trpezlivosti, pokým mi úplne odovzdáte svoje duše, deti Moje. Ale keď sa tak stane, budete mať navždy podiel na Mojom mystickom tele.

 

Oddajte sa, Moje deti, mojej absolútne čistej láske a už nikdy sa nebudete musieť obzerať späť alebo sa obávať, pretože budete v mojom náručí v bezpečí.

 

Zostaňte silní, Moje verné deti, dokonca aj tvárou v tvár prekážkam, pretože Ja nikdy svojich milovaných Verných neopustím. Nikdy.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 020

26.11.2010 03:00

Posolstvo 020

26.11.2010 - 03:00 hod

— Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov —

 

Moja milovaná dcéra, čoskoro dostaneš radu od svojho duchovného poradcu. Pamätaj si ale, že Som povolal mnoho Mojich nasledovníkov, ale nie všetci toto príjmu. Ako sama vieš, nemôžem zasahovať do slobodnej vôle človeka, do daru ľudstvu. Bez ohľadu na to, teraz je dôležité pokračovať v tejto naliehavej práci, aby Moje deti počúvali a boli spasené.

 

Znamenia

Nemýľ sa, zmena sa chystá a čoskoro bude toľko znamení, že len málo ľudí na tejto zemi bude neschopných tieto rozpoznať. Znamenia, o ktorých hovorím, sú tie, ktoré dostávajú Moji vizionári počas zjavení Mojej milovanej Preblahoslavenej Matky v Európe. Mnoho ľudí, ktorí otvoria svoju myseľ a oslobodia svoje uväznené duše, pochopí, že tieto oznámenia pochádzajú z Neba. Keď Moje deti uvidia zázračné znamenia, ktoré budú cez slnko viditeľné, potom spoznajú pravdu.

 

Nevšímaj si opovrhnutie, výsmech a nenávisť, ktorú zakúsiš, keď budú ľudia čítať obsah tohto rukopisu. To isté sa stalo Mojim apoštolom, ktorí darom Ducha Svätého tvorili ich dielo. Aj ty, Moja dcéra, si dostala tento dar. Nikdy ho neodmietaj ani o ňom nepochybuj. Je skutočný a to teraz vieš. Konečne začali tvoje pochybnosti ochabovať.

 

Ako som ti povedal, pošlem ti pomoc. Znaky tohto sľubu sa začínajú ukazovať. Takisto ti dám informácie, týkajúce sa budúcnosti, ktoré musíš oznámiť všetkým, aj neveriacim. Veď čo na tom záleží, že ti hneď nebudú veriť. Pretože, keď sa udalosti začnú odvíjať, nebudú mať inú možnosť, než priznať pravdu.

 

Plán na organizovanie vojny

Zlomyseľný plán na organizáciu vojny, konšpirovaný svetovými veľmocami, je na ceste – jeho zámerom je redukcia svetovej populácie. Modlite sa, modlite sa, aby ste pomohli odvrátiť výšku škody, ktorú títo zlí ľudia chcú spôsobiť Zemi. Ich hlúpa oddanosť Podvodníkovi znamená, že s pomocou satanskej sily, ktorú dostávajú pod jeho vplyvom, sú rozhodnutí uskutočniť tento cieľ za každú cenu.

 

Plán na zvrhnutie pápeža Benedikta

Takisto sa plánuje prevzatie vlády nad cirkvami a rôznymi vierovyznaniami, vrátane Vatikánu. Môj pápež, Môj milovaný Benedikt, je obklopený tými, ktorí konšpirujú jeho pád. Iní svetoví vodcovia, nepoznajúc podstatné sily, skryté v ich vlastných radoch, budú tiež, až na niekoľkých, ich terčom.

 

Moje deti, prebuďte sa a bojujte. Na rozdiel od akejkoľvek inej vojny, ku ktorej na Zemi došlo, táto vojna je veľmi reálna. Toto je vojna proti vám, proti Môjmu každému jednému dieťaťu. Ste cieľom. Problém sa skrýva v tom, že nepriateľa nemôžete vidieť. V srdci sú zbabelci, nemajú odvahu sa sami odhaliť.

 

Tajné stretnutia

Posadnutí sami sebou, stretávajú sa v tajnosti v rámci vašej vlastnej komunity a sú infiltrovaní v každej životnej oblasti. Nájdete ich nielen v kuloároch vašej vlády, ale aj v justičnom systéme, u polície, v obchodných spoločnostiach, vo vzdelávacom systéme a v armáde.

 

Nikdy nedovoľte, aby vám títo ľudia diktovali, ako sa máte modliť. Dávajte pozor na to, ako sa budú snažiť riadiť váš život a začnite sa už teraz pripravovať na to, čo vás čaká.

 

Varovanie pred globálnym očkovaním

Modlite sa predovšetkým v skupinách. Modlite sa za tých ľudí, ktorí sú horlivými stúpencami Satana. Modlitbou pomôžete odvrátiť niektoré z týchto katastrof. Dajte si pozor na krutosti, ktoré sa vám pokúsia zasadiť prostredníctvom očkovania. Nedôverujte náhlej globálnej iniciatíve, zameranej na očkovanie, ktorá sa vo svojom zámere môže zdať súcitná. Majte sa na pozore! Krajina za krajinou sa tajne dohodli ovládať čo najviac ľudí.

 

Nebojte sa, pretože budem chrániť tých Mojich nasledovníkov, ktorí sa ku Mne modlia. Modlite sa aj za tie odvážne duše spomedzi vás, ktoré sa rozhodli šíriť pravdu. Mnohým týmto ľuďom sa vysmievajú, oni však vo väčšine prípadov hovoria pravdu.

 

Začnite si robiť zásoby potravín

Nespoliehajte sa na dodávateľov potravín. Pripravte sa teraz na budúcnosť. Začnite zhromažďovať potraviny a pestovať vlastné. Robte si také zásoby, ako keby mala vypuknúť vojna. Tí, ktorí to robia, konajú dobre. Modlitby a oddanosť posilnia vaše duše a zachránia vás od zla týchto ľudí. Nikdy im nedovoľte, aby ovládali vašu myseľ a to zavedením zákonov, cieľom ktorých je zničenie rodín. Budú sa pokúšať rozbiť rodiny, pretože budú podporovať rozchod, vrátane rozvodu, pod zámienkou sexuálnej a náboženskej slobody.

 

Zavraždenie svetových politikov

Budú siať nenávisť medzi národmi, zavraždia svetových politikov a ľuďom zoberú slobodu tým, že ich budú nútiť spoliehať sa na ich diktatúru.

 

Boží hnev sa čoskoro ukáže, pretože On nebude dlhšie tolerovať ich hanebnosť, pokiaľ títo ľudia, ktorí sa rozhodli nasledovať ich satansky ovplyvňované organizácie, sa neodvrátia od tejto ukrutnosti. Modlite sa za nich.

 

Buďte opatrní, za akých ľudí vo vašej krajine hlasujete. Sledujte, akými slovami sa prezentujú. Načúvajte tým, ktorí sa vás snažia varovať. Apelujem na vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí takto nekonajú, aby sa tiež obrátili a mohli byť spasení.

 

Tieto udalosti, o ktorých hovorím, sa začnú čoskoro diať. Držte pohromade, majte svoje zásoby potravín pripravené, snažte sa pestovať vašu vlastnú zeleninu a všetko ostatné, potrebné na prežitie. Toto je vojna proti vám, avšak nebude sa to tak zdať. Majte sa na pozore.

 

Cirkvi budú zakázané

Tí z vás, ktorí nájdu odvahu vrátiť sa do svojej cirkvi, nikdy nebuďte ustráchaní, keď sa modlíte alebo keď verejne ukazujete svoju vieru. Tí, ktorí považujú Moju cirkev za samozrejmosť, to však tak nerobia (a mali by – pozn. prekladateľa). Až potom, keď tento veľký dar, ktorý reprezentuje vašu vieru navonok, vám bude odňatý, až vtedy vám začne svitať pravda. A bude vás to hnevať.

 

Moja dcéra, povedz ľuďom, aby nepodľahli panike. Moji nasledovníci budú zachránení a vyzdvihnutí so Mnou do oblakov, kde budú čakať na Nový Raj na zemi. Budú sa tešiť z Môjho Nového Raja a v tomto novom Večnom Živote budú zjednotení so zosnulými členmi ich rodín.

 

Musia zostať silní, musia sa modliť a prejavovať si vzájomnú lásku. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, hlavne za tie stratené a podvedené duše, ktoré nevedia, aký význam bude mať ich konanie pre ich budúcnosť v nasledujúcom živote.

 

Tí, ktorí majú vlažnú dušu

Takisto sa modlite za Moje ďalšie deti, tie, ktoré majú vlažnú dušu. Musia sa navrátiť ku Mne - a to skoro. Deti, pre vašu vzájomnú lásku, neváhajte varovať týchto ľudí o pravde. Svojim príkladom im ukážte dôležitosť modlitby, aby ani oni neboli stratené.

 

Zostaňte silní. Nikdy nepodľahnite armáde Podvodníka. Nikdy. Stojte za tým, v čo veríte. Ochraňujte teraz svoju rodinu. Vráťte sa ku Mne. Každý deň sa modlite ruženec k Môjmu Božiemu milosrdenstvu – všade sa kresťania modlia ruženec. Dovoľte Mojej Matke, aby vás cez jej príhovor priviedla späť ku Mne.

 

Moje deti, plačem za vás za všetkých a potrebujem mojich prívržencov teraz, aby sa v sile so Mnou zhromaždili proti Zlému. Modlitba je odpoveďou.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 021

26.11.2010 23:58

Posolstvo 021

26.11.2010 - 24:00 hod

— Kniha Zjavenia —

 

Moja milovaná dcéra, dnes je deň, kedy nepokoj a hlboká bieda vo svete lámu Moje srdce. V zúfalstve sledujem, ako sa svet v hneve navzájom stavia proti sebe. Veľa z tohto smútku pramení z vedomia, že sa tieto proroctvá začnú odvíjať a predsa nebudú pre mnohých ľudí ponaučením.

 

Ešte stále odmietajú priznať, že tieto udalosti sú predpovedané v knihe Zjavenia Jána. Mnohí, tak mnohí budú teraz trpieť kvôli nedostatku viery. Modlite sa teraz, aby Rusko konečne poľavilo a dovolilo zasvätiť sa v mene mojej Matky. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa tak konečne stalo, pretože cez modlitbu bude možné toto veľké víťazstvo. Ak sa tak stane, budú zachránené milióny duší. Nebezpečenstvo číha v komunistických silách, ktoré povstanú a spolčia sa s Hadom, aby vás, Moje deti, pozbavili moci.

 

Pozri sa na rýchlosť, s ktorou národy povstávajú do boja. Rýchlosť celosvetových udalostí spôsobí veľa zdesenia, nakoľko narastá ich intenzita, s akou sa odvíjajú. Moji prívrženci, musíte uposlúchnuť. Modlitebné skupiny budú nevyhnutné pri šírení obrátenia a pri rozptyľovaní týchto katastrofických udalostí. Dokonca i tí z vás, ktorí žijete samoľúbo a považujete všetko za samozrejmé, nebudete schopní môcť dlhšie ignorovať tieto udalosti. Musíte priznať a akceptovať, že tieto udalosti nastávajú tak, ako boli predpovedané v knihe Zjavenia.

 

Vzopnite teraz ruky k modlitbe. A ak vo svojich srdciach prechovávate čo i len iskierku náklonnosti ku Mne, poproste Ma, aby som vás podržal a mohol vo vás zapáliť a zosilniť vašu vieru.

 

Budem bojovať za každého jedného z vás

Budem bojovať až do posledného konca, aby som vás pritiahol bližšie k Môjmu srdcu, nezávisle od toho, či ste dieťaťom, dospievajúcim, mladým dospelým, či stredného alebo postaršieho veku – v Mojich očiach ste všetci rovnocenní. Ste mojou vernou milovanou rodinou – každý jeden z vás. Nikto nie je z nej vylúčení, dokonca ani tí nie, ktorí nechcú uznať, že existujem, dokonca ani tí spomedzi vás, ktorí Ma nenávidia – všetkých vás milujem. Moja láska je vášnivá a pre vás nepochopiteľná a ja urobím všetko, čo je v mojich moci, aby som vás opäť priviedol nazad do môjho stáda. Nevzdám sa len tak ľahko vašich duší.

 

Obráťte sa na Mňa

Prosím obráťte sa na Mňa – nezávisle od toho, koľko pochybností máte – a nechajte Ma naplniť vaše srdce Mojou Božskou láskou. Už len náznak tejto lásky vám pomôže, aby ste sa mohli pripraviť na Večný život so Mnou, mojim Večným Otcom a Mojimi bratmi a sestrami v raji. To je vaše dedičstvo, vaše nepopierateľné dedičstvo.

 

Nepremrhajte túto príležitosť záchrany. Keď váš život na zemi dospeje ku koncu, budete mať pre ďalší život len dve možnosti. Nebeský raj alebo hlbiny pekla so satanom, ktorý vás so sebou stiahne kvôli hriechom, ku ktorým vás zvádza na zemi. Otvorte teraz svoje oči a majte na pamäti, že smrť na zemi môže prísť každý deň a v každú hodinu, keď to budete najmenej očakávať.

 

Cez toto posolstvo vás prosím, aby ste videli pravdu skôr než príde deň Posledného súdu. Majte vždy na pamäti, že vás milujem nezávisle od toho, ako ťažko ste zhrešili. Keď sa Mi odovzdáte a z hĺbky vášho srdca Ma poprosíte o odpustenie, tak vám bude odpustené. Dokonca aj počas vášho posledného výdychu.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 022

26.11.2010 23:59

Posolstvo 022

26.11.2010 - 24:00 hod

— Výzva pre veriacich obracať stratené duše —

 

Moja milovaná dcéra, Najsvätejšia Trojica sa s tebou zjednocuje, aby sa Božia Pravda naliehavo dostávala ku každej duši na svete.

 

Moja dcéra, teraz v jednote so Mnou cítiš vo svojom srdci bolesť a utrpenie za ľudstvo. Ich stratená viera ti prináša hlboký smútok a pocit strachu o ich budúcnosť.

 

Teraz v tomto čase sa moji milovaní a oddaní nasledovníci na celom svete spájajú cez puto mocnej Božej lásky, aby bojovali za záchranu duší pred zatratením.

 

Tieto Moje deti svetla pochádzajú zo všetkých národov. Navzájom sa okamžite spoznajú bez ohľadu na rasu, farbu pleti alebo vierovyznania. Vediem ich, aby táto armáda lásky pomohla posilniť vieru ľudstva v tomto bode histórie.

 

Nikdy predtým nebola Moja prítomnosť v srdciach veriacich tak zjavná. Pociťujú utrpenie, ktoré nesiem, keď som svedkom srdcervúcej zloby, ktorá vyžaruje z človeka, dokonca aj medzi tými, ktorí sa považujú za láskavých a ohľaduplných. Sebaláska ničí Moje deti.

 

Sebectvo a nedostatok ohľaduplnosti voči tým, čo sú okolo vás a voči zraniteľným, zanechávajú škvrnu hanby, ktorú možno len ťažko odstrániť. Krutosť, akú človek preukazuje svojmu blížnemu - a to všetko len s jedinou pohnútkou v mysli, zvanou sebauspokojenie, - dosiahla nebývalý vrchol všetkých čias. Posadnutosť, uspokojovať len svoje vlastné potreby, je v očiach Môjho Večného Otca hriechom.

 

Toľké falošné výhovorky, prednesené v mene pocitu vlastnej hodnoty, sú absolútne neprijateľné a proti Môjmu učeniu. Milujte sa navzájom. Zaobchádzajte s inými tak, ako by ste chceli, aby s vami bolo zaobchádzané. Myslite viac na potreby iných, ako na svoje vlastné. Postavte sa za ľudské práva svojich bratov a sestier, keď musia čeliť nespravodlivosti druhých. Nikdy neospravedlňujte potrestanie osoby z dôvodu získania materiálnych výhod. Preukážte lásku a súcit aj svojim nepriateľom. To je vzhľadom na materiálne neistoty, ktoré Moje deti pociťujú, neľahká úloha. Symptómy sebeckej posadnutosti po bohatstve, kráse a takzvanom úspechu, o ktorých sa mnohí ľudia domnievajú, že sú prirodzenými vlastnosťami človeka, spôsobujú hrozný zmätok.

 

Do ľudskej psychiky je už dlhšiu dobu cez vymývanie mozgu implantovaná predstava, aby sa v mene svojej osobnej hodnoty na prvé miesto stavali vlastné potreby, pričom je táto filozofia ešte umocňovaná pomocou moderných komunikačných prostriedkov. Keď potom moje deti takmer denno denne počujú takéto správy cez televíziu, médiá, kino, hudbu a internet, tak ich prijímajú ako dôležité.

 

Napriek falošným sľubom, ktoré tieto názory predstavujú a ktorých príťažlivosť je v tom, že ponúkajú sebauspokojenie, je táto lož prijímaná Mojimi deťmi. Lož, ktorú do nich vložil Podvodník – Satan.

 

Nepokoj, ktorý pociťujú krátko potom, ako niekoho využili, je pre nich ťažko pochopiteľný. Moje deti, ktoré vyhrali vytúženú cenu, aj tak nie sú šťastné. A tak stále viac a viac vyhľadávajú to samé, lebo tak nenásytná je ich chuť. To však k ničomu nevedie. Nie sú schopní sa plne uspokojiť. Sú bez skutočnej radosti, bez prirodzenej spokojnosti a nechápu prázdnotu, ktorú vo svojom vnútri pociťujú.

 

Ak staviate seba na prvé miesto pred druhými, tak je to sebecké. Ak nespravodlivo zvýhodňujete seba na úkor slabších a zraniteľnejších, tak je to hriešne. Ak neumožníte človeku v súlade s jeho schopnosťami dôstojne žiť a potom ho zbavíte práva dostatočne uživiť svoju rodinu, potom Ma to hlboko uráža. Ja trpím s týmito dušami. Ak robíte zle svojmu blížnemu, potom to robíte Mne. Keď cez nenávistné slová raníte svojho blížneho, potom máte vinu na bolesti, spôsobenej mi tým v Mojom srdci.

 

Ak na potrestanie druhých používate násilie, vtedy prežívam Moje utrpenie na kríži. Prežívam ho znova. Cítim ich utrpenie, keď im spôsobujete telesnú bolesť. Ak ste vrahom, tak nesiete vinu na poslednom ponižovaní, lebo Ma pribíjate na kríž.

 

Deti, zoberte toto na vedomie! Hriech vedie do pekla. Je to desivé pre tých veriacich, ktorí Ma považujú za milosrdného sudcu. Môj sľub neobmedzeného milosrdenstva, ktorý chcem dať každému jednému z vás, ktorý koná pokánie, ešte zaručujem. Ale ako môžem zachrániť tých, ktorí nechcú vidieť omyl vo svojom chaotickom živote?

 

Ohlasovať pravdu Môjho učenia je dôležité. Pre príťažlivosť toľkých početných foriem rozptyľovania pripadne tak mnohým z Mojich detí nanajvýš ťažkým rozpoznať Boha. Mnohí nebudú mať poznanie o Božom učení cez prorokov alebo cez Sväté Písmo. Mnohí nebudú chcieť vziať tieto veci na vedomie.

 

Iní zase odmietnu počúvať i napriek tomu, že sa slovo šíri prostredníctvom Mojich dnešných prorokov a vizionárov s jasnými znameniami pre všetkých, ktorí ich vidia. To je dôvod, prečo sa veriaci musia za iných modliť. Predovšetkým mnoho tých, ktorí sa modlia, je teraz zapotreby. Veľa obrátení sa udeje cez modlitbu ruženca k Božiemu Milosrdenstvu, tak mocnej modlitby, ktorú som odovzdal Mojej milovanej sestre Faustíne.

 

Keď sa tak stane, prosím, aby sa všetky Moje deti spojili v modlitebných skupinách a modlili sa za tieto Moje zblúdilé deti – vašich bratov a sestry a radili im.

 

V mene Mojom a v mene Najsvätejšej Trojice nalieham na Moje milované deti, aby spojili svoje sily s Mojím srdcom a pomohli Mi zachrániť ich duše. Tak veľmi ich všetky milujem, že pre ne plačem žalostivé a trpké slzy strachu. Nechcem o ne prísť.

 

Pomôžte Mi, Moji nasledovníci svetla, znovu zjednotiť tieto stratené duše s Mojou rodinou, aby aj oni zakúsili pravý Raj, o ktorý sa tak zúfalo snažia.

 

Podajte im svoju ruku. Rozprávajte sa s nimi. Počúvajte ich. Ukážte im súcit, aj keď vám ho s opovrhnutím hodia späť do tváre. Preukážte k nim trpezlivosť. Predovšetkým im cez seba dajte pocítiť Moju lásku.

 

Bude pre nich ťažké odmietnuť vás, aj keď sa vám vysmejú. Cez Vaše modlitby môžete a aj zachránite ich duše.

 

Pozdravujem svojich drahých nasledovníkov. Som pohnutý k slzám nad vašou láskou a oddanosťou, ktorú prejavujete Mne, Mojej Matke - Kráľovnej Neba a Najsvätejšej Trojici.

 

My a všetci anjeli a svätí v nebi sa teraz tešíme nad vašou odpoveďou na túto výzvu. A tak choďte a konajte svoju prácu v mene Môjho Večného Otca. Priveďte Moje stádo späť.

 

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 023

29.11.2010 12:48

Posolstvo 023

29.11.2010 - 12:48 hod

— Prenasledovanie pravých vizionárov —

 

Moja dcéra, napíš toto ako varovanie svetu pre prenasledovanie, ktorému sú vystavené Moje vyvolené duše, vyslané do sveta hlásať pravdu, aby cez ňu mohli byť zachránené duše ešte pred Mojim Druhým príchodom.

 

Zistíte, že Moji vyvolení vizionári a proroci sú práve tými, ktorí zakúšajú totálne odmietnutie s označením ako falošní proroci. Tieto Moje krásne duše, vyvolené pre ich prostú oddanosť, zakúsia zajedno so mnou to samé odmietnutie, ktorého sa Mi dostalo z rúk ľudí.

 

Tí, ktorí trpia vo Mne, so Mnou a pre Mňa, sú praví proroci. Sú to duše, ktoré budú trýznené, bude nimi opovrhované a dokonca budú v mojom mene zatracované. Tiež budú odmietnuté Mojou vlastnou cirkvou, avšak nie všetkými Mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi. Odmietanie zažijú aj Moji oddaní prívrženci, dôsledne nasledujúci moje učenie, až do času, keď sa pravda začne pozvoľna vynárať.

 

Od počiatku časov, keď Som sa z Môjho Božieho milosrdenstva rozhodol vysielať do sveta prorokov, aby som vám všetkým pripomínal Moje Božské učenie, bolo sprvoti len málo viery. Mnohí boli zosmiešnení a vzhliadnutí ako ľudia s bujnou fantáziou, trpiaci depresiami alebo boli jednoducho odsúdení ako zaslepenci. Poväčšine sami títo proroci boli ohromení, keď po prvýkrát mali zážitok Božského stretnutia. Mnohí z nich určitú dobu pochybovali o tomto mystickom zážitku, až pokým neakceptovali jeho pravosť. Boli opatrní s prezradením svojich zážitkov iným. Potrebovali čas, aby ich akceptovali.

 

Všetky Moje vyvolené duše potom, ako prijali svoje poslanie, váhali s vyjavením Mojich posolstiev alebo pokynov práve Mojim Bohu zasväteným služobníkom - rádovým sestrám, kňazom, biskupom alebo kardinálom. K týmto ľuďom pociťovali bázeň a vo svojom srdci vedeli, že s otázkami, ktoré im budú kladené, sa dokážu len ťažko vysporiadať. Mnohí z nich, ktorí boli povolaní, neodhalili svoje posolstvá, ale cez modlitby a osobné utrpenie si plnili svoje povinnosti voči Mne.

 

Iným, ktorí podľa pokynov Mojej Blahoslavenej Matky a Mňa vyjavili posolstvá, sa neverilo. Uverilo sa im len na základe Božských zjavení, ktoré sa časom stali evidentnými.

 

Nalieham na všetkých Mojich nasledovníkov, aby počúvali svoje srdce. Pozrite sa na posolstvá, oznámené Mojimi drahými vizionármi. Tieto posolstvá vám boli dané z čistej lásky na pomoc viesť vás a zachraňovať duše. To je cieľom. Ak sa rozhodnete, že nie sú Božského pôvodu, tak potom proste o vedenie. Ak sa rozhodnete pre ich pravosť, potom sa modlite, modlite, modlite za Mojich vizionárov, aby boli vypočutí.

 

Teraz vás chcem varovať pred znameniami, na ktoré si musíte dávať pozor, keď v Mojom mene prenasledujú Mojich pravých vizionárov. Prívrženci Podvodníka, keď uzrú ich jas, tak ich len tak zbežne nenapadnú, ale urobia to s takou zlomyseľnosťou, ktorá vám vyrazí dych. Nielenže ich budú znevažovať cez zosmiešňovanie, ale sa budú aj enormne snažiť, aby ich zdiskreditovali. A to všetko v Mojom mene. Bolesť, ktorú Moji učeníci zakúšajú, nie je nič v porovnaní s bolesťou, spôsobovanou Mne.

 

Moje utrpenie dosiahlo v poslednom čase taký stupeň, že znova prežívam tie strašné muky, ktoré som podstúpil, keď som zomrel za vaše hriechy – za všetky hriechy – za celé ľudstvo vrátane za tých, ktorí spôsobujú muky Mne a Mojim vizionárom, vrátane za vrahov a ľudí, ktorí ma verejne odmietajú a sa tým chvália a sú hrdí na strašné zlo, ktoré v súčasnosti panuje vo svete.

 

Prosím, počúvajte Mojich vizionárov. Budete to cítiť vo vašich srdciach, keď počujete pravdu. Prosím, nechyťte sa do pasce tých, ktorí prenasledujú vizionárov Mojej Blahoslavenej Matky, vrátane svätej Bernadetty alebo Mojich milých detí z Fatimy. Zaobchádzalo sa s nimi s najväčšou neúctou, hlavne zo strany Mojich Bohu zasvätených služobníkov. Oni sú tí, ktorí najviac zraňujú, keď moje Božské zjavenia boli ľudstvu odovzdané z lásky. Moje srdce trpí viac, keď neveria v Božskú nadprirodzenosť a ani ju nerozpoznajú, keď im je predkladaná.

 

Prosím, modlite sa za Mojich vizionárov a hlavne za tých spomedzi nich, ktorých posolstvá nemožno odmietnuť pre lásku, ktorá z nich vyžaruje a pre varovania, ktoré sú v nich obsiahnuté. Lebo títo sú Moji praví vizionári. Rozpoznáte ich podľa urážok, ohovárania, trýznenia a nadávok, ktoré sú im uštedrované cez ruky Mojich detí.

 

Keď sa pozriete na nadávky, ktoré dostávajú a potom na klamstvá, ktoré sa o nich takým ponižujúcim spôsobom šíria, tak sa musíte spýtať sami seba: Ak tejto osobe bolo doposiaľ ubližované a neverilo sa jej, prečo sa jej i naďalej tak surovým spôsobom nadáva? Potom dostanete vašu odpoveď. Modlite sa k Duchu Svätému za vedenie, aby ste dokázali rozlíšiť pravých vizionárov a prorokov z pomedzi tých ostatných, ktorí vás mätú.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 024

30.11.2010 12:00

Posolstvo 024

30.11.2010 - 12:00 hod

— Hľadanie blahobytu —

 

Moja milovaná dcéra, sústreď sa a počúvaj, čo musím povedať. Nachádzaš sa v procese prechodu, ktorý sa započal okamihom, ako si prijala prvé posolstvo až po súčasné posolstvá. Pochop prosím, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a už prestaň pochybovať. To ti umožní sa lepšie koncentrovať na prácu, pre ktorú si bola povolaná.

 

Vzhľadom na záležitosti, ktoré sa objavujú vo svete, je zo dňa na deň jasnejšie, čo sa snaží vo svete nastoliť tento zlovestný Svetový Poriadok. Organizácia Spojených Národov, jeden z mnohých popredných mocenských nástrojov Nového Svetového Poriadku, sa usiluje odstrániť celé Moje učenie, na dosiahnutie čoho použije akúkoľvek smrtiacu zbraň, ktorú má k dispozícii.

 

Nebojte sa, pretože Moji veriaci budú húževnato bojovať a nezaprú Ma, hlavne nie v tých krajinách, ktoré sú Mi zasvätené a ktoré majú oddanú a neotrasiteľnú vieru. Nebudú stáť v úzadí a toto nedovolia. Avšak mnohé krajiny budú bezmocné z dôvodov nákladov na zabezpečenie toho, aby ich deti boli vedené v pravom svetle.

 

Ako už bolo predtým uvedené, hnev Môjho Večného Otca sa čoskoro zviditeľní na zemi, keďže ľudstvo sa stále viac a viac pokúša vzdialiť sa odo Mňa.

 

Svet sa zdá byť rovnaký. Ľudia sa zdajú byť rovnakí. Svet televízie vo svojom iluzórnom ružovo-načervenalom nádychu sa zdá byť rovnaký. Ľudia strkajú svoje hlavy do piesku. Myslia si, že svet zostane i naďalej takým, akým je. Žiaľ mýlia sa. Moja povinnosť voči Mojim deťom je zachrániť ich - zabrániť, aby sa i naďalej nechali vťahovať do vzduchoprázdna sľubov, prázdnych snov a zradných ambícií. Toto sú radovánky, ktorým ste sa dôverne oddávali po mnohé roky. Bez vlastnej viny ste naleteli sľubom, ako sa sebarealizovať cez vlastný prospech a vlastné odmeňovanie. Bolo vám radené, aby ste sa starali len o vlastné prvenstvo bez ohľadu na to, za kú cenu. A že vy ste tými na prvom mieste. A vy s vašimi ambíciami - chamtivosťou po bohatstve pre seba a vaše deti - chcete vlastniť viac ako vaši bratia a sestry, lenže vo vašom neustálom bezohľadnom hľadaní vlastného sebauspokojovania ste boli len zavádzaní.

 

Tieto túžby v ich mätúcom lesku a čare, boli Mojim deťom vštepené Podvodníkom. Veľa Mojich detí sa bude pri tomto posolstve smiať a hovoriť, že toto nie je pravda. Nanešťastie Podvodník skutočne existuje ale väčšina Mojich detí neakceptuje jeho existenciu.

 

Veľmi rafinovane sa ukrýva za vecami, ľuďmi, konaním a pútavými stimulmi. Jeho zvádzanie sa prejavuje napríklad aj v tom, že ak by ste sa dnes spýtali nejakej osoby, čo by radšej zvolila – peniaze alebo mať možnosť spojiť sa so svojimi stratenými rodinami – by si zvolila peniaze. Opýtajte sa ľudí, či by pre hmotný zisk podviedli svojho brata alebo sestru. A odpoveď bude znieť – áno. Opýtajte sa malého dieťaťa, či by zamenilo svoj jednoduchý život za život plný zázrakov a vzrušenia a odpoveď bude znieť – áno.

 

Prečo potom Moje deti tak ťažko chápu, že akonáhle vyhrajú veľkú cenu, majú pocit, že potrebujú ešte viac? Bohatý človek, ktorý raz dosiahol zisk, bude neustále chcieť získať ešte viacej. Dôvodom je to, že Satanove dary zanechajú vo vašom vnútri skľučujúci pocit prázdnoty. Takto pokračujete ďalej v snahe dosiahnuť maximálne vzrušenie, čo sa spravidla deje na úkor vášho blížneho. Žiadny človek nezíska veľké bohatstvo bez toho, aby nespôsobil do určitej miery utrpenie iným ľuďom, ktorých na ceste k tomuto bohatstvu postretne. Žiadna osoba, ktorá získa slávu, sa k nej nedostane bez toho, aby sa jej niekto iný nebol musel zriecť. Človek, ktorí sa nepodelí o svoje bohatstvo, zlyhá. Osoba, ktorá nevlastní nič, je skôr ochotná podeliť sa ako tí, ktorí boli požehnaní materiálnym blahobytom.

 

Moje učenie nie je možné riediť

Prečo Moje deti ignorujú učenie, ktoré učili Moji apoštoli od doby napísania Nového Zákona? Prečo nedodržiavajú princípy, na ktorých je postavené? Myslia si, že Moji apoštoli ho napísali preto, aby ho ľudia nedodržiavali? Toto učenie sa nezmenilo od čias, ako som opustil túto zem. Toto učenie má svoje opodstatnenie. Môžete zmeniť jeho výklad, zriediť ho, priradiť mu nový význam alebo vymazať z neho niektoré pasáže, avšak jedna vec vždy zostane – a to je pravda. Pravda zostane vždy rovnaká. Nemôže byť a ani nebude zmenená, aj keď nevyhovuje človeku. Teraz pozorne počúvajte a majte v pozornosti nasledovné. Nemôžete aj naďalej pokračovať po tejto ceste a súčasne vojsť do Kráľovstva Môjho Otca. Mnohí ospravedlňujú bohatstvo a slávu, ku ktorým prišli, pripisujúc tieto ich šťastiu. Pritom si ale neuvedomujú, že si tým zapredali svoje duše Satanovi. Niektoré z Mojich detí presne vedia, že sa dopustili ťažkého hriechu a predsa si nič z toho nerobia. Iné z Mojich detí sú naozaj presvedčené, že jednoducho robia len to najlepšie pre seba a svoje rodiny. Musia ale pochopiť, že finančná istota je prípustná, nie však úsilie po luxuse a bohatstve.

 

Veľké bohatstvá sa dajú získať len cez hriech. Bohatstvo, i keď možno získané bez hriechu, povedie opäť k hriechu.

 

Napriek učeniu cirkví Môjho Otca po celom svete ľudia toto učenie ešte stále neprijímajú. Bohatí ľudia, ktorí sa usilujú o materiálny zisk, majú jedného Boha. Chudobní ľudia, usilujúci o bohatstvo, majú jedného Boha. U oboch je to ten istý – peniaze. Peniaze sú zbytočné, ak boli získané nepoctivo a ak tí, ktorí sú menej majetní, nemôžu mať z tejto skúsenosti úžitok.

 

Na peniazoch, materiálnom bohatstve a všetkých nadobudnutých majetkoch, získaných šťastne sa cítiacimi majetnými ľuďmi, musia mať podiel aj tí, ktorí ich potrebujú. Záslužným nie je však ani to, ak sa peniaze dajú na charitu len kvôli vzbudeniu pozornosti alebo slávy.

 

Buďte si istí, že so Zlom, ktoré je teraz vo svete naplánované a keď sa zámer, ponechať vás s prázdnymi vreckami, stane skutočnosťou, tak až potom spoznáte, akú malú hodnotu peniaze majú. Keď zlovestné organizácie prevezmú vaše peniaze a vy s nimi nebudete môcť bez súhlasu s podmienkami, ktoré vám tieto organizácie budú diktovať, disponovať, až potom konečne pochopíte, že si musíte zvoliť inú cestu pre dosiahnutie šťastia.

 

Vaše peniaze budú bezcenné. Na prežitie bude platiť zákon džungle. Tí, ktorí majú inštinkt prežitia, to budú mať ľahšie ako tí, ktorí si nikdy nemuseli pri práci drieť kolená. Osivo a semená na výsev plodín budú mať väčšiu hodnotu ako milión dolárov. Jednoduchý plod rastliny bude mať pre vás väčšiu hodnotu ako luxusné auto. Až vtedy, keď vám bude všetko vzaté, budete volať po svojom Stvoriteľovi. A až vtedy zistíte, že jediný význam má len láska vo vašich srdciach, pretože bez lásky nemôžete rásť a ani vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Zamyslite sa teraz. Buďte opatrní vo svojej túžbe po bohatstve. Zastavte sa skôr, než bude prineskoro. Podeľte sa o vlastníctvo a nasledujte Moju cestu. Toto je tvrdá lekcia pre Moje deti, ktoré majú pocit neistoty.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 025

07.12.2010 03:15

Posolstvo 025

07.12.2010 - 03:15 hod

— Výstraha ľudstvu, aby pochopilo pravdu —

 

Áno, Moja milovaná dcéra, znovu Som tu. Napíš toto. Ty, dcéra moja, ktorá si sa odo Mňa odvrátila poprením pravdy, Mi teraz pomôžeš viesť môj ľud späť ku svetlu - svetlu pravdy.

 

Nikomu neupriem šancu vidieť pravdu Boha. Bude im preukázané milosrdenstvo tým, že dostanú dar dôkazu Mojej existencie. Dostanú tento dar, keď počas Varovania konečne spoznajú pravdu. Je smutné, že ani v tomto štádiu sa všetci neobrátia ku Mne - k Večnému Kráľovstvu Môjho Otca.

 

Moja dcéra, niekoľko dní som s tebou nehovoril. Bolo to zámerne. Poskytnutý čas bol potrebný na dôkladné pochopenie obsahu Mojich posolstiev.

 

Teraz už vieš, že tieto posolstvá pochádzajú odo Mňa a že sa zaoberajú veľmi dôležitými vecami. Myslím, že teraz už vieš rozlíšiť pravdu medzi Mojím učením a tvojou predstavivosťou. Dcéra Moja, keď si skoro denne svedkom Môjho pocitu márnosti, ako aj Môjho Večného Otca, tak teraz môžeš vidieť bolesť a beznádej, ktoré pociťujem z postojov tohto smutného, prázdneho a neveriaceho sveta.

 

Nielen, že neveriaci ti spôsobujú bolesť, ale prostredníctvom darov a milostí, ktoré si dostala, môžeš vidieť zmätok dokonca i v mysliach Mojich nasledovníkov. Ani oni sa nedajú ľahko presvedčiť o pravde, hoci je im daná ako dar lásky odo Mňa cez Mojich prorokov.

 

Aká to dlhá a spletitá cesta je to pre Moje deti v ich zápase po pravde a zasľúbeniach, ktoré som im dal. Keď sa denno denne osobne pozeráš na Moje deti na ulici, v televízií, v médiách a medzi vašimi susedmi, môžeš sa teraz na ne dívať Mojimi očami. Čo vidíš? Totálne zabudnutie duchovného sveta a chýbajúci skutočný zmysel ich života. Pocit beznádeje aj napriek atrakciám svetských činností.

 

Moje deti si to neuvedomujú, ale teraz prechádzajú očisťovaním. Túto očistu, kedy zažívajú akútny pocit prázdnoty kvôli nedostatku materiálnych vecí, Som Ja dopustil. Toto všetko bolo spôsobené chamtivosťou ľudstva. Tým, že ľuďom je dané právo na ich slobodnú vôľu, budú diabolskí páchatelia kolapsu svetového bankového systému i naďalej pokračovať vo svojom zákernom podvode.

 

Dovolil Som Mojim ľuďom, nevinným obetiam, podstúpiť túto očistu. Je dôležité, aby sa toto stalo, pretože ťažkosti, ktorými musia prejsť, pomôžu očistiť ich duše.

 

Čoskoro, keď bude menej materiálnych vecí a bude ťažké ich dosiahnuť, budú vidieť život v hlbšom zmysle. Jednoduchosť im pomôže otvoriť oči pre pravdu – pravdu toho, čo je naozaj dôležité. Bez tejto očisty, keď dovolím, aby Moje deti trpeli pre svoje duše, by sa nemohli a ani by sa nedostali bližšie k Môjmu srdcu.

 

Obnažení bez materiálnych statkov, za ktorými boli v minulosti modlársky posadnutí, sa navrátia k pravde. S jasnosťou budú vidieť lásku v každej jednej duši. Takto rozpoznajú veľmi rýchlo zlo v jeho ohavnej pompéznosti u tých, ktorí nasledujú vábenie vlastného sebectva a chamtivosti. Potom sa budú dívať na tých ľudí, ktorí požívali v médiách dôveru a na ktorých sa upierali oči v obdive, tým istým spôsobom, ako ich vidím Ja. V čírom zúfalstve a smútku.

 

Choď teraz, Moja dcéra, a cháp svoju úlohu s jasnými očami. Teraz poznáš pravdu. Už viac nepochybuješ. Šír pravdu spásy tak rýchlo, ako je to len možné, aby ľuďom bola poskytnutá šanca na záchranu skôr, než príde Veľké Varovanie.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 026

11.12.2010 09:15

Posolstvo 026

11.12.2010 - 09:15 hod

— Budúci život —

 

Moja najdrahšia dcéra, teraz si pripravená pohnúť sa dopredu a pokračovať v úlohe dokončenia Mojej svätej knihy pravdy. Dcéra Moja, prešla si očistou potrebnou na to, aby si dostala silu pre toto dielo.

 

Moje deti sú lapené v tomto svete, majúcom dve časti, nevedomé si toho, že čoskoro bude všetko len jedno. Tieto dve časti predstavujú smútok a radosť. Smútok existuje vo svete spôsobom, ktorý vyvoláva hlboký zmätok a zúfalstvo. Je to smútok, ktorý je odlišný od všetkých ostatných od vzniku zeme.

 

Smútok, pociťovaný dnes, je založený na strate, spôsobenej odňatím materiálnych vecí. Je tu tiež túžba po pokoji tela, ducha a duše. Tento sa dosiahne len cez pokoru, prijatie a lásku k Môjmu Večnému Otcovi, pretože tam je radosť. Usmievam sa v láske, keď sa Moje deti smejú, usmievajú a majú radosť. Toto je dar odo Mňa. Smiech a radosť sú dôležitými darmi pre ľudstvo, ak sú čisté a nie sú na úkor iných.

 

Moje maloverné deti, viem, že je ťažké sa zastaviť a povedať si - vraciam sa späť k Bohu. Tak veľa z vás si je vedomých, kto je Večný Otec. Len málokto chápe, že On bdie nad každým z nich každý jediný deň ich života. Usmieva sa, smeje sa a prežíva veľkú radosť, keď sú Jeho deti šťastné. Avšak nepozerá sa s láskavosťou na radosť tých, alebo na ich pokus o radosť, ak je dosiahnutá bez lásky v ich srdciach.

 

Takisto i Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus, vás - všetky Moje deti - tiež milujem. Som jedno s Mojím Večným Otcom. Usmievam sa na vás všetkých a dúfam, že prídete späť ku Mne.

 

Poďte ku Mne, Moje deti, v jednote a priblížte sa ku Mne s otvoreným srdcom.

 

Posolstvá, ktoré sa vzťahujú na Môj Druhý príchod, vyvolávajú v srdciach mnohých Mojich detí strach. Netreba sa báť. Toto bude okamih absolútnej radosti, slávy a čistého šťastia, pretože všetkých tých, ktorí obrátia svoje srdce ku Mne, vezmem do svojho náručia a budem plakať slzy radosti.

 

Vy veriaci, prosím, prosím, modlite sa za tých, ktorí neveria alebo zišli zo svojej cesty. Pastier, ktorý sa stará o svoje stádo, sa vždy bude neúnavne snažiť nájsť tie, ktoré sú stratené. Radosť z víťazstva, ktoré pociťuje, keď sa vrátia do jeho stáda, je podobná pocitu, ktorý pociťujem, keď sa Moje stratené deti navrátia ku Mne.

 

Deti, aj vo chvíľach radosti a smiechu na tejto zemi, pamätajte prosím na jednu vec. Toto je len záblesk čistého šťastia a radosti, ktoré budú existovať na Novej zemi, keď sa znova objaví stratený raj. Keď sa to stane, tak sa vyvolení a všetci tí, ktorí žijú spravodlivý život a veria vo svojho Stvoriteľa, zjednotia so zmŕtvychvstalými. Tí ľudia, priatelia a rodina, ktorí odišli z tohto sveta, sa so Mnou zjednotia v tejto novej slávnej večnosti. Pamätajte si deti, že je dôležité nepovažovať túto zem za samozrejmosť a ani nepredpokladať, že všetko na nej je pod vašou kontrolou. Pretože tomu tak nie je. A hoci sa i naďalej oddávate sľubom, sklamaniam, radostiam a zázrakom, ktoré vám poskytuje, nezabúdajte, že je len dočasným miestom. Dočasným dejiskom pred vstupom do Kráľovstva Môjho Otca - nového Neba na Zeme, ktoré raz budú jedno.

 

Posledná výzva, deti Moje - modlite sa ku Mne vašimi vlastnými slovami. Proste Ma o vedenie. Proste Ma, aby som vám ukázal lásku a pravdu spôsobom, ktorý bude dávať zmysel. Nenechávajte vaše hlavy strčené do piesku, pretože sa nebudete radovať zo slávy Novej zeme.

 

Prázdna cesta do ničoty

Deti, ktoré sa Mi vysmievajú a popierajú Ma, budú tvrdiť, že neexistuje život po tomto živote. Dovoľte mi, aby som vás uistil, že si sami sebe uzatvárajú prístup do Raja. Namiesto toho kráčajú po prázdnej ceste do ničoty. V niektorých prípadoch nasledujú klam Podvodníka – Satana – ktorý sa pohybuje tak ticho a s takou smrteľnou šikovnosťou, že tí, ktorí v neho neveria, ho slepo nasledujú cez brány pekla, držiac sa jeho ruky.

 

Moje utrpenie v Getsemanskej záhrade

Keď Moji veriaci vidia týchto ľudí, ako sa arogantne naparujú a hrdia sa svojim ateizmom, tak pociťujú strašné utrpenie. Tí, ktorí zobrali na seba Môj kríž, pociťujú smrteľnú agóniu, ktorú som prežíval počas Môjho utrpenia v Getsemanskej záhrade. Toto je miesto, kde som vedel, že aj keď som dobrovoľne podstúpil ultimatívnu obeť tým, že som prijal smrť ako prostriedok na to, aby Moje deti dostali možnosť získať miesto v Kráľovstve Môjho Otca, som v hĺbke duše vedel, že niektorým deťom to bude ľahostajné. Toto mi spôsobovalo najhoršiu agóniu, kvôli ktorej som potil krv. Hrôza, ktorú som pociťoval kvôli týmto strateným dušiam, ešte vždy i dnes vo Mne pretrváva.

 

Tí z vás, ktorí sa pýtajú – ak si Boh alebo ak si Ježiš Kristus – tak určite môžeš niečo urobiť. Moja odpoveď je – samozrejme až na jednu vec – nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, danej ľudstvu ako dar. Bude to závisieť od Mojich detí, ako sa vo svojej slobodnej voľbe nakoniec rozhodnú.

 

Váš milujúci Kristus, Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 027

16.12.2010 13:10

Posolstvo 027

16.12.2010 - 13:10 hod

— Výzva k zastaveniu vraždenia interrupciou —

 

Napíš toto, dcéra Moja. Smrť, páchaná na nevinných obetiach, je jeden z najväčších hriechov, akým sa človek môže prehrešiť proti bratovi. Je to najzávažnejší telesný hriech a spôsobuje Mi hlbokú bolesť. Nedostatok úcty voči ľudskému životu, ktorý dnešnému ľudstvu chýba, je vo svete stále evidentnejší.

 

Život je vzácny dar od Boha. Nikto nemá právo brať druhému život. Nikto nemá právo vziať život dieťaťu, prv než v čase narodenia urobí prvý vdych. Tento zločin je ohavnosťou a je neodpustiteľný. Všetky duše majú svoj pôvod u Môjho Večného Otca a sú stvorené v okamihu počatia. Malé deti, nevinné duše, sú vraždené práve tými, ktorí sa o ne majú starať – ich vlastnými matkami, ktoré sú zodpovedné za ich bytie, im odopierajú právo narodiť sa.

 

Prečo stoja Moje deti v úzadí a nič nepodnikajú? V mene slobody sú títo malí anjeli z Kráľovstva Môjho Otca vzatí z tejto zeme a to skôr, než pre ne ako deti Božie nadíde čas. Nechápu tieto ženy, že životy, ktorým pripisujú tak málo hodnoty, patria Bohu? Tieto deti trpia. Počas ich vraždenia podstupujú nepredstaviteľnú bolestnú agóniu. A toto je legalizované vládou, lekármi a rodinami týchto žien. Necítia azda vo svojej duši žiadne výčitky svedomia? Neuvedomujú si, že ich ohavný čin nie je odlišný od konania, kedy človek vraždí človeka?

 

V skutočnosti je toto ešte väčší hriech, pretože tieto deti sú bezmocné. Tieto ženy musia prosiť o milosť, ak sa previnili alebo Ma musia prosiť o vedenie, ak zvažujú podstúpiť interrupciu. Tak či onak ich bude súdiť ich hriech. Hriechy tela sú v očiach Môjho Otca najodpornejšie. Neexistuje žiaden stupeň ospravedlnenia za vraždu spolubrata, ktoré by bolo v Mojich a v očiach Môjho Večného Otca prijateľné.

 

Prebuďte sa teraz, deti Moje a pochopte, že vzatie života dovedie páchateľa do večného pekelného ohňa. Z tejto priepasti, plnej démonov, niet návratu. A to tých démonov, ktorí skrze prácu Podvodníka – Satana – presviedčajú vrahov, že to, čo robia, je správne! Napríklad rafinovane presvedčia matky, že robia „správne rozhodnutie“. Použijú akýkoľvek trik, spojený s ľudským uvažovaním na to, aby človek túto vec obhajoval, aj keď je zlá. Budú používať lož, aby si vrah myslel, že má svoje vlastné právo. Že v prvom rade musia mať na zreteli svoje vlastné záujmy. V mene ľudských práv sa táto lož prejavuje tak, že právo matky na jej slobodu žiť takým životom, akým sa ona rozhodne, je hodné obdivu. Lož ju potom presvedčí, že je oprávnené a správne zavraždiť svoje dieťa.

 

Pochopte prosím, že eskalácia genocídy vo svete bola predpovedaná. Je to len jedno z mnohých znamení, o ktorých sa hovorí v súvislosti s koncom časov.

 

Teraz sa všetci zastavte. Počúvajte. Vražda je veľmi vážny priestupok. Ak ju vykonáte, nebudete spasení. Niet cesty návratu. Tým, ktorí spáchali tento strašný hriech, hovorím – konajte pokánie. Proste teraz o odpustenie. Ja, skrze Svoje milosrdenstvo, vypočujem vašu modlitbu. Môžete byť a aj budete spasení, ak úprimne oľutujete tento svoj hrozný hriech. Vypočujem. Odpustím. Avšak čas nie je na vašej strane.

 

Veriaci, vytrvalo sa modlite za tieto Moje stratené a blúdiace deti, ktoré boli zvedené Podvodníkom a jeho prisluhovačmi v mocenských pozíciách. Teraz potrebujú vaše modlitby. Vy všetci musíte brániť právo na ľudský život, ktorý nesmie byť za žiadnych okolností manipulovaný ľudskými rukami.

 

Modlite sa ku Mne každý deň. Obetujte každé utrpenie, ktoré znášate, za nevinné obete.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 028

18.12.2010 09:40

Posolstvo 028

18.12.2010 - 09:40 hod

— Kniha pravdy —

 

Tak teraz vieš, že čo sľúbim, sa uskutoční. Poslal som ti duchovného vodcu, osobu, ktorú som vybral ešte na začiatku tvojej cesty. Chvíľu potrvá, kým si tí, ktorí sú vyvolení pre Moju úlohu, prevezmú svoj kalich. Dcéra, potrebuješ duchovného vodcu, aby Mojim posolstvám bolo plne porozumené a to prostredníctvom Môjho služobníka. Týmto spôsobom sa bude slovo šíriť a ľudia spoznajú pravdu. Bude to cesta plná výmoľov a úzkych uličiek, ktoré sa znenazdajky objavia a vrhnú vás do iného smeru, avšak nemajte strach. Teraz máš vedenie a budeš mať väčšiu istotu vo svojej práci.

 

Teraz napíš toto. Kniha pravdy je venovaná ľudstvu, aby mu pomohla spasiť sa v Mojom srdci. Je mu daná možnosť ohlasovať Moju slávu skôr, než sa vrátim ako milosrdný Spasiteľ a spravodlivý Sudca. Nikdy nechcem Moje deti trestať, avšak za určitých okolností tí, ktorí majú pri plnom vedomí za svojho partnera Podvodníka a tí, ktorí jemu a jeho skazeným prisluhovačom venujú toľko pozornosti až do tej miery, že sa mu klaňajú pred oltárom, nemôžu byť spasení. Vedia, kto sú. Bude to pre nich veľmi ťažké navrátiť sa ku Mne. Modlite sa za nich.

 

Na koho útočí Satan

Podvodníkovi zostáva na zemi len veľmi málo času na to, aby spôsobil chaos a spustošenie, preto svoje úsilie všade zintenzívnil. Zameriava sa hlavne na Mojich svätých služobníkov v Cirkvi Môjho Otca, mladých, pekných, ako aj vysoko inteligentných.

 

Tým, ktorí aj naďalej pokračujú vo svojom chvastaní sa tým, že vo Mňa a v Môjho Večného Otca neveria, bude daná ešte jedna šanca, aby otvorili svoje srdcia.

 

Bolí Ma pozerať sa na nich. Moje deti, je to ako prizerať sa autu plnému ľudí, ktoré sa v hustej hmle pohybuje smerom k bralu. Vydali sa nesprávnou cestou a teraz, hoci veria, že smerujú späť do pohodlia svojich domovov, sa rútia do hlbokej tmy bez akejkoľvek nádeje.

 

Predpovedané proroctvá budú teraz odhalené

Primäť Moje deti k tomu, aby počúvali, nebude ľahké, Moja dcéra. Musíte vytrvať aj napriek prekážkam. Trpezlivosť je dôležitá. Tieto posolstvá sú veľmi dôležité a plné lásky, ako aj varovaní. Moje deti sa musia zastaviť a pochopiť, že tieto posolstvá, ktoré boli tak dávno predpovedané, budú teraz odhalené. Tieto udalosti sa čoskoro na zemi manifestujú a čas je veľmi, veľmi krátky.

 

Nikdy neprezradím dátum Môjho Druhého príchodu

Nikdy vám neprezradím dátum Môjho Druhého príchodu, Moja milovaná dcéra, pretože vám neprináleží vedieť to. Ale predtým ako prídem, komunikujem teraz s celým svetom, aby som mohol Mojim deťom ukázať Moje čisté milosrdenstvo.

 

Moja Matka pracuje v Mojom mene

Moja milovaná Matka, ktorá pracuje v Mojom mene, šíri posolstvá prostredníctvom vybraných vizionárov. Iní vyvolení proroci trpia skryte v súkromí, dobrovoľne, pre záchranu duší. Dovolím im trpieť Moju bolesť ako gesto obrovskej veľkodušnosti týchto veľmi zbožných veriacich. Majú zásluhy na spáse mnohých. Oni nielenže prežívajú Moje utrpenie na kríži, ale cítia aj bolesť, ktorú trpím dnes. K tomu všetkému trpia zosmiešňovaním, urážkami a výsmechom. Je to vďaka ich pokore, že toto znášajú v tichosti a v niektorých prípadoch aj verejne. Iní Moji Bohu zasvätení služobníci, ktorí sa rozhodnú pre život v samote, Mi robia veľkú službu. Ich zvláštna obeta cez sebazapieranie zase napomáha zachraňovať duše.

 

Božie dary ako samozrejmosť

Komunikovať pravdu v modernom svete, kde sa technológia vyvinula do takej závratnej výšky, je ťažké. Môj hlas je ako slabé volanie v púšti, odstrčené bokom, v prospech vlastného potešenia.

 

Moje deti nie sú v stave pochopiť, že všetky tie technologické zázraky, určené pre dobro človeka, sú darom Môjho Večného Otca. Všetky zázraky, spojené s vývojom liekov pre dobro ľudstva, sú takisto darom. Považujú sa však za samozrejmé, pretože Moje deti si myslia, že to všetko je dielo človeka, ale nie je tomu tak.

 

Dar inteligencie

Dar inteligencie, presne ako aj dar piesne, je darom Božskej sféry. A práve preto, že sa jedná o dary Boha, sú tieto terčom útokov Satana – Diabla. Pod jeho vplyvom sa technológia zneužíva na ničenie a deštrukciu vo svete. Ako sa smeje, keď vidí prepuknutie vojen a ako sa technológia zneužíva na špionáž a zabíjanie. Takisto sa smeje, keď sa technológia výroby liekov nielenže zneužíva na zabíjanie, ale aj na ospravedlnenie zabíjania. Všetky tieto hrozné zločiny proti ľudskosti, ktoré umožňuje technológia, sú zakrývané za fasádou takzvanej tolerancie.

 

Tolerancia ako maska Zla

Tolerancia môže byť perfektnou maskou pre Zlo. Každému, kto je cez Moje učenie bdelý, je hneď jasné, že sa tieto zločiny proti ľudstvu odohrávajú pred vašimi očami.

 

V mene tolerancie sú ľudia vraždení, je im upieraná ich sloboda a predovšetkým ich právo bojovať za morálnu spravodlivosť. Ó áno deti, nech ste varované, zostaňte bdelé a majte sa na pozore, keď počujete slovo „tolerancia“, lebo to je jedna z obľúbených hier kamuflovania Satanom.

 

Ľudia sa nedokážu postaviť za kresťanstvo

Moje deti sa napriek svetu s modernými komunikačnými prostriedkami nedokážu postaviť a otvorene sa hlásiť k svojmu kresťanstvu. Je to hlavne preto, lebo väčšina kresťanov žije v západnom svete. Majú strach, že ich budú vysmievať a šikanovať. Majú úplnú pravdu. Budú. Ale majte na pamäti, že Moje deti vždy okúsia nejakú formu výsmechu, keď zoberú na seba Môj kríž. Potom si môžu byť istí, že konajú moje dielo.

 

Kto trpí v Mojom mene, ten obdrží veľké požehnanie a veľa milostí. Ale tí kresťania, ktorí bojujú za právo môcť verejne ohlasovať Moje meno, budú trpieť najviac. On alebo ona musia zostať silní. Ste Moja nádej na tejto zemi. Bez Mojich verných nasledovníkov, Moje deti, nemôže byť prekročený koncový prah do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Milujem všetkých Svojich prívržencov. Som v ich srdciach a oni to vedia. Dbajte na Moje slovo cez túto vizionárku. Neignorujte tieto posolstvá. Ústnym podaním pomôžu pred Mojím Druhým príchodom zachrániť milióny duší na celom svete.

 

Choď teraz v pokoji a láske.

 

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 029

20.12.2010 10:00

Posolstvo 029

20.12.2010 - 10:00 hod

— Veľké súženie —

 

Maj na zreteli nasledovné, Moja dcéra. Ľudstvo je cez tieto posolstvá varované pred sekerou, ktorá dopadne na tých, ktorí vytrvalo odmietajú Môjho Nebeského Otca. Čas do príchodu Veľkého súženia sa kráti. Táto udalosť sa započne koncom roku 2012 a nesmie byť zamieňaná s časom alebo dátumom Môjho Druhého príchodu na Zem, pretože toto, Moje deti, nebude predpovedané v týchto posolstvách. Každý, kto sa Mojim deťom snaží udať dátum Môjho Druhého príchodu, je luhár a nie je pravým prorokom. Za pomoci tejto vizionárky pred vami odkrývam roky s konkrétnymi udalosťami, ktoré budú predchádzať Môjmu Druhému príchodu.

 

Boh nedovolí uskutočniť plán redukcie svetovej populácie

Veľké súženie, ako bolo v dávnych dobách predpovedané, sa teraz začne odvíjať pred očami neveriaceho sveta. To sa stane, keď všade udrie meč spravodlivosti. Môj Večný Otec nebude stáť v úzadí a nepripustí, aby tento diabolský plán, ktorý sa práve teraz chystá za zatvorenými dverami a je navrhnutý tak, aby zdecimoval svetovú populáciu, bol zrealizovaný.

 

Táto diabolská skupina a jej oddaní nasledovníci Satana, sa už v minulosti pokúsila previesť na deťoch Môjho Otca genocídu. Nepodarilo sa im to. Snažia sa o to znovu. A hoci sa im to opäť nepodarí, stihnú ešte predtým spôsobiť strašné spustošenie.

 

Veriaci sa nemusia obávať

Môj Večný Otec vo svojom Milosrdenstve bude musieť zasiahnuť, aby ich zastavil, aj keď ho bolí, že bude musieť privodiť globálne katastrofy, ktoré ležia pred nami. Veriaci, nemajte strach ani o seba ani o vaše rodiny. Budete ochraňovaní. Ale prosím, prosím, modlite sa Svätý ruženec a ruženec Božieho Milosrdenstva v každom čase, aby pomohli zmierniť alebo odvrátiť niektoré z týchto katastrof.

 

Začnite teraz s plánovaním. Musíte bojovať proti týmto ľuďom, ktorí sa snažia ovládnuť vaše peniaze, vaše zdravie, vaše potraviny a dokonca aj vašu vieru. Povstaňte a chráňte seba a svoje rodiny pomocou modlitby. Vzývajte všetkých Svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u Môjho Večného Otca.

 

Globálne katastrofy sa dostavia

Kým tieto celosvetové katastrofy započnú ako dramatické zmeny počasia – ktoré sa už v miernej forme začali – bude sa na ne nazerať ako na dôsledok globálneho otepľovania. Áno, ľudstvo skutočne zdevastovalo Zem veľmi škaredým spôsobom ale tie katastrofy nemajú nič spoločné s klimatickými zmenami.

 

Môj Večný Otec by si mohol, ak by sa tak rozhodol, sadnúť a nič neurobiť. Potom by ale tieto silné, zlovestné a mocichtivé skupiny s právomocou rozhodovať zvíťazili. Kradli by duše Mojich nevinných detí ich vťahovaním do svojej pasce hypnotického nasledovania Satana. To nebude dovolené.

 

Výzva k zjednoteniu všetkých náboženstiev

Teraz je čas, aby deti Môjho otca a jeho nasledovníci ako aj tí, ktorí veria v prvotnú bytosť, ktorou je Boh – Stvoriteľ a Pôvodca všetkých vecí – spojili svoje sily v jedno. Nezávisle od toho, akou formou nasledujete Boha alebo či veríte vo Mňa, Jeho milovaného syna, povstaňte spoločne ako jeden. Bojujte proti skupine, ktorá reprezentuje Zlo. On (Zlý) je váš nepriateľ, ak veríte v Boha, Večného Otca. On sa snaží zmariť váš vstup do raja tým, že klame svojich prívržencov nahovárajúc im, že aj on ich privedie do rovnako krásneho Božského raja. Títo biedni a dôverčiví prívrženci nedokážu prekuknúť tento podvod, pretože sú zaslepení čarom materialistickej slávy.

 

Proroctvá v knihe Jána teraz vychádzajú na svetlo

Modlite sa, modlite sa, modlite sa všetci každý deň. Veľmi skoro všetci pochopia pravdu Svätého Písma. Nakoniec všetci pochopia, že učenie, obsiahnuté v knihe Môjho Otca, je presné. Oni neklamú. Proroctvá, predpovedané v minulosti, vyšli na svetlo. Proroctvá, obsiahnuté v knihe Jána, vychádzajú na svetlo teraz. Tieto proroctvá, dané tejto vizionárke, sú tu nato, aby pripravili Moje deti na vstup do kráľovstva Môjho Otca.

 

Teraz choď a šír Moju pravdu. Vyslobodzujte jeden druhého z drápov Podvodníka, než bude príliš neskoro.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 030

20.12.2010 10:30

Posolstvo 030

20.12.2010

— Tretie posolstvo Panny Márie —

 

Počúvaj ma, moje dieťa. Musíš zostať silná pre môjho milovaného syna Ježiša Krista. Je príliš dôležitý a pre teba mimoriadny na to, aby si sa odvrátila s pochybnosťami vo svojej mysli. Áno, pri tejto práci je ľahké dostať sa do zmätku, avšak musíš Mu plne dôverovať. Potrebuje, aby si sa odovzdala a darovala Mu svoju absolútnu dôveru.

 

Moje dieťa, táto práca nebola pre teba ľahká. Ale ako som predtým povedala - miluj a vytrvaj do konca. Toto dielo sa ti podarí dokončiť. Nalieham na teba, aby si sa vrátila do bežnej praxe dennej modlitby. Lebo len cez môj najsvätejší ruženec budeš mať ochranu. Toto dielo je veľmi posvätné, moje dieťa, preto ťa z úcty prosím, buď poslušná môjmu Synovi tým, že Mu budeš úplne dôverovať. Daj bokom svoje pochybnosti, moje dieťa, pretože skrze Ducha Svätého si dostala zvláštne milosti. Pravda je teraz v tvojom srdci, duši a mysli. To je dôvod, prečo ti písanie týchto posolstiev, ktoré ti môj milovaný Syn dáva, pripadalo ľahšie.

 

Miluje ťa, moje dieťa, a vybral si ťa pre jednu z vôbec najdôležitejších úloh tohto storočia. Tvoja práca je porovnateľná s tou, ktorá bola požadovaná od sestry Faustíny. Prechádzaš podobným utrpením, aké aj ona znášala. Neobávaj sa tohto utrpenia, ku ktorému patrí nedostatok schopnosti sa modliť a denné pochybnosti, čo je normálne. Toto prejde. Všetci svätí, vrátane sestry Faustíny, ťa denne sprevádzajú a vedú.

 

Práca, ktorú vykonávaš v mojom mene a v mene Môjho milovaného Syna, bola predpovedaná. Je to jeden z najdôležitejších spôsobov, ako možno zachrániť duše. Nepotácaj sa a neváhaj. Vždy, vždy zavolaj na pomoc svoju milovanú Matku. Som tu pre teba. Prosím, modli sa denne k môjmu Synovi ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Takto budeš pri Ňom bližšie a pocítiš, ako vchádza do tvojho srdca.

 

Pozbieraj odvahu a vykroč dopredu. Vzhliadni s láskou na vzácnu cestu, ktorá vedie k Najsvätejšej Trojici. Všetci sú s tebou. Budeš trpieť, avšak považuj to za milosť, pretože bez utrpenia nemôžeš zostať v blízkosti srdca môjho Syna.

 

To je zatiaľ všetko. Obráť sa a otvor teraz svoje srdce Môjmu milovanému Synovi Ježišovi, Najvyššiemu.

 

Láska a pokoj

Naša Pani ruží

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 031

22.12.2010 02:40

Posolstvo 031

22.12.2010 - 02:40 hod

— Bolesť, ktorú dnes Ježiš trpí —

 

Moja dcéra, hrozne trpím za hriechy ľudstva a za kruté odmietanie Mojej existencie, ktoré je teraz vo svete také bežné, že počet tých veriacich, ktorí sa odvracajú odo Mňa, vzrástol do mimoriadnych rozmerov.

 

Bolesť, utrpenie a agónia sú omnoho výraznejšie v čase, keď svet slávi Vianoce. Vo svojom srdci viem, že aj keď sa jedná o najvýznamnejší kresťanský sviatok, nie je moje učenie ohlasované takým spôsobom, akým by sa malo.

 

Moja milovaná dcéra, musíš vytrvať vo svojom utrpení mysle aj duše. Toto ťa privedie bližšie k Môjmu Božskému Srdcu. Len vtedy, keď prejdeš skúškou týchto utrpení, dosiahneš zjednotenie so Mnou.

 

Moja dcéra, modli sa, modli sa, modli sa, aby ostatné duše zmiernili agóniu, ktorú znášam. Ach, keby som len mohol rýchlo zachrániť duše a zovrieť ich do Svojho milujúceho náručia, Moje srdce by sa mi zahojilo. Ale mnoho duší nechce prísť ku Mne. Musíš tvrdo pracovať, moja dcéra, aby si ich presvedčila o pravde. Nikdy sa nevzdávaj.

 

Si plná pochybností, avšak viem, že v hĺbke svojho srdca vieš, že tieto posolstvá milosrdenstva, určené na spásu duší, naozaj pochádzajú odo Mňa a Môjho Večného Otca.

 

Vytrvaj, prijmi utrpenie, buď pokorná, trpezlivá a zachovaj dôstojnosť, keď čelíš výzvam v Mojom mene.

 

Choď teraz s novým elánom, láskou a silou, aby si získala späť duše Mojich milovaných detí.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 032

24.12.2010 20:00

Posolstvo 032

24.12.2010 - 20:00 hod

— Prečo Som sa stal človekom —

 

Moja milovaná dcéra, ďakujem ti, že si prijala Moje pozvanie. S radosťou komunikujem s tebou v tento mimoriadny deň osláv Mojich narodenín. Láska, ktorá napĺňa Moje srdce vtedy, keď Mi Moje deti preukazujú vieru a oddanosť, je veľmi drahocenná.

 

Toto je čas pre Moje deti, nech sú kdekoľvek, aby uvažovali nad Mojím životom na zemi. Je to čas na uvažovanie o tom, aký dôsledok má Moje narodenie pre celé ľudstvo. Kvôli Môjmu narodeniu človek hľadá spásu. Vďaka láske Môjho Večného Otca voči Svojim deťom priniesol túto najväčšiu obetu. To, ako sa musel dívať na narodenie dieťaťa, vidieť, ako rastie a vyvíja sa až do dospelého veku, jasne ukazuje na Jeho lásku a odhodlanie, zachrániť všetky Svoje deti. On tak veľmi miluje všetky Svoje deti, že ma prosil, aby som žil život ako človek vo vedomí, že Ma budú ponižovať a vysmievať sa Mi. On dovolil, aby sa to stalo.

 

Moje narodenie je pre všetkých znamením toho, že Boh, Večný Otec, tak veľmi miloval Svoje deti, že priniesol túto veľkú obetu.

 

Svoj súcit a túžbu zachrániť vás preukázal tým, že Mi umožnil prísť na svet, žiť medzi vami a dovolil Moju smrť. Keby Ma nebol poslal, človek by nemohol byť spasený. Ale tí, ktorí Ma odmietli, sú ešte neistí o pravdivosti Božích zasľúbení , ktoré dal Boh – Večný Otec. Stále je mnoho nejasností.

 

Všetko, na čom teraz záleží je, aby ľudstvo pochopilo prísľub a realitu nového Neba a Zeme, ktoré boli predurčené všetkým Božím deťom. Toto je najväčší dar zo všetkých a je to dar, na ktorom s Ním mali mať všetci podiel, až kým ho Satan nezničil tým, že pokúšal Evu.

 

Dnešní ľudia sa dívajú na učenie Starého a Nového zákona v mnohých ohľadoch ako na staré bájky. Mnohí ešte stále nechápu, že učenie, obsiahnuté v týchto Písmach, bolo a stále aj je autentické. Nakoľko sa v mnohých prípadoch poukazuje na situácie, týkajúce sa duchovnej sféry, padne ľuďom ťažko veriť, že sa to stalo. K tomuto záveru prišli preto, lebo posudzujú ich obsah cez logické myslenie, ktoré sa zakladá na hodnotení toho, čo sa odohráva na Zemi. Ale mýlia sa.

 

Môj príchod na Zem bol ustanovený ako posledná šanca prebudiť svet, aby všetci spoznali, že Boh odpúšťa všetko. Mojou úlohou bolo ukázať vám skrze Moje učenie a Moju smrť na kríži cestu do Neba.

 

Na Vianoce majte na pamäti, že Moje narodenie vám malo pomôcť, aby ste nanovo prehodnotili vašu vieru v Nebo, pretože vy všetci máte nárok mať na ňom podiel.

 

Tým, že si pripomínate Môj život, sa môžete teraz so Mnou zjednotiť v Kráľovstve Môjho Otca tak, že si otvoríte svoje srdcia a poprosíte Ma, aby som vás ešte raz objal.

 

Váš Božský Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 033

25.12.2010 10:30

Posolstvo 033

25.12.2010 - 10:30 hod

— Falošní učitelia a proroci —

 

Ja som začiatok a koniec. Skrze Mňa bol Mojím Večným milovaným Otcom stvorený svet a takisto skrze Mňa sa ukončí. Ja som svetlo a Spasiteľ, ktorý privedie všetkých tých, ktorí veria vo Mňa, do zasľúbeného raja. Tí, ktorí Ma aj napriek celému Môjmu učeniu a úsiliu Mojich prorokov ešte stále odmietajú, nevojdú do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Tí z vás, ktorí dostali dar pravdy skrze Sväté Písmo, musia teraz otvoriť oči a prijať Moje učenie a proroctvá, dané skrze Mojich prorokov. Čas sa približuje k bodu, keď sa vrátim na Zem, aby som získal späť Svojich milovaných nasledovníkov. Aj cez Mojich moderných prorokov Som žiaľ i naďalej odmietaný ľudstvom. Vy všetci musíte počúvať a čítať Moje posolstvá - dané vám z milosrdenstva - a pochopiť ich význam.

 

Moje učenie sa nikdy nezmenení

Musíte mať na zreteli, že Moje učenie je to isté, aké vždy bolo. Tí, ktorí prichádzajú v Mojom mene, musia byť starostlivo sledovaní. Ak ohlasujú Moje slovo, tak potom sú zo svetla. Ak zistíte, že moje učenie pozmenili akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa vám zdá byť zvláštny, tak sa od nich vzdiaľte. Nepočúvajte ich. Títo nešťastníci boli pokúšaní Zlým, aby zámerne sfalšovali Moje učenie a vás zmiatli a zviedli.

 

Akákoľvek náuka, ktorá nepochádza zo Svätého Písma a ktorá si nárokuje ohlasovať pravdu, je klamstvom. Toto je hriech proti Mne a vážny útok na Mňa a Môjho Večného Otca.

 

Falošný mesiáš

Títo falošní učitelia už čoskoro započnú dávať sa svetu na známosť. Budete ich nachádzať všade hlasito kričiacich, aby upútavali pozornosť. Niektorí až tak zapôsobia na Moje deti, že dokonca aj Moji praví nasledovníci budú veriť, že majú zvláštne Božské sily. Obzvlášť jeden z nich sa bude až do tej miery povyšovať, že sa ľudia budú mylne domnievať, že ide o Mesiáša.

 

Moje deti, budete potrebovať veľa odvahy, zdravého rozumu a sily, aby ste pri Mne zostali a nechali sa Mnou viesť cez túto nebezpečnú džungľu plnú démonov. Démoni, ktorých uvoľnil Satan, sú prestrojení za Mojich prívržencov a prorokov, pretože prichádzajú posledné dni. Spolčujú sa a berú si za cieľ Mojich pravých vizionárov a prorokov. Budú sa snažiť zviesť ich cez falošnú náuku. Pozmenia pravdu tým, že ju prispôsobia svojim nemorálnym počinom, čo bude navonok len ťažko rozpoznateľné. Moji oddaní nasledovníci, svätí služobníci a proroci ihneď spoznajú, kto sú títo zlí ľudia. Ich prehlásenia budú pre nich bolestivé a znepokojujúce, no najväčšiu bolesť im spôsobí to, že tak veľa kresťanov podľahne ich okúzľujúcim osobnostiam. Budú natoľko pôsobiť presvedčivo, že vtiahnu do svojich osídiel aj tých Bohu zasvätených služobníkov, ktorí predurčili svoje životy Mne a Môjmu Večnému Otcovi.

 

Výzva kresťanom, aby povstali

Teraz apelujem na tých Mojich oddaných stúpencov, ktorí sú požehnaní milosťou Ducha Svätého. Vezmite svoje zbrane viery a zostaňte silní. Vyzývam vás, aby ste učili ľudí pravde neustálym pripomínaním pravdy, obsiahnutej v Knihe Môjho Otca, v Knihe Pravdy. Toto učenie bude trvať večne.

 

Moje deti, možno to bude pre vás ťažké povstať a dať o sebe vedieť, ale počúvajte Ma teraz. Ak tak urobíte, pomôžete dušiam. Vaši bratia a sestry vo svete sú vašou rodinou. Všetkých vás spolu so Mnou privediem do raja, ktorý Som prisľúbil všetkým Mojim deťom. Prosím, prosím, pomôžte Mi, aby Som o žiadneho z vás neprišiel. Zlomí Mi srdce, keď nebudem môcť zachrániť všetky Svoje milované deti. Cez modlitbu, obetu a vytrvalosť Mojich prívržencov bude môcť byť všade zadosťučinené Mojej vôli.

 

Pozdvihnite teraz v Mojom mene kalich spásy. Nasledujte Ma. Dovoľte Mi, aby Som vás všetkých viedol. Dovoľte Mi, aby Som vás objal vo Svojom srdci pre spoločnú záchranu ľudstva pred Podvodníkom.

 

Majte na pamäti, že milujem každé Svoje dieťa do takej miery, že víťazstvo sa stane trpkým a zlomí to Moje srdce, ak ich všetkých nevezmem do večného života.

 

Modlite sa. Modlite sa teraz všetci a majte na pamäti slová – Ja Som Alfa a Omega.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus Kráľ Zeme a spravodlivý sudca celého ľudstva

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 034

25.12.2010 12:30

Posolstvo 034

25.12.2010 - 12:30 hod

— Slávenie vianoc—

 

Moja milovaná dcéra, prečo váhaš? Vari nevieš, že si denne vedená? Určite vo svojom srdci vieš, že jediné, čo musíš urobiť je sadnúť si, otvoriť svoje srdce a čoskoro budeš počuť Moje posolstvo. Dôveruj Mi. Odovzdaj sa. Ver, že keď Mi odovzdáš svoje strachy, obavy, starosti a otázky, že ti ich odnímem a patrične ich zodpoviem. Teraz si musíš nájsť čas na to, aby si sa mohla naplno venovať týmto nanajvýš naliehavým posolstvám pre ľudstvo. Neváhaj a neodkladaj túto svätú prácu.

 

Moja milovaná dcéra, uvedom si nasledovné. Kresťania na celom svete vzdávajú česť Môjmu narodeniu v Betleheme, avšak mnohí to robia len z okázalého rešpektu bez skutočnej lásky vo svojom srdci. Napriek tomu sa mnohí priblížia k Môjmu srdcu. Iní budú súhlasne prikyvovať, usmievať sa a hovoriť o dôležitosti a význame tohto najdôležitejšieho času, v ktorom sa oslavuje najväčší dar, aký kedy bol od počiatku udelený deťom Môjho Otca. Lenže keď Moje deti, Moji oddaní nasledovníci, oslavujú Vianoce, býva ich pozornosť odvádzaná okázalosťou a ceremóniami, ktoré sú spojené so svetskými vecami.

 

Koľko kresťanov vysvetlí svojim deťom význam Môjho narodenia? Koľkí si pripomenú pokoru, ktorú prejavila Moja milovaná Matka a jej najsvätejší ženích, svätý Jozef? Koľkí chápu, že Som sa stal človekom, aby som ľudskú rasu zachránil od cesty do pekla? Toto jednoduché posolstvo bolo po stáročia zastierané okázalosťou. A predsa oddaní kresťania ho vnímali ako čas, kedy sa zamýšľali nad vernosťou ku Mne, Svojmu Spasiteľovi. Prosím a nalieham na vás, deti, aby ste využili tento sviatok na modlitbu za tých vo svete, ktorí sa potrebujú prebudiť aby pochopili, že majú dedičstvo. Pre každého z nich je tu v Kráľovstve Môjho Otca rezervované osobité miesto, ak sa rozhodnú ho prijať.

 

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený

Tak veľmi sú Moje deti každou minútou dňa zaneprázdnené správami, ktoré – i keď môžu mať vplyv na ich život – nemajú žiaden význam pre ich budúci život. Deti, je na čase, aby si každý z vás skúmal svoje svedomie skôr, než príde Veľké Varovanie, ktoré bude predchádzať Môjmu Druhému príchodu. Modlite sa svojimi vlastnými slovami a proste o Božie vedenie.

 

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený. Buďte ostražití. Majte sa na pozore.

 

Váš Božský Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 035

28.12.2010 11:00

Posolstvo 035

28.12.2010 - 11:00 hod

— Varovanie pre veriacich, aby neodmietali pravých prorokov —

 

Moja milovaná dcéra, dostávaš teraz posledné posolstvá pre ľudstvo v ich súhrne pred koncom časov kvôli záchrane duší.

 

Teraz je veľké množstvo anjelov rozoslaných po celom svete, ako to bolo predpovedané, aby pripravili Zem na Môj Druhý príchod. Veľa z týchto anjelov má ľudskú podobu - a oni si zvolili túto úlohu rovnako ako ty - Moja milovaná dcéra. Ich narodenie bolo tak načasované, aby pripadlo na obdobie posledného Varovania pri konci časov. Podobne sú aj démoni uvoľnení a vypustení z hlbín pekla. Na zemi sa sprítomňujú tým, že pokúšajú a zvádzajú ku klamstvu. Priťahujú tie z Mojich detí, ktoré sú otvorené ich vplyvu. Infikujú zlom tie duše, ktoré sa už nachádzajú v tme. Vchádzajú do ich ducha klamúc a presviedčajúc ich, že viera vo Mňa a v Môjho Otca je nezmysel.

 

Vonkajší prejav týchto ľudí ničím nenaznačuje, že by mali byť spájaní s niečim, čo by ste vnímali ako Zlo. Namiesto toho budú pôsobiť príjemne, skúsene, inteligentne a inšpirujúco. Takisto budú presvedčivo hlásať to, čo Moje deti považujú za pravdu. Žiaľ v ich srdciach nebude prebývať láska a pred ich učením sa musíte mať na pozore.

 

Teraz by som sa chcel obrátiť na Mojich veriacich. Vy, Moje deti, ste cez modlitbu a vieru dostali tie dary, ktoré zasľubujem všetkým tým, ktorí Ma nasledujú. Boli vám dané rozličné dary a každý z nich je určený na to, aby bolo moje slovo šírené mnohorakým spôsobom.

 

Posudzovanie vizionárov

Tým, ktorým dávam dar poznania na pomoc rozlíšiť tých, ktorí prichádzajú v Mojom mene od tých, ktorí prichádzajú v mene Satana, hovorím: buďte veľmi opatrní. Je len správne, že sa máte na pozore pred falošnými prorokmi. Avšak nikdy neodsudzujte tých, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, bez toho, aby ste dôkladne nepreverili ich posolstvá. Nikdy nesmiete posudzovať tieto posolstvá len na základe toho, ako sa vám javia navonok. Pokiaľ niekto tvrdí, že prichádza v Mojom mene, nevychádzajte hneď z toho, že váš úsudok o ňom je neomylný. Všímajte si tých prorokov, ktorým sa dostáva výsmechu alebo ktorí vzbudzujú pohoršenie, keď tvrdia, že dostávajú Božské posolstvá odo Mňa alebo od Mojej Blahoslavenej Matky.

 

Nepodľahnite pokušeniu okamžitého vyrieknutia rozsudku nad nimi bez toho, že by ste si pozorne nevypočuli to, čo hlásajú. Tie posolstvá sa nebudú priamo vzťahovať na Moje učenie ale na Moje slová a budú plné lásky. Budú vás usmerňovať, ako máte žiť vaše životy v Mojom mene, aby ste dosiahli spásu.

 

Nikdy sa neznepokojujte, keď Moji praví proroci tvrdia, že dostávajú posolstvá, týkajúce sa budúcich udalostí, do ktorých sú zasvätení. Nepodľahnite pokušeniu spáchať hriech predsudku tým, že budete posudzovať tieto posolstvá na základe toho, k akej spoločenskej vrstve prorok prináleží. Niektorí nebudú vzdelaní. Naopak iní budú disponovať výrečnosťou. Mnohí z nich nebudú spĺňať kritériá, ktoré by podľa vášho očakávania mala „svätá“ osoba spĺňať.

 

Avšak existuje spôsob, ako si môžete byť istí ich pravosťou. Tí, ktorí komunikujú s Mojou milovanou Matkou, vo väčšine prípadov predpovedajú zjavenia, ktorých dátum a hodina boli ňou oznámené. Mnohé z týchto zjavení budú bezprostredne pozorované svedkami. V prípade Mojich posolstiev pre ľudstvo sú tieto odovzdávané svetu bez toho, aby prorok hľadal slávu.

 

Vynášanie rozsudku nad ľuďmi

Nakoniec budú Moji veriaci – aj napriek ich oddanosti ku Mne – opovrhovať tými, ktorí predpovedajú budúce udalosti a hanobiť tých, ktorí sú požehnaní uzdravujúcimi silami Ducha Svätého. Zastavte a prebuďte sa zo svojho spokojného spánku. Títo proroci nabúrajú vašu zažitú rutinu, pretože si neprisadnú k vašej svätej skupine. Neprispôsobia sa vám spôsobom, aký očakávate. Majte toto na zreteli. Ak posudzujete týchto ľudí na základe toho, čo ste počuli alebo na základe klebiet a skrytých narážok z „tretej ruky“, dopúšťate sa hriechu. Hriech voči Mojim prorokom ma hlboko uráža. Ak odmietate Mojich pravých vizionárov, tak vtedy sa Mi obraciate chrbtom.

 

A toto je presne to, čo sa deje v súčasnom svete s rastúcim počtom vizionárov, vychádzajúcich na verejnosť. Moji veriaci to nemajú ľahké. Pamätajte na to, že skôr, než vynesiete rozsudok, si musíte posolstvá Mojich prorokov prečítať – a to vrátane tých posolstiev, ktoré môžu pochádzať od falošných prorokov. Proste o vedenie, keď zvažujete tieto posolstvá. Pravé posolstvá sú plné lásky. A predsa neotrasiteľné v ich autorite. Posolstvá, ktoré sú namierené proti všetkému, čo viete o Mojej náuke a náuke Mojich apoštolov - bez ohľadu na ich subtílnosť - sa budú dať ľahko posúdiť.

 

Nemlčte o svojej viere

Teraz choďte, Moje deti, a otvorte svoje srdcia Mojim prorokom. Sú tu nato, aby vás uistili, že nadišiel čas, aby Som vás pripravil hovoriť v Mojom mene. Pamätajte si, že sláva je daná tým Mojim prorokom, ktorí hovoria aj napriek ponižovaniu a opovrhovaniu, ktoré musia znášať. Trest však neminie tých, ktorí tvrdia, že Ma nasledujú, avšak o svojej viere mlčia, ale na druhej strane sú rýchli, keď hovoria proti Mojim pravým vizionárom. Vo svojich srdciach viete, že tí, ktorých ste odsúdili, hovoria o nadchádzajúcich udalostiach - a to vám padne len veľmi ťažko prijať.

 

Možno si položíte otázku, prečo hovorí Môj Spasiteľ Ježiš Kristus cez tieto jednotlivé osoby? Koniec koncov – podľa mojich merítok – oni nepatria medzi svätých stúpencov. No Moja otázka na vás je táto - Prečo veríte, že len tých pár vyvolených, ktorí zasvätili svoj život modlitbe, majú autoritu odmietnuť tých, ktorí hlásajú mimo ich spoločenstiev? Či ste sa snáď ničomu nepoučili? Nepochopili ste, že aj tí, ktorí trávia svoj život venovaním sa modlitbe, môžu padnúť Podvodníkovi za obeť?

 

Moji skutoční proroci budú nenávidení

Nezabúdajte, že aj Ja, pokým Som bol na Zemi, sa Mi starší a kňazi vysmievali, zosmiešňovali a odmietali Ma a dívali sa na Mňa s pohŕdaním. Keď nenávideli Mňa, môžete si byť istí, že Moji praví proroci budú najviac nenávidení no súčasne budú na iných miestach uctievaní.

 

Hanba vám všetkým. Moji proroci nebudú pochádzať z vašich skupín, no napriek tomu je nutné ctiť si ich. Budú to najnepravdepodobnejší proroci vzhľadom na ich životy, ktoré viedli. Niektorí budú pochádzať z chudobných pomerov. Iní budú pochádzať z bohatších pomerov. Niektorí budú menej vzdelaní, zatiaľ čo iní sa narodili s darom gramotnosti. Toto sú Moji vyvolení proroci. Počúvajte ich hlasy, prv než ich odsúdite.

 

Modlite sa za nich. Modlite sa, aby Moje slovo, dané týmto prorokom, nebolo odmietnuté. Ani vy neodmietajte Moje slovo. Neveriaci sa vždy budú snažiť diskreditovať tieto statočné duše, ktoré nahlas ohlasujú Moje slovo, ale to sa dá očakávať. Keď Moji veriaci a hlavne tí, ktorí sú v modlitebných skupinách, v kláštoroch a iných službách, otvorene odmietajú Mojich pravých vizionárov, vtedy je Moje srdce lámané vo dvoje. Počúvajte Moje slová. Oni sa nikdy neodchýlia od pravdy - o nič viac ako vy, Moji milovaní nasledovníci, ktorí si nemôžete prispôsobiť pravdu tak, aby vyhovovala vášmu podaniu.

 

Otvorte svoje oči. Prebuďte sa. Znamenia sa začínajú pre všetkých zviditeľňovať. Vy, Moji veriaci, nemáte veľa času. Počúvajte. Modlite sa. Spojte sa a jednotne ohlasujte Moje slovo na záchranu duší skôr, než vyprší čas.

 

Váš milujúci Kristus – Ježiš Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 036

01.01.2011 02:00

Posolstvo 036

01.01.2011 - 02:00 hod

— Cenzúra médií a iné cenzúry —

 

Moja milovaná dcéra, nadišiel čas pre ďalší rok, kedy Moje milované deti ďalej poučím, ako si treba prispôsobiť život na to, aby bolo ľudstvo pripravené, keď prídem ako Sudca.

 

Moje nádherné deti, ktoré všetky uchovávam tesne pri Svojom Božskom Srdci, teraz Ma musíte počúvať. Nikdy vás neopustím, ak vo Mňa a v pravdu Nového raja uveríte – prísľub, ktorý Som vám všetkým dal skôr, než Som za vaše hriechy zomrel na kríži. Moje milované deti, čas sa teraz blíži. Nikdy nemajte strach. Ak Ma milujete a veríte vo Mňa, tak čoho sa potom treba báť? Láska nepozná strach. Láska je radosť, šťastie a vy všetci, ktorí veríte vo večný život v nebi, nemusíte sa ničoho báť. Všetkých vás milujem.

 

Úloha Božej Matky pri Kristovom Druhom príchode

Moja milovaná Matka, ktorá akceptovala prijať kalich tým, že dala súhlas priviesť Ma na svet, bola už pri Mojom počatí predzvesťou nového začiatku pre ľudstvo a takisto to bude ona, ktorá ohlási Môj Druhý príchod.

 

Vykúpim všetkých tých, ktorý sa na Mňa obracajú pre Moje Milosrdenstvo. Moja Matka, ktorú poslal Večný Otec, aby priniesla svetu vykúpenie a spásu (skrze Ježiša – pozn. prekladateľa), bude stáť pri Mne aj tento druhý krát.

 

Moja milovaná Matka, tento Anjel svetla, bude teraz víťazne udeľovať Moje Milosrdenstvo a oznámi Môj Druhý príchod na Zem. Moja oddaná Matka – Nepoškvrnené Počatie – prostredníčka všetkých milostí, pomôže pripraviť svet na Môj Druhý príchod. Ona pripravovala ľudstvo počas mnohých stáročí, avšak teraz za posledných 100 rokov sa snaží vštepovať do vašich sŕdc lásku, aby túto – tak mnohokrát vo vás chýbajúcu – zapálila ku Mne a Môjmu Večnému Otcovi.

 

Boli časy, kedy Moja Matka chcela prostredníctvom Božích zjavení vzbudiť na zemi pozornosť. Žiaľ, od Fatimy a Garabandalu len máloktorí z Mojich Bohu zasvätených služobníkov berú jej nadprirodzené zjavenia vážne. Ani jej vizionári – pár vyvolených – nie sú braní vážne. Teraz, s nástupom nového roku 2011, sa vo svete uskutočnia mnohé, mnohé zmeny. To preto, deti Moje, lebo svet, ako ste ho doposiaľ poznali, sa čoskoro zmení.

 

Fatimské tajomstvo má súvislosť s budúcnosťou

Tak mnoho nevinných a dôverčivých duší nedokáže rozpoznať Zlo, ktoré sa blíži. Moje deti – a zahŕňam aj tých, ktorí po prvýkrát zo zvedavosti čítajú tieto posolstvá a ktorí možno pociťujú istý konflikt, týkajúci sa ich vlastnej spirituality – počúvajte Ma teraz.

 

Vy a vaši súčasníci, spolu -bratia a -sestry, ste vťahovaní do sveta diktatúry jednej skupiny – čo bolo predpovedané v poslednom Fatimskom tajomstve – do ktorého nie ste zasvätení , kedy čoskoro zistíte nasledovné:

 

  • Vaše peniaze budú bezcenné a jediným platobným prostriedkom bude zlato alebo striebro.

  • Budete sa musieť modliť v skupinách a budete si musieť nájsť nejakého Bohu oddaného služobníka, ktorý bude mať dosť odvahy, aby odolával prenasledovaniu.

  • Budete si musieť nájsť nejaké priestory, kde sa budete môcť modliť, pretože vaše kostoly budú za účelom získania finančného zisku rozpredané.

  • Uchovajte si Sväté Písmo, ktoré ste možno nikdy predtým nečítali, no buďte si istí, že jeho výtlačky si v budúcnosti nebudete môcť kúpiť.

  • Zakladajte modlitebné skupiny, ktoré sa budú modliť za spásu ľudstva. Za tri roky pochopíte, prečo je to dôležité.

 

Cenzúra médií

Médiám odkazujem toto: vaša arogancia, ktorú dnes prejavujete ako informátori sveta, sa zmení na zúfalstvo, keď vaše slovo nebude viac počuté. Aj vy čoskoro spoznáte dôležitosť modlitby, keď sa ľudstvo odvráti od pravdy. Vaše slovo dnes ešte môže byť dôležitým nositeľom nezávislej pravdy. Avšak tento dar vám bude teraz odňatý. Namiesto toho bude teraz pravda ľudstvu zastieraná diktatúrou, ktorej svedkom sa stanete počas Veľkého súženia. Potom bude aj vaše slovo odmietané práve tak, ako je odmietané Moje slovo.

 

“Tajný kanál” komunikácie

Nikto vás nebude počúvať, pretože len tie slová, ktoré budú mať pre ľudstvo nejaký význam, budú svetu oznamované prostredníctvom technológie tajným kanálom. Ocitnete sa v divočine a nakoniec sa budete snažiť komunikovať s neveriacim svetom tak, ako sa ja teraz snažím, no vaše slovo nebude vypočuté.

 

Majte sa na pozore pred diktátormi

Nemajte strach tí z vás, ktorí nasledujete Boha bez ohľadu na to, akým spôsobom – len Ma teraz počúvajte. Bojujte proti tým, ktorí vám chcú nastoliť diktatúru slova, lebo títo sú od Satana. Nedajte sa nimi zviesť bez ohľadu na to, koľko by vám zaplatili za šírenie lží. Postihne ich večné zatratenie, ak nebudú činiť pokánie. Avšak čas nie je na ich strane. Bojujte za slobodu, oznámte nespravodlivosti, ktorých ste boli svedkom. Bez ohľadu na to, či vo Mňa veríte – keď budete vidieť, ako sa toto posolstvo naplňuje, uvedomíte si, že Moje učenie je pravdivé.

 

Kniha Zjavenia

Dnes vo svete, ktorý sa vzhľadom na ekonomický kolaps môže zdať byť zdrvený a zdecimovaný, je ľahké domnievať sa, že veci sa dajú opäť do poriadku. Áno, Moje deti, v minulosti to mohol byť prirodzený predpoklad, ale už viac nie je. Sprisahanie, ktoré je satanského pôvodu, je zosnované jadrom skupiny organizácií, rozšírených po celom svete a v každej krajine a je pripravené na prepuknutie. Tí z vás, ktorí vo Mňa neveria, teraz konečne pochopia proroctvá, obsiahnuté v Knihe Môjho Otca a v Knihe Zjavenia.

 

Nebojte sa, Moje deti. Obráťte sa na Mňa a hovorte ku Mne svojimi vlastnými slovami a Ja vám dám silu, nádej a schopnosť prekonať túto temnú dobu v histórii ľudstva.

 

Tí, ktorí čítate tieto posolstvá, dôkladne premýšľajte. Ak spochybňujete ich obsah, potom sa porozhliadnite okolo seba a rozhodnite sa, či dokážete ignorovať znamenia. Všimli ste si, že do slobody vašej slobodnej vôle , ktorú ste dostali darom od Môjho Večného Otca, vám teraz zasahujú? Ja a Môj Večný Otec by sme nikdy nezasahovali do tohto Božieho daru – tak posvätného daru. Ale ak sa človek rozhodne pre Satana a plamene pekla, tak potom nech sa tak stane.

 

Boh, Môj Večný Otec, tomuto nemôže zabrániť. Ale Satan sa vám bude snažiť odňať tento dar slobodnej vôle. Ak zistíte, že vaša slobodná vôľa je vám vzatá mocnými silami, nad ktorými nemáte moc, vtedy budete vedieť, že za tým stojí Satan.

 

Satan nikdy nezvíťazí

Prosím, prosím vás, varujte aj naďalej Moje predrahé deti. Nepodvoľujte sa. Ak sa dosť z vás bude modliť a odolá, potom zachránite duše. Satan a jeho armáda nikdy nezvíťazia. Nemôžu. To sa nemôže stať. Len Boh má moc urobiť koniec tomuto hroznému konfliktu.

 

Ja, váš Spasiteľ a ustanovený sudca, nalieham na vás, aby ste sa vzopreli, nabrali odvahu a bojovali za to, čo považujete vo vašich srdciach za správne, aj keď pritom budete mať strach. Strach do vás vkladá Satan. Ani Ja, ani Môj Večný Otec nikdy nevkladáme do vašich sŕdc strach.

 

Prestaňte sa krčiť a otvorte svoje srdce pre lásku, nie pre strach. Láska pochádza od Boha. Povedal Som vám, že lásku nemôžete cítiť, dokiaľ si neotvoríte srdce. Láska a Boh – Večný Otec – Stvoriteľ tejto Zeme – idú ruka v ruke. Nemožno ich od seba odlúčiť. Ak by tomu tak bolo, potom by to bolo dielo Satana.

 

Choďte, deti Moje a spravte rozhodnutie. Chcete, aby vás objala láska môjho Najsvätejšieho Srdca alebo strach? Je to vaše rozhodnutie.

 

Váš Božský učiteľ, Spasiteľ a spravodlivý Sudca Milosrdenstva

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 037

02.01.2011 21:45

Posolstvo 037

02.01.2011 - 21:45 hod

— Ako je Varovanie darom pre ľudstvo —

 

Prečo tieto posolstvá vyvolávajú vo vás strach?

Moja milovaná dcéra, keď ľudia počujú tieto posolstvá, tak ich budú spochybňovať, proti nim protestovať a zavrhovať ich. Navyše budú nimi i opovrhovať a pýtať sa, prečo tieto posolstvá nehovoria viacej o radosti a šťastí. Prečo sú tak desivé? Takýto spôsob komunikácie so svetom určite nepochádza od Ježiša Krista. Ježiš Kristus určite hlása lásku a nie teror. Moja odpoveď na tieto otázky je jednoduchá. Je to preto, lebo vás všetkých milujem a cez tieto posolstvá vám teraz preukazujem Svoje milosrdenstvo. Najprv Som prišiel pre všetkých ako Spasiteľ, aby Som vás oslobodil, aby tak každý mohol získať podiel na spáse. Moja smrť na kríži vám poskytla druhú príležitosť, aby ste mohli vstúpiť do Kráľovstva Môjho Otca. Tentoraz sa vrátim ako spravodlivý sudca. Kvôli Mojej láske k vám ukážem najprv všetkým Moje milosrdenstvo. Toto milosrdenstvo dostanete formou posledného Varovania, aby ste si dali svoje životy do poriadku ešte skôr, než znova prídem ako spravodlivý sudca.

 

Je to z Môjho súcitu voči každému jednému z vás, keď vám teraz dávam ešte poslednú príležitosť otvoriť svoje srdce a žiť svoj život spôsobom, ako vám bolo určené.

 

Radosť na Zemi nemôže byť porovnávaná s radosťou v Nebi

Odvráťte sa od hriechu, konajte pokánie a dajte modlitbe opäť miesto vo vašom živote. Je to z milosti, keď vás musím varovať o pravde. Ak sa vám zdá, že v Mojich posolstvách chýba radosť, tak je to preto, lebo ľudstvo sa odvrátilo od pravej radosti. Radosť, prežívaná v Nebi je nezrovnateľná s tzv. radosťou, akú prežívate tu na Zemi. Pozemská radosť, ktorá vychádza zo skutočnej lásky, bude čistá. Radosť, ktorá pochádza z pozemských vecí, je bezvýznamná.

 

Moje deti, radosť, ktorú by som mal pociťovať, keď sa na vás pozerám, trvá žiaľ len krátko vzhľadom k tomu, čoho som dnes na Zemi svedkom. Všetko, čo má pre vás hodnotu, pochádza zo svetských vecí alebo z uznania od ostatných , ktorí vás chvália. Len málo času venujete príprave na budúci život.

 

Varovanie je dar

Moje milosrdenstvo je vám dávané ako dar. Prijmite ho. Vychutnajte si ho. Siahnite po Mne - vy všetci. Som vaša záchranná plť v ohnivom mori, plnom neočakávaných prúdov a erupcií. Zachráňte sa teraz alebo sa vyvarujte toho, aby ste neboli vtiahnutí do mohutného prúdu, lebo ak sa rozhodnete dostať sa do člna až na poslednú chvíľu, nebudete mať dostatok síl, aby ste sa doňho vyšplhali.

 

Čistenie vo svete pokračuje

Deti, som unavený. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažím s vami nadviazať kontakt, stále zostávate hluchí. Dokonca ani Moji kňazi neberú do úvahy Moju výzvu, keď chcem zjaviť Svoje milosrdenstvo. Vzhľadom k tomu, že očisťovanie vo svete naďalej pokračuje a naberá na rýchlosti, je teraz čas, aby ste Ma, deti Moje, volali.

 

Zemetrasenia a iné globálne katastrofy

Nikdy nemajte strach z búrok, zemetrasení, tsunami, povodní, sopiek a horúčav, ktoré prídu na svet, aby pomohli zastaviť Antikrista a jeho ruku. Moji nasledovníci si budú istí vo vedomí toho, čo ich očakáva v Novom raji, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Tieto veci sa musia udiať. Nemôžu byť zastavené, pretože boli predpovedané. No tieto udalosti, deti Moje, budú mať len krátke trvanie.

 

Vy, Moji veriaci, budete za svoju vieru a vytrvalosť, čeliac tvárou v tvár obrovskej opozícii, odmenení. Tá radosť – potom – bude pre Moje deti len ťažko pochopiteľná. Tí, ktorí sú zo svetla, budú obklopení slávou a láskou, ktorá ich očakáva. Tí, ktorí sa nachádzajú v temnote, nebudú schopní zniesť svetlo. Možno si ho budete želať, ale to svetlo vám bude spôsobovať takú bolesť, že sa budete musieť pred ním skryť. Ale nebude možné kam ísť okrem temných hlbín, ktoré spravuje sám kráľ Temnoty – Satan. To je to, čo chcete?

 

Ako Satan pôsobí cez ľudí

Chápete teror, ktorý Podvodník predstavuje? Neuvedomujete si, že sa skrýva za každým jednotlivým skutkom sebectva, chamtivosti a sebalásky? Zatiaľ čo si žijete svoje životy, domnievajúc sa, že sú plné vzrušenia a zábavy, vynakladajúc prostriedky na jedenie, hýrivé ošatenie a neprestajne sa naháňajúc za ďalšími atrakciami, nemáte ani tušenie, čo sa za tým všetkým skrýva.

 

Tajomný hlas, ktorý nemôžete počuť ale len cítiť ako nutkanie, ktoré vás nahovára, aby ste vždy znova a znova – neprestajne – hľadali ešte viac zábavy, napätia a vzrušenia – ten hlas pochádza od Zlého, od Satana. Nezáleží na tom, či vaše konanie vyvoláva úsmev, smiech a nadšený aplauz. Je to nepodstatné. Tieto silné túžby sú vykonštruované len na to, aby ste neustále hľadali vlastné sebauspokojenie. Na čo je to dobré? Cítite sa snáď lepšie, keď je už za tým? Samozrejme, že nie. Ak sa pozastavíte a spýtate sa sami seba, čo bude, keď všetky tieto veci nebudete môcť robiť – tak čo bude potom? Je to dôležité? Spočiatku áno – možno to bude frustrujúce, avšak len dovtedy, kým vám nezostane niečo, na čo sa môžete zamerať. A budete sa musieť zamerať – na udržanie sa pri živote.

 

Strava sa stane dôležitejšou ako zábava, ktorá uspokojuje materiálne veci. Až vtedy, keď sa vám minú potraviny a budete hladní, si uvedomíte nedôležitosť bývalých atrakcií. Toto je očisťovanie, ktoré teraz rýchlo postihne celý svet. Prostredníctvom tejto očisty – formou očisťovania sa opäť uzdravíte. A až potom a len vtedy budete ochotní akceptovať pravdu.

 

Ako Satan vo vás zanecháva pocit prázdnoty

Moje deti, vy nevidíte, ako Satan pôsobí. Nemôžete vidieť, ako celý čas trávi snahou, aby Ma o vás pripravil. Spôsobuje vám obrovské bolesti. Stavia vám do cesty všetky pokušenia, využívajúc svetskú príťažlivosť peňazí, krásy, majetku a talentu, ktoré doslova hltáte, lebo ste nenásytní a požadovační. Myslíte si, že keď máte nahromadené všetky tieto veci, potom ste plnohodnotní. Žiaľ, to nie je pravda. Je to lož, ktorú Satan používa, aby vás ukoristil. Ak tí z vás, ktorí dosiahli vysoký stupeň bohatstva, náhle zistia, že o všetko prišli – a je jedno, akým spôsobom – potom nech sú za to vďační. Pretože len vtedy, keď ste pozbavení všetkých pozemských majetkov, Mi skutočne dovolíte, aby som vošiel do vášho srdca.

 

Posolstvo bohatým

Tí, ktorí máte bohatstvo – neodsudzujem vás. I keď máte materiálne uspokojenie, to ešte neznamená, že nie ste na správnej ceste. Avšak máte zodpovednosť deliť sa a postarať sa o tých, ktorým sa dostalo menej šťastia, ako vám. Toto je vaša povinnosť. Bohatstvo a materiálne uspokojenie ako také nie je odsúdeniahodné. Tiež to neznamená, že radosť a smiech, ktoré prežívate, keď sa tešíte zo života, by boli špatné. Ale ak sa vám to stane posadnutosťou a vaša túžba po luxusnom živote dostane prednosť pred vašou vlastnou vierou a pred blahom ostatných, potom to spôsobí pohoršenie v očiach Môjho Otca.

 

Vaše bohatstvo, domy, oblečenie a majetky sú ako mračná, plynúce po oblohe. Minútu sú tu a ďalšiu už nie. Nemôžete si ich so sebou vziať na druhý svet. Je to duša, ktorá pôjde s vami. Starajte sa o svoju dušu, preukazujte si navzájom lásku a aj k tým, ktorí vám v tomto živote spôsobujú utrpenie. Nasledujte Moje učenie. Proste o Moje milosrdenstvo. Len tak sa dostanete ku Mne do Novej Zeme, ktorá je rajom. Nepremárnite vaše dedičstvo a vaše miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

 

Váš milujúci

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 038

11.01.2011 11:45

Posolstvo 038

11.-12.01.2011 - 11:45-12:30 hod

— Rok 2011 je rokom očisťovania —

 

Moja milovaná dcéra, konečne sme zjednotení. Tvoja myseľ je už po niekoľko dní v stave prijímať Moje posolstvá. Nestrachuj sa, aj keď budeš potrebovať čas na to, aby si prijala Moje najnaliehavejšie posolstvá, aké kedy svet dostal, vo svojom srdci.

 

Rok 2011 je rokom, kedy nastanú zmeny – očisťovanie – ktorých svedkom sa stanú milióny na celom svete. Aj keď modlitby pomôžu odvrátiť globálne katastrofy, tieto nebudú stačiť na zadržanie ruky Môjho Otca, ktorá už čoskoro dopadne na ľudstvo.

 

Zlé správanie a nečistota mysle, tela a duše, ktoré sa teraz vo svete prejavujú, sú viditeľné pre každého. Pre tých, ktorí sú vyťažení a zaneprázdnení len svojim vlastným životom – nadišiel čas, aby ste sa zastavili a videli, čo sa odohráva pred vašimi očami.

 

Zlý – Satan, ktorý pracuje skrze tých, ktorí pochádzajú z temnoty, spôsobil spustošenie, kde každodenné vraždy sú natoľko bežným javom, že ľudstvo sa stalo necitlivým voči zlu páchateľov, ktorí konajú tieto ohavnosti. Vo vašej spoločnosti dominujú sebaláska a chamtivosť. Vaši vedúci predstavitelia a politici sa stali nenásytnými po moci a v mnohých prípadoch ich vaše blaho nezaujíma. Vzrastajúci počet samovrážd vo vašej spoločnosti je výsledkom zúfalstva, ktoré spôsobuje Podvodník – Satan.

 

Ten, ktorý sa vám nikdy neukáže, sa ukrýva za každou verejnou demonštráciou, ktorá zvelebuje sexuálnu amorálnosť a telesné násilie voči iným a voči sebe samému.

 

Neustála túžba po luxusných veciach, ktorým dávate prednosť pred blahom vašej rodiny, sa všade rozmáha. Zatiaľ čo vy, Moje deti, sa naháňate za bezcennými snami, časom zistíte, že vám chýbajú potraviny. Tieto prázdne a zbytočné veci nenasýtia vaše žalúdky. Nenasýtia ani vaše prázdne duše, ktoré volajú po pohodlí - po pohodlí, ktoré už nebudete mať viac k dispozícií. Toto pohodlie je možné získať len cez modlitby a obzvlášť cez modlitby v organizovaných modlitebných skupinách.

 

Očista bude predchádzať Môjmu Druhému príchodu

Zemetrasenia budú teraz otriasať Zemou, lebo hnev Môjho Otca sa rozpútal. Obávajte sa, Moje nevďačné deti, ktoré ste sa odvrátili od svetla pravdy. Veľké Súženie je pripravené započať eskaláciou neobvyklých ekologických anomálií. Človek bude bezmocný. Časom pochopí a príjme, že Môj Otec existuje a že Ja, Jeho Milovaný Syn, pripravujem svet nato, aby sa mohol stať svedkom Môjho Druhého príchodu na Zem. Tento čas sa teraz blíži. Avšak svet musí najprv podstúpiť túto dôležitú očistu. Tak ako budú pribúdať vo svete katastrofy, tak bude rásť i počet prívržencov Satana. Zo vzdoru budú pokračovať vo svojich úbohých zlých životoch, konajúc teror a spôsobujúc bolesť Mojim veriacim a tým, ktorí žijú spravodlivo.

 

Ako budú Moji veriaci ohlasovať neveriacemu svetu pravdu, začne viac ľudí vedome akceptovať skutočnosť, že vo svete naozaj dochádza k zmenám. Vďaka posolstvám, ktoré Mojim deťom odovzdávam prostredníctvom Mojich vybraných poslov, už čoskoro pochopia, čoho sú naozaj svedkami. Pretože udalosti, ktoré sa začnú odvíjať, nemôže spôsobiť človek. Môžu sa stať iba vtedy, ak dá na ne súhlas Môj večný Otec.

 

Nadišiel čas pre otvorenie pečatí

Moje deti, nadišiel čas pre znamenia – ako bolo predpovedané – keď sa otvoria pečate a poľnice ohlásia zmeny. Boh, Stvoriteľ ľudstva, nebude tolerovať zlo, ktoré bude navždy vykorenené zo sveta. Ani jeden zo stúpencov Zlého, nezávisle od miery jeho oddanosti Satanovi a jeho prázdnym sľubom, nebude ušetrený, ak nebude činiť pokánie.

 

Láska, deti Moje, bude preukázaná všetkým Mojim a Môjmu Otcovi oddaným nasledovníkom, ktorí otvoria svoje srdcia. Avšak nadradenosť Satana sa prejavuje až do takej miery, že jeho moc nakazila tak mnohé z Mojich detí, že tieto už viac neveria na cnosti ako sú poctivosť, dobré skutky, úcta k životu jedného voči druhému alebo voči svojim vlastným rodinám. Brat sa obracia proti bratovi. Sestra proti sestre. Sused proti susedovi. Kňaz proti svojim predstaveným. Biskupi proti učeniu Svätej Knihy (Sväté Písmo - pozn. prekladateľa).

 

Prečo ma trestáte nedostatkom vašej lásky?

Moje deti sa dokonca aj tejto nádhernej planéte obrátili chrbtom, ktorá im s takou láskou bola ponúknutá Bohom Otcom, Stvoriteľom a tvorcom všetkých vecí. Čo ste urobili? Prečo Ma trestáte nedostatkom vašej lásky – lásky k vášmu Spasiteľovi? Prečo sa obraciate chrbtom voči svojim vlastným potrebám – naliehavosti nasýtiť vaše vlastné duše a uhasiť váš smäd po poznaní Kráľovstva Môjho Otca – Neba, vášho zasľúbeného dedičstva? Deti Moje, neuvedomujete si, že sa obraciate chrbtom voči svojej vlastnej spáse? Nechápete to? Uverte prosím, že ak si teraz nebudete spytovať svoje vlastné svedomie a nebudete sa modliť ku Mne, aby som vás viedol, tak nemôžete byť a ani nebudete spasení.

 

Kňazi ignorujú učenie

Moji svätí služobníci – moji pastieri – ktorí ste boli ustanovení, aby ste viedli Moje stádo – vy ste mu nevysvetlili existenciu Zlého – Satana. Vo vašej snahe javiť sa ako moderní, otvorení a praktickí učitelia, zabudli ste poukázať na nebezpečenstvá, týkajúce sa ignorovania učenia, obsiahnutého v Knihe Môjho Otca. Kniha, ktorá jasne hovorí o existencii Zlého – Satana – a ako pôsobí cez každého jedného z vás, aby vás pripravil o váš konečný a právoplatný domov – Nový raj, ktorý Som vám všetkým prisľúbil, keď som za vás zomrel na kríži. Nezomrel som pre skupinu ľudí, nemajúcu vlastnú identitu. Život som položil za každého jedného z vás, aby ste mohli byť spasení.

 

Majte na pamäti, že i keď Moja láska voči vám zahŕňa v sebe všetko, aj tak Mi spôsobuje hlboké utrpenie. Toto utrpenie mi spôsobujete tým, že popierate Moju existenciu. Rozhodli ste sa slepo nasledovať naivnú vieru, že vám Zem dokáže poskytnúť všetko to, po čom zatúžite. Zabúdate však, že po tomto živote bude nasledovať večný život.

 

Proroctvá sú vám dávané z milosti

Znamenia, posolstvá a proroctvá sú vám zasielané roky, ako dôkaz Môjho milosrdenstva. S výnimkou Mojich nasledovníkov len veľmi málo z vás počúva, otvorí oči alebo sa len na chvíľu zamyslí nad touto otázkou: môže toto byť Božia komunikácia? Ak áno, čo je potrebné, aby som urobil? Odpoveď znie: počúvať a prijať pravdu vašich budúcich možností. Rozhodnite sa, ktorou cestou sa chcete uberať. Potom sa modlite za vašu dušu a za duše tých, ktorých milujete.

 

Tí z vás, ktorí sa arogantne a s opovrhnutím otáčate chrbtom, keď je spomenuté Moje meno, alebo ktorí mávnete rukou v neúcte, keď Moji nasledovníci hlásajú Moju pravdu – i vy ste pre mňa stratení. Len skrze Moje milosrdenstvo môžem dať svetu znamenia a posolstvá na pomoc viesť vás. Vzhľadom na dar slobodnej vôle, ktorý ľudstvu daroval Večný Otec, Boh Stvoriteľ a tvorca všetkých vecí, nemôžem vás nasilu viesť za ruku. Láska a súcit sú vždy dôvodom Mojej komunikácie s vami ako i pocity Mojej bolesti a zúfalstva.

 

Moje utrpenie, bolesť a zranenia sa zintenzívňujú, keď sa Moje deti vrhajú do otvorenej náruče Satana. To znamená, že teraz vám všetkým musím jasne ukázať, aký osud očakáva všetkých tých, ktorí Mňa a Môjho Večného Otca odmietajú.

 

Realita pekla

Ak sa rozhodnete pre lož, ktorú rozširuje Podvodník, ktorej podstatou je tvrdenie, že Boh – Večný Otec – neexistuje, tak ste stratení. Vstupom cez brány pekla si uvedomíte strašnú chybu, ktorú ste urobili. Verte Mi, deti Moje, keby ste len mohli vidieť ten šok a pocit hrôzy tých duší, ktorým je po smrti zjavená konečná pravda, tak by ste neboli schopní vydržať ani len na malý okamih toto utrpenie. Keby ste boli svedkami len letmého pohľadu na toto miesto, potom by ste – ľudsky povedané – od čírej hrôzy na mieste zomreli, aký osud postihne tých, ktorí si zvolili cestu hriechu.

 

Táto cesta, ktorá sa javí ako pekná, príťažlivá, lákavá a plná divov, sa začne meniť, keď sa smerom nadol dostanete na polcestu. Zmeny, s ktorými sa na polceste stretnete, budú dôvodom vášho znepokojenia. Tento zvláštny neutíchajúci pocit prázdnoty a sklamania pretrváva aj po zvyšok vašej cesty. Nemôžete pochopiť, prečo sa tak cítite. Vaše navonok tak zábavné zážitky sú plné neočakávaných, rušivých a nepríjemných pocitov, zmiešaných s hnevom, frustráciou, osamelosťou a strachom. A až vtedy, keď na konci cesty stretnete svoj idol a zahľadíte sa do jeho zlovestných očí, ktoré sa lesknú v pohrdlivom úškľabku, budete kričať až do zachrípnutia. Až v tomto poslednom okamihu začnete na Mňa volať o pomoc. Ale už bude neskoro. V tomto štádiu už nebude viac cesty späť. Vaše rozhodnutie ste už urobili v tomto živote. A hoci budem prelievať horké slzy hlbokej bolesti nad každou stratenou dušou, v tejto fáze vás už nebudem môcť zachrániť. Nad vašou slobodnou vôľou, ktorá si volí svoj vlastný osud, nebudem mať žiadnu moc.

 

Prostredníctvom týchto, aj keď tvrdo vyznievajúcich posolstiev, dávam svetu posledné varovanie z čistej lásky voči každému jednému z vás. Naliehavo vás prosím, aby ste teraz konečne počúvali Môj hlas a zachránili si svoje duše.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva a Spravodlivý Sudca

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 039

12.01.2011 15:00

Posolstvo 039

12.01.2011 - 15:00 hod

— Varovanie – Druhý príchod je blízko – šanca zachrániť si dušu —

 

Moja dcéra, Moje včerajšie posolstvo bolo tvrdé. Mnohí, ktorí ho čítali, si povedia: “Toto nie je spôsob, akým hovorí Pán.” Ale ako to môžu vedieť? Musím prehovoriť kvôli utrpeniu, ktoré Moje deti musia znášať od druhých. Prehováram k vám, Moje deti, aby vám Moje Božie milosrdenstvo bolo nápomocné k vašej spáse a aby sme mohli byť zjednotení ako jedna Svätá rodina v Novom raji. Nechcem, aby Ma Podvodník pripravil čo i len o jednu dušu. Je dôležité, aby bol počutý Môj hlas.

 

Neveriacim to pripadne zaťažko

Chápem, že pre mnohé Moje deti a hlavne pre neveriacich je veľmi ťažké uveriť v budúci život. Sú tak zameraní na svetské veci a vo svojom boji o prežitie si do takej miery zanedbali duchovno, že vôbec neveria v existenciu ďalšieho života. Teraz musia pouvažovať. Veria, že všetko končí smrťou a jediný svet, o ktorý si treba robiť starosti je ten, v ktorom práve žijú. Aký Som zúfalý kvôli týmto zblúdilým dušiam. Keby mohli zakúsiť čo len záblesk toho, čo ponúka raj, potom by trávili dni v modlitbe a v klaňaní sa Mne a Môjmu Večnému Otcovi, vzdávajúc chválu a vďaku.

 

Tento nový svet, ktorý Som prisľúbil, je reálny. Chvála veriacim, ktorí túto skutočnosť nikdy neopomenuli a ktorí sa ešte stále každý deň ku Mne modlia. Ako len milujem Mojich nasledovníkov. Ale ako za nich tiež trpím! Títo zbožní nasledovníci robia všetko pre to, aby presvedčili druhých o Mojej existencii. Avšak pre Moje meno sa im dostáva len výsmechu a opovrhnutia. Ako Mi to láme srdce.

 

Ako tí, ktorí zomreli, žialia nad živými bez viery

Ako po vás všetkých vaši blízky na “druhej strane“ túžia, ktorí ste bez viery! Vaši blízki, ktorí sú zmierení v Kráľovstve Môjho Otca, sa za vás neustále modlia a prihovárajú. Čo však nechávate bez povšimnutia je toto: ak si nájdete čas a budete sa so Mnou dôverne zhovárať – vašimi vlastnými slovami – a poprosíte Ma o vedenie, aj keď je vaša viera vlažná, tak potom odpoviem. A vy zistíte, že Som odpovedal. Deti, obráťte sa na Mňa teraz cez vaše vlastné slová a poproste Ma, aby som obnovil vašu vieru. Pouvažujte nad Mojím učením na základe týchto posolstiev a na základe Biblie a majte na zreteli, akou cestou sa v živote musíte uberať. Už čoskoro vám cez Moje milosrdenstvo odhalím vaše prečiny proti Môjmu učeniu, každý hriech a priestupok, ktorý ste v priebehu svojho života spáchali.

 

Nie Súdny deň – len ukážka toho, aké to bude

Z Mojej strany je to akt milosrdenstva. Uvidíte svoje hriechy a ihneď pochopíte, ako sa Mne javia. Okamžite jasne pochopíte, aké sú urážlivé a špatné. Toto je vaša šanca deti, aby ste oľutovali. To nie je Súdny deň – je to len ukážka toho, aký tento raz bude.

 

Z milosti je vám pred Súdnym dňom darovaný najväčší zo všetkých darov – možnosť kajať sa a zmeniť váš život ešte pred Súdnym Dňom – keď opäť prídem na túto Zem. Potom prídem – ako už viete – nie ako Spasiteľ, ale ako spravodlivý sudca. Tento čas je teraz blízko, deti Moje. Nebojte sa. Milujem vás všetkých. Ste v Mojom srdci. Dovoľte Mi vstúpiť do vášho srdca a nechajte sa Mnou viesť viesť do Kráľovstva Môjho Otca. Nikdy nemajte strach zo smrti. Smrť bude jednoducho bránou do nového nádherného života blaženej večnosti, plnej lásky, pokoja a šťastia.

 

Život na Zemi je len prechodným miestom v čase

Váš život na Zemi je jednoducho len prechodným miestom v čase. Môže byť plný lásky, radosti, bolesti, odmietnutia, strachu, hnevu, zúfalstva, sklamania a smútku. Ale len keď sa na Mňa obrátite, môže byť vaša bolesť zmiernená. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia a hlavne pre Moje meno, lebo oni budú oslávení v Kráľovstve Môjho Otca. Blahoslavení sú aj tí, ktorí sa prinavrátia ku Mne, lebo v Nebesiach to spôsobí veľkú radosť.

 

Budete vítaní v Mojom Novom raji. Modlite sa teraz za svoje duše a duše vašich príbuzných. Varovanie príde čoskoro. Potom spoznáte pravdu. Potom budete mať možnosť sa v Mojich očiach zachrániť.

 

Milujem vás všetkých. Radujem sa, lebo viem, že sa teraz veľa Mojich detí prinavráti ku Mne a k Bohu, Večnému Otcovi, lebo koniec časov je teraz veľmi blízko. Buďte pripravení.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 040

14.01.2011 10:00

Posolstvo 040

14.01.2011 - 10:00 hod

— Ako sa dostať do neba - účel utrpenia —

 

Moja milovaná dcéra, spôsob, akým s tebou komunikujem, sa začína meniť. Kým v predošlých posolstvách som Moje deti upozorňoval na naliehavosť konať pokánie na dosiahnutie spásy, budú sa nasledujúce posolstvá zameriavať na pomoc dušiam na dosiahnutie ich duchovnej dokonalosti.

 

Dcéra Moja, vojsť do raja – i keď právoplatného domova pre každého z vás – nie je ľahké. Vstupná brána je úzka a naraz môžu vstúpiť dnu len niekoľkí. Na to, aby bolo možné vstúpiť, musia duše preukázať pokoru a úplné odovzdanie sa do Mojich rúk. Ak chcú vojsť do Nebies, tak musia dať stranou pýchu, neústupčivosť, žiadostivosť a lipnutie k materiálnym statkom tejto zeme.

 

Všetky Moje deti, ktoré započali svoju duchovnú cestu smerom ku Mne a ktoré už pochopili pravdu, musia teraz tvrdo na sebe pracovať a uvedomiť si, aké duchovné kvality sú potrebné, aby mohli vojsť do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Dôležitosť pokory

Pokora je pojem, ktorý už mnohé z Mojich detí cez Moje učenie pochopili. Aj keď mnohí z Mojich nasledovníkov pochopili jej dôležitosť, sú zmätení v interpretácií jej skutočného významu. Pokora znamená úprimnosť. Znamená prijať s dôstojnosťou skúšky, výzvy a ponižovanie, ktorým budete čeliť, keď budete prichádzať v Mojom mene. Moja najlepšia rada je táto: pomyslite si, že ste dieťa – jednoduché, nevinné dieťa bez akéhokoľvek poznatku špatnej spoločnosti, ktorú normálne spoznávate v dospelosti. Po celú dobu sa cez svoje modlitby so Mnou zhovárajte, dívajúc sa očami a preciťujúc srdcom takéhoto dieťaťa.

 

Držte sa jednoduchosti pri modlitbách a v rozhovore so mnou. Neočakávam od vás, aby ste sa modlili všetky modlitby, ktoré boli svetu dané z lásky. Pozdvihnite svoj zrak a podeľte sa so Mnou o vaše problémy. Odovzdajte Mi ich. Budete štedro odmenení, keď v živote na seba vezmete bolesť alebo utrpenie kvôli Mne. Snáď si toho nie ste vedomí, no ak takto konáte, potom zachraňujete veľa duší a dláždite im cestu pre vstup do Neba. Táto skutočnosť vám nebude zrejmá až do okamihu, keď sami vojdete do Nebies, kde zakúsite slávu za váš veľkolepý dar, ktorý ste Mi darovali.

 

Nestrácajte trpezlivosť, keď hájite svoju vieru

Preukazovať pokoru znamená prijať všetko, čo príde, aj keď to môže byť bolestivé. Zachovajte si dôstojnosť za každých okolností, aj keď je Mojím menom vo vašej spoločnosti opovrhované. Bráňte sa všetkými prostriedkami – a ak tak chcete, trebárs i vášnivo – no nikdy verejne neopovrhujte útočníkom.

 

Pravdu Môjho učenia vysvetľujte pokojne. Nestrácajte trpezlivosť. Neukazujte, že máte pred útočníkom strach. Nepoddajte sa. Bráňte sa len tým, že vždy znovu a znovu zopakujete Moje učenie. Nikdy nemajte strach otvorene hovoriť pravdu. Nemýľte si pokoru so zbabelosťou. Niektorí Moji nasledovníci, ktorí chápu dôležitosť pokory a jej význam pri posväcovaní duší, sú zmätení a mlčia, keď je Moje meno verejne hanobené. Áno, nikdy nesmiete súdiť osobu, ktorá si robí posmech zo Mňa alebo z Môjho Večného Otca či snáď z Mojej milovanej blahoslavenej Matky, no mali by ste zotrvať na svojom stanovisku a hájiť pravdu.

 

Utrpenie ako dar od Boha

Keď sa so Mnou zhovárate ako deti, tak majte na zreteli nasledovné: Keď otvoríte vaše srdcia a všetku dôveru vložíte do Mňa, tak vás povediem, ak vás trápia pozemské starosti. Neodvracajte sa odo Mňa. Aj keď je to nesmierne bolestivé, deti Moje, dívajte sa na utrpenie ako na dar a požehnanie od Boha. Lebo očista je možná len cez starosti a utrpenie. Obetujte Mi vaše utrpenie. Keď tak konáte, zmierňujete tým Moju bolesť, ktorú trpím znovu a znovu každý deň cez agóniu ukrižovania, hľadiac na hrôzy dnešného sveta.

 

Pre Moje deti je priam nemožné, aby pochopili skutočný účel očisty prijatím bolesti a utrpenia v akejkoľvek podobe, obzvlášť vtedy, ak sa prijmú ako obeta pre spásu ľudstva. Čím viac sa ku Mne priblížite tým, že Mi otvoríte vaše srdcia, že Mi prenecháte vašu vôľu a úplne sa Mi odovzdáte, tým viac pochopíte. Vidíte, že len takto budete so Mnou zajedno. A keď budete podľa tohto konať, vaše starosti a utrpenie na Zemi sa stanú miernejšími. Postupom času budete prijímať utrpenie s radosťou v srdci. Obzvlášť, ak Mi ho obetujete ako dar.

 

Utrpenie je darom od Boha a je dopustené. Duše, ktorým pomáhate, vám zabezpečujú miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

 

Toto učenie, deti Moje, nie je nové. No táto jednoduchá pravda vám nebola pripomínaná. Moje posolstvá a učenie sa nikdy nezmenili. Sú jednoduché a sú zhrnuté v Evanjeliách a v Desatore Božích Prikázaní. Pamätajte, že ak sa niekomu darujete, tak sa tým darujete Mne. Preukazujte lásku k blížnemu a preukážete lásku Mne.

 

Zaobchádzajte s ním tak, ako by ste chceli, aby s vami bolo zaobchádzané. A nikdy nezabúdajte, že ak sa na iných hneváte a ste v pokušení robiť im zle alebo ich nejakým spôsobom chcete trestať – tak Som v nich prítomný Ja, dokonca aj v tých, ktorí Ma nenávidia. Ak niektorému z Mojich detí spôsobíte škodu, tak to samé ste urobili Mne.

 

S postupom času, deti Moje, budete vidieť zmysel týchto milosrdných úkonov. Modlite sa denne o silu, aby ste mohli žiť svoj život v Mojom mene. Vedzte, že zakaždým, keď druhému odpustíte – aj keď sa vám môže javiť ako nepriateľ – tým zväčšujete Moje srdce Lásky a Milosrdenstva. Za toto budete odmenení v Nebi večnou radosťou.

 

Vyprosujte si cez modlitbu vytrvalosť. Napodobňujte Môj život. Nebude to ľahké. Ale vaše skutky, nezávisle od toho, ako malé sú, pomôžu dušiam.

 

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus – v jednote s Večným Otcom a Duchom Svätým

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 041

16.01.2011 15:00

Posolstvo 041

16.01.2011 - 15:00 hod

— Niesť Môj kríž —

 

Áno, Moja milovaná dcéra, Ja Som to! Tvoje učenie bolo ako dlhá kľukatá cesta a aj naďalej budeš živená poznaním pravdy skrze dar Ducha Svätého, ktorým sa naplní tvoja dušu.

 

Dcéra Moja, postaraj sa, aby tieto posolstvá, ktoré sú zmesou varovaní, proroctiev a Môjho učenia, boli šírené po celom svete. Je dôležité, aby Moje deti pochopili, akým spôsobom majú pripraviť svoje duše, aby mohli byť v očiach Môjho otca spasené.

 

Duchovná obnova, ktorá prebieha v dnešnom svete

V súčasnej dobe vzrastá vo svete úcta a oddanosť ku Mne, Môjmu Večnému Otcovi, k Duchu Svätému a k Mojej milovanej Matke. Aj keď to doposiaľ ešte nie je zjavné, táto silná duchovná obnova pomôže ochrániť Moje deti, dokonca aj tie, ktoré sa všade odo Mňa odvracajú. Evanjelium bude znova “navštevované“, lebo ľudia budú pociťovať hlad po pravde. Ako sa po celom svete bude očistný proces rozrastať a naberať na intenzite, tak budú pribúdať aj duše, doposiaľ prázdne na Moju lásku, ktoré otvoria svoje srdcia.

 

Nakoľko sa láska šíri cez svetlo Mojich nasledovníkov, bude účinok pôsobenia Zlého a tých, ktorých má v područí, oslabený. To vyvolá u Zlého pomstu.

 

Satanove dni sú spočítané

Pretože sa jeho dni na Zemi z hodiny na hodinu krátia, pokúsi sa narobiť čo najviac škody. Jeho stúpenci povstanú a zintenzívnia svoje aktivity, aby všade šírili zlo. Ich aktivity – aj keď bude strašné byť toho svedkom, lebo sa budú odvíjať pred vašimi užasnutými očami – potrvajú len krátko.

 

Viera, deti Moje, posilňovaná pravidelnou dennou modlitbou, udusí tieto ohavnosti. Poďte späť, deti Moje a znovu objavte Moje učenie. Prinavráťte ma späť do vašich životov. Opäť ma prijmite do vašich sŕdc, aby Som vás mohol držať vo Svojom náručí. Dovoľte Mi, aby Som vás viedol k duchovnej dokonalosti, aby ste boli pripravení na večný život, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno.

 

Napodobňujte Ma, deti Moje, vo vašom každodennom živote. Vezmite Môj kríž, aj keď sa vám jeho bremeno bude zdať príliš ťažké. Nikdy sa nebojte prijať Môj kríž, lebo vám dám niesť len toľko, koľko ste schopní uniesť.

 

Zmysel utrpenia v tomto živote

Keď v tomto živote trpíte, potom nesiete Môj kríž. Máte dve možnosti. Buď odmietnete Môj kríž, vzdychajúc v zatrpknutosti, následkom čoho sa vaše utrpenie ešte zväčší. Na druhej strane, ak prijmete kríž a svoje utrpenie mi ponúknete ako obetu na záchranu duší, potom to pre Mňa predstavuje nádherný dar. Ak prijmete utrpenie, skúšky a súženie s radosťou, potom sa vaše bremeno stane ľahším. Ja vám ho pomôžem niesť. Bolesť potom ustúpi a vo vás zavládne pokoj, láska, radosť a číre šťastie.

 

Žite jednoduchým životom

Deti, žite jednoduchým životom a robte všetko s mierou. Keď jete, pijete, spíte, odpočívate alebo relaxujete, tak sa uistite, že to robíte s mierou. Akonáhle sú vaše fyzické potreby uspokojené, nemali by ste ďalej pokračovať, pretože to oslabuje vášho ducha. Pokánie, deti Moje, je nanajvýš dôležité, aby ste sa Mi približovali. Týmto mám na mysli osobnú obetu. Pôst je len jeden zo spôsobov pokánia. Počas Môjho pôsobenia na Zemi Som hlásal dôležitosť pôstu. Takto konal aj Môj vzácny prorok Ján Krstiteľ.

 

Tým, že Som 40 dní zachovával pôst, ukázal Som vám príklad. Je to samotný pôst, deti, ktorý vám dopomôže vyhnať Zlého.

 

Moje drahé deti, máte tak veľa pred sebou. Ešte nechápete, čo sa bude od vás očakávať v nasledujúcich rokoch. Medzitým je dôležité, aby ste sa ku Mne tesnejšie primkli a pripravili sa na skúšky, ktoré stoja pred kresťanmi celého sveta.

 

Choďte v pokoji.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 042

24.01.2011 21:50

Posolstvo 042

24.01.2011 — 21:50 - 22:00 hod

— Ako ľahko je zhrešiť —

 

Dnes, Moja milovaná dcéra, si konečne pochopila nebezpečenstvo, prichádzajúce od Podvodníka, keď ochabneš v bdelosti. Modlitba k Môjmu Večnému Otcovi prostredníctvom ruženca Božieho milosrdenstva je dôležitá na posvätenie tvojej duše.

 

Moja milovaná dcéra, vyhnúť sa hriechu je ťažké. Ťažšie je obdržať Moje zvláštne milosti, ako sa vyhnúť hriechu v akejkoľvek forme. Ak ste boli povolaní k tejto posvätnej práci, budete vždy cieľom útokov Zlého, ktorý sa pri každej príležitosti bude snažiť vytvárať negativitu vo vašom živote. Ako prostriedok pre svoj útok proti vám použije tých, ktorí sú okolo vás, preto sa musíte mať pred ním neustále na pozore. Nikdy mu nedovoľte vyhrať, pretože vtedy sa dokáže vkradnúť do duší, kde spôsobuje bolesť, úzkosť a utrpenie. Spôsobuje rozpad priateľstiev, zmätok a zúfalstvo a vkladá do myslí tých, ktorých si vybral za cieľ, zlé myšlienky. Vtedy, keď sa Moje deti cítia byť previnilé kvôli svojim vlastným slabostiam, lebo podľahli pokušeniu, tak zažívajú pocit vlastnej úbohosti, ktorá do ich životov vnáša zúfalstvo, súženie a rozorvanosť.

 

Deti Moje, vždy budete pokúšaní k hriechu. Je extrémne ťažké dosiahnuť dokonalosti pre vaše duše a vyžaduje si to z vašej strany veľmi silnú disciplínu a rozhodnosť. Ak padnete za obeť Zlému a zhrešíte, okamžite sa musíte zo srdca modliť a prosiť o odpustenie.

 

Pravidelná spoveď je sviatosťou, ktorá je nesprávne chápaná. Len týždenným pristupovaním k sviatosti zmierenia zostane vaša duša v stave milosti. Len ak sa takýmto spôsobom, ako i každodennou modlitbou, vaša duša posväcuje, iba vtedy dokážete udržať podvodníka od seba.

 

Vina hriechu

Ak vás sužuje pocit viny následkom hriešneho konania – i keby bol priestupok akokoľvek závažný v očiach Môjho Otca - netrápte sa. Obráťte sa, otvorte svoje srdcia a poproste o odpustenie. Vina je negatívny pocit. I keď je užitočná, aby riadila vaše svedomie, nie je zdravé, aby ste v tomto stave zotrvávali. Proste cez modlitbu o milosť za dosiahnutie čistoty duše, ktorá je potrebná na to, aby ste Mi mohli slúžiť. Dôležitá je trpezlivosť. Nedovoľte hriechu, aby vás odo Mňa odvádzal. Vina nesmie nikdy stáť v ceste pri hľadaní spásy.

 

Pamätajte si deti, že kvôli dedičnému hriechu budete vždy padať za obeť pokušeniu Zlého. Cez modlitbu, pôst a úctu k Svätej Eucharistii sa ku Mne viac priblížite. To však vyžaduje čas, ktorý je potrebné si na to vyhradiť.

 

Tak choďte teraz, Deti Moje, a pamätajte si jednu vec – nemajte nikdy strach obrátiť sa na Mňa, ak ste zhrešili. Nikdy sa nezdráhajte prosiť o odpustenie, ak naozaj ľutujete. No tiež si pamätajte, že ak tak nebudete konať, vždy znova pritiahnete podvodníka a vaša duša sa vnorí do temnoty. Tma priťahuje tmu. Svetlo priťahuje svetlo. Ja Som svetlo.

 

Obráťte sa teraz na Mňa a dovoľte Mojej láske, aby prežiarila vaše hriešne zblúdilé duše. Tak veľmi vás milujem, deti Moje, že keď obrátite vaše srdcia ku Mne – bez ohľadu na váš pocit osamelosti – nikdy vás neodmietnem.

 

Choďte v pokoji a láske.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 043

28.01.2011 12:15

Posolstvo 043

28.01.2011 — 12:15 - 13:00 hod

— Pripravte sa na Varovanie - osvietenie svedomia —

 

Moja milovaná dcéra, dnes v noci si dostala milosti, ktoré ťa posilnia, aby si mohla pokračovať v tomto posvätnom diele. Oddanosťou Mojich milovaných a drahých nasledovníkov, ktorí sa za teba vytrvalo modlili, dcéra Moja, urýchliš svoju prácu a dokončíš Knihu Pravdy. Bez ohľadu na mieru tvojej nesústredenosti ti padne zaťažko odmietnuť tvoj záväzok voči Mne. To Ma teší, avšak nemáme veľa času.

 

Dcéra Moja, svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na Varovanie, ktoré predstavuje osvietenie svedomia, dávané ľudstvu ako pomoc, aby sa mohlo primerane pripraviť na Môj Druhý príchod.

 

Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu. Keď sa táto udalosť potom, ako svet dostane tieto posolstvá, udeje, ľudia uveria v pravosť Mojich slov, ktoré ty, Moja dcéra, dávaš pre záchranu ľudstva ďalej.

 

Mystickú udalosť zažijú všetci vo veku nad 7 rokov

Nebuď zranená, dcéra Moja, keď ľudia odmietajú tieto posolstvá. Buď len povďačná, že dostávajú tento dar. Pravdu týchto posolstiev pochopia po tejto mystickej udalosti, ktorú zažijú všetky Moje deti vo veku nad 7 rokov na celom svete. Tí, ktorí budú žiť po tejto udalosti, budú obozretnejší vo svojich úsudkoch ohľadne obsahu tejto svätej knihy. Bude pre nich ťažké ju ignorovať – dokonca aj vtedy, ak ich viera bude slabá. Ostatným, ktorí nechcú poznať pravdu, je treba aj naďalej pripomínať obsah tejto knihy.

 

Nikdy sa nevzdávaj, Moje dieťa, keď ide o to, zachrániť duše. Všetky Moje drahé deti sa narodili z lásky Môjho Večného Otca. Ak aj zišli zo svojej cesty, nemení to nič na veci. Boh – Môj Večný Otec – aj naďalej miluje každé jedno zo Svojich detí.

 

Viera, dieťa Moje, môže znova vzplanúť skrze vieru tých, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým. Moje vyvolené deti, ktoré sú vyslané do sveta, aby šírili Moje slovo, majú schopnosť priviesť k slzám radosti tie úbohé duše, ktoré zúfalo kričia v túžbe nájsť smer vo svojich prázdnych a zmätených životoch.

 

Pozerajte sa na každého Mojimi očami

Vždy sa pozerajte na vašich priateľov, rodinu, susedov a kolegov Mojimi očami. Vždy hľadajte na nich dobré stránky. Preukážte im lásku a oni pocítia Moju prítomnosť. Budete ich priťahovať a oni nebudú vedieť prečo.

 

Napodobňujte Ma skrze Môj príklad a tým Mi pomôžete privádzať k viere Moje stratené deti. Vytrvalou modlitbou za ne ich môžete bližšie pritiahnuť ku Mne. Skrze obetu a prijatím utrpenia v spojení so Mnou môžete zachrániť duše. To zahŕňa jednak tie duše, ktorým ešte nie je dovolené opustiť zem, ako aj tie, na ktoré čaká súd v očistci.

 

Dovoľte mi, aby som vám záverom pripomenul, že máte dve možnosti. Uverte vo Mňa tým, že sa váš duch otvorí pravde, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Ak ste úplne stratili vieru, tak si prečítajte nejakú časť z Môjho učenia. Následne Ma proste, aby Som vám vo vašich srdciach ukázal pravdu. Potom spoznáte, ktorá cesta vás povedie ku Mne do Neba. Druhá alternatíva spočíva v tom, že budete mať zatvorené oči a odmietnete počúvať. Potom vám môže pomôcť iba modlitba veriacich. Modlitba Mojich nasledovníkov v spojení s ružencom k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý bol darovaný v 20. storočí sestre Faustíne, môže vaše duše zachrániť v čase vašej smrti.

 

Modlite sa ruženec Božieho milosrdenstva

Modlite sa, modlite sa, modlite sa teraz Môj ruženec Milosrdenstva za vaše vlastné duše a za duše neveriacich. Modlitebné skupiny pomôžu šíriť pravdu a vštepiť vieru tým, ktorí stratili akýkoľvek zmysel pre to, kto sú a odkiaľ prišli. Toto poslúži ako prostriedok na podnietenie šírenia evanjelizačného osvietenia, ktoré je teraz pociťované vo všetkých častiach sveta, pretože sa približuje čas, keď sa začnú naplňovať proroctvá, súvisiace s Mojim Druhým príchodom na Zem, ktorým bude predchádzať séria celosvetových udalostí.

 

Buďte pripravené, deti, v ktoromkoľvek čase. Udržujte sa v stave milosti a majte svoje srdcia otvorené Môjmu učeniu lásky a pokoja na zemi. Keby všetky Moje deti nasledovali Moje učenie, potom by neboli vo svete vojny, chamtivosť, nenávisť alebo chudoba. Každý jeden z vás sa potrebuje denne na pol hodiny v pokoji posadiť.

 

Prečítajte si žalmy a podobenstvá a spýtajte sa sami seba: “vzťahuje sa toto učenie na môj život v dnešnom svete?“ Viete, že odpoveď samozrejme znie – áno. Modlite sa o silu zmeniť vaše postoje a názory na život po smrti. Pamätajte si túto dôležitú lekciu. Zem je jednoducho len krátky úsek v čase. Jediné skutočné šťastie a večný život je so Mnou v Nebi, Raji – Kráľovstve Môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 044

05.02.2011 11:50

Posolstvo 044

05.02.2011 - 11:50 hod

— Láska je cestou k spáse —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes si dostala výnimočné milosti, cez ktoré ťa môžem k Sebe bližšie pritiahnuť. Lebo len vtedy, keď budeš blízko pri Mne, zavládne pokoj, láska a radosť v tvojom srdci. Len cez modlitbu a odovzdaním Mi všetkých tvojich problémov môžeš byť v jednote so Mnou. Dcéra Moja, keď sa Mne odovzdáš a budeš Mi dôverovať, potom pochopíš lásku, ktorú vo Svojom srdci k tebe prechovávam. Tvoja lásku ku Mne zosilnie, keď takto urobíš. Len vtedy bude o tvoje obavy postarané, keď Mi ich všetky obetuješ a vložíš ich do Mojich rúk.

 

Skutočnú lásku k iným môžete prejaviť len vtedy, ak Mňa milujete. Len cez lásku budete požehnaní darom nazerať na iné ľudské bytosti cez Moje srdce, ktoré je plné lásky a súcitu.

 

Len ak Mi preukážete skutočnú lásku, sa váš život zmení a vlny radosti budú prenikať do vášho každodenného života. Nikdy sa neobávajte Mojej lásky, deti. Je tu pre vás všetkých v hojnosti, ak sa s prosbou o ňu na Mňa obrátite. Keď túto lásku dostanete, potom s ňou zaobchádzajte veľkoryso. Šírte Moju lásku všade, aby sa obrátili všetci, najmä tí s vlažnými dušami. Toto je jediná cesta ku spáse.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 045

06.02.2011 13:40

Posolstvo 045

06.02.2011 — 13:40-14:00 hod

— Globálne obrátenie sa čoskoro udeje —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je jedno z posledných posolstiev, ktoré budú pridané k Mojej prvej časti svätých spisov, ktoré bude obsahovať kniha “VAROVANIE“.

 

Moje milované deti, vďaka súženiu si už čoskoro budete vedomé Mojej existencie. Veľmi skoro bude tento dar v rovnakej miere daný tým, ktorí veria vo Všemohúceho Boha ako aj ateistom – ešte predtým, ako príde slávny deň, keď sa vrátim ako Sudca.

 

Táto veľká udalosť otvorí vaše srdcia a vy budete v bázni hľadieť na úžasnú lásku, ktorú vám týmto aktom milosrdenstva preukážem. Mnohí z vás neuznávajú skutočnosť, že ja a Môj Večný Otec existujeme. Musíte však pochopiť, že počas Varovania sa Moje Milosrdenstvo bude šíriť až k vám.

 

Nebude záležať na tom, akým menom Ma budete chcieť nazvať, pretože vaše duše budú preniknuté novým pochopením. Ďakujte, keď sa tak stane, lebo toto súženie bude vašim vykúpením.

 

Po tejto udalosti vytvoria všetci veriaci spolu s tými, ktorí nakoniec pochopia pravdu a budú sa chcieť pridať, Moju novú armádu na Zemi. Každý jeden z vás, kto bude hľadať odpustenie potom, ako sa vyjavia jeho hriechy, sa bude snažiť šíriť pravdu medzi tými, ktorí budú zotrvávať v duchovnej tme.

 

Tento dar, deti Moje, vás bude zraňovať, keď vás budú zosmiešňovať pre Moje meno. Buďte radi, keď sa tak stane, lebo i keď táto skúsenosť bude bolestivá, získate istotu, že patríte medzi Mojich pravých nasledovníkov. Keď príde čas, zídete sa so Mnou v Raji. Nikdy nemajte strach zo svojej viery, Moji milovaní. Keby ste len na krátky okamih uzreli tú neopísateľnú nádheru, ktorú pre vás v Raji vytvoril Môj Otec, vaše ľudské oči by neboli schopné zniesť to svetlo a tú slávu. Len jediný krátky letmý pohľad a aj napriek vašej zviazanosti s touto Zemou – aj keď je krásna, lebo ju takisto stvoril Boh – by ste veľmi prosili kvôli času, aby ste sa so Mnou mohli zjednotiť v Raji.

 

Posolstvo lásky pre ateistov

Pamätajte na toto posledné Moje poučenie – ateisti, ktorí sa nachádzajú kdekoľvek, nech počujú teraz tento odkaz, hoci môže znieť tvrdo. Každé z Mojich detí na tejto Zemi pociťuje v niektorom úseku svojho života lásku. Keď pociťujete vo vašich srdciach lásku, nemôžete ju vidieť, ani sa jej dotknúť a je takisto pre vás ťažké ju popísať. Veda nemá žiadnu dostupnú metódu, ktorá by bola schopná ju vyhodnotiť. Láska vás učí pokore. Láska vám vkladá do srdca veľkodušnosť. Kvôli láske ste schopní priniesť veľkú obeť. Láska dokáže zmiasť ale aj oduševniť. Láska nie je dielom človeka. Je darom od Boha. Láska má len jediný zdroj. Láska je Boh. Boh je láska. Je to tak jednoduché. Otvorte svoje srdcia pre čistú lásku, ktorú Ja a Môj Večný Otec prechovávame ku každému jednému z vás. Pohliadnite na Mňa ako dieťa, ktoré sa díva na svojich rodičov. Volajte Ma a ja naplním vaše srdce. Keď sa tak stane, nikdy viac nezatúžite vrátiť sa späť.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 046

07.02.2011 22:00

Posolstvo 046

07.02.2011 — 22:00 hod

— Zverejnite Moje posolstvá na celom svete —

 

Moja dcéra, bola si trochu zmätená a teraz prosíš o silu, ktorá by ti dodala dôveru a odvahu pri nasledovaní Mojich pokynov. To je dobre. Venuj Mi svoj čas, ako to požaduje Moja milovaná Matka, pretože tvoja duša musí zostať čistá, keď chceš oznamovať Moje slovo.

 

Musím ťa teraz poprosiť, aby si začala s plánovaním zverejňovania Môjho vzácneho Varovania, ktoré je darom pre každú jednotlivú osobu vo svete. Koncom februára musia byť o tom na internete a na celom svete zverejnené podrobnosti. Poponáhľaj sa, dieťa, aby si urobila, čo musí byť urobené, aby čo možno najviac ľudí dostalo príležitosť počuť o tom. Moja milovaná dcéra, venuj tomu teraz čas, lebo je to naliehavé. Táto prosba nemá v úmysle vyľakať ťa. Je to dôrazná naliehavosť, aby vo svete čo najviac ľudí, ako to len bude možné, bolo pripravených. Potom môžu hľadať odpustenie, keď im budú pred ich očami odhalené ich vlastné hriechy.

 

Výnimočnú výhodu budú mať tí, ktorí sa pripravia. Vďaka tomuto kúsku písomnosti (týmto posolstvám – pozn. prekladateľa) budú môcť prežiť Varovanie. Potom budú očistení a s požehnaním, ktorého sa im dostane, budú pripravení čeliť skúškam, ktoré budú nasledovať. Objímaj tento dar, dcéra Moja. Nestrachuj a neznepokojuj sa. Toto je dar ľudstvu. Tvoje prijatie tohto poslania malo za následok, že si trpela, no nie spôsobom, ako si očakávala. Tvoje utrpenie bolo dôsledkom toho, že si bola pokúšaná. Boli to tvoje pochybnosti, ktoré ti bránili prijať pokoj a radosť vo svojej duši, lebo tieto ti prináležia, ak Mi dovolíš, aby Som bol v tebe a viedol ťa. Teraz je čas, dcéra Moja, aby si Mi všetko odovzdala. Obetuj Mi svoju slobodnú vôľu ako dar a Ja budem pre teba darom – tým najdrahším a najvzácnejším zo všetkých. Pokoj, radosť a nesmierna láska ku Mne budú prebývať v každej časti tvojej bytosti. Poď teraz, Moja dcéra. Buď Moja. Dovoľ konečne, aby sme splynuli v jedno. Odovzdaj Mi všetku tvoju lásku, tvoju bolesť, tvoje starosti a problémy. Teraz zo seba všetko uvolni. Potom a len potom budeš naozaj slobodná s pocitom ľahkosti v srdci.

 

Táto práca si bude vyžadovať silu, dcéra Moja. Ty nie si len tou, ktorú označujú pojmom vizionárka. Ja ti dám dar proroctva. Prečo? Pretože ty, Moja drahá prorokyňa, budeš tým nástrojom, pomocou ktorého sa po celom svete budú šíriť dobré správy o Mojom Druhom príchode – keď sa vrátim na Zem.

 

Uvedomujem Si, že tieto posolstvá môžu pôsobiť ako šok, ale bola si na toto poslanie pripravovaná pred dlhým, veľmi dlhým časom, len si o tom nevedela. Kvôli pomoci pri tomto poslaní Som ti pridelil celý rad Svätých, aby ti boli nápomocní. Sú medzi nimi Svätý Benedikt, Svätý Augustín, Svätý Ján Pavol druhý, Svätá Faustína, Svätý Malachy a Svätá Tereza z Avily. Keď príde čas, budú zjavení ďalší. Všetci teraz pracujú, aby ťa podporili v tvojom poslaní, ktoré je vôbec jedným z najdôležitejších, ktoré v tomto rozhodujúcom dejinnom okamihu bolo ľudstvu dané.

 

Nemaj strach, dcéra Moja. Si viac než schopná zhostiť sa tejto úlohy. Čo myslíš, prečo od teba vyžadujem toľkú poslušnosť? Ešte budeš musieť prejsť mnohým na ceste tvojho duchovného vývoja, ale to sa časom dostaví. Ja budem i naďalej súkromne s tebou komunikovať v čase, keď bude prvá kniha publikovaná. Milujem ťa, dcéra Moja. Viem, že Ma miluješ. Viem, že to môže byť pre teba veľmi ťažké vzhľadom na to všetko, čo na teba dolieha. No ty vydržíš, posilňovaná stále viac a viac. Tvoja energia a tvoje rýchle tempo sa postarajú o to, že séria týchto dôležitých posolstiev sa dostane všade ku Mojim deťom, do všetkých krajín.

 

Pre dnešok je to všetko. Ďakujem ti, že si venovala čas meditácii a odpovedala Mi v tento večer.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 047

12.02.2011 15:30

Posolstvo 047

12.02.2011 - 15:30 hod

— Posolstvo Ducha Svätého —

 

Prišiel čas povstať a prijať tento kalich – pite z neho, lebo je to kalich spásy. Pitím z tohto kalicha budeš teraz pripravená, aby si ho zdieľala s ľudstvom. Teraz sa pripravuješ vyjaviť Kristove slová, aby mohli byť počas Varovania zachránené duše.

 

Nepremrhaj ani jeden jediný okamih, pretože teraz sa približuje čas pre túto veľkú udalosť. Budeš mať len krátky čas, aby svet čítal obsah posolstiev na internete. Ale toto časové obdobie bude rozhodujúce pre záchranu miliónov pred pekelným ohňom.

 

Toto si vyžaduje veľkú zodpovednosť, ale ty si teraz pripravená.

 

Choď teraz v láske a mieri.

 

Duch Svätý

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 048

17.02.2011 23:45

Posolstvo 048

17.02.2011 - 23:45 hod

— Revolta arabského sveta - traja svetoví lídri budú zavraždení —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes som naplnený radosťou, lebo táto dôležitá séria posolstiev, určených pre celé ľudstvo, je teraz pripravená na vydanie (tlačou v knižnej forme – pozn. prekladateľa). Už čoskoro zistíš, že všetky krajiny sa o týchto posolstvách dozvedia. Neznepokojuj sa o svoju bezpečnosť, lebo Ja vždy ochránim teba aj tvoju rodinu. Hoci Ma k tebe, dieťa Moje, napĺňa láska, je Moje srdce lámané hlbokou bolesťou z utrpenia, spôsobovaného zákernými spoločnosti, ktoré sa cez sprisahania zmocňujú rozličných krajín.

 

Prevedú to tak, že ľstivo odstránia vodcov (*viď poznámka dole). Následne ponúknu pomoc. Potom si kupovaním nových režimov zabezpečia ich priateľstvo, až pokým ich nedostanú pod svoju kontrolu. Táto nová kontrola bude horšia ako samotní diktátori, posadnutí mocou, ktorí boli zvrhnutí v mene slobody.

 

Všímaj si, dcéra Moja, akou rýchlosťou sa teraz bude arabský svet zjednocovať proti Môjmu židovskému národu. Pozoruj, ako všetci jeho spojenci od neho odpadnú a ponechjú ho bez ochrany.

 

Dcéra Moja, keď sa Varovanie udeje, tak sa bude potom, ako dôjde k obráteniu, s väčšou ochotou počúvať Moje slovo. Vtedy nastane čas pre Mojich Bohu oddaných stúpencov, aby sa jednotne postavili na odpor proti tyranii, ktorá zavládne v západnom svete, predovšetkým v Európe. Bojujte za vaše právo na modlitbu. Ak tak neurobíte, tak to nebude nábožensky motivovaná vojna ale genocída.

 

Už čoskoro budú krátko po sebe zavraždení traja svetoví lídri. Pamätaj si, že každý jeden z nich bude zavraždený cez sprisahanie skupinou zlých, patriacich k organizáciám, ktoré prináležia k druhotným kultúram, prevažujúcim v každom národe, aj keď sa zo zbabelosti nezviditeľňujú. Ale už sa dlho nebudú zatajovať. Po zabezpečení si moci sa budú snažiť na seba upútať vašu pozornosť požadovaním rešpektu.

 

Varovanie pomôže všetkým Mojim deťom, kdekoľvek budú, zachrániť ich duše. Obrátenie, ktoré je Mojim darom, sa umožní dokonca aj tým, ktorí kujú sprisahanecké plány na uchopenie moci nad Zemou, ktorá patrí Bohu. Keby len mohli pochopiť, že táto moc im nikdy nebude patriť, tak by sa zastavili. Oni sú však zaslepení.

 

Viacero Mojich anjelov (** viď poznámka dole), ktorí sú teraz na Zemi prítomní ako ľudské bytosti, pomôžu ukázať týmto úbohým zblúdilým dušiam pravdu. Mnohí sa obrátia, iní však nie.

 

Dcéra Moja, choď a rýchlo rozširuj toto slovo. Máš len týždne. Využi každý prostriedok, ktorý máš k dispozícií. Preukáž odvahu. Urob naozaj všetko, čo môžeš, aby všetky Moje deti – všetky národy – mohli pochopiť význam Môjho výnimočného daru, keď sa Moja ruka natiahne z Neba, aby zachránila ich duše.

 

Tí, ktorí sa spočiatku neobrátia, tak urobia pred prenasledovaním, keď sa viac a viac duší bude ku Mne obracať. Bude to veľmi ťažká doba pre všetkých. Ale buďte trpezliví, lebo pred vami je dobré obdobie, keď sa vráti mier na Zem. Po tomto varovnom volaní uvidia Moje deti lásku, ktorú k nim prechovávam a húfne pobežia späť do Môjho náručia. Potom, keď sa to stane, povstane Mojim ramenom Moje kráľovstvo a obráni ho pred Podvodníkom, ktorého vláda bude veľmi krátka.

 

Toto predstavuje medzník v dejinách ľudstva, deti. Už zakrátko to pochopíte. Potom – ak by ste mali nejaké pochybnosti až do času, keď sa Varovanie uskutoční – otvoríte vaše srdcia pravde.

 

Moja dcéra, choď teraz v mieri a láske ku všetkým ľuďom.

 

Ježiš Kristus – Kráľ Židov

 

 

*Poznámka:

Mená týchto troch svetových lídrov sú vizionárke známe, no s ohľadom na dotyčné osoby a ich rodiny nebudú dopredu zverejnené. Dvaja budú zo Stredného východu a jeden zo západnej krajiny. Zoznam s ich menami bol odovzdaný súkromne dvom kňazom a jednej mediálnej firme, aby mohli byť v budúcnosti zverejnené.

 

**Vizionárka chápe zmienku o anjeloch ako odkaz na “poslov”, ktorí boli vybraní z celého sveta, aby odovzdávali Božské posolstvá ako pomoc na šírenie obrátenia.

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 049

19.02.2011 15:00

Posolstvo 049

19.02.2011 - 15:00 hod

— Posledné posolstvo do zväzku (knihy) "Varovanie" —

 

Moja vrelo milovaná dcéra, veľmi sa snažíš dodržiavať Moje pokyny, aby si posvätila svoju dušu, čo ma veľmi teší. Prosím, daruj Mi jednu celú hodinu svojho dňa, ktorú stráviš so Mnou v tichosti a nechaj Ma pritiahnuť ťa bližšie k Môjmu Svätému Srdcu.

 

Budeš sa cítiť oveľa silnejšou, keď budeš takto konať. Začni od dnešného dňa tráviť tento čas v Mojej prítomnosti a ja ti rozjasním srdce a odľahčím tvoje bremeno.

 

Dnes ti chcem odhaliť to Moje prianie, aby ľudia začali prehodnocovať svoje životy v rámci ich prípravy na Varovanie. Dcéra Moja, tí z vás, ktorí zlyhávajú v tejto príprave, potrebujú veľa modlitieb.

 

Varovanie, tento veľký dar, bude teraz ponúknutý svetu. Všetkým bude daná príležitosť, aby precítili radosť, keď konečne spoznajú pravdu. Pravdu o Mojej existencii. Modli sa za každé z Mojich detí, aby mali odvahu hľadať u Mňa odpustenie.

 

Konečne, dcéra Moja, začínajú Moje deti otvárať svoje oči. Teraz si uvedomujú, že sa svet mení. Svet, aký poznali, sa posúva do novej fázy. Táto nová fáza povedie mnohými stupňami skôr, ako Moje deti budú konečne pripravené na Nový Raj.

 

Podvodníkovi príživníci budú žiaľ tvrdohlavo bojovať do trpkého konca. Modli sa teraz za tie úbohé zmätené duše, aby iskra svetla zaplavila ich srdcia, keď prídu do kontaktu s Mojimi zbožnými nasledovníkmi. Vám, Moji oddaní nasledovníci, sú dávané milosti na pomoc obracať všetky tie duše, stratené v divočine, ktorých duše sa nachádzajú v stave zmätenosti, spôsobenej Satanom.

 

Proroctvá z La Salette, Fatimy a Garabandalu sa teraz odvíjajú

Všetky proroctvá, dané Požehnaným vizionárom v La Salette, vo Fatime a v Garabandale sa teraz budú pre všetkých viditeľne odvíjať. Pre tie tisíce veriacich, ktorí poznajú a akceptujú tieto posolstvá – vedzte, že Ja, váš Spasiteľ, vás teraz všetkých vyzývam, aby ste sa modlili sa za duše celého ľudstva. Ešte raz si otvorte svoje srdcia pre tieto nové posolstvá – posledné posolstvá tohto druhu, dávané všetkým Mojim deťom ešte predtým, než prídem späť ako sudca.

 

Výzva ku všetkým služobníkom cirkví

Takisto vyzývam Mojich svätých služobníkov všetkých vierovyznaní, ktorí si ctia Môjho Večného Otca, aby teraz počúvali. Nedovoľte Podvodníkovi, aby vás cez Falošného Proroka podviedol tým, že uveríte lži, ktorú v jeho mene čoskoro spácha. Tento čas bude veľmi ťažký pre tých z vás, ktorí Ma milujete, pretože budete veľmi zmätení.

 

Falošný prorok a Antikrist

Len sledujte s jasnými očami Falošného Proroka, ktorý sa pokúsi viesť Moju Cirkev, pretože tento nepochádza z Domu Môjho Večného Otca. Bude vzbudzovať dojem, že pochádza. Ale to bude klam. Takisto si všímajte priateľstvo, ktoré bude navonok prejavovať k Antikristovi, lebo títo dvaja budú najzákernejší prívrženci Satana – odetí do ovčieho rúcha. Budú mať moc, ktorá sa prejaví cez zázraky, podobné tým z dávnej doby, avšak táto moc bude Satanská. Musíte neustále zotrvávať v stave milosti, aby ste si ochránili svoju vieru. Modlite sa za Mojich svätých služobníkov, ktorí sú vlažní vo svojej viere, lebo oni budú vťahovaní do náručia Podvodníka. On ich bude priťahovať, pretože im bude ponúkať vzrušenie, vášeň a takzvanú lásku, ktorá bude egoistická, pričom bude ťažké odolávať jeho charizmatickému zjavu. Ak sa vy, Moji svätí služobníci, vydáte touto cestou, tak budete pre Mňa navždy stratení.

 

Možno sa pýtate, prečo by mali tieto udalosti so sebou prinášať také ťažkosti. Budete sa diviť, prečo dopustím, aby sa tieto veci udiali. "Určite by Ježiš vo Svojom Milosrdenstve nedopustil takého prekážky!" Ale Ja ich musím dopustiť, lebo len cez tieto výzvy sa môže odohrať konečná bitka medzi Mojim Večným Otcom a Zlým. Bez konečnej konfrontácie nemôže byť Satan uvrhnutý do priepasti večného pekla.

 

Majte sa na pozore pred týmto podvodom. Nedovoľte, aby týmto spôsobom boli zatratené vaše duše. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za milosť môcť rozpoznať a vidieť toho, kto skutočne je Falošným Prorokom. Je to démon, vyslaný z hlbín pekla, aby vás zmiatol. Buďte povďační, že ste jeho cieľom. Kvôli vašej oddanosti ku Mne budete podrobení ultimatívnej skúške – skúške vašej viery. Nikdy viac nebudete musieť čeliť takejto skúške. Tak buďte pripravení. Vy, všetci Moji svätí služobníci, obráťte sa teraz ku Mne skôr, ako bude prineskoro.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 050

03.03.2011 23:30

Posolstvo 050

03.03.2011 - 23:30 hod

— Zánik demokracie - kňazi budú sužovaní —

 

Ó drahá, milovaná dcéra, Som rád, že Mi dnes večer venuješ svoju pozornosť. Tvoja neprítomnosť bola pre Mňa trochu bolestivá, ale vedel Som, že sa čoskoro ku Mne vrátiš.

 

Počúvaj prosím pozorne. Hoci si uvedomujem, že si zaneprázdnená svojim životom, musíš pochopiť, že tieto posolstvá sú naozaj naliehavé. Dostávaš Moje slovo v najhistorickejšej epoche od počiatku dejín. Pretože teraz v tejto dobe zažije svet také zmeny, aké ľudstvo doposiaľ ešte nikdy nezažilo.

 

Pripravte sa teraz, deti Moje, kdekoľvek sa vo svete nachádzate. Lebo už veľmi skoro dostane každý jeden z vás jeden z najvzácnejších darov Môjho milosrdenstva. Moje Varovanie, ktoré dostanete, bude mať za následok, že sa všade bude šíriť obrátenie. Keď to nastane – po chvíli, keď sa dianie na Zemi zastaví – sa prijatím pravdy všade rozšíri Láska.

 

Pre lásku a svetlo, ktoré budú z vás vyžarovať, bude pre Satanových prívržencov ťažké obhájiť svoje skazené konanie. I keď táto veľká udalosť, ktorá vás vydesí, prinesie početné obrátenia, je ešte potrebné, aby ste sa na ňu pripravili.

 

Akceptujte skutočnosť, že sa toto proroctvo naplní. Len máloktorí ho budú popierať počas toho, ako i potom, ako nastane. A predsa sa ešte nájdu mnohí, ktorí sa aj naďalej budú odo Mňa odvracať. Veľké Prenasledovanie bude nasledovať (v období po Varovaní – pozn. prekladateľa).

 

Kňazi budú trpieť

Moja armáda milovaných nasledovníkov odvážne povstane, aby obhajovala Moju existenciu. A predsa mnohí aj z radov tých, od ktorých by ste to najmenej očakávali – vrátane vodcov Mojej Kresťanskej Cirkvi – sa pridajú na stranu Zla a jeho parazitov. Pre svoju slabú vieru budú zvedení. Zistíte, že Moji Svätí Zástupcovia, títo Moji oddaní zasvätení služobníci, budú musieť hájiť svoju vieru. Krutosť, ktorej budú vystavení, bude podobná tej, ktorú Som Ja zakúsil od Mojich katov. Nestrácajte to zo zreteľa, vy všetci, ktorí Ma nasledujete. Odolajte pokušeniu a nedajte sa zviesť na scestie zradcov, aj keď máte strach. Nikdy sa nedajte zlákať ich falošnými sľubmi. Buďte statoční. Modlite sa, aby ste boli posilnení.

 

Prenasledovanie nebude dlho pretrvávať

Veriaci, buďte pripravení na to, že dokonca aj tí, ktorí sú vám najbližší, sa odvrátia od viery. Budete si pripadať osamelí, znevážení a verejne zosmiešnení. Nevšímajte si ich pichľavé posmešky. Ja vás všetkých povediem a ochránim. Pretože tento čas nebude dlho pretrvávať. Najbolestivejšie utrpenie, ktoré zažijete, bude ich nevera (ich zrada – pozn. prekladateľa) voči Mne – voči pravde.

 

Nekresťanské národy budú vykonávať kontrolu

Modlitba pomôže zmierniť niektoré z katastrofických udalostí, ktoré sa majú stať. Prenasledovanie, ktoré bude uvalené na tých z vás, ktorí veríte vo Mňa a v Môjho Večného Otca, bude vychádzať z národov, ktorým chýba láska – láska k Bohu. Jediná láska, ktorú udržujú vo svojich srdciach, patrí moci nad menej rozvinutými krajinami. Kontrola je ich prvoradým cieľom – sláva a úsilie o bohatstvo ako i vlastníctvo nad vami, vašou krajinou a nad tými z vás, ktorí sa zdráhajú odmietnuť Ma. Ak podľahnete, deti Moje, tak zistíte, že je veľmi ťažké vrátiť sa na pôvodnú cestu, či opäť nasmerovať vaše kroky na Mňa. Bude si to vyžadovať výnimočnú odvahu vzhľadom na veľmi nepriaznivé okolnosti, avšak vy zvíťazíte. Ak budete trpieť preto, lebo vo svojich srdciach cítite vášnivú lásku k Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, potom to prijmete s radosťou vo vašich dušiach.

 

Vzostup nových diktátorov

Náhle zmeny v globálnej situácii, ktoré sa doposiaľ zdali ako bezvýznamné nepokoje, prerastú do skutočných vojen. Vojny povedú k nedostatku potravín. Demokracia bude rýchlo na ústupe a zlovestné diktatúry povstanú. No tieto diktatúry budú veľmi obozretné s ohľadom na to, ako sú vnímané. Prídu ako sprostredkovatelia mieru a záchrancovia. Ako protihodnotu zato, že vám nakŕmia ústa, budú mať pod kontrolou vaše vlastníctvo, ktoré potom bude patriť im. Budete si musieť pýtať povolenie, aby ste nasýtili vaše rodiny. Aby ste mohli cestovať, budete potrebovať špeciálnu formu identifikácie a budú od vás žiadať, aby ste akceptovali Znak – Znak Šelmy. Utečte, deti Moje. Skryte sa. Lebo to nie je ešte všetko. Budú vám diktovať, ako sa máte modliť, pretože to nie je Boh, ku komu sa oni obracajú. Títo sú, deti Moje, Satanova armáda, ktorá chce ukradnúť vaše duše.

 

Tí z vás, ktorí vo Mňa veríte, pripravte sa. Rýchlo sa vráťte do vašich kostolov. Modlite sa k Bohu, Večnému Otcovi. Zhromaždite sa do skupín a modlite, modlite, modlite sa. Proste teraz o zmierenie (sviatosť zmierenia – pozn. prekladateľa), aby ste potom, keď uvidíte Varovanie, prijali s pokorou stav svojich duší. Nemáte sa čoho obávať.

 

Modlite sa aj za vašu rodinu a priateľov, za vaše deti, za vašich susedov. Je potrebné, aby ste sa všetci pripravili. Tak mnoho bude potom obrátených, keď sa stanú svedkami pravdy o Mojej existencii. Tak veľa nebude schopných zniesť šok, keď uvidia, ako Ma urazili. Iným to jednoducho bude ľahostajné. Hodiny teraz tikajú.

 

Proste Ma o pomoc

Všetky predpovedané znaky (Biblické znamenia z knihy Zjavenia podľa Jána – pozn. prekladateľa) sú okolo vás, deti. Viďte ich a prijmite ich ako tie, ktorými sú. Revolty. Zemetrasenia. Záplavy. Klimatické zmeny. Tieto budú pribúdať. Peniaze sa teraz stávajú vzácnejšie a tak to bude aj s vašou stravou. Nemyslite si, že je všetko stratené, lebo keď Ma budete prosiť o pomoc, budú vaše modlitby vypočuté. Všetkých vás budem držať za ruku a pomôžem vám, aby ste sa dostali cez tieto turbulencie. Musíte však otvoriť svoje srdcia. Zmarte každý pokus Zla, aby vás nezviedlo a nevtiahlo do svojich zlovestných plánov. Zachovajte si čistotu srdca a mysle. Buďte pokorní vo svojich postojoch. Nikdy však nemajte strach, aby ste hájili vaše právo veriť vo Mňa.

 

Čas pripraviť si duše

Nastal čas. Deti Moje, teraz choďte a pripravte si svoje duše. Hľadajte cez Sviatostí potrebné milosti na posvätenie vašich duší. Potom Ma požiadajte, aby Som vás vzal do Svojho náručia a poproste Ma, aby Som vás zachránil. Moja láska a súcit, ktoré prechovávam ku každému jednému z vás, sú nad vaše pochopenie. Ale keď nastane Varovanie, jeden z najmilosrdnejších darov, aké vám všetkým pred posledným rozsudkom (pri Poslednom súde – pozn. prekladateľa) môžem dať, tak ho musíte vítať. Ďakujte, že vám bol daný tento úžasný dar. Pretože, keď nastane obrátenie v každom kúte sveta, potom budete naozaj pripravení na nové Nebo a Zem, ktoré potom splynú v jedno – Môj Raj a oslávené dedičstvo, na ktorom môže mať účasť každý jeden z vás, ak sa tak rozhodnete.

 

Očakávajte teraz Moje Varovanie, deti Moje, pretože čas je už veľmi blízko.

 

Váš milujúci Spasiteľ, Opravdivý Sudca a Milosrdný Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 051

05.03.2011 10:00

Posolstvo 051

05.03.2011 - 10:00 hod

– Všetci kresťania - konajte teraz pokánie, katolíci - modlite sa za pápeža Benedikta –

 

Moja milovaná dcéra, opäť sme spolu zjednotení. Za tieto posledné dni si bola zaneprázdnená. Všimla si si, že ťa posilňujem dvojakým spôsobom – vo viere aj na tele? Je to preto, lebo Ma tvoja práca tak teší. Keďže pokračuješ v zverejňovaní týchto posolstiev, prosím, povzbuď toľko ľudí, koľko poznáš, aby sa rýchlo snažili o zmier za svoje hriechy. Nezáleží na tom, akého kresťanského vierovyznania sú. Musia preukázať svoju pokoru a vernosť voči Mne cez hľadanie spásy.

 

Tento jednoduchý úkon ich posilní počas udalosti, ktorú označujem pojmom Varovanie. Všetci konajte pokánie, aby ste zachránili svoje duše. Pripravte sa ihneď na Varovanie, pretože tí z vás, ktorí nie sú v stave milosti, to nemusia prežiť.

 

Moja milovaná dcéra, chcem od teba, aby si pokračovala v rýchlom šírení týchto posolstiev. Predtým Som ti vysvetlil, že musia byť v čo možno najkratšom čase dané čo možno najviac ľuďom. Ako táto udalosť nastane, tak dôjde k udalosti, týkajúcej sa Vatikánu.

 

Pros každého, aby sa modlil za Môjho milovaného Svätého Vikára Pápeža Benedikta, lebo je obkolesený nepriateľmi Môjho Večného Otca. Modlite sa za tých kňazov, ktorí nikdy nezakolísali vo svojej viere ku Mne alebo k Môjmu Večnému Otcovi.

 

Vzostup Falošného Proroka

Je potrebné sa teraz intenzívne modliť, lebo sa všetci stanete svedkami dôsledkov tohto útoku na môjho Svätého Vikára. Modlite, modlite, modlite sa, aby bol Falošný Prorok rozpoznaný ako ten, kým je. Sledujte jeho správanie, ako sa snaží upútavať na seba pozornosť v denných udalostiach ako i to, akým spôsobom mu budú Moji zvedení svätí služobníci v bázni padať k nohám. Potom pozorne počúvajte, čo bude hovoriť. Jeho pokora bude falošná. Jeho zámery sú zlomyseľné a všetka jeho láska sa bude týkať len jeho samého. Bude sa javiť ako inovatívny, dynamický – prinášajúci závan čerstvého vzduchu. Hoci je agilný a energický, jeho sily nebudú pochádzať od Boha, Večného Otca. Pochádzajú od Satana – Zlého.

 

Modlite, modlite, modlite sa deti Moje, lebo musíte byť ostražité. Potrebujete Ma, aby Som vás viedol teraz, keď sú tieto posolstvá odhaľované ľudstvu. Buďte silní a verní Môjmu učeniu. Modlite sa v skupinách. Modlite sa Svätý Ruženec, aby ste mali ochranu pred Zlým.

 

Pamätajte si jedno. Moje učenie sa nikdy nemení. Je stále tým istým, akým vždy bolo. Ako som už predtým povedal, ak zistíte, že je pozmenené, oslabené, alebo – ako sa stane – prekrútené do tej miery, že sa bude zdať divné alebo nebude súhlasiť s Mojím učením, odvráťte sa od neho a poproste Ma, aby som vás viedol.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 052

06.03.2011 15:00

Posolstvo 052

06.03.2011 - 15:00 hod

— Slová útechy tým, ktorí spochybňujú tieto posolstvá —

 

Dcéra Moja, zostaň silná. Nemusíš sa sužovať čítaním komentárov na internete, ktoré vyjadrujú nenávisť, ktorú mnoho, mnoho Mojich detí voči Mne pociťuje. Moje odmietanie sa nezačalo a ani neskončilo Mojím ukrižovaním. Dodnes pokračuje ako priamy dôsledok nenávisti, ktorú medzi Moje deti rozosieva Satan. Budeš trpieť v Mojom mene, ako aj Moji milovaní nasledovníci, ktorí sa opovážia Ma obraňovať. Toto, dcéra Moja, nie je nič nové. Je pre teba jednoducho šokujúce, keď si toho svedkom.

 

Dokonca aj Moji nasledovníci, ktorí o sebe tvrdia, že vo Mňa veria, budú pokladať tieto posolstvá za ťažko stráviteľné. V čase, keď bude podaný dôkaz, všetci tí, ktorí tvrdia, že Ma nenávidia, prehodnotia svoje názory. Niektorí budú plakať, keď im bude ukázaná sladkosť pravdy. Iní budú aj naďalej pochybovať a spochybňovať, lebo spravia chybu v tom, že sa budú snažiť vytvoriť si svoj vlastný názor len na základe ľudského uvažovania.

 

Choď teraz a modli sa za všetkých tých, ktorí spochybňujú tieto posolstvá. Je len správne, že tak robia. Pretože tí, ktorí prichádzajú v Mojom mene, musia akceptovať, že budú čeliť spochybňovaniu – a to je oprávnene. Preto by mali byť všetky posolstvá starostlivo preskúmané.

 

Choď teraz v pokoji a láske. A pamätaj si, že Ja milujem všetky Moje deti, vrátane tých, ktorí tvrdia, že Ma nenávidia.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 053

11.03.2011 15:30

Posolstvo 053

11.03.2011 - 15:30 hod

— Človek bude v tomto roku očisťovania potrestaný —

 

Moja milovaná dcéra, očisťovanie cez vojny, zemetrasenia, výbuchy sopiek, tsunami, horúčavy a zosuvy pôdy, ktorými ľudstvo trpí následkom hriechov, bude pokračovať.

 

Len tí, ktorí sa obrátia ku Mne, svojmu Božskému Spasiteľovi a k svojmu Stvoriteľovi – Môjmu a vášmu Otcovi, môžu byť spasení. Nikdy sa nedívajte na Môjho Otca so strachom, pretože On miluje všetky svoje deti. Avšak dopustí trest na tých, ktorí odmietajú prijať Jeho existenciu. Jeho trpezlivosť sa chýli ku koncu, pretože zlo, nedostatok viery a obscénna sebaláska človeka aj naďalej pretrvávajú.

 

Môj Večný Otec, Boh – Tvorca a Stvoriteľ všetkého, miluje všetky svoje deti s nežnosťou, ktorú pociťujú rodičia voči svojim deťom. Ale presne tak, ako to aj rodičia robia – zodpovední rodičia – svoje deti potrestajú, keď sa dopustia agresívnych činov alebo takých, ktoré nemožno akceptovať. Takisto aj hnev Môjho Otca dopadne teraz na svet. Toto, dcéra Moja, ako Som ti povedal, je Rok Očisťovania.

 

Všade ľudia pochopia, že tieto udalosti nie sú prirodzené. Sú spôsobené Božím zásahom, aby človek konečne pochopil pravdu Písma (Svätej Biblie – pozn. prekl.).

 

Modli sa, modli sa za obrátenie.

 

Váš milujúci

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Posolstvo 054

18.03.2011 00:00

Posolstvo 054

18.03.2011 - 24:00 hod

— Zemetrasenie v Európe a svetová vojna —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, vo veľkej láske prichádzam v tento večer, aby som s tebou komunikoval, pretože poznám tvoje utrpenie, ktorým si bola sužovaná. Utrpenie, ktoré si teraz obetovala za duše znamená, že tieto by inak museli čeliť zatrateniu, keby si to neurobila s radosťou.

 

Dcéra Moja, tieto posolstvá sú pravé ale musíš so Mnou komunikovať len počas modlitby alebo po nej. Je to dôležité, pretože Podvodník sa môže občas pokúsiť zachytiť komunikáciu, pokiaľ nebudeš so Mnou v tichej modlitbe.

 

Svetová vojna

 

Dcéra Moja, proroctvá, o ktorých Som hovoril, sa čoskoro naplnia. Môjmu milovanému Zástupcovi už neostáva veľa času nazvyš vzhľadom k udalostiam, ktoré sa stali v marci. Ľudstvo sa teraz stane svedkom iných udalostí, vrátane zemetrasenia v Európe, ktoré mnohých vydesia. Avšak táto očista pomôže zjednotiť ľudí a bude pre dobro všetkých. Iné globálne udalosti, vrátane sopečnej erupcie, sa teraz udejú (*podrobnosti o mieste a mesiaci sú vizionárke známe), pričom do vojny na strednom východe budú zapojené aj iné národy. Iné západné národy vyprovokujú reakciu z Ruska a Číny. Všetko vyústi do svetovej vojny.

 

Modlitby zmiernia dopad týchto udalostí

 

Medzitým sa už čoskoro udeje Varovanie. Toto spôsobí obrátenie. Obrátenie zmierni – pomocou modlitieb – rozsah a krutosť týchto udalostí.

 

Utrpenie prinesie Pokoru – Pokora zachráni duše

 

Dcéra Moja, tak ako bude svet zažívať tieto znepokojujúce udalosti, tak sa tí, ktorí trpia, stanú pokornými. Cez pokoru môžu byť zachránení. Toto všetko je potrebné, aby sa svet pripravil na Môj Druhý Príchod. Ten čas už nie je príliš ďaleko. Bude to, dcéra Moja, deň veľkej slávy pre veriacich. Udržuj si myšlienku na tento deň v popredí svojej mysle, pretože akékoľvek predchádzajúce utrpenie, ktoré si zakúsila v Mojom mene, sa potom dostane do zabudnutia.

 

Všetky proroctvá, predpovedané v Knihe Zjavenia, sa teraz odhaľujú svetu. Tým, ktorí chápu význam týchto udalostí – prosím, prosím vás, vysvetľujte ostatným, že je dôležité a nutné prosiť Boha o odpustenie, ktoré je potrebné na očistenie ich duší.

 

Spochybňovanie Mojich posolstiev

 

Dcéra Moja, vždy, vždy načúvaj Mojim posolstvám svojim srdcom. Vieš, že prichádzajú odo Mňa, tvojho Božského Spasiteľa, aj keď ťa iní budú občas presviedčať, že tomu tak nie je. To Ma veľmi zraňuje. Rozumiem mnohým tvojim vlastným pochybnostiam, ktoré pochádzajú zo starosti, aby si nezviedla ľudí, čo by si nenávidela. Tieto myšlienky musíš konečne vypustiť z hlavy.

 

Odovzdaj Mi svoju vôľu

 

Ty, Moje dieťa, by si bola silnejšia, keby sa ti bolo dostalo potrebnej duchovnej podpory od kňaza. Žiaľ ani jeden z nich nechce prijať Môj kalich náležitým spôsobom – to je skutočnosť, ktorú považujem za hlboko urážlivú. Takže teraz Mi musíš úplne dôverovať. Úplne Mi odovzdaj svoju vôľu a všetko sa bude zdať omnoho jasnejšie. Každý deň sa modli Môj Ruženec Božieho Milosrdenstva tak, ako Som to žiadal, ako aj Svätý ruženec. Taktiež sa aspoň raz do týždňa zúčastni adorácie v kostole. Všetky tieto malé dary, určené pre Mňa, ťa privedú bližšie ku Mne. Čím bližšie budeš, o to ľahšie a jednoduchšie sa ti stanú tvoje úlohy.

 

Obhajuj tieto posolstvá

 

Maj v úcte toto Najsvätejšie Písmo. Obraňuj ho. Akceptuj, že bude napádané a trhané vo dvoje hlavne tými, ktorí tvrdia, že sú experti a ktorí budú vyhľadávať (v ňom) tie pasáže, ktoré podľa nich odporujú Môjmu učeniu. Jediný protiklad bude v ich vlastnej chybnej interpretácií Môjho učenia. To je (tam), kde prekrútili a nesprávne interpretovali Moje Sväté Slovo, pretože im to vyhovuje, aby to tak robili.

 

Dôležitosť zostávať v stave milosti

 

Dcéra Moja, zo srdca si Mi chýbala ako aj tvoja blízka komunikácia so Mnou. Pros Ma o milosti, aby si zostala silná a budú ti dané. Mám s tebou plány, dcéra Moja. Sú veľmi dôležité. To je aj dôvod, prečo je nevyhnutné, aby bola tvoja duša očistená a aby si v každom čase zotrvávala v stave milosti. Budeš trpieť, dcéra Moja, pokým sa nezavŕši tvoja transformácia ku konečnej duchovnej dokonalosti. Ja ťa však na to pripravím. Nech ťa neznepokojujú názory iných. Tí, ktorí nie sú v svetle a spôsobujú ti rozrušenie, tých si nevšímaj. Modli sa za nich. Buď si však vedomá toho, že ťa môžu odo Mňa vzdialiť až natoľko – bez toho, aby si si to uvedomovala – že časom budeš mať pre Mňa zatvorené svoje srdce.

 

Svätý Augustín a svätý Benedikt s tebou obaja spolupracujú. Privolaj si ich na pomoc a všetko ti bude omnoho ľahšie. Je ťažké konať Moju prácu a plniť tie úlohy, o ktoré ťa žiadam. Každý úsek tejto cesty bude sprevádzaný pokusom privodiť tvoj pád. Hnev, rozčarovanie a argumenty vyvstanú okolo teba a nadobudnú na intenzite. Všetky sú určené k tomu, aby oslabili tvoju vôľu, ak to dovolíš.

 

Musíš vysvätiť svoj domov a od teraz vždy (so sebou) nosievaj Ruženec, Benediktínsky Kríž ako aj Svätenú vodu. Buď statočná. Úplne Mi dôveruj. Tak už poď a daruj Mi teraz svoju slobodnú vôľu a Ja ti udelím všetky milosti, potrebné na dokonalé vykonanie Mojej práce.

 

Milujem ťa, Moja vyvolená dcéra. Aj naďalej ťa budem robiť silnejšou, ako si. Budem ťa viesť. Nato, aby to naozaj bolo účinné, Mi musíš prenechať svoje telo, myseľ a dušu. Ale táto obeta musí prísť od teba a musí Mi byť daná ako vzácny dar. Ja si ju nemôžem len tak od teba vziať, pretože tvoja slobodná vôľa je výnimočným darom od Boha, Môjho Večného Otca.

 

Choď teraz v pokoji, dcéra Moja. Prenechaj Mi svoje starosti a obavy. Osloboď svoju myseľ, telo a dušu. Vtedy, keď Mi odovzdáš svoju slobodnú vôľu, sa konečne so Mnou zjednotíš. Tento dar pre Mňa zaistí, že Moje slovo bude ešte účinnejšie počuté po celom svete.

 

Váš milovaný Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus – Spravodlivý Sudca

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 055

21.03.2011 23:00

Posolstvo 055

21.03.2011 - 23:00 hod

— Modli sa za tých, ktorí ti spôsobujú bolesť —

 

Moja milovaná dcéra, dnes večer cítiš pokoj, ktorý si už tak dlho necítila. Dcéra Moja, bola si sužovaná Podvodníkom a teraz, vďaka milostiam, ktoré Som ti udelil, následky takýchto útokov už viacej necítiš.

 

Poslal som ti čistú dušu, plnú lásky, aby ťa viedla. Bude ťa držať za ruku a viesť ťa ku Mne a k pravde. Moja milovaná dcéra, teraz chápeš, čo znamená trpieť v Mojom mene. Vieš, aké to je, keď si verejne zosmiešňovaná, keď sa ti za chrbtom vysmievajú a keď si obviňovaná za nesprávne konanie, za ktoré nenesieš vinu a to všetko v Mojom mene. Raduj sa, dcéra Moja, pretože to znamená, že si sa teraz dostala bližšie k jednote so Mnou. Modlitba, ako si teraz konečne pochopila, ťa udrží v stave milosti a pokoja.

 

Dcéra Moja, neodsudzuj tých, ktorí ti spôsobujú bolesť. Modli sa za nich. Odpusť im. Ale ty si tak už urobila, že je to tak? Teraz chápeš pravdu Môjho učenia. Urobím ťa silnejšou a silnejšou, dcéra Moja. Nikdy sa neboj. Ako Som ti už predtým povedal, Podvodník nikdy neukradne tvoju dušu. Pevne ťa držím vo Svojom náručí a sľubujem, že ak by si aj zblúdila, vždy ťa pritiahnem späť ku Mne.

 

Teraz musíš nadobudnúť silu a odvahu, aby si oznamovala Moje Božské posolstvá svetu. Vieš, čo treba robiť. Privolávaj Ma každú minútu dňa do Svojho srdca. Milujem ťa, Moja odvážna, predrahá dcéra. Som hrdý na teba, ako pokojne obhajuješ pravdu a neodmietaš tieto posvätné posolstvá, pretože teraz poznáš pravdu.

 

Tvoj láskyplný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 056

24.03.2011 23:00

Posolstvo 056

24.03.2011 - 23:00 hod

— Význam a sila modlitby —

 

Moja drahá milovaná dcéra, s veľkou radosťou sa dnes večer opäť s tebou zjednocujem. Teraz si naplnená milosťou rozlišovania a máš jasnú predstavu, ako máš nasledovať správnu cestu.

 

Tým, že si obklopená v jednote so Mnou, si teraz slobodná. Slobodná od pochybností, s čistým svedomím, silnejšia ako predtým a pripravená odhaliť svetu Môj prísľub. Moje slovo prináša naliehavú potrebu, aby ste boli pripravení a otvorili svoje srdcia vo chvíli, keď sa všetkým ukážu ich hriechy.

 

Pripravenosťou a včasným varovaním môže byť zachránených oveľa oveľa viac duší. Čím viac obrátení, o to menšie bude prenasledovanie, ktoré bude nasledovať. Dcéra Moja, nikdy nepodľahni sebauspokojeniu. Tiež by si nemala mať strach z budúcich udalostí. Všetko pominie a namiesto toho všade zavládne šťastnejší svet s väčšou láskou.

 

Posolstvá, ktoré jednoducho všetkým pripomínajú Božiu existenciu

 

Povedz všade Mojim ľuďom, že tieto posolstvá sú jednoduchým pripomínaním všetkým Božím deťom, že On existuje. Musia si tiež uvedomiť, že ich duše sú najdôležitejšou časťou ich ľudskej podstaty. Starostlivosť o ich duše je životne dôležitá, ak sa chcú podieľať na nádhernej budúcnosti, ktorá všetkých očakáva. Ľudia si jednoducho potrebujú pripomenúť Desatoro Božích prikázaní a mať k nim úctu. Potom všetko, čo potrebujú urobiť je, aby nasledovali Moje učenie a žili svoje životy tak, ako Som im to povedal.

 

Dôvod, prečo dávam tieto proroctvá je, aby Som Mojim milovaným nasledovníkom dokázal, že nastáva nebeský zásah. Dúfam, že takto otvoria svoje srdcia a dovolia pravde, aby do nich prenikla.

 

Nebeská láska prináša mier

 

Mnoho ľudí vyznáva Moje učenie len svojimi ústami. Iní ich zase považujú za nudné a únavné. Boja sa, že keď Ma budú napodobňovať (žiť podľa Môjho učenia – pozn. prekl.), tak prídu o pohodlie, o ktorom sú presvedčení, že im ho do ich životov prinesú len materiálne veci. Čo však nedokážu pochopiť je, že jediným skutočným potešením, ktoré prípadne môžu zakúsiť, je Nebeská Láska. Táto láska môže vstúpiť do vašich životov len vtedy, keď sa prostredníctvom jednoduchej modlitby priblížite ku Mne a k Môjmu Nebeskému Otcovi. Ak raz zakúsite tento pokoj, tak zistíte, že ste oslobodení od starostí a stresov.

 

Žiadne početné stimulujúce preparáty sa nemôžu zrovnať s eufóriou, ktorá sa dostavuje, keď sa priblížite k Môjmu srdcu. Táto láska nielenže preniká celým vašim telom, mysľou a dušou, ale vám aj umožňuje žiť slobodnejší život. Zakúsite hlboké uspokojenie, ktoré ste doposiaľ nepoznali. Potom budete prekvapení, ako málo sa vás už dotýka svet materiálneho luxusu. Stratíte záujem o tieto veci a to vás prekvapí.

 

Och deti, keby ste sa len pokúsili prísť bližšie ku Mne, konečne by ste boli slobodné. Už by ste viacej necítili prázdnu beznádej vo vašej duši. Namiesto toho by ste boli pokojnejšie, menej by ste sa naháňali, mali by ste viac času zaujímať sa o druhých a cítili by ste pokoj, ktorý by ste zo seba vyžarovali. Prirodzene budete k sebe priťahovať aj ostatných. Budete sa čudovať, prečo tomu tak je. Nestrachujte sa, lebo je to pôsobením Božej milosti. Keď ste naplnení milosťou, je to ako nákaza, ktorá sa potom šíri na iných prostredníctvom lásky. Takto to potom pokračuje ďalej.

 

Preto vás deti prosím, aby ste pamätali na význam modlitby. Je to sila, ktorou sa modlitba vyznačuje a rýchlosť, s akou preniká, aby zahalila všetky tie šťastné duše, ktoré sú vťahované do tohto oblaku lásky.

 

Satanova sieť klamstiev vyvoláva strach

 

Tak ako sa rozmáha modlitba a láska jeden k druhému, tak isto aj nenávisť, ktorú chrlí Satan. Podvodník rozširuje svoje klamstvá tým, že pracuje cez takých ľudí, ktorí nemajú vieru alebo ktorí sa (ľahkovážne) zapodievajú temnými duchovnými (okultnými) hrami. V jeho sieti nenávisti uviaznu dokonca aj tí, ktorí môžu mať pocit, že žijú pomerne dobrý život. Táto zákerná sieť môže polapiť kohokoľvek, kto nie je opatrný. Jediným spoločným menovateľom je to, že všetci tí, ktorí sú polapení, pociťujú nepokoj, úzkosť, zúfalstvo a strach. Tento strach sa veľmi rýchlo mení v nenávisť.

 

Bežte ku Mne všetci. Nečakajte, kým sa váš život obráti hore nohami kvôli zbytočnému utrpeniu. Lebo Ja som vždy prítomný – pozorujúci, čakajúci a dúfajúci, že každý z vás zanechá svoju pýchu, aby Som Ja mohol vstúpiť a objať vás. Choďte do svojho kostola a modlite sa ku Mne. Rozprávajte sa so Mnou doma, po ceste do práce. Kdekoľvek práve ste, volajte Ma. Pomerne rýchlo zistíte, ako vám odpoviem.

 

Zobuďte sa – otvorte svoje zatvorené srdcia

 

Zobuďte sa deti. Ešte stále si neuvedomujete, že Ma potrebujete? Kedy konečne otvoríte svoje zatvorené srdcia a necháte Ma vstúpiť dnu? Nemrhajte vzácnym časom pre svoje vlastné záujmy a pre záujmy vašej rodiny. Ja Som Láska. Potrebujete Moju lásku, aby ste uhasili svoje vysmädnuté a vyhladované duše. Moja láska, pokiaľ ju raz zakúsite, vyzdvihne vášho ducha a dovolí vám, aby ste opäť pocítili skutočnú lásku. Táto láska potom otvorí vašu myseľ pre pravdu – pre sľuby, ktoré Som dal každému jednému z vás, keď Som pre vaše hriechy zomrel na kríži. Milujem vás deti. Prosím, ukážte Mi lásku, o ktorú vás tak veľmi prosím. Nezostávajte pre Mňa stratení. Je už málo času deti, aby ste sa obrátili ku Mne. Nepremeškajte!

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 134

06.07.2011 15:30

Posolstvo 134

06.07.2011 - 15:30 hod

— Dôležitosť sviatostí - manželstva a prvého svätého prijímania —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, sleduj, ako viera Mojich detí začína teraz rásť a rozkvitať. Aj keď vo svete vládne veľa temnoty, svetlo Mojich nasledovníkov sa denne stáva jasnejším, lebo plameň Ducha Svätého zostúpil na celý svet.

 

Dcéra Moja, dnes si želám všetkým Mojim nasledovníkom pripomenúť dôležitosť modlitby na zmiernenie utrpenia vo svete. Vaše modlitby teraz pomáhajú odvrátiť mnohé predpovedané globálne katastrofy. Modlitba zmierňuje (katastrofy) najúčinnejšie a ak sa obetuje za iných, potom býva vypočutá.

 

Hoci mám radosť z tých, ktorí majú silnú vieru, naďalej Mi spôsobujú starosť tí, ktorí odmietajú Moje Božské svetlo – Pravdu. Mnohí ľudia blúdia svetom akoby v omámení. Nič im neprináša pokoj. Nič im neprináša radosť. Nijaké množstvo materiálneho uspokojenia nezmierňuje ich bolesť. Ich prázdne duše sú stratené. Prosím, modlite sa za ne.

 

Dcéra Moja, prosím modlite sa za Môjho zástupcu pápeža Benedikta, pretože je obkolesený slobodomurárskymi silami a tieto robia všetko preto, aby ho zosadili z trónu, pretože počnúc Druhým Vatikánskym Koncilom tieto diabolské sily prenikli do Mojej cirkvi a oslabili Moje učenie. Boli zavedené mnohé nariadenia, ktoré Ma urážajú, hlavne podávanie svätého prijímania laikmi. Nedostatok úcty, ktorý sa prejavuje voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi cez nové nariadenia, ktoré sa zaviedli, aby poskytli priestor modernej spoločnosti, Ma od žiaľu privádzajú k slzám.

 

Najsvätejšia Eucharistia sa musí prijímať na jazyk a nesmie sa znečistiť ľudskými rukami. A toto je presne to, čo Moji zasvätení služobníci urobili. Tieto nariadenia Som Ja v duchu neschválil. Moji zasvätení služobníci boli zvedení na scestie v rozpore s učením Mojich apoštolov. Dnes sa Moje sviatosti neprijímajú s dostatočnou vážnosťou – hlavne tými, ktorí sa uchádzajú o Sviatosť manželstva a Prvého svätého prijímania.

 

Manželský sľub je veľmi závažný, preto majte na pamäti, že je to sviatosť, udeľovaná v prítomnosti Boha Otca. Avšak pre mnohých je to všetko len materiálna záležitosť, doprevádzaná vonkajšími okázalosťami. Mnohí, ktorí príjmu sviatosť manželstva, neskoršie nedoceňujú jej dôležitosť. Mnohí porušujú tak ľahko svoje sľuby. Prečo to robia? Prečo len ústami (a nie srdcom – pozn. prekl.) vyznávajú vernosť tomuto Najsvätejšiemu spojeniu, aby sa len krátko nato opäť rozišli? Toto je výsmech jedného z najdôležitejších zväzkov, ktorý požehnala ruka Môjho Večného Otca. Mnoho ľudí neberie žiaden ohľad na vôľu Môjho Otca, že nikto potom nesmie rozdeliť takéto spojenie. A predsa tak mnoho ľudí vykoná rozvod, hoci toto je zákon, neuznávaný Mojim Otcom. Rozvod je ľahký spôsob, ako sa zbaviť svojej zodpovednosti. Všetky manželstvá sa uzatvárajú v Nebi. Žiaden človek nemôže zničiť manželstvo bez toho, že by neurazil Môjho Otca.

 

Prvé sväté prijímanie

 

Prvé prijímanie Môjho tela v eucharistickej sviatosti je ďalším príkladom, ako Som zosmiešňovaný. Tak mnoho rodičov nedbá na dôležitosť toho, ako ich deti prijímajú chlieb života. Viacej sa sústreďujú na to, ako dobre sú ich deti oblečené ako na to, aký úžasný dar prijímajú. Tento dar ich povedie k spáse.

 

Avšak materializmus, ktorý obklopuje túto udalosť, nemá nič spoločné s ich dušami. Najsmutnejšou súčasťou tohto je pre Mňa to, ak týmto malým deťom nehovorili o Mne. Láska, ktorú prechovávam k malým deťom, je všezahrňujúca. Ak prijímajú svätú Eucharistiu s plným vedomím toho, čo prijímajú, potom sa ich duše stávajú čistými. Čím častejšie Ma týmto spôsobom prijímajú, tým silnejšia bude ich viera.

 

Pamätajte si, že bez sviatostí vaša viera ochabne. Po čase, ak je vaša duša ukrátená od Mojich mimoriadnych požehnaní, sa dostane do útlmu. Všetka viera vo Mňa a Môjho Večného Otca sa po čase vytratí s výnimkou malého tlejúceho poznania, ktoré z času na čas vzplápolá. Navráťte sa ku Mne cez sviatosti. Preukazujte k sviatostiam tú úctu, ktorá sa od vás očakáva a budete skutočne opäť cítiť Moju prítomnosť.

 

Nezabúdajte, že sviatosti tu nie sú bezdôvodne. Oni sú živinami, ktoré potrebujete pre večný život duše. Bez nich vaša duša zahynie.

 

Všetkých vás milujem. Prosím objímte Ma náležitým spôsobom – tým, že budete vzdávať úctu sviatostiam, ktoré vám boli dané ako dar od Všemohúceho Boha Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 135

07.07.2011 21:00

Posolstvo 135

07.07.2011 - 21:00 hod

— Narcizmus - zlovestná nákaza, prezentujúca sa dnešnému svetu —

 

Moja drahá milovaná dcéra, chcem, aby svet poznal, že Moja láska k nim (ľuďom) napĺňa celú Moju bytosť teraz, keď sa pripravujem na Veľké Varovanie. Som plný radosti, pretože viem, že Moje deti – obzvlášť tie, ktoré Ma nepoznajú – počas Môjho veľkého aktu milosrdenstva konečne prijmú skutočnosť, že existujem.

 

Jedna z najviac znepokojujúcich charakterových vlastností, ktoré v dnešnom svete zamorili Moje deti, je narcizmus – sebaláska. Táto zlovestná nákaza prevláda na každej spoločenskej úrovni a je to jeden z obľúbených útokov Satana, keď jeho démoni všade vnikajú do duší Mojich detí. Možno pozorovať, ako sa uhladene a samoľúbo správajú, aby vzbudili u iných obdiv. Ich prvoradá láska prináleží výlučne len im samým a až vtedy, keď im to nestačí, sa dožadujú pozornosti od svojho okolia tým, že ho podnecujú k tomu, aby sa im verejne prejavovala úcta.

 

Dnes sa nákaza Satanom natoľko rozmohla, že je – vzhľadom k tomu, ako tieto úbohé duše samé seba prezentujú – ťažké, aby sa ignorovala. Ich posadnutosť v tom, ako vyzerajú, znamená, že zájdu dokonca až tak ďaleko, že si zničia svoje telá a urobia čokoľvek, čo považujú za nevyhnutné, aby uspokojili svoju sebalásku.

 

Keď je v takejto duši prítomný Satan, potom nie je ťažké to spoznať. Takýto ľudia budú plní márnivosti a budú sa snažiť ukazovať sa na vplyvných miestach (kde sa stretáva vplyvná spoločnosť – pozn. prekl.). Hriech, ktorý predstavuje narcizmus, sa vystupňuje počas obdobia konca časov, kedy si mnohí budú svoj vzhľad, svoje blaho a svoj sebecký egocentrizmus nárokovať na úkor svojich priateľov a dokonca i na úkor svojich vlastných rodín. Sebaláska je v dnešnom svete považovaná za povahový rys, hodný obdivu. Táto honba za sebauspokojením nemôže byť nikdy naplnená, pretože Satan sa postará o to, aby títo ľudia túžili stále po viac a viac.

 

Deti, hriech pýchy je jedným z tých, ktoré sa teraz vo svete stupňujú. Neakceptujte túto formu správania, aby sa stala súčasťou vášho každodenného života. Tak mnoho mladých ľudí považuje tieto idoly tzv. telesnej dokonalosti za svoje vzory, hodné nasledovania. A predsa je ich správanie – v prípade, že otvoríte svoje oči a uvidíte to také, aké to v skutočnosti je – hodné poľutovania. Je to porušenie prvého prikázania a ak takýto ľudia budú zotrvávať na tejto ceste, tak ich Podvodník zatiahne do ďalšieho zmätku.

 

Narcizmus je vidieť vo všetkých oblastiach života – vrátane politiky, módy, médií, filmu a dokonca aj v Mojej vlastnej Cirkvi. Nie je možné dosiahnuť pokoru, pokiaľ trpíte narcizmom. Bez pokory nemôžte vojsť do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 136

08.07.2011 15:30

Posolstvo 136

08.07.2011 - 15:30 hod

Večný Otec odvráti záverečné prenasledovanie Jeho detí Novým Svetovým Poriadkom

 

Moja drahá milovaná dcéra, uvedomujem si, že táto práca si na tebe vyberá svoju daň a že si na ďalší týždeň potrebuješ oddýchnuť, ale počúvaj, čo musím povedať.

 

Povedz Mojim deťom, aby sa teraz prebudili a pohliadli na zmätok vo svete, v ktorom sa rozmáha finančná kríza. Povedz im, že i keď za ich uvrhnutie do dlhov bola čiastočne zodpovedná ľudská chamtivosť, banková kríza bola zámerne plánovaná Novým Svetovým Poriadkom.

 

Mnohí, ktorí čítajú toto posolstvo, sa budú usmievať a spochybňovať túto skutočnosť, avšak mali by tiež vedieť, že ak nepovstanú a nebudú hájiť svoje práva, budú nútení prijať Znak Šelmy, aby mali prístup k svojim peniazom.

 

Nová svetová mena bude predstavená neveriacemu svetu

 

Táto mena Nového Svetového Poriadku, ktorá bude predstavená neveriacemu spoločenstvu, je určená na vaše ovládanie. Potom, ako to nastane, sa budú snažiť pripraviť vás o potraviny. Lenže ak si teraz Moje deti túto skutočnosť neuvedomia, budú bezmocné, keď už raz budú kontrolované Novým Svetovým Poriadkom, vedeným slobodomurárskymi silami.

 

Pripravte sa teraz, deti Moje, pretože aj keď Varovanie privedie k obráteniu milióny – vrátane tých, ktorí prejavujú lojalitu voči Novému Svetovému Poriadku – nebude to stačiť na zastavenie týchto diabolských otrokov Satana a Antikrista. Ak teraz nezačnete hlasito protestovať, potom vzhľadom na kontrolu vašich peňazí bude pre vás ťažké, aby ste uhájili vaše právo na majetok, potraviny a zdravie – tri veci, nad ktorými budú mať dozor. Zastavte vašich vodcov v ich konaní. Nenechajte sa od nich tyranizovať. Ak dostatočný počet z vás bude bdelých voči tomuto ohavnému diabolskému plánu, potom budete môcť varovať aj ostatných.

 

Plánujte si teraz zásoby vašich potravín

 

Teraz si naplánujte zásoby vašich potravín. Kúpte si osivo a dopestujte si (potraviny), ktoré vás udržia pri živote. Kúpte si strieborné alebo zlaté mince, aby ste si mohli kúpiť to, čo je nevyhnutné. Ale najdôležitejšie je nájsť miesta, kde sa ako skupina môžete stretávať, aby ste prinášali Najsvätejšiu Obetu svätej omše, pretože časom budú vaše kostoly do základov vypálené.

 

Satanovi obľúbenci sú ako mravce, ktorých pribúdajú tisíce

 

Nikdy neprijmite Znak – čip Šelmy. Modlite, modlite sa, aby sa vášmu domovu dostalo zvláštneho požehnania na vašu ochranu pred armádou, ktorá sa bude snažiť dostať vás z vášho domova. Satanovi obľúbenci sú ako mravce. Rozmnožujú sa po tisícoch v priebehu hodiny. Vy, deti Moje, sa musíte teraz modliť a bojovať proti tejto sérii zverstiev, ktoré sú naplánované Novým Svetovým Poriadkom, ktorý už slintá pri vyhliadke, že ovládne svet.

 

Postarajte sa, aby ste mali vo svojich domovoch posvätené sviečky. Zásobte sa nimi teraz, pretože oni vás udržia vo svetle ochrany. Pokiaľ sa nechcete stať otrokmi tejto ohavnej doktríny, potom musíte plánovať už teraz.

 

Kúpte si plynové variče, prikrývky, sušené a konzervované potraviny, tabletky na čistenie vody, sviečky spolu s náboženskými obrázkami, aby ste vy a vaše rodiny prežili počas Veľkého trestu, ktorý bude nasledovať po Varovaní.

 

Modlitby už oslabujú dopad Veľkého súženia, ale vy, deti Moje, musíte byť neustále ostražité. Ak budete vo vašich prípravách dôslední, budete schopní prežiť veľké bombardovanie, ktoré bude nariadené a ktoré bude horšie ako to, ktoré postihlo Židov za vlády Hitlera – Satanovho žiaka.

 

Posudzujte toto varovanie s rozvážnou mysľou, pretože ak sa včas pripravíte, ušetríte sami seba od rozhorčenia, s ktorým ráta a plánuje Nový Svetový Poriadok. Tí z vás, ktorí ste spriahnutí s Novým Svetovým Poriadkom – teraz Ma počúvajte. Konajte pokánie. Dbajte na Veľké Varovanie kvôli tomu, čo vám ponúka – príležitosť, aby ste sa odvrátili od Satana a vyhli sa plameňom Pekla.

 

Rada pre služobníkov cirkvi

 

Moji posvätení služobníci – vás musím informovať o tomto: Upriamte teraz svoje oči na Mňa a modlite sa k Duchu Svätému, aby vás udržiaval v ostražitosti a aby ste tak ihneď rozpoznali Falošného Proroka, akonáhle sa ukáže vo vašom strede. Potom bude potrebné, aby ste sa zhromažďovali v skupinách a zabezpečili, že Moje deti budú môcť dostávať Moju Najsvätejšiu Eucharistiu aj počas prenasledovania.

 

Ruka Môjho Otca je teraz pripravená dopadnúť s veľkou silou na tých podlých a arogantných predstaviteľov bánk ako i západných a východných mocností, ktoré v tajnosti snujú svoj zámer nadvlády nad vami všetkými. Môj Večný Otec zničí všetko, čo stojí za nimi, aby im zabránil v konečnom prenasledovaní, ktoré plánujú proti Jeho deťom. Nebude to viac tolerovať. Pamätajte si deti, že Boh – Večný Otec – chce ochrániť vás všetkých. Jeho trpezlivosť je u konca. Až do poslednej minúty bude prijímať tých, ktorí sa k Nemu obrátia s prosbou o odpustenie. Avšak teraz musí zastaviť tie zlovestné režimy, ktoré spôsobujú hrôzu a utrpenie ostatnej časti Jeho stvorenia.

 

Koná tak pre lásku Svojich detí. Vy, ktorí hovoríte, že Boh Otec sa nemôže hnevať, pretože miluje všetkých – vedzte: Áno, On je nahnevaný a Jeho hnev je oprávnený kvôli diabolskej nespravodlivosti, ktorá je páchaná na Jeho drahej rodine. On opäť zjednotí všetky Svoje deti, aby konečne žili v pokoji po celú večnosť.

 

Pripomínam vám, deti, aby ste si všade okolo seba všímali znamenia – množstvo vojen, nedostatok peňazí, nedostatok potravín, nedostatok zdravotnej starostlivosti – preto akceptujte skutočnosť, že je to dielo Zlého – Satana. To nie je dielo Boha – Večného Otca. On už dlhšie nebude tolerovať takéto správanie. Buďte povďační, že začína konať, pretože keby nekonal, tak by Jeho stvorenie bolo zničené. A on nepripustí, aby sa to stalo.

 

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva

Vykupiteľ sveta

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 137

09.07.2011 16:00

Posolstvo 137

09.07.2011 - 16:00 hod

Nech Moji posvätení služobníci poznajú ich obsah, aby tak mohli pripraviť svoje stádo

 

Moja drahá milovaná dcéra, práve vtedy, keď presvedčivo napreduješ vo svojej schopnosti rozlišovania ohľadne Mojich posolstiev, sa zastavuješ a následne prepadáš pochybnostiam. V tejto fáze Mojej komunikácie ťa tieto pochybnosti môžu privádzať do rozpakov. Pretože každý krok späť je skúškou tvojej viery, dcéra Moja, nakoľko žiaden človek sa nemôže domnievať, že Ma bude vždy hoden. Prijmi toto utrpenie, dcéra Moja, pretože týmto skúškam budeš pri svojej práci vždy vystavená. Dôveruj Mi a odovzdaj svoju slobodnú vôľu trvalému fundamentu (základu), aby ti pomohol načerpať sily pri tejto práci.

 

Dcéra Moja, v tejto dobe existuje niekoľko vizionárov, s ktorými komunikujem za pomoci Mojej blahoslavenej Matky, Archanjela Michala a Najsvätejšej Trojice, no je ich menej, než si myslíš. Niektorí z apoštolov sú ukrytí pred zrakmi a ich práca je známa len Svätým v Nebi. Potom sú tu tí, ktorých svet napokon uzná za Mojich poslov – Ty si jedna z nich.

 

Dcéra Moja, nebude to ľahká misia a preto ti umožňujem, aby si zakúšala aj neúspechy, skúšky a pochybenia. Je to len do toho času, pokým si nezvykneš na tieto záležitosti, čím aj naďalej vzrastie tvoja sila, až si napokon takým či onakým spôsobom nebudeš robiť (viac) starosti, čo si o tebe myslia iní. Každý krok tejto misie kráčaš (spolu) so mnou a na toto nesmieš nikdy zabudnúť.

 

Je dôležité, aby si zabezpečila, aby sa pravda Môjho Slova dostala k čo možno najviac úbohým dušiam. Musíš Mojich zasvätených služobníkov oboznámiť s ich obsahom (s obsahom posolstiev – pozn. prekl.), aby mohli ešte pred Varovaním pripraviť svoje stádo (svojich veriacich – pozn. prekl.). Nie je dôležité, či Cirkev prehlási tieto posolstvá za autentické (pravé), nakoľko čas nie je na ich strane. Moji zasvätení služobníci budú potrebovať ešte veľa-veľa rokov, aby prijali Moje posolstvá – tak len pokračuj.

 

Ty, dcéra Moja, si narobíš v Mojom mene veľa nepriateľov. Je to niečo, čo budeš musieť akceptovať, preto nedovoľ, aby ti takéto prekážky stáli v ceste. Moje posolstvá už obracajú tisíce stratených duší. Je nanajvýš dôležité, aby si Mi vždy bola poslušná, aby tak bolo možné zachrániť viac duší.

 

Som si vedomí toho, že táto práca je pre teba spojená s osamelosťou a obavami, ale pamätaj si, že Ja si vyberám len takých, ktorí majú otvorené srdce a sú dostatočne silní, aby oznamovali Moje slovo. Naopak sila, ktorú obdržíš, ti pomôže, aby si tieto posolstvá rýchlo šírila medzi širšiu verejnosť.

 

Takže sa prosím nikdy necíť byť skleslá, pretože aj keď sa vo svojom srdci snažíš preciťovať radosť z toho, že nesieš Môj kríž, je tomu tak len málokedy. Vždy budeš trpieť v Mojom mene a zistíš, že si to bude vyžadovať nejaký čas, než budeš zažívať úplnú radosť. Tvoje utrpenie zachraňuje milióny duší, takže musíš byť za to povďačná.

 

Všetci svätí pracujú po tvojom boku, aby si bola silná a ochránená pred Satanom, ktorý urobí všetko, čo len bude môcť, aby ťa zastavil. To sa mu však nikdy nepodarí, pretože ruka Môjho Otca dopadne na tých, ktorí sa pokúšajú znemožniť Moju prácu na záchranu toľkého počtu duší, ktoré Som schopný cez teba zachrániť.

 

Opri sa o Mňa a Ja popoženiem túto prácu tak, aby Moje posolstvá boli počuté miliónmi veriacich aj neveriacich v každom kúte zemegule.

 

Váš milovaný Učiteľ

Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 138

10.07.2011 12:10

Posolstvo 138

10.07.2011 - 12:10 hod

— Nemajte strach, lebo obrátenie vyvolá veľkolepé pocity lásky a pokoja —

 

Moja drahá milovaná dcéra, mnohé Moje deti, ktoré sú kvôli Mojim posolstvám ustráchané a je pre ne ťažké sa s nimi vysporiadať, nech Ma prosím teraz počúvajú. Zlo, ktoré sa vo svete stupňuje, je spôsobované ľudskou rukou prostredníctvom hriechu. Toto nemôže ísť takto ďalej. Prosím neobávajte sa, lebo to nezmení nič na plánoch, ktoré teraz snuje diabolská skupina jedného sveta (The New World Order = Nový Svetový Poriadok – pozn. prekl.) Vy, deti Moje, si musíte byť vedomé toho, čo sa deje. Je dôležité, aby bol každý varovaný o činnostiach tejto skupiny a ich ohavných plánoch, ktoré boli vypracované za účelom vašej kontroly.

 

Prosím, uvítajte Varovanie

 

Moje Varovanie – tento veľký akt milosrdenstva – je úžasným darom lásky, preto ho prosím uvítajte, lebo vo svojom dôsledku spôsobí početné obrátenia. Pokorou Mojich detí cez túto veľkú udalosť sa obrátenie natoľko rozšíri, že vyvolá veľkolepé pocity lásky a mieru.

 

Ich sila bude v ich početnosti. Čím viac ľudí uverí Pravde, tým slabší bude vplyv tejto Novej svetovej (NWO) skupiny. Mnohé škody, ktoré sa (NWO) pokúsi spôsobiť, môžu odvrátiť početné modlitby. Preto sa prosím nikdy nezabúdajte modliť Svätý ruženec a Ruženec Božieho milosrdenstva, pretože oba dohromady pomôžu zamedziť mnohému z tohto hroziacemu zla. Teraz nebojácne choďte. Nadšene pozerajte (smerom) na nový začiatok – na nový pokoj – keď Zlo bude navždy odstránené.

 

Toto je deti Môj prísľub pre vás.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 139

13.07.2011 16:15

Posolstvo 139

13.07.2011 - 16:15 hod

— Oslov významné osobnosti, aby šírili Moje slovo —

 

Moja drahá milovaná dcéra, ak sa Mi raz otočíš chrbtom, potom len ťažko budeš schopná znova Ma nájsť. Uvedomujem si tvoje obavy, že na teba kladiem náročné požiadavky ale Moje slovo, ktoré má byť odovzdané svetu, je natoľko naliehavé, že Ma musíš uposlúchnuť tak, ako Som ťa o to žiadal. Spomeň si dcéra Moja, že si Mi odovzdala svoju slobodnú vôľu, ktorá je nádherným darom. Nie je pre teba ľahké oceniť takýto dar, pretože v konečnom dôsledku si len človek.

 

Ešte raz ťa teraz vyzývam, aby si počúvala Moje volanie a strávila viac času v Mojej prítomnosti. Potrebujem ťa, aby si cítila Moju lásku a to nielen tú lásku, ktorú k tebe prechovávam, ale ktorú prechovávam ku každému jednému Môjmu dieťaťu na tejto Zemi.

 

Chcem, aby Moji nasledovníci rozširovali Moje slovo pokoja a harmónie všade vo svete. Musia všade dobrovoľne pôsobiť, aby každému pripomenuli, že je potrebné, aby sa Moje posolstvá lásky šírili. Prosím požiadajte spevákov, médiá, osobnosti alebo kohokoľvek, koho hlas má váhu a rešpekt, aby si vypočuli Moje prosby. Prijmite kalich Mojej lásky. Pite z neho, pretože vám prinesie vytúženú spásu nielen na tomto svete ale aj v budúcom živote. Oznámte toto aj vašim vlastným stúpencom.

 

Ako to spravíte, je na vás, ale tí, ktorí zareagujú na Moje volanie, dostanú dar (mnohých) milostí, ktoré sú potrebné na vykonanie tejto najsvätejšej práce. Pamätajte si deti, že čím viac vás teraz povstane, aby ste šírili Moje Najsvätejšie Slovo a každému hovorili Moju pravdu, tým ľahšie – deti Moje – prekonáte Veľké Súženie ako aj prenasledovanie, ktoré je naplánované Novým Svetovým Poriadkom.

 

Moje posolstvo ľuďom musí byť vypočuté, aby bolo posúdené a následne všetkým pripomenulo, že musia otvoriť svoje mysle na akceptovanie existencie Boha – Všemohúceho Otca – Svätého, Mocného, Jediného. Pretože ak tak budú konať, potom opäť zavládne pokoj.

 

Kvôli obeti, ktorú Som za vás všetkých podstúpil Mojou smrťou na kríži, počujte Moje volanie a urobte všetko preto, aby každý, koho poznáte, pochopil, že Som to Ja, kto hovorí k svetu – presne tak, ako to cez prorokov robil Môj Otec pred Mojim príchodom na Zem.

 

Buďte silní. Buďte statoční. Modlite sa ku Mne, aby Som vás počas vašej krížovej kampane, ktorú podstupujete v mene Mojom a Môjho Otca, viedol.

 

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

Spasiteľ a Vykupiteľ

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 140

14.07.2011 14:30

Posolstvo 140

14.07.2011 - 14:30 hod

— Moje posolstvá prinesú slzy obrátenia —

 

Moja drahá milovaná dcéra, nikdy nesmiete zabúdať, že tí, ktorí hovoria v Mojom mene, budú zosmiešňovaní, budú sa z nich smiať a robiť z nich hlupákov. Je to kríž, o ktorom hovorím. Nikdy nebuďte rozčarovaní, keď sa to stane.

 

Pre mnohých je teraz Moje najsvätejšie slovo výzvou. Niektoré námietky sú vo forme prirodzených otázok, ktoré pramenia z lásky ku Mne, kým iné sú zamerané tak, aby Moje slovo bolo považované za hlúpe a nezmyselné. Moje deti musia akceptovať, že vzhľadom na nedostatok času teraz zintenzívnim Moju komunikáciu s vami všetkými. Nevadí, že Moje slovo je spochybňované — namiesto toho sa radujte, pretože viete, že keď s Mojimi deťmi komunikujem týmto spôsobom, tak sa automaticky vyskytnú aj prekážky. Podľa toho spoznáte, že Som to Ja. Ak pri čítaní Mojich posolstiev Moje deti cítia slzy, potom budú vedieť, že sú to slzy obrátenia – dar pre každého jedného z vás prostredníctvom moci Ducha Svätého.

 

Mnohé z Mojich detí sa cíti byť zmätené, pretože ich to môže vyviesť z miery, ak je Moje slovo dávané týmto spôsobom. Moje slovo neprinesie šťastie každej duši, pretože pravda môže byť niekedy desivá. Ak sa najprv posadia a dovolia, aby Môj pokoj zaplavil ich duše a odovzdajú sa Mojej Svätej vôli, potom zažijú skutočnú útechu. Dôverujte Mi, deti. Neodmietajte Ma. Pozorne počúvajte, čo hovorím a Ja vás zoberiem na Moju cestu, ktorá vedie k večnej spáse.

 

Pamätajte si, že Boh Otec teraz riadi Svoje Kráľovstvo a žiaden človek ho nedokáže rozvrátiť. Akýkoľvek pokus o to sa skončí neúspechom. Nakoľko hriešnici aj naďalej urážajú Mňa a Môjho Večného Otca, bude Jeho ruka pripravená, aby rýchlo dopadla. Kvôli Varovaniu ju zadrží, kým nebude dosiahnuté obrátenie. Medzitým musia všetci tí, ktorí neakceptujú pravdu, vedieť, že im už nezostáva veľa času, aby si pripravili svoje duše.

 

Modlite sa za každého jedného z vás, aby mohli byť zachránené duše.

 

Váš milujúci Spasiteľ – Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 141

15.07.2011 17:30

Posolstvo 141

15.07.2011 - 17:30 hod

— Poprava, eutanázia, potrat a samovražda —

 

Vtedy, dcéra Moja, keď Moje deti cítia lásku vo svojich srdciach, si môžu byť isté, že Som v ich dušiach prítomný. Moja láska dodáva Mojim deťom silu, keď to najmenej očakávajú. To sa týka aj zatvrdilých hriešnikov, za ktorých vonkajšou fasádou sa často skrýva mäkké srdce.

 

Každý jeden človek na zemi je dieťa, ktoré bolo stvorené Bohom Otcom. Preto vo vnútri každej osoby existuje svetlo, aj keď môže byť veľmi slabé, ak sú duše vťahované do tmy. Napriek tomu Moje svetlo je stále prítomné. Pretože bez neho by vládla úplná tma, kde by nemohlo pôsobiť. Je to vtedy, ak sa duše ocitnú v hrozivom stave temnoty, kedy sa veľmi často uchyľujú k samovražde. Je to spôsobené slabosťou duše a ducha, keď Satan, ktorý kradne ich duše, ich presviedča, aby ukončili svoje životy. Mnohí z Mojich stúpencov, ktorí nechápu, aký vplyv môže mať takáto temnota na dušu, sa musia veľa modliť za tieto deti, ktoré sa nachádzajú v tomto zúfalom stave.

 

Boh, Môj večný Otec, je vždy milosrdný a vždy pomôže takýmto dušiam, z ktorých mnohé trpia do tej miery, že ich mysle nie sú v stave zabezpečiť plnú funkciu rozumu. Smrteľný hriech môže byť spáchaný iba vtedy, keď osoba, ktorá je plne duševne spôsobilá, má jasný zámer, pričom on alebo ona si uvedomuje, že to, čo koná, je nesprávne. Takže sa prosím nedomnievajte, že takéto duše sú úplne stratené, pretože mnohé nevedia, čo robia.

 

Buďte si vedomí toho, že eutanázia je Mojim Otcom odsudzovaná a nie je tolerovaná, pretože žiaden človek nemôže vedome vziať život inému. Nie je možné uviesť žiaden dôvod, ktorý by k tomuto oprávňoval v mene Môjho Otca. Na ospravedlnenie tohto činu sa môže poukazovať na toleranciu s odkazovaním na humánne zaobchádzanie, avšak nikto okrem Všemohúceho Otca nemôže rozhodnúť o dátume smrti, pretože nato človek nemá právo. Nikdy nedostane oprávnenie, aby spáchal tento smrteľný hriech.

 

Človek ma naporúdzi všelijaké ospravedlnenia, keď berie život inému, no ani jedno nebude za žiadnych okolností akceptované ako oprávnené. Týka sa to popravy, hriechu interrupcie a eutanázie. Zastavte sa teraz všetci a pamätajte si, že budete prísne súdení, ak porušíte najsvätejšie zo všetkých prikázaní Môjho Otca, ktoré znie – Nezabiješ. Zapamätajte si, že je len jeden Boh a len On môže rozhodnúť o ukončení života. Ak porušíte toto prikázanie pri plnom vedomí toho, čo robíte, potom budete po celú večnosť trpieť v pekle.

 

Prosím, snažne vás prosím, nepodľahnite nátlakom Satana, ktorý vás neustále navádza vziať (inému) život, aby tak mohol kradnúť duše, ktoré by inak boli určené pre Slávne Kráľovstvo Môjho Otca.

 

Váš Božský Spasiteľ

Učiteľ a Vykupiteľ – Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 142

16.07.2011 23:00

Posolstvo 142

16.07.2011 - 23:00 hod

— Zjednoťte svoje rodiny, aby ste sa tešili z Nového Raja na Zemi —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď sú duše stratené, môžu sa navonok zdať plné radosti, naplno si užívajúc život. A predsa môžu byť pre Mňa stratené a to Mi spôsobuje veľký žiaľ. Toľkí vo svete si žijú svoje každodenné životy, vykonávajúc plno vecí a zaneprázdnení starosťami, až zabúdajú, že táto Zem je vytvorená z hliny, že čas, strávený tu, je tak krátky, že všetko osobné vlastníctvo sa nakoniec stane ničím. Pretože ľudia, keď zomrú, sa obrátia na prach. A predsa ich duše zostávajú živé a nikdy nezomrú. Duša zostáva existovať na veky.

 

Hovorím vám teraz, deti Moje – zjednoťte vaše rodiny a priateľov, aby ste boli ako jeden v blízkosti Môjho srdca, lebo ak tak urobíte, potom sa budete – aj naďalej zjednotení – radovať z Nového tisíc rokov trvajúceho Raja na Zemi. Toto je Môj prísľub, ktorý vám všetkým dávam. Žite svoje životy zodpovedne. Už na tejto Zemi dávajte svoje rodiny na prvé miesto. Vždy vkladajte vašu dôveru do Mňa.

 

Priveďte ku Mne svoje rodiny. Ak neprídu dobrovoľne, modlite sa ku Mne a Ja ich patrične povzbudím. Ja vždy odpoviem na modlitby, ktoré prosia za záchranu duší.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 143

17.07.2011 15:40

Posolstvo 143

17.07.2011 - 15:40 hod

Ktokoľvek sa prehlasuje za Mňa je luhár, pretože sa nikdy neprejavím v inom človeku

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, čoskoro nastane jedno z najviac mätúcich období, kedy nielen tí, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, budú falošní, ale budú aj takí, ktorí budú prehlasovať, že Som to Ja. Moje deti musia pochopiť toto – prvýkrát Som prišiel ako človek, aby Som zachránil ľudstvo od hriechu. Teraz prídem ako sudca. Zatiaľ čo Ma počas Varovania mnohí uvidia tvárou v tvár, druhýkrát neprídem skôr, ako v Deň Posledného Súdu.

 

Ktokoľvek sa prehlasuje za Mňa, je luhár. Takéto duše – a je ich mnoho – dcéra Moja, nemajú v úmysle škodiť. Takýto ľudia sú natoľko oklamaní Podvodníkom (Satanom), že ich presvedčí o tom, že majú nielen Božské sily, ale že sú aj inkarnovaným (vteleným) Božím Synom. Ale to je klam. Pretože Ja sa už nikdy nebudem manifestovať v inej ľudskej bytosti na tejto zemi. To sa nikdy nemôže stať. Žiaden človek nie je hodný takej pocty, pretože to nebolo predpovedané.

 

Mnohí teraz predstúpia a budú tvrdiť, že sú Mnou – Ježišom Kristom – Synom Božím. Týmto úbohým dušiam hovorím toto: Padnite teraz na kolená a proste Boha Otca, aby vás uchránil od Podvodníka. On (Satan) vás chce zmiasť, aby ste nielenže spôsobili zmätok v Mojich deťoch, ktoré očakávajú Môj návrat na Zem, ale chce aj zintenzívniť posmech, ktorým sa chvália ateisti. Nielenže tým hanobíte Moje meno, ale nevedomky obraciate ľudí proti ich (vlastnej) viere v Boha – Všemohúceho Otca.

 

Tiež by Som chcel varovať tých, ktorí prehlasujú, že konajú zázraky. Ktokoľvek, kto (o sebe) tvrdí, že je nositeľom takýchto síl, nebude pochádzať od Boha, pretože je len jeden Boh a len On alebo Ja – Jeho milovaný Syn Ježiš Kristus – môžeme robiť také veci. Na druhej strane aj Satan vlastní moc. Môže vyvolávať klamlivé zdanie. V prípade zázračných uzdravení cez takzvaných náboženských liečiteľov, ktorých sily pochádzajú z okultizmu, môže Satan privodiť dočasné výsledky, ktoré môžu vzbudzovať zdanie, že boli dosiahnuté pomocou zázraku. Avšak tieto (výsledky uzdravenia – pozn. prekl.) dlho nepretrvajú. Satan bude takisto pôvodcom takzvaných zázrakov, vrátane zrakových fikcií (vnemov), videných mnohými na oblohe. Opäť sa jedná o preludy (ilúzie), ktoré nepochádzajú od Boha.

 

Deti, aj keď sa budete snažiť preukazovať Mi vašu vernosť, aj tak budete pokúšané silami zla každý jeden deň. Musíte sa zamerať len na Mňa a Môjho Večného Otca. A pamätajte si, že po tejto zemi (už viac) nekráčam ako ľudská bytosť. Ja môžem byť na zemi prítomný v duchu (ako duchovná bytosť – pozn. prekl.), ale nikdy (viac) sa neprejavím v podobe nejakého človeka.

 

Modlite sa každý deň za vedenie a schopnosť rozlišovania, aby ste boli schopní rozlišovať klamstvá od pravdy.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 144

19.07.2011 23:45

Posolstvo 144

19.07.2011 - 23:45 hod

— Vašou zbraňou, ktorú ste si zvolili, je vaša láska ku Mne —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, po prestávke, ktorú si si nakrátko vzala, sa teraz vďačne vraciaš do zabehanej rutiny (prijímania posolstiev – pozn. prekl.). Výsledkom toho je, že sa staneš silnejšia, no maj prosím na pamäti, že sa musíš neustále sústreďovať na Mňa.

 

Moja láska ku všetkým Mojim deťom je veľmi silná a celkom odlišná od lásky, o ktorej sa bežne hovorí v tomto svete. Moje deti pociťujú Moju lásku vtedy, ak Mi otvoria dvere, keď klopem. Keď prídem k ich dverám, majú dve možnosti. Buď Mi môžu otvoriť dvere a dovolia Mi, aby Som vošiel, alebo Ma dnu nevpustia. Keď Mi dovolia, aby Som vošiel do ich duší, potom Moja láska preniká do ich bytia. Je to láska, ktorú vnímajú a ktorá je natoľko intenzívna, že u nich môže prekvapujúco vyvolať až pocit (omamujúcej) slabosti poprípade je až natoľko radostná, že sa nemôžu zastaviť, aby aj ostatným nehovorili o svojej dobrej novine.

 

Moji milovaní nasledovníci, ktorí Ma milujú, to vedia. Vzhľadom na vašu lásku a oddanosť ku Mne dovolím Mojej láske, aby z vás vyžarovala a šírila sa ako nákaza tak, aby objala aj iné duše. Keď Mi raz dovolíte, aby Som vošiel do vašich sŕdc, tak vás naplním milosťou Ducha Svätého, aby ste každému mohli rozpovedať o tom, čo vám teraz musím oznámiť.

 

Po prvé – milujem vás s hlbokou nežnosťou vo Svojom srdci. Po druhé – z dôvodu Mojej lásky (k vám) teraz vyhubím zlo vo svete, aby Som mohol priviesť všetky Moje deti späť do náručia vášho vždy milujúceho Stvoriteľa – Boha Otca.

 

Prosím, nech nikto z vás – Mojich oddaných nasledovníkov – nedovolí, aby strach vošiel do vašich sŕdc, ako sa Varovanie týždeň po týždni približuje. Pretože budete plesať od radosti, keď tento veľkolepý Akt Môjho Milosrdenstva nastane. Mojim darom pre vás bude to, že sa stanete bližšími Môjmu srdcu ako kedykoľvek predtým. To vás spraví natoľko silnými, že sa bez váhania budete niesť na perutiach (smerom) k Novému Raju na Zemi – tak hladký bude prechod.

 

Moja láska je teraz silnejšia ako inokedy, nakoľko vy, Moji milovaní nasledovníci, robíte všetko, čo môžete, aby ste šírili Moje slovo. Použite všetky dostupné prostriedky na oznámenie ľuďom, aby sa pripravili na Varovanie. Vy, Moje deti, ste statočné a prinášate radosť a šťastie do Môjho utrápeného srdca, ktoré každou sekundou túži zachrániť všetky Moje stratené duše.

 

Spolieham sa teraz na vás, že sa budete tak silno modliť, ako len môžete za hriešnikov, ktorí nevydržia skúšku, ktorú pre nich predstavuje Varovanie. Choďte teraz, Moja silná armáda lásky. Vašou zbraňou, ktorú ste si zvolili, je vaša láska ku Mne. Vo vašich srdciach budete vedieť, že Som to Ja, kto hovorí a že Som to Ja, kto teraz klope na vaše dvere. Teraz vy musíte klopať na dvere Mojich posvätených služobníkov všade na celom svete a zabezpečiť, že čítajú Moje sväté slovo.

 

Váš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 145

20.07.2011 23:00

Posolstvo 145

20.07.2011 - 23:00 hod

— Teraz ste uprostred súženia - druhá polovica (započne) koncom 2012 —

 

Moja dcéra, ako sama vieš, ty si tou najneuveriteľnejšou vizionárkou (prorokom), pretože ti chýbajú znalostí svätých vecí. A predsa si vyvoleným poslom. Musíš pochopiť, že nebudeš schopná brániť Moje posolstvá s akoukoľvek skutočnou autoritou, preto mlč, keď budeš vyzvaná, aby si vysvetľovala Moje posolstvá.

 

Budeš vyprovokovaná a vyzývaná, aby si sa angažovala v náboženských a predovšetkým v eschatologických sporoch, no viacej už nesmieš v nich odpovedať ani podávať svoj vlastný náhľad k daným otázkam. Nebudeš v obľube kvôli tejto práci. Medzi Mojimi nasledovníkmi – najmä teológmi a tými, ktorí celý svoj život študovali sväté Písmo – vyvstane duchovná závisť. Takže zostaň ticho, pretože nemáš znalosti – a ako Som ti už predtým povedal – ani autoritu, aby si tak konala.

 

Ty len nasleduj Moje pokyny a nechaj si ich pre seba. V každom prípade však odpovedaj na prosby, týkajúce sa modlitieb a pomáhaj zhromažďovať Mojich nasledovníkov a stúpencov, ktorí sa zaviazali podporovať toto dielo.

 

Času je teraz málo. Všetko sa udeje rýchlo. Výstraha je už teraz blízko, preto neostáva veľa času modliť sa tieto úbohé duše, ktoré budú zatratené. Oddanou modlitbou Môjho ruženca Božieho milosrdenstva, najmä za tieto duše, budú milióny z nich zachránené.

 

Vy ste teraz, deti Moje, uprostred toho, čo sa nazýva Súžením, ako bolo predpovedané v Mojej Svätej Knihe. Druhá časť – Veľké Súženie – započne, ako Som povedal, (ešte) pred koncom (roku) 2012. Nie je (Mojim) úmyslom vzbudzovať v tebe strach, dcéra Moja, no uvedom si, že je naliehavé, aby sa Moje deti modlili za Moju pomoc.

 

Už vďaka modlitbám Mojich vizionárov po celom svete sa moc Nového Svetového Poriadku, riadená slobodomurárskymi silami, začína oslabovať a rozpadávať priamo pred vašimi očami. Mnohé z týchto globálnych organizácií, hladných po moci, budú v pokore zrazené na kolená, keď sa za svoje zločiny budú zodpovedať nielen Bohu Otcovi ale aj tým, voči ktorým majú na tejto Zemi zodpovednosť.

 

Pozoruj teraz, ako sa zhluky mocných skupín navzájom pokúšajú predstihnúť jedna druhú, zakrývajúc svoje vlastné hriechy a snažiac sa skryť pravdu pred vysokopostavenými ľuďmi, ktorých sa boja. Toto, deti Moje, dokáže privodiť modlitba. Boh Otec teraz uderí, aby potrestal týchto ľudí skôr, ako budú môcť uskutočniť svoj diabolský plán, ktorí snujú, aby kontrolovali Moje deti.

 

Je to bolestivý čas deti, lebo Satanov vplyv nebol ešte nikdy taký silný ako v týchto posledných dňoch jeho vlády na zemi. Bojujte proti jeho zákerným spôsobom – vy všetci. Len pohliadnite na zmätok, ktorý spôsobuje, keď obracia brata proti bratovi, krajinu proti krajine, vytvára nenávisť medzi vami všetkými ako i pohŕdanie životom iných. A potom je to číra nenávisť voči Mne, vášmu milovanému Spasiteľovi, ktorú zasieva do Mojich detí. Nenávisť, ktorú roznecuje voči Môjmu Otcovi, dosiahla epidemických rozmerov. Najsilnejšou formou nenávisti, preukazovanej voči Môjmu Otcovi, je popieranie Jeho existencie človekom.

 

Aké utrpenie musíte prežívať deti, keď ste nútený čeliť dnešnému svetu. Žiaden človek nemôže ignorovať hlboký stiesňujúci nepokoj, podnecovaný Satanom a miliónmi jeho démonov, ktorí sa infiltrovali všade vo svete. Vám všetkým bude teraz podaný dôkaz o Mojej láske.

 

Vďaka Varovaniu prídem ešte raz, aby Som vás skrze Milosrdenstvo Boha Otca zachránil. Verte vo Mňa a v Môjho Večného Otca a nemusíte sa ničoho obávať. Ak však budete ľahostajný voči tomu, čo sa deje, potom sa vám nepodarí, aby ste sa patrične pripravili.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježíš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 146

23.07.2011 17:15

Posolstvo 146

23.07.2011 - 17:15 hod

Každý človek bude počuť slovo Môjho Syna skôr, ako príde čas pre Jeho návrat

 

Druhé posolstvo od Boha Otca

 

Prichádzam v mene Môjho milovaného predrahého Syna Ježiša Krista.

 

Moja vyvolená dcéra, aj keď si vo svojej pozornosti voči volaniu Môjho Syna, aby si počúvala, čo ti hovorí, občas váhavá, predsa si v Mojich očiach stúpla a to vďaka daru, ktorý si Mu dala. Tvoj dar – stať sa obetnou dušou – na pomoc zachraňovať milióny duší, ho dojíma k slzám radosti a úľavy, pretože každým dňom, každou sekundou a každým dychom, ktorý spravíš, sa v plameňoch pekla strácajú duše.

 

Dcéra Moja, Môj Syn teraz od teba požaduje, aby si sa Mu úplne podriadila. Neváhaj uposlúchnuť každý Jeho príkaz. Tvoje srdce je plné lásky a súcitu a to nielen k Môjmu drahému Synovi, ale aj ku všetkým Mojim deťom. Dotykom Ducha Svätého budeš odteraz schopná okamžite pociťovať lásku k cudzím ľuďom, v ktorých uvidíš Moje svetlo. Teraz ti, dcéra Moja, boli udelené milosti, aby si vo všetkých (ľuďoch) videla oboje – dobro aj zlo. Taktiež budeš schopná rýchlo rozpoznať hriech v úbohých zvedených dušiach.

 

Znamená to, že je potrebné, aby si sa pri tejto práci obklopila akoukoľvek dostupnou ochranou. Dcéra Moja, budem ochraňovať teba aj tvojich milovaných, nakoľko sa teraz pre Zlého staneš vysloveným terčom. Modli sa každý deň a pros Ma o túto ochranu a tak sa vyhneš intenzívnemu prenasledovaniu. Musíš Ma teraz privolávať na pomoc pri šírení týchto posolstiev, aby bol náležitým spôsobom počutý a uctievaný hlas Môjho Syna.

 

Si Mojim poslom, dcéra Moja, no ešte máš málo pochopenia pre to, čo sa od teba vyžaduje. Preto ti môže byť naraz odovzdané len určité množstvo informácií. Teraz ťa budem inšpirovať a ty naplníš pod Mojim vedením predpovedané proroctvá, keď sa slovo Môjho Syna bude rovnako šíriť medzi ľuďmi ako Sväté Evanjelium. Každý človek bude počuť slovo Môjho Syna skôr, ako príde čas pre Jeho návrat. Bola si poverená touto úlohou a v ocenení tejto slávnej požiadavky Neba musíš za tento dar (s vďakou) skloniť svoju hlavu.

 

Dcéra Moja, dostane sa ti podpory v každom ohľade, ale vždy musíš poslúchať Môjho Syna. Teraz povstaň, dcéra Moja, pretože človek potrebuje počuť slovo Varovania, ktoré oznamuje Môj Syn, aby duše nemuseli trpieť pekelné muky, ak by zomreli v smrteľnom hriechu bez toho, že by predtým nedostali príležitosť byť spasené Mojim Synom počas Varovania.

 

Dovoľ, aby Môj pokoj teraz zaplavil tvoju dušu. Si obklopená Mojim srdcom pri každom tvojom pohybe. Nikdy nemaj pri tejto práci pocit osamelosti, pretože každou minútou dňa si vedená.

 

Boh Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 147

23.07.2011 17:30

Posolstvo 147

23.07.2011 - 17:30 - 17:40 hod

— August 2011 - mesiac Spásy Duší —

 

Moja milovaná dcéra, robíš Ma tak veľmi šťastným. Tvoja úplná odovzdanosť teraz znamená, že môžem všade zachraňovať viacej duší. Čo znamená byť obetnou dušou, dcéra Moja, ti zatiaľ ešte nie je v plnom rozsahu jasné, ale časom ti bude. Do tej doby budeš natoľko silná, že trpieť pre Mňa bude pre teba radostné a nie smutné. Nebude to ľahké, pretože pracovať pre Mňa, tvojho milovaného Spasiteľa, nemôže byť ľahké.

 

Vnuknutím od Boha, Môjho Večného Otca, ti bola daná odvaha, aby si pre Mňa priniesla túto konečnú obetu. Dcéra Moja, toto je veľmi zvláštna milosť, aj keď sa to v ľudskom ponímaní tak nezdá, pretože Moje milosti nie vždy prinášajú pre váš život radosť a šťastie. Môžu priniesť utrpenie, no zároveň vám umožnia, aby ste bezprostredne nahliadli do Môjho Slávneho Kráľovstva.

 

Veľa ľudí vo svete sa teraz formuje do Mojej vzácnej armády. Modlitbou, osobným utrpením a šírením Môjho slova budú zachraňovať duše. Čím silnejšia bude Moja armáda pri zachraňovaní duší, tým menší bude dopad trestu.

 

Prosím všetky Moje deti, aby strávili mesiac august v dennej modlitbe (ruženca) k Božiemu milosrdenstvu za tie stratené duše, ktoré neprežijú Varovanie. Takisto je potrebné sa jeden deň v týždni postiť ako i mať účasť na dennej Svätej omši a prijímaní Mojej Najsvätejšej Eucharistie.

 

Ak dostatočne veľa z vás bude takto konať v mesiaci, ktorý Ja nazývam mesiacom "Spásy duší", potom budú na celom svete zachránené milióny duší. Urobte to pre Mňa, deti Moje, a získate podiel na Mojom Oslávenom Kráľovstve. Vaše duše sa v okamihu smrti spoja so Mnou v Raji. Toto je Môj nanajvýš slávnostný prísľub.

 

Milujem vás, deti. Tak choďte a vytvorte najsilnejšiu armádu sveta. Armádu lásky. Armádu spásy.

 

Váš milujúci Spasiteľ – Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 148

24.07.2011 23:00

Posolstvo 148

24.07.2011 - 23:00 hod

— Boh Otec zničí sprisahanie zvrhnúť meny —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, oddanosť Mojich nasledovníkov a vernosť ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi už spôsobujú veľké zmeny. Vy, Moje deti, musíte vedieť, že vaša oddanosť horí v Mojom srdci plameňmi takej intenzity, že to vyvoláva pocit, ako keby malo láskou k vám puknúť. Deti Moje, nebesia sa teraz radujú z toho, s akou vášňou a oddanosťou Ma uctievate. Vo svojej duši viete, že Som to Ja, kto sa vám prihovára. Som to Ja, kto prináša pocit toľkej lásky a nehy do vášho srdca.

 

Deti, mám posolstvo pre vás všetkých, ktorí sledujete Moje Najsvätejšie Božie slovo na tejto webovej stránke. V modernom svete musím s vami komunikovať týmto spôsobom. Tento a iné komunikačné kanále budú použité, aby zabezpečili, že Moje slovo je počuté a pociťované všetkými veriacimi, neveriacimi a tými, ktorí Ma vôbec nepoznajú.

 

Vedzte prosím, že všetko úsilie, ktoré vynaložíte z vašej lásky ku Mne, má svoj dopad. Ja počujem každého jedného z vás. Viem o radosti, ktorú Som vniesol do vašej duše. Vítam spôsob práce, akým šírite Moje slovo. Odmením každého jedného z vás zvláštnymi milosťami a priazňou. Prosím, proste Ma, aby Som vypočul vaše modlitby. Poďte ku Mne. Vypočujem vaše volanie.

 

Dielo Nového Svetového Poriadku (New World Order — angl.) už začína praskať vo švíkoch. Je to vďaka modlitbám – vašim modlitbám. Boh - Večný Otec - zničí tých, ktorí pokračujú v uskutočňovaní svojho odporného sprisahania zvrhnúť meny sveta, ako aj tých politických vodcov, ktorí sa pokúšajú tieto (meny) zosadiť. Jeho ruka bude teraz naďalej zasahovať, aby vás, deti, ochránila.

 

Prosím, vyzývam vás všetkých, aby ste povedali čo možno najviac vplyvným hlasom (politikom a predstaviteľom verejného života – pozn. prekl.) o týchto posolstvách, vrátane médií. Mnohých z vás budú považovať za nenormálnych, keď budete hovoriť o týchto posolstvách. Nemajte strach, pretože milosti, ktoré obdržíte za túto prácu, ďaleko prevýšia počiatočné urážky, ktoré budete znášať.

 

Vykročte vpred s láskou a radosťou vo vašich srdciach, Moje milované deti, pretože Moje slovo treba vítať. Konečne ste pochopili, že kráčam s vami, aby Som mohol upevniť putá lásky ku všetkým Mojim stúpencom, ktorých Som si vyvolil, aby prebývali v blízkosti Môjho Svätého Srdca. Moja vzácna krv, ktorá tak ochotne bola preliala za každého jedného z vás, aby ste mohli byť zachránení, vás prikrýva každý jeden deň.

 

Vy ste Moja milovaná armáda a my povstaneme spoločne, aby sme priviedli všetkých vašich bratov a sestry späť do ich právoplatnej oslávenej domoviny.

 

Milujem a starám sa o každého jedného z vás, deti. Nikdy na to nezabúdajte. Keď sa každý deň ku Mne modlíte, hovorte túto modlitbu:

 

Ó, Môj predrahý Ježišu, priviň Ma do Svojho náručia a dovoľ Mojej hlave spočinúť na Tvojich pleciach, aby si ma mohol vyzdvihnúť do Svojho osláveného Kráľovstva, keď príde čas. Dovoľ Svojej vzácnej krvi, aby vytiekla na Moje srdce a umožnila nám spojiť sa v jedno.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 149

25.07.2011 09:00

Posolstvo 149

25.07.2011 – 09:00 hod

— Satan je bezmocný proti Mojim oddaným stúpencom —

 

Moja milovaná dcéra, mám veľkú radosť, lebo ti opäť môžem povedať o obrátení, ktoré teraz vo svete prebieha. Čím viac ohavností človek pod Satanovým vplyvom pácha, tým viac Mojich detí začína spochybňovať mieru vražedných úmyslov, ktorá vo vašom svete prevláda. Čím viac je vám prezentované zlo, tým väčšie bude aj poznanie, že Satan skutočne existuje. Dovoľte Mi, aby Som tým, ktorí neveria v jeho existenciu, vysvetlil, ako môžu rozpoznať jeho zlé činy.

 

Zakaždým, keď sú Moje deti svedkami vraždy, sebevraždy, vojny, korupcie vlád ako i chamtivosti, arogancie a nespravodlivosti zo strany tých, ktorí majú moc, potom vedzte, že tieto činy sú prejavom Satana. Zlý sa teraz zúfalo snaží otráviť mysle Mojich detí a jeho hnev je v tomto dejinnom čase natoľko intenzívny, že urobí pre to všetko, čo bude v jeho moci. Vy, Moje deti, ste jeho terče. Zatiaľ, čo je pre neho ľahké, aby infikoval duše, ktoré sa sami naširoko otvárajú jeho vplyvu – sú to najmä tí, ktorí na zemi neustále hľadajú vlastnú slávu – o to ťažšie mu padne zadúšať ducha Mojich oddaných nasledovníkov. Sú natoľko požehnaní skrze dar Ducha Svätého, že on – Satan, je voči nim bezmocný.

 

Tí, ktorí dodržiavajú Moje pokyny, aby sa modlili, budú posilnení na duchu a mysli. Potom ich nebude znepokojovať, že Satan zúrivo rozdáva údery, pretože budú obrnení mocným štítom. To však neznamená, že (Satan – pozn. prekladateľa) nepoužije každý dostupný prostriedok, aby vás zviedol cez túžby tela. Ani to neznamená, že vás nezraní tým, že nebude našepkávať do uší tých, ktorí sú vám blízki alebo tých, ktorých máte radi. Zostaňte silní, Moji nasledovníci, pretože práve cez vašu silu bude navždy rozdrvený. Deti Moje, keď sa rozšíri obrátenie, stane sa bezmocným. Veď ako vám môže dať piť z jeho diabolského pohára nenávisti voči ľudstvu, keď nemáte smäd po všetkých jeho prázdnych sľuboch? Čím silnejší budete, tým menej vás bude pokúšať.

 

Vedzte, že keď ste teraz svedkami globálnych nepokojov, je to práca Podvodníka. Moji nasledovníci okamžite poznajú hanebnosť Satana, lebo jeho činy bijú do očí. Modlite sa, aby aj vaši bratia a sestry dosvedčili tieto ohavnosti a rozpoznali v nich to, čo v skutočnosti sú. Len vtedy, keď neveriaci konečne akceptujú, že Satan existuje, až potom budú u Mňa hľadať ochranu.

 

Modlite sa teraz za celosvetové obrátenie. Obrátenie, ktoré nastane nielen v dôsledku Varovania, ale aj kvôli pravde.

 

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 150

25.07.2011 21:00

Posolstvo 150

25.07.2011 – 21:00 hod

— Výzva ku kňazom a rehoľným sestrám v rímskokatolíckej Cirkvi —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, slovo sa teraz rýchlo šíri v súlade s tým, ako bolo ohľadne Varovania predpovedané.

 

Moji úbohí svätí služobníci trpia, dcéra Moja. Prosím ťa, popros všetkých tých, ktorí čítajú tieto posolstvá, aby sa intenzívne modlili za Bohu zasvätených služobníkov, kňazov, rehoľníčky, pastorov a všetkých tých, ktorí vedú kresťanské kongregácie na celom svete.

 

Katolícka Cirkev prežíva neznesiteľné prenasledovanie. Satan a jeho armáda napadli rímskokatolícku Cirkev ako mor. Jeho túžbou je podkopať Moju Cirkev cez nehanebnosť klerikálneho zneužívania, ktoré viedlo k tejto situácii.

 

Úbohé deti, ktoré boli sexuálne zneužité, boli cez svätých služobníkov napadnuté Satanovými prisluhovačmi, lebo Zlému dovolili, aby ich zviedol.

 

Satan prechádza Mojou Cirkvou, pretože chce privodiť jej pád. Čo sa týka Mojich úbohých nevinných rehoľných sestier a kňazov, aj oni sa stali obeťou predsudkov tých, ktorí ich obviňujú z hriechov iných.

 

Moje prosby k Mojim milovaným kňazom, rehoľníkom a zasväteným služobníkom sú tieto: Nevzdávajte sa. Pamätajte si, že cez tieto skúšky budete v Mojich očiach vyzdvihnutí, keď dokážete pretrpieť tieto predsudky. Dovoľte Mi, aby Som vám teraz zotrel slzy, pretože také prenasledovanie, akému čelíte, Moja Cirkev v tejto forme ešte nikdy predtým nezažila.

 

Vy, Moji milovaní služobníci, ste Mojimi apoštolmi a nikdy sa nesmiete poddať tomuto vonkajšiemu nátlaku. Nikdy sa nesmiete zrieknuť toho, k čomu ste boli povolaní – aby ste Ma nasledovali. Pamätajte si, že Ja Som vaša Cirkev. Vo veľkom zármutku prelievam za vás slzy. Trpíte teraz za hriechy vašich bratov a sestier, ktorí podľahli Zlému. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali teraz odvahu dôstojne povstať a ďalej šíriť Moje Sväté Slovo.

 

Potrebujem vašu pomoc viac, ako kedykoľvek predtým. Potrebujem vás, aby ste spravovali sviatosti hladujúcej (duchovne hladujúcej – pozn. prekladateľa) a sklamanej kongregácie. Prosím vás, neopúšťajte Ma, hlavne nie teraz, keď sa Satan a jeho stúpenci infiltrovali do Kresťanskej Cirkvi.

 

Obráťte sa a veľa sa modlite, aby ste sa zachránili pred Falošným Prorokom, ktorý sa prechádza v koridoroch moci vnútri Vatikánu. Už čoskoro povstane. Neobracajte sa k nemu, pretože ak tak spravíte, budete pre Mňa navždy stratení. Toto je Môj prísľub. Pokorne si pokľaknite a vzývajte Ducha Svätého, aby osvietil vašu dušu a dal vám schopnosť rozlíšiť pravdu od lží, ktoré budete z donútenia od Falošného Proroka musieť prehĺtať.

 

Nenechajte sa nikdy znechutiť kvôli skúškam, ktoré musíte vystáť. Akceptujte ich, pretože tým získa vaša myseľ i duša na sile. Potom ku koncu časov budete v pokore, dôstojnosti a sile viesť Moje deti. Buďte teraz statoční. Ja vás vediem. Teraz sa obráťte a modlite sa za mimoriadne milosti, aby ste boli posilnení vo vašom Božskom poslaní.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 151

28.07.2011 14:25

Posolstvo 151

28.07.2011 - 14:25 hod

— Posolstvo Panny Márie "Obetnej Duši" —

 

Moje dieťa, je pre mňa veľkou radosťou, že Ti v tvojom poslaní môžem prichádzať na pomoc, aby som Môjmu milovanému Synovi pomohla zachrániť čo najviac duší. Tvoje definitívne odovzdanie sa Najvyššiemu Bohu Otcovi a tvoj súhlas, stať sa obetnou dušou, sú v Nebi prijaté s veľkou radosťou.

 

Ty, dieťa Moje, budeš teraz nápomocná pri záchrane tých duší, ktoré by sa inak prepadli do hlbín temnoty. Za túto ochotu budeš obdarená zvláštnymi milosťami, ktoré ti dajú silu vydržať skúšky s väčšou ľahkosťou. Tvoj duch bude posilnený a záležitosti, týkajúce sa materiálneho sveta, stratia v tvojich očiach na význame.

 

Vždy sa na mňa – svoju Matku a učiteľku – obracaj a ja ťa privediem do lona môjho vrúcne milovaného Syna – Ježiša Krista a Najvyššieho Boha. Modli sa teraz, aby si sa zodpovedne pripravila na náležité zasvätenie sa tomuto dôležitému poslaniu.

 

Vždy ťa budem prikrývať svojim Svätým plášťom – a ty, moje drahé dieťa, budeš vždy v blízkosti môjho srdca.

 

Tvoja milujúca Matka – Kráľovná anjelov

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 152

28.07.2011 15:30

Posolstvo 152

28.07.2011 - 15:30 hod

— Modlite sa za tie duše, ktorým hrozí zatratenie, lebo neprežijú Varovanie —

 

Dcéra Moja, duchovné sucho, pociťované počas posledných dní, kedy si nebola schopná modliť sa, zapríčinil Podvodník, snažiac sa ťa odo Mňa odtrhnúť.

 

Teraz, keď si Mi dala definitívny sľub stať sa obetnou dušou pre Môjho Večného Otca na záchranu duší, budeš mať zvýšenú ochranu, aby bolo Podvodníkovi zabránené rozptyľovať ťa.

 

Teraz nadišiel čas pre poslednú možnosť vykonať veľké množstvo modlitieb, deti, na záchranu tých duší, ktoré neprežijú Varovanie. Prosím, nasledujte Moju výzvu a intenzívne sa modlite počas mesiaca augusta, ktorý je ustanovený ako Mesiac spásy duší, za tieto úbohé, stratené duše.

 

Šír všade toto slovo k modlitebným skupinám, aby nasledovali Moje pokyny – denná svätá omša, denné sväté prijímanie a jeden deň pôstu v týždni po dobu celého mesiaca. Nepodceňujte silu, ktorú bude vaša modlitebná skupina mať, pokiaľ ide o záchranu duší.

 

Začnite s modlitbami za vlastných rodinných príslušníkov, ktorí žijú v hriechu alebo sú neveriaci. Zahrňte k nim aj priateľov a známych, ktorí sa dobrovoľne obrátili chrbtom Môjmu učeniu a ktorí páchajú na iných bezprávie. Oni potrebujú teraz vaše modlitby.

 

Teraz je čas na tiché rozjímanie, nakoľko sa deň Varovania blíži. Vyzývam k tichej, neprerušovanej modlitbe a pobožnosti a prikazujem, aby sa Moji svätí služobníci modlili za tie duše, ktorým hrozí zatratenie. Teraz im pomôže len modlitba a hlavne modlitba ruženca k Božiemu milosrdenstvu.

 

Spojte sa v láske ku Mne.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 153

30.07.2011 15:30

Posolstvo 153

30.07.2011 - 15:30 hod

— Nepatríte Satanovi - patríte Mne a Môjmu Večnému Otcovi —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, sú obdobia, kedy si myslíš, že skúšky, ktoré so sebou prinášajú Moje posolstvá, nebudeš schopná vydržať. Nesmieš mať však strach. Strach nie je tým, čo musíš pociťovať. Až vtedy, keď mi dovolíš, aby Som z teba sňal strach a keď do Mňa vložíš svoju plnú dôveru, tak budeš slobodná.

 

Och, ako Moje deti zabudli na silu Božskej sféry, dcéra Moja. Keby len na chvíľku mohli odložiť svoj štíť (duchovný pancier – pozn. prekladateľa), tak by mohli jasne vidieť, ako sa časti Môjho Božského plánu, ktoré pre ľudstvo mám, práve odvíjajú. Tento štít – štít ľudskej inteligencie, ktorá sa riadi ľudskou logikou a táto zase stimuluje pokrok, ktorý človek dosiahol prostredníctvom vedy, je len suchá tráva. A hoci sa javí byť solídnym, je prázdny a bez substancie. Napriek tomu človek verí, že mu poskytuje ochranu proti pravde, ktorou je Božia prítomnosť.

 

Váš štít, deti Moje, ktorý Mi bráni ako i Môjmu učeniu vôjsť do vašich životov, bude príčinou vášho pádu. Postupom času vám už viac neposkytne ochranu, pričom rýchle a náhle zhorí ako suchá tráva a vy zostanete obnažení. Vaša nahota vám nakoniec odhalí podvod Satana a všetky jeho prázdne sľuby ohľadne svetských istôt, ktoré v skutočnosti neexistujú. Zatvrdlivosť ľudí, s akou odmietajú akceptovať existenciu Môjho Večného Otca, bude príčinou ich vyhnanstva do temnoty.

 

Keď uvidíte Moje svetlo – plamene Mojej láskyako sa nakrátko zjavujú na oblohe, tak nemajte pochybnosti. Nebude to žiadna ilúzia. Bude to skutočnosť a vy sa budete musieť pokoriť, aby ste otvorili oči pravde. Neodvracajte od strachu svoje oči, ani si ich nezakrývajte. Musíte uvítať Moju prítomnosť ako poslednú príležitosť na vašu záchranu. Budem to Ja, kto príde, aby vás objal vo Svojom náručí. Budem to Ja, váš Spasiteľ, ktorý znova príde, aby vás odviedol od pokraja tmy a zúfalstva. Povedal Som vám, že vás nikdy neopustím. Nikdy vás neprenechám napospas Satanovi, pretože mu nepatríte. Patríte Mne a Môjmu Večnému Otcovi, vášmu Stvoriteľovi.

 

Nech ste naplnený radosťou, keď na oblohe uvidíte plamene Mojej slávy. Akékoľvek pochybnosti, ktoré ste kedy o existencii Boha Otca mali, sa rozplynú. Nato, aby ste získali milosti z Varovania, ktoré vašej duši prinesú možnosť spásy, sa Mojim očiam musíte ukázať v pokore a prosbe, aby som vám odpustil vaše hriechy. Moja láska potom zaplaví vašu dušu a vy sa vrátite ku Mne a do vašej právoplatnej domoviny.

 

Ak sa kvôli arogancii alebo intelektuálnemu vzdoru budete spierať Môjmu milosrdenstvu, tak budete stratení.

 

S radosťou a s nadšením teraz očakávajte Moje milosrdenstvo, pretože vám prinesie uzdravenie. Bude to vašim znovuzrodením.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 154

01.08.2011 23:00

Posolstvo 154

01.08.2011 - 23:00 hod

— Buďte vždy pripravení —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne si teraz so Mnou skutočne zjednotená. Teraz uvidíš, prečo je tak naliehavé, aby si pomohla ľuďom otvoriť oči, čo by im umožnilo obrátiť sa a vojsť do kráľovstva Môjho Otca.

 

Tak mnoho ľudí sa mi dnes vysmieva. Keď veriaci v hlbokej úcte vyslovujú Moje meno, tak aj oni sú predmetom posmeškov, narážok a výsmechu. Potom sú takí, ktorí sa rozhnevajú, keď sú vyzvaní k rozhovoru o Mne. Sú aj takí, ktorí Ma nielenže popierajú ale dokonca aj nenávidia. Nikdy predtým nebolo vo svete toľko ľudí, ktorí by sa k viere obracali chrbtom.

 

Tak veľa duší sa rozhodlo odmietnuť akúkoľvek myšlienku, že Ja a Môj Večný Otec existujeme. Myslia si, že na tom nezáleží, či veria alebo neveria a že to je v ich životoch úplne nepodstatné. Mnoho takzvaných vlažných veriacich sporadicky odmieta Moje učenie, zmieňujúc sa o ňom len spomedzi úst. Myslia si, že v živote budú mať neskôr ešte spústu času na to, aby ho venovali svojej viere. To sa dotýka najmä mladej generácie, ktorá si myslí, že ich viera nie je niečo, čo by si vyžadovalo, aby sa s ňou museli zapodievať už teraz. Myslia si, že pred sebou majú ešte veľa rokou nato, aby si ctili Mňa, svojho milujúceho Spasiteľa, ako i Môjho Večného Otca. Preto starší ľudia tiahnu k tomu, aby v neskoršom období svojho života opäť oživovali svoju vieru, keď začínajú premýšľať o posmrtnom živote.

 

Čo si však človek neuvedomuje je tá skutočnosť, že môže zomrieť v ktoromkoľvek okamihu, čase a veku, počnúc narodením až po vek staroby. To nie je rozhodujúce. Musí byť pripravený v každom okamihu.

 

Snažne prosím všetkých veriacich, aby sa modlili za schopnosť poznania, ako všade poučiť mladých ľudí o naliehavej potrebe otvoriť ich oči láske, ktorú Ja a Môj večný Otec ku každému jednému z nich prechovávame. Pomôžte im otvoriť ich oči pre zasľúbenie Raja. Je to váš záväzok voči Mne, aby Som kvôli lžiam, ktoré dnes Satan rozširuje vo svete, nestratil Moje mladšie deti.

 

Pomôžte Mi zachrániť všetkých tých, ktorí sa domnievajú, že majú spústu času na to, aby venovali pozornosť svojim dušiam v príprave na Nový Raj na Zemi, ktorý sa približuje a ktorý sa mihnutím oka stane realitou vtedy, keď to väčšina z vás bude najmenej očakávať.

 

Váš milujúci učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 155

01.08.2011 23:30

Posolstvo 155

01.08.2011 — 23:30 hod

— Otázky Ježišovi —

 

Po prijatí posolstva pod titulom "Buďte pripravení v každom čase" uvidela vizionárka obraz Ježiša, kde vyzeral byť smutný. Položila Mu preto niekoľko otázok, na ktoré odpovedal.

 

Otázka na Ježiša: "Si smutný?"

Odpoveď: "Ano a unavený. Hriechy človeka trhajú Moje srdce vo dvoje."

 

Otázka na Ježiša: "Čo by mohlo pomôcť?"

Odpoveď: "Modlitba a to veľmi veľa. Oddanosť Mojich nasledovníkov dennou modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu a Svätého ruženca zachráni Moje deti. Moji stúpenci musia vytrvať, aj keď to bude ťažké."

 

Otázka na Ježiša: "Čo Ťa najviac trápi?"

Odpoveď: "Tí, ktorí Ma nielen nenávidia, ale ktorí sa rozhodli uctievať Satana obscénnymi rituálmi, pričom nemôžu vidieť, ako sú klamaní.

 

Moji svätí služobníci, ktorí stratili ku Mne lásku.

Tí, ktorí prenasledujú iných.

Vrahovia, ktorí nemajú úctu k životu Mojich detí.

Potraty, ktoré sú najhoršou formou genocídy. Neustále prelievam slzy za Moje malé duše, ktoré sa nikdy nedočkajú prvého nádychu.

 

Vojna a ľahkosť, s ktorou je rozpútaná tými, ktorí, ak by sa sami ocitli v strede bojového poľa, by zbabelo utiekli. Mnohí z tých, ktorí vyhlasujú vojny, robia tak len preto, aby získali moc. Títo Ma veľmi urážajú."

 

Otázka na Ježiša: "Čo Ťa robí šťastným?"

Odpoveď: "Viera Mojich nasledovníkov a tí, ktorí sa rozhodli, že Mi budú pomáhať zachraňovať duše. Milujem ich s takou nehou a súcitom. V Kráľovstve Môjho Otca budú bohate odmenení."

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 156

02.08.2011 20:15

Posolstvo 156

02.08.2011 - 20:15 hod

— Boh Otec dáva jedno z najnaliehavejších posolstiev ľudstvu —

 

Prichádzam v mene Môjho Syna Ježiša Krista. Som Boh Otec a chcem prehovoriť k celému svetu. Zamýšľam zmierniť dopad závažnosti trestu, aby ľudstvo dostalo možnosť otvoriť svoje srdcia pravde o Mojej existencii. Moje drahé deti musia spoznať, že Som v prvom rade Bohom milosrdenstva a až potom Bohom spravodlivosti.

 

Udeľovanie Môjho milosrdenstva dosiahlo najvyššiu mieru. Kvôli sile modlitby zadržím v milosrdenstve Svoju ruku, aby človek zmiernil nenávisť, ktorá panuje v mnohých dušiach po celom svete.

 

Dávajte si pozor, Moje deti, keď vás varujem, lebo ak nezastavíte šírenie hriechu, dopadne na vás trest, ktorý zničí veľkú časť ľudstva. Taký trest nebol videný od dní potopy, ktorá zničila Zem za čias Noema.

 

Moje nevďačné deti, nedovolím vám dlhšie ničiť tých, ktorí preukázali ku Mne vernosť. Ani nebudem nečinne prizerať a nedovolím, aby Jedna Svetová Vláda [the One(New) World Order – pozn.prekl.] zničila moje stvorenie, Moje deti a Moju Zem.

 

Vezmite si k srdcu toto varovanie, dávané ľudstvu ako jedno z posledných. Odvráťte sa od cesty hriechu a budete spasení. Odvráťte sa od vašej slepej oddanosti voči vábeniu Satana a jeho zvodnému šarmu, ktorý si vás získava cez lásku k vám samým a cez materiálne zázraky. Ak aj naďalej budete pokračovať v znesväcovaní tohto krásneho sveta, stvoreného z lásky pre vás, spôsobom ako doposiaľ, potom nezostane z neho nič a vám nebude umožnené páchať na ňom ďalšie škody.

 

Som Bohom lásky, pomalý v hneve, no Moja trpezlivosť je teraz u konca. Vy, ktorí pokračujete v mrzačení a ničení Mojich detí vojnou a kontrolou svetových financií, vedzte, že vaše dni sú spočítané. Teraz máte poslednú príležitost na vašu záchranu. Ak nebudete primerane reagovať počas veľkého daru milosrdenstva, ktorým je Varovanie, potom budete vy i vaši prisluhovači zničení.

 

Moja sláva bude zjavená každému mužovi, žene a dieťaťu. Tí, ktorí sa rozhodnú pre cestu, vedúcu do Môjho Kráľovstva, získajú večný život. Tí, ktorí si ju nezvolia, zakúsia takú temnotu, akú by si nikdy nechceli a ani nedokázali predstaviť.

 

Stúpenci Satana, ktorí vedome zbožňujete jeho Zlo, teraz počúvajte, aký Mám pre vás prísľub. Vám, Moje stratené deti, bude počas Varovania ešte raz ponúknutá ruka lásky a pokoja. Chopte sa jej, lebo ona bude vašim záchranným lanom, ako sa dostať späť do lona Mojej lásky. Ak budete Moju prosbu ignorovať, potom budete naveky trpieť a nikdy viac sa už nebudete môcť navrátiť do náručia Mojej drahocennej rodiny.

 

Toto, Moja dcéra, je teraz jedno z najdôležitejších varovaní na záchranu tvojich bratov a sestier od múk ohňa večného zatratenia.

 

Najvyšší Kráľ

Boh – Všemohúci Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 157

03.08.2011 09:45

Posolstvo 157

03.08.2011 - 09:45 hod

— Posolstvo Panny Márie - už sa zjavím vo svete len niekoľkokrát —

 

Moje dieťa, nemusíš mať strach pri tejto práci, pretože bolo predpovedané, že obrátenie sa uskutoční. Žiaľ, nie všetci budú alebo môžu byť spasení. Tí, ktorí v dnešnom svete prenasledujú Môjho Drahého Syna, sú horší ako tí, ktorí Ho počas ukrižovania usmrtili. Môj syn preto zomrel, aby mohlo byť ľudstvo zachránené od hriechu a aby sa celý svet naučil lekciu potreby oddať sa Môjmu Synovi. Mnohí, ktorí poznajú pravdu, sa rozhodnú ju ignorovať.

 

Bola som veľakrát vyslaná do celého sveta, aby som povzbudzovala k modlitbe, avšak moje varovania sa časom dostali do zabudnutia. Dnes, keď v rozličných krajinách prostredníctvom vizionárov na seba upozorňujem, sú títo nielen ignorovaní ale trpia aj zosmiešňovanie. Moja prítomnosť a znaky, ktoré ukazujem na oblohe a tiež iné prejavy, sú odmietané. Dokonca aj kňazi a biskupi ignorujú moje varovania. Aj oni sa odvrátili od viery v Božie zásahy. Ako sú len zaslepení, keď odmietajú Moju pomoc, ktorá je od ich milovanej Matky.

 

Môj syn tak strašne trpí, že je srdcervúce vidieť Ho dnes v agónii kvôli zlu, páchanému z hriechu. Moje deti si nevedia predstaviť, aké muky prežíva, keď musí byť svedkom ukrutnosti človeka.

 

Dieťa moje, pripomeň mojím deťom, že sa vo svete zjavím už len niekoľkokrát, pretože nadišiel čas pre záverečnú bitku, keď rozdrvím hlavu Hada.

 

Moje deti musia vedieť, ako veľmi sú Mojim predrahým synom milované a ctené. Vyzývam ich, aby otvorili svoje srdcia a preukázali Mu lásku a súcit, ktoré si zaslúži. On, váš Spasiteľ, ktorý na vašu záchranu ochotne prijal smrť v jej najkrutejšej forme, chce teraz zachrániť túto generáciu z osídiel Satana.

 

Podvodník sa smeje, moje dieťa, lebo vie, že sa mu podarilo ukradnúť vzácne duše. Modlite, modlite, modlite sa teraz, aby bol Môj Syn počas Varovania vypočutý a aby dar vykúpenia bol prijatý v pokore a s otvorenou náručou.

 

Pamätajte si, že ako vaša Matka vždy budem prosiť o milosť pre svoje deti. Moje slzy tiekli pre tých, ktorí nechcú počuť pravdu a tieto nešťastné duše môžu byť vykúpené len prostredníctvom vytrvalej modlitby.

 

Vaša milujúca Matka

Prebolestná Panna Mária

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 158

04.08.2011 20:30

Posolstvo 158

04.08.2011 - 20:30 hod

— Moje narodeniny sú výnimočným sviatkom —

 

Zajtra, dieťa moje, je pre mňa, tvoju milovanú Matku, výnimočným sviatkom, lebo mám narodeniny.

 

Moje srdce sa zmieta bolesťou pre trýzeň Môjho milovaného syna, trpiaceho za hriechy človeka. Usmievam sa, keď vidím, ako moje oddané deti robia všetko možné pre záchranu duší, ale neustále mi tečú slzy, lebo nedokážem uniesť pohľad na utrpenie vo svete.

 

Moje dieťa, neodvracaj sa ani na okamih, keď treba šíriť posolstvá od Môjho Syna Ježiša Krista a od Boha - Najvyššieho, lebo čas sa kráti. Venuj tejto práci toľko času, koľko len môžeš. Pokračuj aj naďalej, moje dieťa. Po celý čas ťa budem prikrývať svojim svätým plášťom.

 

Vaša milujúca Matka

Kráľovná Neba

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 159

04.08.2011 21:45

Posolstvo 159

04.08.2011 - 21:45 hod

— Čas čakania – oznám ostatným, aby vedeli, čo majú očakávať —

 

Moja milovaná dcéra, svet každým dňom upadá do hlbšieho rozkladu. Medzi Mojimi deťmi vládne zmes nádeje, obáv, hnevu a zúfalstva pre vojny a nedostatok peňazí na primeranú obživu a ošatenie ich rodín. Ale pamätajte, že sa už dlho nebudete musieť o seba obávať, pretože už veľmi skoro – po Varovaní – bude vo svete panovať pozitívnejší pocit svetla a lásky. Nie je všetko stratené, dcéra Moja.

 

Modlite sa za tých, ktorí sa počas Varovania obrátia, aby zotrvali na ceste pravdy. Modlite sa, aby zosilnela láska ku Mne a Môjmu večnému Otcovi medzi tými nasledovníkmi, ktorí už poznajú pravdu.

 

Niet sa čoho obávať, ak Moje deti príjmu dar Varovania

 

Nech sa veľmi obávajú tí, ktorí nezostanú na ceste ale sa vrátia naspäť k hriešnosti. Môj Otec im nedovolí, aby iných pustošili svojimi svojvoľnými a skazenými spôsobmi. Budú zastavení. Žiaľ, mnohí sa odvrátia od pravdy a budú sa pokúšať aj naďalej uplatňovať silu a kontrolu nad zvyškom Mojich detí.

 

Modlite sa za zmiernenie trestu. Vaše modlitby pomôžu obrátiť duše a odvrátiť takého situácie. Toto je teraz čas čakania. Čas modlitby. Čas prípravy a zabezpečenia, aby sa čo najviac ľudí dozvedelo, čo majú očakávať.

 

Deti, mesiac august je "mesiacom spásy duší" a je tak dôležitý. Prosím vytrvajte v tomto mesiaci vo svojich modlitbách, pretože takto zachránite početné zástupy duší. Nebesia jasajú nad láskou a veľkodušnosťou sŕdc a duší všetkých tých Mojich nasledovníkov, ktorí prijali tento záväzok – tento vzácny dar pre Mňa – na záchranu ľudí počas Varovania.

 

Choď teraz, dcéra Moja a šír Moje slovo. Choď teraz v pokoji a láske.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 160

07.08.2011 14:45

Posolstvo 160

07.08.2011 - 14:45 hod

— Boh Otec - význam utrpenia —

 

Som Alfa a Omega. Som Boh Otec Stvoriteľ človeka a vesmíru.

 

Moja drahá dcéra, teraz konečne prijímam tvoj dar ako pomoc na záchranu duší. Tvoj dar prijímam s láskou a radosťou. Nebude to ľahká cesta, ale pokiaľ Ma v každom jednotlivom dni budeš prosiť o pomoc, potom budeš mať ochranu.

 

Tvoje utrpenie bude mentálneho charakteru a aj vo forme duševnej tmy. Ak sa bude tvoj stav zhoršovať, vždy si spomeň na tie duše, ktoré budú vďaka tvojmu utrpeniu zachránené.

 

Chodievaj tak často, ako ti to bude len možné, na adoráciu, aby si načerpala silu, potrebnú na toto dielo. Posolstvá Môjho milovaného Syna budú pokračovať. Musia byť zverejňované ako doposiaľ, lebo posolstvá pre svet budú pribúdať a nie ubúdať. Veľa svätých ti je nápomocných tým, že sa za teba prihovárajú.

 

Modli sa aj naďalej k Najsvätejšej Trojici za milosti, ktoré potrebuješ, aby si zostala silná. Nikdy nemaj pocit opustenosti, lebo je to len zdanie, ktoré je súčasťou tvojho utrpenia. Nechaj odpočívať svoje myšlienky. Zostaň kľudná a navonok sa ukáž byť v radosti. Nevšímaj si tých, ktorí ťa budú chcieť zraňovať. Radšej si pripomínaj, že je to kvôli Božskému svetlu, ktoré presvitá cez tvoju dušu, rozptyľujúc temnotu v druhých. Vtedy a len vtedy pochopíš utrpenie, ktoré spaľuje srdce Môjho Syna, keď vidí vo svete hriech. Tvoje utrpenie bude len malý zlomok toho, čo On každú minútu dňa podstupuje.

 

Prijmi teraz dar, ktorý aj tebe bol daný, pretože si bola povolaná stať sa obetnou dušou.

 

Pamätaj si dcéra Moja, že vždy prebývaš v Mojom srdci. Ja bdiem nad tebou a ochraňujem ťa. Usmej sa. Neboj sa tejto práce, lebo ona prinesie tebe, tvojej rodine a tvojim milovaným veľkú odmenu v Mojom oslávenom Kráľovstve.

 

Váš milujúci Otec – Boh

Stvoriteľ všetkých vecí

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 161

08.08.2011 19:45

Posolstvo 161

08.08.2011 - 19:45 hod

— Deti, nenechajte sa odradiť údajnou beznádejnosťou, ktorej čelí ľudstvo —

 

Moja najdrahšia dcéra, už je tomu niekoľko dní, čo som s tebou hovoril. Bolo to preto, aby si mala možnosť vypočuť si radu Môjho milovaného Otca, Najvyššieho Boha, ktorá ti dopomohla porozumieť významu utrpenia pri záchrane duší.

 

Dni ubúdajú, ako sa približuje čas Varovania. Všetko je prichystané pre plamene Mojej lásky, ktoré zachvátia celý svet ako jeden celok. Anjeli a nebeské zástupy teraz očakávajú deň Slávy, keď sa vrátim, aby som človeku poskytol poslednú príležitosť prijať skutočnosť, že Ja a Môj Večný Otec existujeme.

 

Deti, nech vás neznepokojujú reči a fámy o údajnej beznádejnosti, ktorej čelí ľudstvo. Namiesto toho vzhliadnite ku Mne a zverte Mi vaše obavy. Ľudstvu bude daný tak nádherný dar. Nielenže Ma človek uvidí tvárou v tvár, ale bude prekypovať radosťou, lebo spozná a uvidí pravdu, zjavenú mu pred jeho vlastným zrakom.

 

Bude to veľký deň v dejinách, keď nádej a láska budú preukázané vám všetkým. Dokonca aj zatvrdilí hriešnici upadnú plačúc slzy ľútosti. Deti, toto je dobrá správa, pretože všetci môžu byť spasení, ak zanechajú svoju pýchu a sebectvo. Všetci z vlastnej slobodnej vôle sa musia zjednotiť, aby Mi dovolili vojsť do svojich sŕdc a nechali sa Mnou viesť smerom ku svetlu.

 

Mnohým hriešnikom v stave smrteľného hriechu bude toto svetlo spaľovať ich oči a dušu. Bude to bolestivé. Ak však vydržia zdesenie, uvidiac to, ako Ma urážali, potom budú posilnení a obrátia sa.

 

Takže deti Mojej armády, hovorím vám teraz toto: Usmievajte sa, pretože táto udalosť bude najneobvyklejšou vo vašich životoch a vaša existujúca láska ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi naplní vaše duše. Toľko lásky prenikne vašou mysľou, telom a dušou, že budete natrvalo duchovne obnovení. Modlite sa za všetkých, lebo čas je krátky. Svet je teraz pripravený na Varovanie, takže všetko bude nachystané na Môj veľkolepý dar.

 

Deti Moje, pokračujte v modlitbe v tomto mesiaci záchrany duší, pretože koncom mesiaca august budú vaším úsilím zachránené milióny duší.

 

Deti, pamätajte si, že Som prítomný vo vašom každodennom živote – strážim a vediem vás. Všetkých vás milujem. Zostaňte verní Môjmu prianiu zachraňovať sužované duše.

 

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 162

09.08.2011 20:30

Posolstvo 162

09.08.2011 - 20:30 hod

— Nepokoje vo svete sú následkom nedostatku lásky ku Mne —

 

Moja milovaná dcéra, prišiel čas nepokojov vo svete, kedy povstane muž proti mužovi, brat proti bratovi a sused proti susedovi – tak ako bolo predpovedané. Udalosti budú eskalovať jedna za druhou. Mnohé krajiny toto zažijú. Vo svete medzi Mojimi deťmi vládne hnev, sklamanie a strach. Povedz im, že tieto udalosti sú podnecované Satanom a že dôjde k ďalším nepokojom, ktoré sa pred Varovaním budú zintenzívňovať.

 

Toto, Moja dcéra, bolo predpovedané ako jeden zo znakov, ktoré ľudstvo zakúsi v roku 2011, ktorý je rokom očisťovania. Moje deti budú svedkami, šokované zlom, ktoré vo svete existuje v tých dušiach, ktoré sú navzájom poháňané čírou nenávisťou a hnevom. Neexistujú žiadni víťazi v tejto bitke, ktorá bude zúrivo pokračovať. Tieto ohavnosti sú dielom rúk človeka. Pretože im chýba láska ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi, stali sa ochotnými spoluvinníkmi Satana.

 

Deti Moje, modlite sa za všetkých, ktorí trpia na následky nepokojov vo svete. Lebo len málo krajín unikne tomuto prepuknutiu hnevu a deštrukcie. Táto vojna nenávisti zachváti rôzne krajiny a národy. Chaos, teror a utrpenie je to, čo budú mnohí pociťovať.

 

Prosím dôverujte Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, pretože Jeho ruka pomôže zastaviť tieto katastrofy. Zostaňte silní, bdelí a verní svojmu milovanému Spasiteľovi. Všetko sa vo vašom svete zlepší, keď si uvedomíte dôležitosť lásky vo vašich životoch a význam harmónie a pozornosti voči vášmu blížnemu. Modlitba pomôže zmierniť dopad nepokojov, zapríčinených Zlom.

 

Pamätajte si, že vojny, násilie a vraždy nepochádzajú od Boha. Sú produktom Satana. Jeho hnev teraz dosiahol nebývalú mieru a jeho zúrivosť je na Moje deti prenášaná prostredníctvom infiltrácie tých, ktorí sú slabí na duchu a bez lásky vo svojich srdciach.

 

Počúvajte Ma teraz. Milujte jeden druhého tak, ako vás Ja milujem. Odmietnite Satana, jeho posluhovačov a tých, ktorých ovláda. Modlite sa k svätému archanjelovi Michalovi, aby ochraňoval vaše okolie. Proste Ma v modlitbe o vedenie. Vzývajte Ducha Svätého, aby zostúpil na vaše krajiny.

 

Váš milosrdný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 163

10.08.2011 23:00

Posolstvo 163

10.08.2011 - 23:00 hod

— Strach z varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal —

 

Moja milovaná dcéra, rýchlosť globálnych udalostí, vedúcich k Varovaniu, tak ako bolo predpovedané, naďalej vzrastá. Modlitby, Moje deti, sú teraz potrebné, nakoľko Moji nasledovníci po celom svete, naplnení milosťami Ducha Svätého, začínajú vytvárať Moju armádu. Táto armáda, aj keď celkom malá, v ktorej mnohí Moji nasledovníci musia ešte pochopiť, že každý jeden z nich už teraz hrá dôležitú úlohu, porastie a povedie Moje deti až do úplného konca.

 

Všetky Moje deti nech Ma teraz počúvajú. Pri každej ohavnosti, ktorú v súčasnosti pácha človek proti človeku, je bezpodmienečne potrebné modliť sa za páchateľa. Modlitby za hriešnikov sú teraz prepotrebné. Modlitbou privolávate Ducha Svätého, aby mohol vniesť svetlo do týchto úbohých duší. Mnohí z nich sú tak slepí voči pravde lásky Môjho Otca, že bezcieľne blúdia, vnárajúc sa od jednej krízy do druhej a zraňujúc každého, kto s nimi príde do styku. Ak viacerí z vás budete prosiť o Moje milosrdenstvo pre týchto hriešnikov, potom sa značne oslabí účinok pôsobenia Zlého. Deti Moje, toto je tajomstvo oslabenia Satanovej nenávisti, keď chrlí – podobne ako drak – zo svojich úst oheň, pokúšajúc sa zamoriť celý svet výparmi svojej nenávisti.

 

On – Podvodník – a jeho démoni sú všade. Následkom slabej viery Mojich detí v celosvetovom merítku je ľudstvo vystavené zlému pôsobeniu Satana až do tej miery, že je ťažké sa z neho vymaniť. Nestalo by sa tak, ak by všade Moje deti verili v existenciu Boha Otca Všemohúceho. Potom by sa Satanove zovretie oslabilo – a to najmä vtedy, ak by sa Moje deti modlili, prosiac o pomoc a milosrdenstvo Môjho Otca.

 

Deti, vašou výzbrojou je v súčasnosti modlitba – a to v terajšom čase až do Varovania. Modlite sa za záchranu duší, ktoré tápu v tme. Po Varovaní budú vaše modlitby potrebné k tomu, aby pomáhali Mojim deťom zachovávať vernosť k Môjmu Otcovi a zvelebovali Jeho slávu.

 

Trpezlivosť, každodenná tichá modlitba, vytváranie modlitebných skupín, denná modlitba ruženca k Božiemu Milosrdenstvu v spojení s pôstom a modlitbou svätého ruženca k Mojej milovanej Matke - predstavujú dokonalú platformu na záchranu duší.

 

Strach z Varovania nie je niečo, k čomu by som vás nabádal. Modlite sa teraz za seba a druhých v rámci aktu vykúpenia ešte predtým, ako sa so Mnou – svojím milovaným Spasiteľom - tvárou v tvár stretnete.

 

Usmievam sa radosťou a šťastím, keď myslím na ten moment, počas ktorého bude tento veľký Dar Môjho Milosrdenstva zjavený Mojim deťom. Je to neopísateľný návrat domov, ktorý sa nedá s ničím prirovnať. Pretože sa to stane vtedy, keď sa vaše srdcia naplnia Mojou Božou láskou. Vaše duše budú následne osvietené v príprave na Nový raj na Zemi. Potom, keď sa so Mnou zjednotíte, vám prinesiem spokojnosť, ktorú ste až doposiaľ postrádali vo vašich životoch.

 

Deti, majte na pamäti dôvod, prečo teraz komunikujem so svetom. Je to Moja túžba poskytnúť všetkým Mojim deťom možnosť zachrániť sa z pazúrov Satana. Kvôli Mojej hlbokej nesmiernej láske, ktorú prechovávam ku každému jednému z vás, vám musím podať Moju ruku, aby ste sa mohli so Mnou spojiť a pripraviť sa na opätovný návrat do vášho právoplatného domova.

 

Strach nepochádza odo Mňa. Milujem vás, deti. Tento prenádherný dar vám prinášam z lásky. Radujte sa, usmievajte sa a privítajte Ma, keď sa na oblohe ukáže znak. Zdvihnite svoje ruky a spievajte na oslavu Boha Otca, že Mi dovolil poskytnúť vám túto poslednú príležitosť na vašu záchranu.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus - Kráľ Milosrdenstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 164

11.08.2011 00:00

Posolstvo 164

11.08.2011

— Modlite sa za tých, ktorí nedokážu vidieť nič iné len materiálny zisk —

 

Moja milovaná dcéra, musíš vydržať v tomto utrpení, pretože cez toto zachraňuješ duše. Tvoje utrpenie ti odhaľuje muky, ktoré Som trpel kvôli hriechu človeka.

 

Ľudská chamtivosť sa rozmohla do takej miery, že morálne zásady už viac nenachádzajú miesto vo vašej spoločnosti. Hriech ľudskej chamtivosti znamená, že človeku je ľahostajné, kto kvôli nemu trpí – len nech sú uspokojené jeho chamtivé potreby. Chcem vám povedať, že tí, ktorí iným svojou chamtivosťou a ziskuchtivosťou spôsobujú utrpenie, neuniknú Môjmu zraku. Ja pozorujem a vidím. Hrozím sa, keď vidím, ako ďaleko až človek klesne pri voľbe odsúdeniahodných praktík s cieľom obohatiť sa na úkor iných.

 

Moja dcéra, budú im odobraté ich materiálne statky, ak nebudú prosiť o Moje milosrdenstvo. Ich peniaze budú potom bezcenné. Nezostane vám nič okrem popola, ak sa uchýlite k tomu, že budete trýzniť duše kradnutím toho, čo právoplatne patrí vašim bratom a sestrám. Modlite sa za tých, ktorí nedokážu vidieť nič iné len materiálny zisk, pretože ak sa týmto ohavných činom neobrátia chrbtom, tak budú ponechaní stranou a nevojdú do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Ak na tomto svete konáte iným zlo, tak budete zavrhnutí a zhodení do pekla Satana. To, čo sa vám zdá byť vašim právoplatným nárokovaním si bohatstva, ktoré ste nahonobili na úkor iných, vám prinesie večné muky.

 

Odložte svoje zbrane chamtivosti a nenásytnosti. Snažte sa o nápravu, ktorá do spoločnosti prinavráti pokoj.

 

Váš Spasiteľ – spravodlivý Kráľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 165

12.08.2011 23:45

Posolstvo 165

12.08.2011 - 23:45 hod

— Moji nasledovníci teraz obdržali dar príhovoru —

 

Moja milovaná dcéra, láska Mojich nasledovníkov Ma podopiera. Zaplavujú Ma slzy radosti, keď som svedkom, ako sa okolo teba Moji nasledovníci zoskupujú a berú ťa do náručia skrze svoje modlitby.

 

Títo, dcéra Moja, boli prostredníctvom daru Ducha Svätého povolaní cez tieto dôležité posolstvá ohlasovať svetu Moje Najsvätejšie Slovo.

 

Kiež by aj ostatné duše, ktoré Ma nasledujú a ktoré vedia, že hovorím prostredníctvom rôznych vizionárov, otvorili svoje oči a počúvali, čo im musím oznámiť. Potom by ich modlitby priniesli úžitok tým úbohým dušiam, ktoré sa musia na Varovanie pripraviť.

 

Moja láska preniká skrze Moje verné deti po celom svete. Svetlo Mojej lásky, ktorá nimi preniká, spôsobuje práve teraz vo svete veľa obrátení. V tomto mesiaci budú vďaka oddanosti Mojich milovaných nasledovníkov – aj keď si toho Moje deti možno nie sú vedomé – zachránené milióny duší. Tieto Moje drahé deti uposlúchli Môj príkaz byť oddaný a modliť sa v tomto mesiaci august – mesiaci záchrany duší. Odkáž Mojim deťom, že ich modlitba a pôst spôsobili nežnému srdcu Môjho Otca veľa radosti. Hojnosť milostí prúdi teraz cez tieto drahé sväté duše, ktoré sú od teraz naplnené darom môcť sa prihovárať (orodovať – pozn. prekladateľa) za inak stratené duše.

 

Ako len túžim držať každého jedného z nich vo Svojom náručí – blízko Môjho svätého srdca – aby Som im mohol ukázať, ako ich všetkých veľmi milujem. Sú tak statoční a tak verní – aj napriek občasnému hriešnemu rozptyľovaniu – sú dobrí. Ich srdcia a duše sú teraz naplnené Mojím súcitom a Duch Svätý povedie Moju vzácnu armádu na jej ceste k víťazstvu, aby mi dopomohla získať nárok na viacej duší.

 

Váš milujúci verný Spasiteľ – Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 166

13.08.2011 17:00

Posolstvo 166

13.08.2011 - 17:00 hod

— Boh stvoril svet - žiadna iná planéta nemôže byť domovom človeka —

 

Obrátenie, dcéra Moja, musí byť teraz prioritou pre Moje deti, keď rozprávajú iným o Mojich posolstvách, ktoré dávam svetu. Len jedna duša denne – aj to Mi spôsobí veľkú radosť, deti Moje, keď sa aj iným začínajú otvárať oči pre pravdu.

 

Moja milovaná dcéra, keď je človek denno denne zaneprázdnený, tak v jeho živote zostáva len málo času na modlitbu. Modlitba, Moje deti, môže znamenať jeden okamih, jednu hodinu, jedno slovo alebo akýkoľvek iný druh komunikácie so Mnou. Nezáleží na tom, kde Ma voláte. Môže to byť doma, v záhrade, v aute, v práci a tiež v Mojom chráme. Nie je dôležité, kde sa so Mnou zhovárate i keď Ma viac teší, ak sa Mi prihovárate v Mojom dome (Božom chráme – kostole – pozn. prekladateľa).

 

Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že nemôžem počuť ich myšlienky, cítiť ich bolesť, ich smútok alebo radosť. Neuvedomujú si, že boli stvorení Mojim Všemohúcim Otcom, Stvoriteľom VŠETKÝCH vecí? On, ktorý všetko vie, vyzýva vás všetkých, aby ste sa denne zastavili aspoň na okamih. Proste Ma o pomoc, aby Som vás posilnil. Len jeden malý okamihto je všetko, o čo vás prosím – tento vzácny okamih, keď Ma voláte a umožňujete Mi vojsť do vašej duše mocou Ducha Svätého. Dokonca aj šepot, ktorým na Mňa voláte o pomoc, počujem. Ak Ma nevoláte, potom nemôžem odpovedať, pretože by som nikdy nezasahoval do vašej slobodnej vôle.

 

Som ako otec, ktorý hľadí nadol na skupinu hrajúcich sa detí. Všetky sú zaneprázdnené, naháňajú sa, rozprávajú sa, niektoré sa smejú, iné zas medzi sebou bojujú. Väčšina detí reaguje na volanie dospelého, keď chce na seba upozorniť. Ale niektoré sú tvrdohlavé, obrátia sa chrbtom a odmietnu robiť to, čo sa od nich žiada. Niektoré deti sú láskavé. Iné nie sú. Len pár z nich bude reagovať s úplnou nenávisťou a to aj napriek ich útlemu veku. No keď sa dnes pozerám na Moje deti vo svete, vidím nenávisť ačo je ešte horšieúplnú ľahostajnosť voči Mojej existenciiexistencii Ježiša Krista – ich milovaného Spasiteľa. Mnohí dokonca nenávidia i zvuk, keď je vyslovené Moje meno.

 

Deti, doba, v ktorej žijete, videla zrod samozvanej skupiny Mojich neposlušných detí, ktoré sú presvedčené, že im patrí svet, ktorý je tu nato, aby ho ovládali, kontrolovali, zneužívali a dokonca ho ničili spôsobom, akým sa im zachce. Málo úcty sa preukazuje Otcovi, stvoriteľovi VŠETKÝCH vecí. Dnešný človek je tak arogantný, že je presvedčený o tom, že dokonca vzišiel ešte z vyššieho hierarchického rádu, než aký predstavuje Môj Večný Otec. A tak pokračuje v hľadaní, aby sa dozvedel viac o svojom pôvode i napriek tomu, že pravdu mohol po cely čas vidieť. Toľko času sa premárni zbytočnými činnosťami. Sú to zbytočné sny, zrodené v mysliach vedcov, ktorí sú pyšní na vlastnú inteligenciu – ktorá je darom od Boha Otca – a ktorí si myslia, že objavia nové fakty o svojom pôvode.

 

Prečo tieto deti nemôžu pochopiť, že Zem bola stvorená pre človeka? Žiadna iná planéta nemôže byť domovom človeka, pretože to nie je súčasťou plánu Môjho Otca. Aký pochabý vie byť človek, keď sa snaží vyplniť duchovné prázdno vo svojej duši? Všetku duchovnú potravu a naplnenie môže získať, ak sa posadí a prijme pravdu – o existencii Boha, Večného Otca, Stvoriteľa vesmíru.

 

Váš milujúci Spasiteľ, Učiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 167

14.08.2011 14:25

Posolstvo 167

14.08.2011 - 14:25 hod

— Užívajte si krásny život, ktorý vás na 1000 rokov očakáva —

 

Moja drahá milovaná dcéra, pokračuješ v obhajobe Môjho slova i keď to naozaj nie je potrebné.

 

Moje slovo preniká srdciami mojich veriacich ako meč, keď premýšľajú nad posolstvami, ktoré som odovzdal svetu skrze teba. Spoznajú pravdu, keď budú čítať Moje slovo, pretože Božie svetlo bude na nich pôsobiť spôsobom, ktorý len sťažka budú môcť ignorovať. Mnohí všetko spochybňujú a budú všetko spochybňovať rovnako, ako tomu bolo za čias Noema. Dostali varovanie ale nechceli ho počúvať. Ignorovali hlas Môjho Otca, keď im posielal posolstvá cez Noema a ostatných prorokov. Len tí, ktorí počuli a uposlúchli, boli zachránení.

 

Počúvajte teraz Moje posolstvá. Otvorte svoje srdcia, deti a dovoľte Mojim slovám, aby sa zhovárali s vašou dušou. Nenechajte sa rozptyľovať pozemskými záležitosťami. Sústreďte sa na Môj hlas, lebo len tak zachránite svoje duše.

 

Tí, ktorí nepočúvajú a obracajú sa Mi chrbtom, po čase prídu s pocitom hladu, aby hltali Moje Najsvätejšie Slovo potom, ako sa Varovanie uskutoční. Až potom budete ochotní nechať sa Mnou viesť, aby som vás mohol nasmerovať do Nového raja na Zemi, kde sa vy, vaše rodiny a vaši drahí budete môcť radovať zo šťastného života, ktorí vás na 1000 rokov očakáva. Žiadna choroba, žiaden nedostatok potravín, žiadne trápenie. Len Láska v jej najčistejšej forme. Nádherná existencia, ktorá je vašim právoplatným dedičstvom.

 

Deti Moje, vytrvalo sa teraz modlite, aby ste boli schopní prijať Moje Sväté slovo, keď k vám bude prehovárať. Pamätajte si, že je to jeden z najväčších darov, aký ste kedy dostali počas svojho života. Prijmite ho v objatí skrze telo, myseľ a dušu, lebo len tak nájdete skutočný pokoj.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 168

15.08.2011 00:00

Posolstvo 168

15.08.2011

Pomôžte Mi zachrániť všetkých mladých ľudí, ktorí sú najviac zraniteľní vo vašej spoločnosti

 

Moja drahá milovaná dcéra, aj keď Môj Večný Otec, Všemohúci Boh, pripravuje svet na nadchádzajúce zmeny, tiaži Ho starosť o tých, ktorí ešte zostávajú slepí pre pravdu Jeho existencie.

 

Keď sa Môj Otec teraz chystá započať so zmenami, aby pripravil Môj návrat na Zem, hľadí na početné hriechy tohto sveta a ustarostený plače kvôli dušiam, ktoré nakoniec pre Neho budú nenávratne stratené. Len modlitba môže pomôcť zachrániť duše, ktoré teraz ešte žijú vo svete a ktoré sa dobrovoľne a len zo vzdoru od Neho odvracajú a to aj napriek tomu, že o Jeho existencii vedia a túto akceptujú. Pokračuj v modlitbe a prinášaj osobnú obetu za tieto duše, dcéra Moja, lebo bez modlitby sa budeš musieť obávať o ich budúcnosť.

 

Spolieham sa na Mojich nasledovníkov, že sa budú modliť za stratené duše, ktoré by inak išli do zatratenia. Čas, ktorý zostáva na presvedčenie tých, ktorí sú slepí pre vieru, aby otvorili oči a prijali pravdu o existencii Boha Otca, je krátky.

 

Zjednoťte sa, Moje deti svetla, aby vaša spoločná láska a oddanosť ku Mne bola dostatočne silná na pritiahnutie duší, ktoré neveria alebo nechcú prijať, že Ja a môj milovaný Otec existujeme. Neprerušte túto reťaz viery, ak ste schopní podať pomocnú ruku na záchranu vašich bratov a sestier, ktorí viac nenasledujú cestu, vedúcu k pravde večného života. Nato, aby im mohla byť poskytnutá pomoc, budú potrebovať pevné vedenie, nakoľko sú duchovne oslabení kvôli honbe za materiálnymi statkami.

 

Nebuďte agresívni voči tým, ktorí neveria v Boha. Hovorte na nich v pokoji, rozprávajte im o Mojom ukrižovaní a o tom, ako Môj Večný Otec priniesol najväčšiu možnú obetu na záchranu Svojich detí tým, že im dal milosrdný dar Spasenia skrze odpustenie hriechov.

 

Môj Otec sa obracia na všetkých, ktorí po prvýkrát čítajú tieto posolstvá. Je potrebné, aby ste pozorne čítali každé jednotlivé posolstvo. Následne sa modlite k Duchu Svätému o milosť, aby ste ich boli schopní vidieť ako posolstvá, ktoré pochádzajú od Boha. Otvorte svoje srdce, aby ste prijali Moje slovo. Preciťujte Ma vo svojej duši. Proste Ma týmito slovami:

 

"Ježiš, ak je toto pravé, potom Ťa prosím, daj mi znamenie naplnením mojej duše Tvojou láskou, aby som Ťa mohol rozpoznať ako toho, kto si. Nedovoľ, aby som bol zavádzaný cez klamstvá. Namiesto nich mi ukáž Svoje milosrdenstvo tým, že mi otvoríš oči pre pravdu a ukážeš mi cestu do Tvojho Nového raja na Zemi."

 

Nezabúdajte deti, že len kvôli Mojej hlbokej a nežnej láske sa ohlasujem svetu, keď s vami komunikujem týmto spôsobom. Nie je to preto, aby Som vás šokoval. Ani preto, aby Som na vás zapôsobil dojmom alebo vo vás vyvolal kontroverznú polemiku či debatu. Je to kvôli pomoci zachrániť všetky duše, najmä mladú generáciu, ktorá sa nezaujíma o náboženstvo a kde Boh má len malé miesto, pretože je tak zaneprázdnená vlastným životom. Tým, že k ním prehováram jazykom, ktorému rozumejú, tak dúfam, že upútam ich pozornosť cez udalosti, ktoré sa začínajú odvíjať. Oni sú tí, ktorí sú najviac zraniteľní vo vašej spoločnosti, deti. Je životne dôležité, aby Som im podal Svoju pomocnú ruku a to tak rýchlo, ako len môžem.

 

Zoskupte sa teraz pri Mne, deti, na záchranu všetkých dnešných mladých ľudí sveta. Pomôžte Mi priviesť ich do Môjho Kráľovstva, aby ani jedna jediná drahá duša nebola pre Mňa stratená.

 

Váš milujúci Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 169

17.08.2011 23:00

Posolstvo 169

17.08.2011 - 23:00 hod

— Ako Ma máte prosiť, aby Som vám pomohol vyriešiť vaše problémy —

 

Moja predrahá dcéra, milosti, ktoré boli na teba zoslané, ti boli dané, aby si mala ešte viac síl a získala ešte väčšiu dôveru pre prácu na tomto diele.

 

Dôvera vo Mňa, deti, je veľmi dôležitá. Áno, Moje sväté srdce sa veľmi teší, keď cítim vašu lásku ku Mne. Avšak len vtedy, keď Mi naozaj dôverujete a prenecháte Mi všetky vaše starosti tým, že Mi ich odovzdáte, aby Som sa ich mohol ujať a tým vám umožnil dosiahnuť skutočný pocit pokoja.

 

Toľko Mojich detí sa modlí za rozličné úmysly – a Ja počujem každý jeden z nich. Ale keď Ma prosíte o niečo dôležité, musíte sa predovšetkým zbaviť vášho strachu. Strach nepochádza odo Mňa. Je vám daný Satanom ako prostriedok, aby vás trápil. Nechápete to? Keď máte z niečoho strach a myslíte si, že to ovláda váš život, potom čím viac sa toho budete obávať, tým viac sa bude tento problém prehlbovať.

 

Len vtedy, ak sa zastavíte a poviete Mi:

 

"Ježišu, v dôvere Ti odovzdávam všetky moje obavy v tejto záležitosti, aby odteraz bol tento problém Tvojím a aby si ho vyriešil podľa Tvojej najsvätejšej vôle."

 

bude vaša myseľ v pokoji. Toto je to, čo myslím pod dôverou, deti.

 

Dôvera vo Mňa znamená, že sa Mi úplne odovzdáte. Dôverujte Mi. Zomrel Som za vaše hriechy – za každého jedného z vás, ktorí dnes žijete až do týchto časov. Prečo by ste Mi nemali dôverovať?

 

Milujem Vás tak, ako žiadna iná bytosť na tejto Zemi. Nikto vás nebude a ani nemôže milovať tak, ako Ja. Vždy na to pamätajte.

 

Choď teraz v láske a pokoji. Som pri vás ráno, na obed a večer, čakajúc na vaše zavolanie.

 

Váš milujúci priateľ a Spasiteľ

Kráľ Milosrdenstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 170

18.08.2011 20:45

Posolstvo 170

18.08.2011 - 20:45 hod

— Veľké súženie bude zmiernené cez modlitbu —

 

Moja dcéra, tí Moji nasledovníci, ktorí sú sčítaní vo Svätom Písme, majú sklon k tomu, že sa nechávajú unášať svojou vlastnou ľudskou interpretáciou, čo má za následok, že sa príliš ľahko zabúda na učenie, ktoré som kázal – aby ste sa navzájom milovali. Milujte jeden druhého. Majte v úcte svojho otca a svoju matku. Uctievajte Svojho Stvoriteľa, Boha Otca a žite podľa toho, čo som vám povedal – v láske a v bázni k Môjmu Otcovi.

 

Tak mnoho sčítaných mužov, ktorí sa zaoberajú skúmaním Môjho učenia, zabúda na jednu vec a síce, že prídem znova, aby som súdil. Ani raz nevzali do úvahy, že ten čas by mohol nastať ešte počas ich vlastného života a nie až v ďalekej budúcnosti. Prečo potom hľadajú vo Svätom Písme po ďalších odkazoch a prečo v tomto hľadaní pokračujú, keď je pravda taká jednoduchá? Prečo sa nerozpamätajú na to, že láska je tým všetkým, čo požadujem? Láska ku Mne, vášmu Spasiteľovi? Láska k Bohu Otcovi a láska jedného voči druhému?

 

Týmto intelektuálnym expertom, ktorí verejne prehlasujú, že dokážu vykladať Moje učenie – pričom zachádzajú až tak ďaleko, že sa pokúšajú predpovedať dátum Môjho opätovného návratu – odkazujem toto: Ak sa pokúšate – v domnienke, že by ste toho boli schopní – vyčítať (zo Svätého Písma – pozn. prekladateľa) rok Môjho návratu, potom ste v omyle. Nikomu nebude tento dátum oznámený, dokonca ani anjelom v Nebi, ani Mojej Milovanej Matke. No môžem oznámiť jedno. Toto súženie už započalo pred istým časom. Veľké súženie sa započne ku koncu roka 2012. Táto hrozná doba bude zmiernená cez modlitby Mojich milovaných prívržencov. Oslabia ju tiež obrátenia, ktoré sa uskutočnia potom, ako sa udeje Varovanie. Táto udalosť je dobrou správou, deti Moje. Ona má pomôcť vykoreniť otrockú závislosť človeka na Zle.

 

Náboženskí experti prejavujú aroganciu, ktorú považujem za odpudzujúcu

 

Žiaľ mnohí budú ignorovať Moju prosbu, aby sa pripravili, pretože sú v zajatí intelektuálne vedenej náboženskej diskusie, zakladajúcej sa na ľudskom myslení. Snažia sa jeden druhého pretromfnúť, aby si dokazovali, že on či ona sú viac znalí veci ako tí ostatní. Títo “experti“ prejavujú aroganciu, ktorú považujem za odpudzujúcu. Nie sú o nič lepší ako boli farizeji. Ich nevedomosť im bráni vidieť pravdu, hoci sa táto nachádza priamo pred ich očami.

 

Moje slová sú ignorované Mojimi Svätými služobníkmi

 

Moje slová narazili na hluché uši. Moji Bohu zasvätení služobníci si nevšímajú Mojich slov, hoci sa snažím s nimi v tomto historickom čase komunikovať. Avšak po Varovaní nebude pre nich už viac ospravedlnenia, ak aj naďalej zostanú nečinne sedieť, nepočúvajúc Moje pokyny. Lebo potom budú vystierať svoje ruky a úpenlivo prosiť, aby Som ich viedol cez obdobie Veľkého súženia. Pretože, keď sa tieto posolstvá stanú zjavnými pre tých, ktorí teraz spochybňujú Moje slová, ktoré cez túto vizionárku dostávate, potom budem na vás apelovať, aby ste uchopili Môj svätý kalich, pili z neho a išli do boja za záchranu duší.

 

Nalieham na vás všetkých, vrátane vás samozvaných odborníkov na Písmo, aby ste sa v pokore posadili a dali si túto otázku – prečo by som jednoduchých veriacich nabádal k tomu, aby sa zaoberali faktami, ktoré sa týkajú Môjho návratu na Zem? Všetko, čo má teraz význam, je skutočnosť, že prídem. Buďte pripravení v ktorýkoľvek čas. Nikdy nesúďte v Mojom mene iných. Všemožne sa snažte o dar pokory, pretože pokora bude vašou vstupenkou do Neba.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 171

19.08.2011 23:00

Posolstvo 171

19.08.2011 - 23:00 hod

— Čo podnecuje mladých ľudí k tomu, aby sa za Mňa tak hanbili? —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, Moja láska k mladým ľuďom, najmä k tým v mladistvom a rannom dospelom veku, je veľmi hlboká. Tak ako ich rodičia i Ja pociťujem lásku, šťastie, starosť a občas aj hnev, keď vidím, ako dospievajú. Och, ako mi láme srdce, keď ich počujem hovoriť, že neveria v Boha, Môjho Večného Otca. Moje malé deti boli manipulované, aby Ho popierali, snažiac sa zapadnúť medzi svojich priateľov tak, aby sa od nich v ničom neodlišovali.

 

Faktom zostáva, že pre mladého človeka nie je vôbec jednoduché vyznať sa zo svojej lásky ku Mne, dokonca ani vtedy nie, keď akceptuje Moju existenciu. Toto vyznanie im môže spôsobovať nepríjemnosti, keď sa zosmiešňuje ich viera vo Mňa – Ježiša Krista alebo v Môjho Otca – v uctievaní tzv. "vyššej bytosti". Čo ich podnecuje k tomu, aby sa za Mňa tak hanbili? Prečo cítia potrebu prispôsobiť sa svetu, ktorý je duchovne prázdny alebo postrádajúci starostlivosť o dušu?

 

Hudba a umenie majú veľmi silný vplyv na tieto vzácne malé duše, ktorým nebola povedaná pravda o Nebi a Pekle. Tieto ako aj všetky ostatné Moje deti, ktoré vytrvalo odmietajú akúkoľvek zmienku o Mne, o Mojom učení alebo o existencii Môjho Večného Otca, budú pravdepodobne takisto stratené v tejto divočine.

 

Rodičia, vyzývam vás, aby ste povedali svojim deťom pravdu o ich existencii na tejto Zemi. Odkiaľ prišli a aký osud ich po tomto živote očakáva. Je to vaša povinnosť, aby ste im pomohli otvoriť ich srdcia pre Moju lásku. Priveďte ich ku Mne šetrným spôsobom, no použite akýkoľvek dostupný prostriedok, aby ste pomohli zachrániť ich duše. Urobte tak z lásky k nim. Pravdepodobne ste sa po celé roky vyhýbali tejto vašej povinnosti, ale teraz nastal čas, aby ste to napravili. Môžete im pomôcť tým, že sa za ich duše budete modliť ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Je lepšie, ak v tomto živote ku Mne prídu s otvorenou náručou z vlastnej vôle.

 

Mladým ľuďom odkazujem – ak vo Mňa veríte, potom sa to nebojte aj verejne priznať. Nepopierajte Ma – Ja som vaše záchranné lano, bez ktorého niet života. Keď iní uvidia, aká silná je vaša viera, skôr budú prístupnejší, aby Mi otvorili svoje srdcia. To si vyžaduje veľkú odvahu z vašej strany, avšak milosti, ktorými vás obdarujem, zďaleka prevýšia váš strach. Keď budete ľuďom rozprávať o Mojej existencii a preukážete im pozornosť a lásku, budete ich k sebe priťahovať a oni si vás budu vážiť za to, že im o Mne hovoríte. Môže sa zdať, že je to zvláštne, ak jedným dychom hovoríte o Mne a druhým o svetských záležitostiach, ale vaša viera zosilnie, ak budete takto konať. Nielenže tým zakúsite toľké bohatstvo lásky vo vašich srdciach, ale zachránite aj duše vašich priateľov.

 

Na šírenie Mojich posolstiev využívajte internet. Hovorte o nich. Je nepodstatné, komu ste na posmech. Pretože ak takto budete konať, mnoho, mnoho mladých ľudí na celom svete získa v dôsledku obrátenia večný život.

 

Choď teraz vpred, Moja drahá armáda mladých. Teraz prichádza váš čas, aby ste nabrali odvahy a šírili Moje posolstvá, ktoré sú dávané tejto generácii sveta, aby sa rozpamätala, kto Som – prečo Som vás všetkých zachránil od pekelných hlbín a prečo vám teraz podávam ruku, aby som vás znova mohol zachrániť.

 

Toto je Môj čas, aby ste do Mojich podaných rúk vložili tie vaše.

 

Milujem vás.

 

Váš milujúci Spasiteľ a priateľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 172

21.08.2011 23:00

Posolstvo 172

21.08.2011 — 23:00 hod

— Peniaze - ak je ich priveľa - kazia dušu —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, prichádzam dnes večer k tebe v čase výbuchov pokračujúceho násilia vo svete, v ktorom pre moc a slávu sa národy navzájom bombardujú. Modlite sa za všetky tie duše, ktoré v tomto násilí zahynú, aby mohli nájsť zasľúbenie v ríši Môjho Otca.

 

Moja dcéra, svet teraz zažije predpovedané zmeny, ktoré ho očistia, aby sa človek mohol stať hodným Mojich prisľúbení. Aj naďalej bude dopustené, aby chamtiví ľudia, zodpovední za náhle zmeny majetkových pomerov, brali ľuďom ich materiálne statky.

 

Čím viac sa tieto skúšky zosilňujú, tým viac detí sa oslobodzuje z pút, ktoré ich zväzovali s prázdnymi sľubmi Satana – lebo on je ten, ktorý zvádza bohatých tým, že im sľubuje dokonca ešte viac – a ktorý sa i naďalej predvádza v demonštratívnej obscénnej vulgárnosti, zviditeľňujúc sa tak pred očami celého sveta. On spôsobí, že Moje deti nielenže budú závidieť bohatým a slávnym, ale budú dokonca robiť všetko preto, aby ich napodobňovali. Tým, že vtiahne Moje deti do tejto pasce – kde sa nadmerné bohatstvo javí ako dôležitý nasledovaniahodný cieľ, hodný námahy – sa mu podarí odviesť ich od pravdy.

 

A keď budete obnažení a nahí, tak vám dám nové ošatenie, deti, ale tentokrát to bude výzbroj, ktorá je navrhnutá tak, aby vás ochránila pre zlobou ľudí, ktorí slúžia Zlu. Raz takto vyzbrojení budete pripravení znova vojsť do sveta, ale už s odlišným nazeraním na život, kde budete lásku k blížnemu považovať za váš hlavný cieľ. Keď si jeden k druhému preukážete lásku, dokážete tým aj skutočnú lásku ku Mne.

 

Táto fasáda, za ktorou sa ukrýva blahobyt a bohatstvo a ku ktorým okrem niektorých z mála Mojich detí nemajú ostatné prístup, je len zdaním – vonkajšou stenou, za ktorou sa nenachádza žiadna substancia. Budete podpichovaní, aby ste hľadali podobné bohatstvo, ak sa Podvodníkovi podarí presvedčiť vás, že sa musíte snažiť o získanie veľkého bohatstva a slávy. Pravda je však taká, že pokým sa budete naháňať za vidinami vašich bezcenných a prázdnych želaní, necháte bez povšimnutia vaše povinnosti voči Mne.

 

Nikdy nedovoľte, aby sa vaše deti nechali zviesť bohatstvom a slávou, pretože si pamätajte, že peniaze – ak ich je priveľa – kazia dušu. Tí, ktorí majú toľko peňazí, že ich sotva dokážu minúť počas svojho života, ich musia venovať tým nešťastným ľuďom, ktorí hladujú. Urobte tak a môžete si zachrániť dušu. Keď ste nenásytní a chcete ešte viac, hoci máte toľko, že by ste mohli zasýtiť a zaodieť celý národ, potom budete hladovať. Pokrmom života je vaše pokorné prijatie toho, že láska medzi vami je tým, čo vás učím. Milovať svojho blížneho znamená postarať sa o tých, ktorí nemajú nič.

 

Zobuďte sa a akceptujte pravdu skôr, než bude pre vás prineskoro. Pre tých s veľkým materiálnym bohatstvom bude ťažšie, aby boli prijatí Mojim Otcom, iba ak by sa oň podelili s ostatnými. Pamätajte si toto – tí, ktorí majú málo a závidia tým, ktorí majú zdanlivo všetok materiálny blahobyt, ktorý si aj oni želajú mať, musia byť opatrní. Lebo je len jeden honosný dom, do ktorého by ste sa mali snažiť získať prístup a tým domom je ten, ktorý vás očakáva v novom Raji na Zemi. Len tí, ktorí sú pokorní v srdci, v mysli a na duši, dostanú od neho kľúč.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 173

22.08.2011 20:10

Posolstvo 173

22.08.2011 - 20:10 hod

— Zlo sa vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo —

 

Keď človek spochybňuje svoju vieru, tak musí premýšľať. Ak má aj potom pochybnosti, musí Ma poprosiť, aby Som mu otvoril oči. Ak mu robí ťažkosti modliť sa, musí Ma prosiť, aby Som mu otvoril ústa. Ak ani potom nebude načúvať pravde, potom potrebuje modlitbu iných.

 

Moje deti, veľkú starosť Mi spôsobuje to, ako sa zlo vydáva za dobro, pričom dobro sa považuje za zlo. Všetko vo vašom svete je naopak. Vy, ktorým chýba ku Mne hlboká dôvera, nebudete múdrejší.

 

Teraz vo svete prebiehajú na každej úrovni vlády, cirkvi a štátu vo vašom mene aktivity bez toho, aby ste o tom vedeli.

 

Budú zavedené zlé zákony a ľuďom sa bude nahovárať, že sú v ich najlepšom záujme. Bude to zahŕňať nové vlády, lieky, pomoc zo zahraničia, očkovanie a hlásanie nových náboženských a iných doktrín. Nikdy nebolo toľko zmätkov medzi Mojimi deťmi.

 

Navonok to bude vyzerať, ako keby bolo všetko pod kontrolou a v istom zmysle tomu tak aj bude. Ale jediný poriadok, ktorý bude nastolený, príde z rúk tých, ktorí kontrolujú svetové udalosti, komfortne zatajujúc svoje zlovestné zámery za zatvorenými dverami.

 

Nedajte sa oklamať, deti. Musíte sa na Mňa obrátiť o pomoc, aby mohli byť oslabené tieto ohavné udalosti, ktoré sú naplánované tajnými celosvetovými silami. Vaša jediná cesta ku skutočnej slobode povedie len cez opätovné vzplanutie vašej viery vo Mňa. To sa stane čoskoro, Moje drahé deti, keď sa ukážem svetu počas Varovania, ktoré sa viac a viac približuje.

 

Vyzývam vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí síce majú oči, ale sú slepí voči Môjmu Najsvätejšiemu Slovu. Modlite sa za tých, ktorí aj naďalej prekrúcajú Moje učenie ako aj za mojich Svätých služobníkov, ktorí sa zo zbabelosti podvoľujú požiadavkám, ktoré na nich kladú vlády.

 

Je len jeden vládca, zodpovedný teraz za budúcnosť – je Ním Môj Večný Otec, Boh Stvoriteľ a Pôvodca všetkého. Jemu preukazujte v prvom rade vernosť a nájdete pevný základ, keď budete pokračovať po ceste pravdy.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 174

23.08.2011 23:45

Posolstvo 174

23.08.2011 - 23:45 hod

— Žiaden hriech nie je tak ťažký, aby nemohol byť odpustený —

 

Moja dcéra, teraz začínaš chápať pravdu o utrpení. Keď prosím vyvolené duše, aby trpeli, prežívajú to utrpenie, aké Som prežíval Ja počas Môjho martýria, keď Som bol ukrižovaný. Práve tak, ako Moja smrť zachránila ľudí pred hriechom, môže aj tvoje utrpenie zachrániť ľudí od večného zatratenia. Tým, že dobrovoľne ponúkneš svoje utrpenie, prinášaš obetu, cez ktorú Boh preukáže ľudským dušiam milosrdenstvo.

 

Ak by Som sa s prosbou obrátil na viaceré duše, aby tak konali, zrejme by dostali strach a odmietli by to. A predsa veľa duší trpí, ktoré si toho nie sú vedomé, že tiež patria medzi vyvolené duše. Mnohé z Mojich detí sa môžu pýtať, prečo niektoré duše trpia a iné nie? Moja odpoveď znie, že sa rozhodujem na základe vlastností srdca pre tie, ktoré v tomto živote preukazujú pokoru a ktoré uprednostňujú potreby iných pred svojimi vlastnými. Duša s nežným srdcom prevezme rolu utrpenia za Mňa. Je to pre Mňa dar. Nemusí to vyzerať ako dar, ale keď ste ho dostali, zachraňujete takto každý deň tisíce duší pre Mňa.

 

Teraz chcem poprosiť Mojich nasledovníkov, aby v rovnakom dni (v týždni – pozn. prekladateľa) prinášali obetu cez utrpenie a tým Mi pomohli zachrániť duše, ktoré sa počas Varovania v okamihu smrti budú nachádzať v smrteľnom hriechu. Prosím, požiadajte Ma o tento dar. Tiež chcem poprosiť tých, ktorí sú pokorní v srdci, aby prinášali jednu osobnú obetu na Moju slávu. Pre tých, ktorí majú pocit, že tak nedokážu konať – požehnám vás potom Svojimi výnimočnými milosťami, pretože viem, že vaša preukazovaná láska ku Mne a vaše modlitby už teraz zachraňujú duše vašich bratov a sestier.

 

Deti Moje, vedzte nasledovné – vďaka týmto posolstvám sa každým dňom zväčšuje armáda Mojich nasledovníkov. Už zakrátko sa rozrastie na mnohomiliónovú armádu. Povolávam len tých, ktorí majú dostatok odvahy zodvihnúť Moju pancierovú rukavicu. Odvaha má pôvod v láske. Interpretácia statočnosti sa bude odlišovať od človeka k človeku. Ja vás len jednoducho prosím, aby ste svetu hovorili o Mojej láske. Pripomínajte im pravdu, ktorá je obsiahnutá vo Svätom Písme. Povedzte im, že sa vrátim, aby Som už čoskoro ponúkol veľký dar Môjho Milosrdenstva. Pretože keby som prišiel už tak skoro do vášho sveta, aby som súdil, tak by Nebo zostalo osirelé – tak veľmi je dnes hriech rozšírený.

 

Šírte Moje posolstvo radosti. Pripomínajte im, že keď pociťujú lásku, pravú čistú lásku k niekomu – aj vtedy, ak by to bolo len počas krátkeho pohľadu alebo kvôli dobrému skutku, ktorého ste boli svedkom – že potom Som Ja prítomný.

 

Povedz im, že bez lásky zakrnejú a nebude z nich nič.

 

Povedz im, že keď na nich hľadím, potom ich vo Svojich očiach vidím v nahote bez svetských majetkov. Vidím len ich dobrotu a zlobu v duši.

 

Povedz tým úbohým ustráchaným dušiam, ktoré sa hanbia za svoj spôsob života, že Som odpúšťajúci, nadovšetko milosrdný a že ich privítam vo Svojom otvorenom a milujúcom náručí. Všetko, čo musia urobiť je, že prídu ku Mne a poprosia Ma, aby Som im pomohol. Nikdy sa neodvrátim od hriešnikov, ktorí ma prosia o odpustenie, akokoľvek závažné by ich hriechy boli. Odpustím všetkým, ktorí úprimne oľutujú každý hriech, ktorého sa v minulosti dopustili.

 

Ich srdciam sa uľaví a Moja láska prinavráti svetlo do ich životov. Vrátim sa v sláve, deti, ale nie preto, aby Som vás vydesil, ale aby som vám priniesol Moje dary – tie samé dary, ktoré ste pod vplyvom Satana odmietli.

 

Poďte. Skloňte hlavy. Odložte hanbu stranou a poproste Ma, aby Som vám teraz odpustil. Nič Ma nevydesí, deti. Žiaden hriech nie je tak ťažký, aby Som ho nemohol odpustiť, ak bude preukázaná skutočná ľútosť. Neotáľajte. Hľadajte spasenie teraz, pokým nie je ešte neskoro.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 175

24.08.2011 16:38

Posolstvo 175

24.08.2011 - 16:38 hod

— Proroctvá, ktoré boli cez túto vizionárku predpovedané, sa teraz napĺňajú —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, každý národ sveta bude mať snahu čítať Moje posolstvá, ktoré Som ti odovzdal. Pretože potom, ako sa stanú svedkami Varovania, budú hľadať Moje vedenie, aby boli posilnení.

 

Teraz si unavená, dcéra Moja, lebo utrpenie vzrástlo, ale za pár dní obdržíš úľavu. Toto všetko sa od teba požaduje, pretože potrebujem utrpenie, aby Mi pomohlo spasiť tých ľudí, ktorí sú v hroznom hriechu. Snaž sa vidieť prednosti, ktoré to so sebou prináša, pretože jedného dňa sa budeš so Mnou radovať, keď uvidíš ovocie tejto práce.

 

Moje deti, mocne kráčajte vpred, lebo ako sa tieto proroctvá, predpovedané cez túto vizionárku, budú teraz naplňovať, tak bude aj narastať viera v pravosť tejto internetovej stránky.

 

Teraz sa deti Moje modlite, aby ste vy, Moja armáda, vo svojom počte vzrástli a zjednotili sa v jeden celok pre boj duchovnej bitky, ktorá vás očakáva.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 176

25.08.2011 20:00

Posolstvo 176

25.08.2011 - 20:00 hod

— Klimatický chaos postihne teraz viaceré krajiny - Môj Otec je nahnevaný —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, povolaj všetkých Mojich bojovníkov modlitby, aby sa modlili za iných. To zahŕňa neveriacich a tých, ktorí sú v zajatí násilia a nenávisti. Zúfalo blúdia v snahe nájsť lásku a pokoj vo svojich životoch, no nedokážu ich nájsť. Musíte sa vytrvalo za nich modliť, lebo bez vašich modlitieb budú uvrhnutí do pekelného ohňa. Nedovoľte, aby sa to stalo. Ak je možné ich povzbudiť, aby aspoň trochu podišli ku Mne a boli ochotní načúvať Mojim slovám, tak obdržia milosti a Ja ich budem môcť vziať do Svojho náručia.

 

Dcéra Moja, svet Mi teraz musí venovať pozornosť. Už veľmi skoro bude ľudstvo svedkom série zemetrasení a záplav. Následkom klimatických katastrof zažijú mnohé krajiny chaos. Toto sú tresty, ktoré zosiela Môj Otec na ľudstvo. Hriech bude potrestaný, dcéra Moja, a tie krajiny, ktoré sú vinné tým, že podporujú umelé prerušenie tehotenstva, neuniknú ruke Môjho Otca, keď na ne dopadne. Modlitba odvrátila mnohé druhy trestu, no ľudstvo aj naďalej hreší a zraňuje Môjho Otca ohavnými a odpornými činmi človeka proti človeku, vrátane tých proti deťom v lone matky.

 

Naliehavo vás prosím, aby ste sa teraz modlili za Moje deti v tých krajinách, ktoré neuniknú tomuto trestu. Môj Otec je nahnevaný. Nebude sa už dlhšie nečinne prizerať, ako ľudia nivočia ľudstvo. Zem by postihla implózia (opak explózie – pozn. prekladateľa), ak by ľudstvo nebolo zastavené. On – Môj milovaný Otec – zadrží mnohé z týchto trestov až do času, pokým sa neuskutoční Varovanie. Po ňom – aj napriek tomu, že potom dôjde k obráteniu ľudí – bude ľudstvo aj naďalej pokračovať v konaní hriechu. Primerané tresty majú ľudstvu ukázať, aký prísny dokáže byť Môj Otec. On miluje všetky Svoje deti, lenže On stvoril tento svet a jednoducho nedopustí, aby ho ľudia zničili.

 

Modlite sa teraz, Moje deti, za všetkých vašich bratov a sestry.

 

Ježiš Kristus – Kráľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Posolstvo 177

27.08.2011 00:00

Posolstvo 177

27.08.2011

— Posolstvo pre klérus - nedovoľte, aby ste boli utláčaní svetskými spoločnosťami —

 

Moja dcéra, Môjmu srdcu by sa uľavilo, keby viac kňazov a členov kresťanských cirkví s otvorenou mysľou prijalo skutočnosť, že teraz hovorím k svetu cez tieto posolstvá.

 

Sú to Moji zbožní nasledovníci, ktorí idú vpred, držiac pochodne svetla, aby vo svete šírili Moje Varovania, cez ktoré sú Moje deti povzbudzované k tomu, aby v Mojich očiach dosiahli spásy. (Ďakujeme Ti, ó predrahý Ježišu, že cez túto našu stránku môžeme aj my rozširovať tieto Tvoje drahocenné posolstvá medzi našimi slovenskými bratmi a sestrami – pozn. prekladateľa). Ó, ako ma sužuje, keď vidím, ako sa do seba uzatvárajú tí Bohu zasvätení služobníci, ktorí o sebe tvrdia, že svetu ohlasujú Moje slovo a Moje učenie. Oni lámu Moje srdce, lebo vo svojich vlastných srdciach zatvrdli.

 

Moje učenie vychádza zo skutočnosti, že Božie proroctvá sa naozaj udejú a od počiatku času sa aj udiali. Mysleli si, že Moja Matka alebo Ja by sme počas stáročí nekomunikovali s Mojimi deťmi? Sú spokojní s tým, že svoju pozornosť upriamujú na slová svätých z dávnej minulosti dlho po tom, ako ich posolstvá boli odovzdané svetu. Ale dnes tomu tak nie je. Rozdiel je v tom, že v dnešnej dobe im nebude poskytnutý čas, ktorý by im umožnil vyhodnotiť tieto posolstvá potom, ako sa udiali. Pretože ako viete, nebude viac žiadneho času.

 

Vyzývam vás, Moji Bohu zasvätení služobníci a Moji Svätí kňazi, aby ste Moje slová, dané ľudstvu, teraz čítali. Nikdy predtým ste nepotrebovali, aby Som zasiahol do svetových udalostí, ako práve teraz. Spomeňte si, že Som vstal z mŕtvych s prísľubom, že prídem znova. Ako ste teraz pripravení? Ako často ste pripomínali Mojim deťom, že sa v Mojich očiach musia sami zachrániť? Ako často ste mali vôľu vypočuť si hriechy Mojich detí, keď ste boli tak zaneprázdnení? Na vypočutie spovede nebude času. Nechali ste Ma len tak, Moji Svätí služobníci, a tým ste Ma obzvlášť ranili. Odoprieť Mojim deťom sviatosti je neospravedlniteľné. Zobuďte sa a nasledujte Moje pokyny. Konajte si svoju povinnosť, ktorú voči Mojim deťom máte, v súlade s vašim Svätým Sľubom, ktorý ste Mi dali. Neobracajte sa k Môjmu učeniu chrbtom.

 

Viera veľmi upadá, predovšetkým u Mojich milovaných svätých služobníkov. Je to spôsobené kliatbou Satana, ktorý na istý čas prebýval vo vašom strede, pričom spôsobil spustošenie vo vnútri Mojej cirkvi i mimo nej. Majte to na pamäti, Moji Bohu zasvätení služobníci. Je to dielo Satana. Nikdy nesmiete podľahnúť, keď ste ním pokúšaní, aby vás odvádzal od vašej povinnosti, ktorú voči Mne máte.

 

Teraz Ma počúvajte. Riaďte sa podľa Mojich varovaní a pripravte Moje stádo, aby sa mohlo teraz oslobodiť zo svojich hriechov. Konajte následne tak, aby Moja cirkev aj naďalej mohla bojovať za pravdu Môjho učenia a nedovoľte, aby ste boli utláčaní svetskými spoločnosťami, ktoré vás zaženú do kúta, kde v strachu padnete na kolená. Pretože ak tak spravíte, podľahnete pokušeniam Satana, ktorého lži napáchali už veľa škody v Mojej cirkvi.

 

Vy, Moji Bohu zasvätení služobníci, ste Mojim záchranným lanom a ja vás teraz potrebujem, aby ste Mi pomohli zachrániť Moje drahé deti, ktoré sú vystavené nátlaku, aby v ich mysliach spôsoboval zmätok ohľadne pravdy Môjho učenia a existencie Môjho Večného Otca.

 

Vyzývam vás teraz, aby ste Ma počúvali, keď na vás volám.

 

Váš milujúci učiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Všetky články

—————