Posolstvo 206

26.09.2011 23:45

Posolstvo 206

26.09.2011 - 23:45 hod

— Nahliadnutie do (agónie) Môjho ukrižovania —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, dnes večer Som ti dal – po prvýkrát – nahliadnuť do (agónie – pozn. prekl.) Môjho ukrižovania, čo ťa prekvapilo. Avšak to, čo Som ti odhalil, je nesmierne dôležité.

 

Mnoho vlažných veriacich si myslí, že keď Som bol ukrižovaný, tak Som – nakoľko Som Synom Môjho Otca – akosi netrpel fyzickou bolesťou až natoľko, ako by trpel každý iný človek. Sú tiež toho názoru, že kvôli Môjmu Božskému pôvodu Som nemal a ani nemohol mať strach, pretože Som mal silu, ktorú Som dostal od Môjho Otca.

 

Pravda je celkom iná. Cítil Som sa veľmi osamelý a vydesený. Moje chvíle, ktoré Som strávil v Záhrade (Getsemanskej – pozn. prekl.) boli plné hrôzy vzhľadom na Moju ľudskú prirodzenosť. Nezabúdajte, že Som prišiel v tele. Mal Som rovnaké pocity bolesti a smútku – práve tak isto, ako každý iný človek. Mnoho ľudí toto nechápe.

 

Cítil Som sa byť opustený Mojím Večným Otcom a do istej miery Som pre nich predstavoval istotu a neurobili nič, aby Ma v tých strašných hodinách utešili.

 

Keď Som stál zoči-voči Mojim katom, chvel Som sa od strachu a sotva Som bol schopný odpovedať na ich obvinenia. Cítil Som sa ako každá iná ľudská bytosť, ktorá stojí zoči-voči krutej poprave. Moja dôstojnosť zostala nedotknutá, pretože Som vedel, akú obetu musím pre ľudstvo priniesť. Viem, že je to paradox, ale počas tohto utrpenia Som vo Svojom srdci cítil tiež lásku a radosť. Pretože Som vedel, že Moja smrť vás, deti Moje, zachráni pre večnosť. No aj napriek tomu teraz chcem, aby ste sa spýtali sami seba, koľkí z vás môžu byť zachránení Mojou smrťou na kríži? Kto z vás chce byť zachránený a koľkí z vás naozaj pochopili jej význam?

 

Pretože len vďaka Mojej smrti môžu teraz (ľudské duše – pozn. prekl.) vojsť do neba. Ale vedia aj to, že sa tak stane len na základe ich vlastného rozhodnutia a cez ich slobodnú vôľu, ktorá im bola daná? Viera v Boha Otca musí byť vašou prioritou. Príďte najprv ku Mne a Ja vás privediem k Nemu (k Bohu Otcovi – pozn. prekl.). Zostaňte verní Môjmu učeniu, ktoré vám bolo dané skrze Svätú Bibliu. Milujte svojho blížneho. Zachovajte si jednoduchosť vo svojej viere. Majte vyrovnané názory na vašu vieru. Milujte Ma. Modlite sa ku Mne. Zvelebujte Ma. Dovoľte Mi milovať vás Mojim nežným srdcom tak, aby Moja Božia Prítomnosť mohla zaplaviť vaše vzácne malé duše. Ja Som váš. Vy Ste Moje deti. Je to tak jednoduché.

 

Čím viac sa modlíte, tým bližšie sa dostanete ku Mne. O to tesnejšie sa privinie vaše srdce k Môjmu.

 

Váš Ježiš – Spasiteľ ľudstva

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť