Život v duchu posolstiev

Dátum: 02.08.2013

Vložil: Petr S.

Titulok: Názor katolického teologa na poselství MBM

Odpověď Dr. Kelly Bowring na oněch 7 bodů, které sestavil Mark Miravalle proti poselstvím Marie Divine Mercy (Maria Božího Milosrdenství, dále jen MBM) 1.7.2013

Asi si ještě všichni pamatujete na velkou kampaň proti poselstvím MBM, když i "Maďarský kurýr" (maď. noviny) uveřejnil článek profesora Miravalle, který byl proti poselstvím MBM. Žel, katolické kněžstvo se s radostí odvolává na tisk, ale mám za to, že neznají poselství, nezajímají se o to, jakoby nepřemýšleli o své zodpovědnosti. I z tohoto důvodu pro toho, kdo tento článek četl, nechť si přečte článek jiného velice významného teologa.

Ale co je realita? Tady je jedna dobrá reportáž (pozn. admina - žiaľ na tej stránke bol ten článok odstránený - asi bol pre "niekoho" príliš nepohodlný, takže tento link je už "neplatný"): https://catholicmom.com/2013/07/09/the-great-battle-has-begun

Tento článek je reportáž s jedním velice významným teologem, ve kterém se proberou i body ohledně prof. Marka Miravalle. Jinýma očima, napraví jeho omyly. Stejným způsobem to kdysi dělal i otevřený dopis Fr. F. Elsingeera.

Tento článek je velice důležitý pro katolíky, kteří nejsou v lehké situaci, protože sice vidí vykreslování známých poselství, přeci je základní otázkou pro ně věrnost římskokatolické Církvi. Co lze v tuto chvíli dělat? Všichni se můžeme uklidnit. Abychom neprodlužovali, níže je překlad reportáže:

Autor reportáže je Cheryl Dickow, (zajímá se hlavně o Fatimu, a jiná proroctví z minulého staletí i dřívějších let, a tak se dostal i ke knize dr. Bowringa, a proto s ním navázal kontakt a udělal 9.7.2013 reportáž).

Dr. Bowring je katolický teolog, spisovatel, a populární řečník. Svůj doktorát získal na římské kněžské univerzitě Sv. Tomáše Aquinského, kvalifikaci získal v Dominikánském řádu a v Ústavu Jana Pavla II. (Washington D. C.) v čase, kdy pracoval v americké biskupské kanceláři. Má také mistrovský diplom ze Steubenvilleské (Ohio) Františkánské Univerzity. Disponuje Církevním mandátem v teologickém učení. Dr. Bowring byl děkanem, předsedou a je teologem na semináři sv. Karla, katolické univerzitě Southern a na univerzitě Ave Maria v kollégiu Svaté Marie. Se svou manželkou Dianou vychovávají osm dětí v jejich atlantském domově.

Reportáž:
Autor Cheryl Dickow, dále CHD
Dr. Kelly Bowring, dále KB

CHD: Dr. Bowring, byl byste tak laskav a zodpověděl na těch 7 bodů, které sestavil Mark Miravalle proti poselstvím MBM, počínaje volbou zvoleného papeže po Benediktovi? ( Pozn.: ohledně dalších otázek doporučujeme navštívit stránky: https://twoheartspress.com ).
KB: Miravalle píše o papeži Františkovi toto: "Zpráva vysloveně protiřečí katolickému učení, podle kterého je platně zvolený papež legitimní". Toto jednoduše není pravda. "Cum ex Apostolatus Officio" papežská bula papeže Pavla VI. učí to, že pokud někdo hlásal kacířské názory před volbou za papeže, ten nemůže být platným papežem, i když ho biskupové zvolí platně a jednomyslně. Stejně o tom vypovídá i 188.4 kánon (Kanonické právo, kód 1917), ztrátu hodnosti podle tohoto pravidla, a to bez jakéhokoli odůvodnění. Což ovšem nepotvrzuje správnost zprávy MBM, ale potvrzuje přijatelnost jejich zpráv, a tím hodnocení Miravalleho lze předem od začátku zamítnout.

CHD: Druhý bod Miralvalleho je to, že poselství MBM obsahují kacířství
KB: Miravalle píše, že "poselství hlásají kacířské zprávy založená na tzv. Millenarismu". Toto je pravda, že Církev odsoudila kacířství známé pod jménem Milenarismus, tedy tu víru, podle které se má Pán Ježíš vrátit fyzicky na tento svět a vládnout tisíc let. Ovšem ve Zjevení Janově (20,1 ) je vzpomenuto jedno tisícileté období na konci časů. Těchto "tisíc let" je symbolických, v biblické řeči to znamená jedno dlouhé období, nedá se doslovně překládat jako přesně tisíc let. Druhý příchod Krista, bude "vrácením se", přičemž On se ukáže tomuto světu ve slávě a založí nové Eucharistické Království, přinášejíce jeho vůli a kralování dokonalejším způsobem, které bude spirituální, nikoli fyzické. Poselství MBM do tohoto přesně zapadají a v tomto bodě jsou pravdivá (pozn.: citát z Bible).

- Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
- Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana.
- Na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
- Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.
- Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší.
- Ostatní mrtví však ... tisíc let nedovrší.

CHD: Podle dalších dvou Miravalleho bodů jsou poselství falešná, protože postrádají schválení církve, a proto, že vizionářka zůstala v anonymitě. Prosím, povězte nám o těchto dvou názorech.
KB: Poselství nemluví o tom, že církevní schválení není důležité, spíše říkají opak, ale jestlipak to církev vůbec schválí, to není podstatné kvůli tomu, protože se již tato poselství vynořují a naplňují, dříve než trvá Církvi jejich ocenění, ohodnocení a schválení. To v žádném případě nemůže znamenat to, že jsou poselství falešná.

Je všeobecně známé, že MBM žije v Irsku a je ve styku s příslušným biskupem, který ví, kdo je ona a ví, co ona dostává. Vzhledem k vážnosti poselství a velkého vlivu na věřící, pochopitelně ani jeden z irských biskupů (do jehož oblasti bezprostředně spadá odsouhlasení důvěryhodnosti MBM) či CDF (který disponuje všeobecným právem) nevydal jasné a jednoznačné veřejné stanovisko ve vztahu k odsouzení poselství. Tím pádem to, že zvolili tuto možnost, tím povolili věřícím, aby nadále mohli poselství číst a rozšiřovat je.

Ovšem to, že podle současného stavu nejsou poselství MBM zamítnuta některým z církevních úřadů disponujícími právem k odsouzení, neznamená to samozřejmě, že je to církevně odsouhlaseno (což zabírá mnohokrát více času). Ale realita je, že nejsou (zamítnuta), a tak katolická víra umožňuje jejich čtení, rozšiřování, i přestože některé katolické komentáře (včetně některých biskupů) mají na ně negativní názor.

Na druhou stranu hodně proroctví se naplnilo a poselství jsou ve shodě s jinými uznanými proroctvími, které se vztahují na tyto časy. Souhrnně vzato katoličtí věřící mohou číst a rozšiřovat poselství sdělená MBM a mohou se modlit skrze ní předané modlitby.

CHD: Jaký je stav ohledně teologických chyb, o kterých se zmiňuje Miravalle?
KB: Pokud by to byla pravda, tak by postačil argument důkazu teologických chyb pro zamítnutí věrohodnosti MBM. Ovšem Miravalle se mýlí ohledně konstatováním chyb zásadních aktuálních příkladů. Přečetl jsem všechna poselství a ani jednu chybu jsem nenašel v uveřejněných poselstvích.

CHD: Ale je tady jedno poselství z r. 2011, ve kterém je zmíněno časové období, a to se nesplnilo.
KB: Problémem toho je to, že v hodnocení není dokázána "chyba", ani zjištěna "faleš". Tento výraz "několik měsíců" nemá přesné ohraničení, ponechává tímto způsobem otevřenou možnost pro vyjádření neurčitého časového úseku. Bylo-li by uvedeno konkrétní datum a nebo ohraničený časový úsek, který by uplynul, než by se proroctví naplnilo, pak by kdokoli mohl namítat, že se stala chyba. Ale toto není ten případ. A navíc pamatujme i na to, že proroctví znějí v podmíněném způsobu, takže nosí v sobě i možnost, že se jejich naplnění odročí, případně dopadnou (nebudou se konat) kvůli Božímu Milosrdenství.

CHD: Jedna věc mě velice zaujala s ohledem na Miravalleho argumentaci kvůli svému výzkumu z před několika let, a sice "absence jednotného křesťanského ovoce, duševní mír, důvěra, odpuštění, namísto toho strach, obavy a negativní dominance". Prosím, povídejte o tom.
KB: Jaký je váš názor na sérii dramatických proroctví z La Salette, Garabandalu a nebo Medjugorje (týkající se 10 tajemství)? Mohl by Miravalle vyjmenovat uveřejněná jiná poselství podobná s takovou váhou? Samozřejmě nikoli. Poselství předána MBM, jsou- li pravdivá, jsou poslední, a tak jsou pochopitelně nejpodrobnější a nejzávažnější ze všech Božích varování, které kdy Bůh dal lidstvu pro tyto časy, v nichž nyní žijeme. Jsou-li tato varování poslední, jak to říkají, pak vyvolávají ten pocit, protože jsou nejpodrobnější a zároveň nejzávažnější (nejserióznější). Já sám jsem všechna poselství MBM přečetl a nejenom že jsem je shlédl seriózními, ale jsou tak precizní, že souhrnně vzato, ano, je v nich duševní pokoj, radost, důvěra a milosrdenství.

CHD: Děkuji vám za pro nás strávený čas a prosím vás o to, abyste se na závěr podělil s námi o Váš názor a podle mne nejvíce diskutovaný - dá se říci poselství, jako výbušnina - poselství MBM ohledně papeže zvoleného po Benediktovi.
KB: Musíme být opatrní a následovat rozpoznání pomocí modlitby, učením Církve a Duchem Svatým. Čas ukáže věci ohledně tohoto citlivého tématu, zda si poselství MBM zaslouží odmítnutí, protože se zakládají na zásadních chybách, nejsou jednotná a nakonec je Církev odmítne (po důkladném prozkoumání příslušným úřadem).V opačném případě proroctví bude pokračovat a získají uznání tím, že se sami naplní. Do té doby si církevní právo přeje od věřících, aby předpokládali, že máme platného papeže, nevyjádří-li se vyšší církevní úřad (jakým způsobem, to je zatím v mlze, vždyť na toto ještě nebyl precedens). Nabízí se tedy i taková možnost, že platné konkláve zvolilo jednoho potenciálního anti-papeže, ale to ještě není výsledkem toho, že by se někdo dostal do stavu "falešného" nebo "kacíře" jako katolík. Tímto způsobem je možné, aby věřící zůstal věrný Církvi. A poselství MBM nechť taky sleduje jako autentická, a může věřit, že je papež falešný prorok, i Církev samotná to může vyhlásit, že TOTO je pravděpodobně možné, a pak ještě stále zůstává věrný Církvi.

CHD: Poté, co Dr. Bowring odpověděl na všechny mé otázky, požádala jsem ho, aby okomentoval řádky Jimmy Aikena "lpění na jejich (MBM) proroctvích má za následek smrtelný hřích a provinění z roztržení církve podle kanonického práva". Dr. Bowring mi odpověděl následovně:
KB: Jimmy Aiken to přehnal, je to falešné a velice zavádějící (dokonce potenciálně i škodlivé a nebezpečné). Podívejme se na scénář: kritici odmítnou MBM se slovy, že způsobují roztržku, přičemž to nezpůsobují. Mezitím oni sami vydají falešné a zavádějící výroky, které skutečně způsobí roztržky. Aiken obviňuje ze smrtelného hříchu katolíky, kteří se zájmem sledují poselství MBM, "podílením se na roztržení církve", co je falešná a velice škodlivá řeč. Někteří kritici se usilují přesvědčit Církev až přehnaným způsobem o to, aby zastávala stanovisko odmítnutí, až téměř tak, jakoby stáli nad Církví. Dosud ohledně sdělení (ohledně ani nepřijetí ani ne odmítnutí) vyjádření jednotlivců, jako MBM, jsou shlížena opatrně jako doporučené, přičemž zbožnost je povolena. Ohledně role rozhodnutí o věrohodnosti v případě MBM v Církvi není ještě vynesen rozsudek. Kritici by skutečně potřebovali více zodpovědnosti (dobré vůle), když vyjadřují své názory.
Pravda je ta, že rozjímání nad poselstvími zprostředkovanými MBM a jejich rozšiřování polevilo. To je jednoduchý jev, v opozici proti všem protikladným názorům… To říkám jako teolog s dobrou pověstí. A je ku prospěchu katolíků jak vyposlechnutí, tak i šíření těchto zpráv.
Když k nám Bůh promluví prostřednictvím soukromého vyjádření, a v souladu s učením Církve si nepřejeme to vyposlechnout, i přesto je to užitečné pro nás, pokud tak uděláme. Bohu se líbí to, když ho posloucháme, když Mu odpovídáme, když Mu pomáháme v tom, v čem jsme schopni, když Mu pomůžeme zachraňovat duše a šíříme Jeho poselství. Toto se Bohu líbí. Toto nás činí (a zkrze nás i další) o hodně lepšími. A to i tehdy, kdy se nakonec určité nebeské poselství na základě příslušného církevního úřadu bude považovat za falešné (a bude veřejně ohlášeno), i v tom případě...

Žijme slovy Papeže Urbana VIII:
"V tom případě, když je soukromé vyjádření problematické, je lepší uvěřit, než neuvěřit, protože když jsi to přijal s vírou a ukáže se, že to bylo pravdivé, budeš šťastný, žes uvěřil, přičemž i Svatá Matka prosila o to taky. Když jsi v to věřil a vysvitne, že to byla lež, dostane se Ti stejně všechna požehnání stejně tak, jako kdyby to byla pravda, protože Ty jsi věřil, že je to pravda".

Čtěte poselství a realizujte to v praxi, prosby v nich obsažené, pak budete skutečně šťastni, Bůh zas bude spokojený.

Ty, má dcero, budeš jediná, která v tomto čase bude mluvit pravdivé Boží Slovo, aby je slyšel celý svět. Jsou také jiní Boží proroci, ale jejich mise jsou rozdílné. Bude od tebe vyžadováno říkat Pravdu, ale Pravda bude šokovat, stejně jako zachraňovat duše.

Vy, kteří tvrdíte, že Mě znáte, nemyslíte si, že by Můj Otec neposlal posledního proroka, aby vás připravil skrze moc Ducha Svatého, před mým Druhým příchodem? Neznáte Ho? Nevíte, jak velká je jeho láska? Neznáte rozsah jeho soucitu? Jestli ano, pak budete naslouchat těmto poselstvím z nebes. Tato poselství budou poslední, která vám budou dána před Velkým dnem, kdy přijdu soudit. Ti, kdo žijí své životy podle Božího Slova a nevědí o těchto poselstvích, se nemají čeho bát. Ti, kdo přijímají tato poselství a varování, nepřijímají nějakou jinou doktrínu než tu, danou světu Mnou, Ježíšem Kristem, se nemají čeho bát, neboť jejich bude království v mém Novém ráji.

Těm, kdo odmítnou moji ruku milosrdenství, kdo zbloudí daleko ode Mne a kdo zničí své duše uctíváním satana a všech jeho prázdných slibů místo svého Boha a Stvořitele, bude odepřen věčný život, ledaže by prosili o mé milosrdenství. Je ještě před vámi čas, abyste si nově uspořádali své životy. Je to velmi jednoduché. Přijďte ke Mně a Já vás ochráním. Tato proroctví se vztahují k budoucnosti a uskuteční se. Odmítněte je jako nesmysl a budete hořce litovat dne, kdy jste se odvrátili od Pravdy, která vám byla slíbena jako drahým Božím dětem.

Váš Ježíš

_____________________________________

Jen pro oživení pár výňatků z poselství:
Zůstaňte pokojné, děti, a vložte vaši důvěru zcela v mého Syna. Odevzdejte se do jeho milosrdenství a povede vás, a pokoj bude s vámi. Jděte, mé drahé děti, bezpečně s vědomím, že můj Syn vás miluje. Odpustí všem duším všechny hříchy s výjimkou věčného hříchu – rouhání se Duchu Svatému. Pravda, daná vám v mé svaté knize, Bibli, je vám k vidění. Neberte ji a nevytvářejte svoji vlastní verzi, neboť není mým přáním, abyste Pravdu pokřivili.

Slíbil jsem světu Knihu Pravdy a nikdy nevezmu své svaté slovo zpět. Dávám ji teď vám, abyste mohli shromáždit mé děti ze čtyř koutů země. Moji nepřátelé se pokusí šíření obsahů Knihy Pravdy zastavit. Nedejte se jimi rozptylovat, neboť když se tak stane, duše budou pro Mě ztraceny. Buďte vděční, že Já, váš milovaný Otec, vám dávám tento velký dar, protože budete potřebovat mé vedení, zejména teď, kdy Antikrist bude nyní představen, aby ho viděl celý svět. Knihou Pravdy vám bude ukázán způsob, jak ochránit vaše duše před znečištěním, kterým naplánoval zasáhnout svět. Je vám dána veškerá ochrana ku pomoci zachránit nejen vaše duše, ale i miliardy dalších duší. Armádě zbytku bude dána největší moc k porážce šelmy. Bude dost silná, aby to vykonala, tak nebuďte nikdy sklíčeni, když se mí nepřátelé vám pokoušejí zabránit, abyste se rozmnožili mezi všemi národy.

Späť na diskusiu