Posolstvo 205

25.09.2011 11:45

Posolstvo 205

25.09.2011 - 11:45 hod

— Teraz Som vyslal Mojich prorokov do sveta —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra – ako presvedčiť mladých ľudí a tých, ktorí sú v zajatí zaneprázdneného a zmyslu pozbaveného životného štýlu – to je výzva, ktorú ti predkladám.

 

Tvojou úlohou je, aby si využila všetky spôsoby, ktoré ponúkajú moderné komunikačné prostriedky, na presvedčenie mladej modernej spoločnosti o pravde Mojej existencie. Sľubujem, že všetky tie mladé deti, ku ktorým sa cez tieto prostriedky dostane pravda, pocítia Moju prítomnosť, keď budú čítať Moje posolstvá. Teraz ich rozširuj a obracaj (duše – pozn. prekl.) vo všetkých kútoch sveta. Je to úloha, pre ktorú si bola vyvolená. Keď sa Moje slovo bude šíriť ako vírus, dokáže zasiahnuť mnoho ľudí. Použi internet a masovokomunikačné prostriedky. Moji nasledovníci, ktorí sa taktiež podieľajú (na šírení týchto posolstiev – pozn. prekl.), budú časom všade rozširovať pravdu (* viď nižšie).

 

Táto misia len práve započala. Základy boli položené. Teraz, v súlade s dokonalým načasovaním, ktoré pochádza od Môjho Otca, svet upriami pozornosť na tieto Božie posolstvá.

 

Sľúbil Som, že sa vrátim. Vyslal Som teraz do sveta Mojich prorokov – vrátane teba, dcéra Moja – aby Som pripravil cestu. Mnohí už odpovedajú na Moje volanie v každej krajine sveta, i keď sú ich hlasy slabé. Ale postupom času aj ich hlasy budú počuté, aby mohli verejne hlásať Moju slávu a oznamovať Môj návrat.

 

Skôr, ako sa tento návrat uskutoční v Sláve, uplynie ešte nejaký čas. Dovtedy priprav Moje deti. Varovanie obráti milióny, avšak bude to len začiatok. Obdobie po ňom (Varovaní – pozn. prekl.) bude – a musí byť – venované starostlivosti o duše, aby sa zaistilo, že sú náležite pripravené a spôsobilé vojsť do Nového Raja Môjho Otca na Zemi.

 

Budete musieť toho veľa zniesť, deti, ale – ach – je toho toľko, na čo sa máte tešiť, keď vám bude dané, aby ste vošli do tohto nádherného obdobia mieru, radosti a šťastia na zemi. Vytrvajte – to sa teraz od vás požaduje. Odvaha a sila bude dodaná tým, ktorí budú vzývať Ducha Svätého. Potom vy, Moja armáda, pozdvihnete duše tých, ktorí na ceste ku Mne zblúdili. Nedopusťte, aby sa ani jedna z týchto duší zatúlala a stratila v divočine. Modlite sa za ne. Preukážte im lásku a porozumenie. Nikdy im nehovorte, že sú odsúdené k záhube ani ich neobviňujte z hriechu, pretože toto je veľký priestupok v Mojich očiach. Namiesto toho pevne zotrvajte vo vašom postoji, no buďte láskaví. Jednoducho im povedzte len pravdu. Potom to bude záležať už len na nich.

 

Deti, nemôžete získať všetky duše. Môžete urobiť len to, čo je vo vašich silách.

 

Váš milujúci Ježiš

 

*(Pane Ježišu Kriste, z lásky k Tebe a k našim bratom a sestrám šírime Tvoje najsvätejšie Slovo cez tieto internetové stránky do sveta. Tebe Pane chvála a sláva na veky vekov! - pozn. prekl.).

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť