Posolstvo 250

14.11.2011 20:15

Posolstvo 250

14.11.2011 - 20:15 hod

— Moje slovo nie je odmietané zo strachu ale pre hriech pýchy —

 

Moja drahá milovaná dcéra, prečo ľudia komplikujú Moje učenie? Toľké Moje deti nechápu a podceňujú Moje veľké milosrdenstvo. Napriek tomu, že Som Mojim deťom toľkokrát prisľúbil odpustenie ich hriechov, neustále sa obávajú, že im nemôžem odpustiť všetky hriechy bez ohľadu na to, aké ťažké sú.

 

Zlo vo svete je spôsobené nenávisťou Satana, ktorú prechováva voči ľudstvu. Tí úbohí oklamaní hriešnici, ktorí otrocky nasledujú cestu podvodu, sú Moje milované deti. Milujem každé jedno z nich a aj naďalej ich budem milovať napriek temnote ich duší. Moja láska je trvalá a nikdy nepominie, keď sa dostane ku všetkým dušiam. Som pripravený úplne odpustiť a objať všetkých. Som pripravený urobiť všetko preto, aby Som priviedol všetkých hriešnikov späť do Môjho lona bez ohľadu na to, ako (veľmi) Ma urážajú.

 

Satan bude zastavený v krádeži týchto duší. Ale bude to len vtedy, ak hriešnici snímu pancier pýchy, aby sa mohli ku Mne obrátiť a znova sa stať súčasťou Mojej drahocennej rodiny. Nechápte Ma špatne. Ja len môžem priviesť duše bližšie ku Mne. Nemôžem ich nútiť, aby Ma milovali. Nemôžem ich nútiť, aby chceli vôjsť do Môjho rajského kráľovstva. Najprv budú musieť prijať – a to na základe svojej vlastnej slobodnej vôle – Moju ruku zmierenia.

 

Ja Som, dcéra Moja – ako Som ti už tak mnohokrát povedal – v prvom rade Bohom milosrdenstva. Moja spravodlivosť sa dostaví avšak až vtedy, keď budú vyčerpané všetky možné opatrenia na záchranu každej jednej duše na zemi.

 

Dcéra Moja, táto práca nebola nikdy pre teba ľahká. Nakoľko Som ti túto svätú úlohu dal v takomto rozsahu, bude si vyžadovať z tvojej strany enormné úsilie. Bola si spôsobilá stať sa silnou. Bola si pripravovaná pre túto prácu, odkedy si vyšla z matkinho lona. Všetky tvoje odpovede na Moje najsvätejšie pokyny boli v súlade s Mojim Božským plánom pre ľudstvo. Je to preto, lebo si v jednote so Mnou – (zabudla si na to?) – takže budeš trpieť rovnakým odmietaním, ktoré Som Ja musel znášať počas Môjho pôsobenia na zemi. Je to to isté odmietanie zo strany tých, ktorí sa vystatujú svojimi intelektuálnymi znalosťami Môjho učenia, aby tieto Moje posolstvá zavrhovali, čoho si sa v dnešnom svete stala svedkom. Tieto duše, ktoré sú plné pýchy na svoje verejne hlásané znalosti Svätého písma, sú neschopné toto pochopiť.

 

Moje učenie je veľmi jednoduché. Pridajte do všetkého (Môjho učenia) ľúbeznú reč a prózu, akú chcete, no pravda zostane tá, akou vždy bola. Milujte sa navzájom, ako Ja milujem vás. Len vtedy, keď si budete preukazovať jeden k druhému úctu a vzájomne sa milovať, môžete skutočne hlásať Moje slovo.

 

Je tak veľa zmätku, dcéra Moja. Tak veľa hrôzy a strachu sa vnieslo do Mojich detí ohľadne ich budúcnosti. Keby sa len duše upokojili a modlili o milosrdenstvo, potom by ich modlitby boli vypočuté. Katastrofy môžu byť a budú zmiernené. Udržujte živú nádej vo svojich dušiach, deti. Nikdy nepodľahnite tomu, aby ste posudzovali iných a už vonkoncom to nikdy neurobte v Mojom mene.

 

Kto sa opováži v mene kresťanstva posmešne odsudzovať druhého, bude musieť čeliť Mne. Ten, kto sa prehrešuje proti Mojim prorokom, bude sa tak isto musieť zodpovedať Mne. Moje slovo nie je odmietané z lásky. Moje slovo nie je odmietané zo strachu. Nie — ono je odmietané pre hriech pýchy.

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť