Posolstvo 296

28.12.2011 15:15

Posolstvo 296

28.12.2011 - 15:15 hod

Boh Otec - prijmite túto poslednú príležitosť, inak budete čeliť strašnému trestu

 

Moja dcéra, máš teraz povinnosť, aby si všade informovala Moje deti o naliehavosti hľadania spásy.

 

Vďaka Môjmu veľkému milosrdenstvu posielam teraz Môjho Syna, aby Som ľudstvu ponúkol poslednú príležitosť na obrátenie sa nazad ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi.

 

Môžem vám zjaviť, že veľké Milosrdenstvo, ktoré bude preukázané všetkým Mojim deťom, sa udeje len jediný raz.

 

Moje deti musia prijať túto poslednú príležitosť ku spáse, inak budú musieť akceptovať, že na svet dopadne strašný trest.

 

Každá jednotlivá duša na zemi už zakrátko uvidí znamenia osvietenia svedomia.

 

Každá z týchto duší bude prinútená, aby v hanbe padla na kolená, keď uvidí – pravdepodobne po prvýkrát – jak bolestne sa jej hriechy javia v Mojich očiach.

 

Tí s dobrotivým a pokorným srdcom prijmú toto veľké milosrdenstvo s vďakou a úľavou.

 

Pre iných to bude predstavovať veľmi ťažkú skúšku a mnohí odmietnu Moju ruku lásky a priateľstva.

 

Naliehavo sa modli za tieto duše, Moja dcéra, pretože bez modlitieb im nemôže byť poskytnutá druhá príležitosť.

 

Svet nakoniec prijme moc svojho Nebeského Otca, keď zázrak na oblohe uvidí každý, nech by bol kdekoľvek.

 

Zrod Nového sveta je už takmer nad vami. Chopte sa teraz Môjho milosrdenstva, dokedy (ešte) môžete. Neodkladajte to až na poslednú minútu.

 

Spojte sa ako jeden, zjednotení so Mnou, aby ste objali Novú éru mieru, ktorá očakáva všetky tie požehnané duše, ktoré Ma milujú.

 

Moje milosrdenstvo je natoľko veľké, že modlitba, ktorú Môj Syn prostredníctvom teba, Moja dcéra, poskytol svetu na vyprosenie imunity za tieto duše (pozri v posolstve 280 Modlitebnú kampaň pred Varovaním č. 13), bude mať takú moc, že duše, ktoré sú ešte v temnote, môžu byť a aj budú zachránené.

 

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku.

 

Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky.

 

Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj Moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

 

Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

 

Nezabudnite deti, akú moc má modlitba a ako môže zmierniť trest.

 

Modlite, modlite, modlite sa, aby svet mohol byť a bol zachránený a aby mohol byť odvrátený Veľký trest.

 

Váš Nebeský Otec

Boh Najvyšší

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť