Posolstvo 306

07.01.2012 15:40

Posolstvo 306

07.01.2012 - 15:40 hod

— Pľujete Mi do tváre, keď odsudzujete a preklínate iných v Mojom mene —

 

Moja drahá milovaná dcéra, zatiaľ čo sa Moji nasledovníci medzi sebou aj naďalej sporia ohľadne pravosti týchto Mojich svätých posolstiev svetu, stále viac a viac duší sa odo Mňa odlučuje.

 

Tí z vás, ktorí tvrdíte, že Ma poznáte – buďte si istí, že vašu lásku ku Mne musíte dokázať.

 

Nestačí len hovoriť, že Ma milujete. V prvom rade musíte milovať svojho blížneho.

 

Ako milujete vašich blížnych? Tým, že sa k nim láskyplne a úctivo správate, nezávisle od toho, ako vás urážajú.

 

Beda tým z vás, ktorí v Mojom mene ohovárate iných, lebo budete pre Mňa stratení. Pľujete Mi do tváre, keď bez pokory vo svojich srdciach odsudzujete a preklínate iných v Mojom mene.

 

Nezabúdajte, že Ma nereprezentujete, keď iných ohovárate a prejavujete k nim verejne nenávisť.

 

A predsa mnohí z tých, ktorí sa vydávajú za Mojich svätých apoštolov, sa chytia do tejto pasce, ktorú na nich nastražil Satan, aby ich priviedol k pádu.

 

Hovorím vám – odíďte preč a modlite sa za odpustenie. Bude omnoho lepšie, keď strávite viac času v modlitbe za spásu vašich bratov a sestier.

 

Ó, ako by Som si želal, aby tí nasledovníci, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom mene, sa chovali tak, ako Som ich to učil. Ako len zraňujú tie úbohé duše, ktoré sa zo všetkých síl snažia, aby si v Mojich očiach zachovali pokoru.

 

Pri týchto Svätých posolstvách, posledných svojho druhu v týchto časoch konca, ktoré pochádzajú z Mojich Božích úst, je veľmi potrebné vedieť rozlišovať.

 

Nikdy si neutvárajte svoju vlastnú mienku len na základe toho, že nesprávne chápete Moje učenie a to, kto v skutočnosti Som.

 

Ja Som v prvom rade milosrdný Boh prv, než prídem ako Sudca.

 

Všetkých vás milujem, avšak trpím dnes rovnakou bolesťou, akú Som prežíval svojho času v Getsemanskej záhrade. Nikdy neustanem, pokým vás nezachránim od Zlého.

 

Každý, kto tvrdí, že Ja netrpím, Ma nepozná.

 

Každý, kto si myslí, že je oprávnený súdiť iných v Mojom mene, Ma v skutočnosti nemiluje. Namiesto toho miluje sám seba a je plný pýchy.

 

Každý, kto v Mojom mene výhražne ukazuje prstom na iných, aby ich zastrašovaním nútil prijať vieru vo Mňa, takisto nepochopil Moje učenie, založené na láske, pokore a trpezlivosti.

 

Mnohí dobre zmýšľajúci kresťania sú presvedčení, že je ich poslaním, aby analyzovali a nanovo hodnotili Moje učenie. Avšak mnohé z ich analýz sú založené na ľudskom a logickom myslení, ktoré len málo zaváži v Mojom kráľovstve.

 

Keď vás naliehavo prosím, aby ste sa v Mojich očiach stali malými, tak mám tým na mysli, že budete ako dieťa, ktoré nekladie (neustále) otázky. Myslím tým dieťa, ktoré plne dôveruje svojmu otcovi bez toho, že by malo strach vo svojom srdci.

 

Až kým sa nestanete malými v Mojich očiach, nie ste spôsobilí, aby ste hovorili v Mojom mene.

 

Len vtedy Mi môžete pomáhať zachraňovať duše, keď dospejete k pokore, ktorú vyhľadávam.

 

 

Váš Učiteľ

Vykupiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť