Posolstvo 170

18.08.2011 20:45

Posolstvo 170

18.08.2011 - 20:45 hod

— Veľké súženie bude zmiernené cez modlitbu —

 

Moja dcéra, tí Moji nasledovníci, ktorí sú sčítaní vo Svätom Písme, majú sklon k tomu, že sa nechávajú unášať svojou vlastnou ľudskou interpretáciou, čo má za následok, že sa príliš ľahko zabúda na učenie, ktoré som kázal – aby ste sa navzájom milovali. Milujte jeden druhého. Majte v úcte svojho otca a svoju matku. Uctievajte Svojho Stvoriteľa, Boha Otca a žite podľa toho, čo som vám povedal – v láske a v bázni k Môjmu Otcovi.

 

Tak mnoho sčítaných mužov, ktorí sa zaoberajú skúmaním Môjho učenia, zabúda na jednu vec a síce, že prídem znova, aby som súdil. Ani raz nevzali do úvahy, že ten čas by mohol nastať ešte počas ich vlastného života a nie až v ďalekej budúcnosti. Prečo potom hľadajú vo Svätom Písme po ďalších odkazoch a prečo v tomto hľadaní pokračujú, keď je pravda taká jednoduchá? Prečo sa nerozpamätajú na to, že láska je tým všetkým, čo požadujem? Láska ku Mne, vášmu Spasiteľovi? Láska k Bohu Otcovi a láska jedného voči druhému?

 

Týmto intelektuálnym expertom, ktorí verejne prehlasujú, že dokážu vykladať Moje učenie – pričom zachádzajú až tak ďaleko, že sa pokúšajú predpovedať dátum Môjho opätovného návratu – odkazujem toto: Ak sa pokúšate – v domnienke, že by ste toho boli schopní – vyčítať (zo Svätého Písma – pozn. prekladateľa) rok Môjho návratu, potom ste v omyle. Nikomu nebude tento dátum oznámený, dokonca ani anjelom v Nebi, ani Mojej Milovanej Matke. No môžem oznámiť jedno. Toto súženie už započalo pred istým časom. Veľké súženie sa započne ku koncu roka 2012. Táto hrozná doba bude zmiernená cez modlitby Mojich milovaných prívržencov. Oslabia ju tiež obrátenia, ktoré sa uskutočnia potom, ako sa udeje Varovanie. Táto udalosť je dobrou správou, deti Moje. Ona má pomôcť vykoreniť otrockú závislosť človeka na Zle.

 

Náboženskí experti prejavujú aroganciu, ktorú považujem za odpudzujúcu

 

Žiaľ mnohí budú ignorovať Moju prosbu, aby sa pripravili, pretože sú v zajatí intelektuálne vedenej náboženskej diskusie, zakladajúcej sa na ľudskom myslení. Snažia sa jeden druhého pretromfnúť, aby si dokazovali, že on či ona sú viac znalí veci ako tí ostatní. Títo “experti“ prejavujú aroganciu, ktorú považujem za odpudzujúcu. Nie sú o nič lepší ako boli farizeji. Ich nevedomosť im bráni vidieť pravdu, hoci sa táto nachádza priamo pred ich očami.

 

Moje slová sú ignorované Mojimi Svätými služobníkmi

 

Moje slová narazili na hluché uši. Moji Bohu zasvätení služobníci si nevšímajú Mojich slov, hoci sa snažím s nimi v tomto historickom čase komunikovať. Avšak po Varovaní nebude pre nich už viac ospravedlnenia, ak aj naďalej zostanú nečinne sedieť, nepočúvajúc Moje pokyny. Lebo potom budú vystierať svoje ruky a úpenlivo prosiť, aby Som ich viedol cez obdobie Veľkého súženia. Pretože, keď sa tieto posolstvá stanú zjavnými pre tých, ktorí teraz spochybňujú Moje slová, ktoré cez túto vizionárku dostávate, potom budem na vás apelovať, aby ste uchopili Môj svätý kalich, pili z neho a išli do boja za záchranu duší.

 

Nalieham na vás všetkých, vrátane vás samozvaných odborníkov na Písmo, aby ste sa v pokore posadili a dali si túto otázku – prečo by som jednoduchých veriacich nabádal k tomu, aby sa zaoberali faktami, ktoré sa týkajú Môjho návratu na Zem? Všetko, čo má teraz význam, je skutočnosť, že prídem. Buďte pripravení v ktorýkoľvek čas. Nikdy nesúďte v Mojom mene iných. Všemožne sa snažte o dar pokory, pretože pokora bude vašou vstupenkou do Neba.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť