Posolstvo 312

12.01.2012 15:30

Posolstvo 312

12.01.2012 - 15:30 hod

Modlite sa za duše v smrteľ. hriechu, ktoré nemusia dostať príležitosť, aby hľadali vykúpenie

 

Moja predrahá premilená dcéra, je potrebné, aby sa teraz každý z vás celým srdcom modlil za duše, ktoré nemusia prežiť šok, až budú svedkami Varovania a Môjho Veľkého Milosrdenstva.

 

Niektoré z týchto úbohých duší v smrteľnom hriechu nemusia dostať príležitosť (*viď poznámka), aby hľadali vykúpenie z hriechov, preto prosím zaistite, aby vaše modlitby boli obetované za takéto duše.

 

Je naliehavo potrebné, aby ste sa modlili za tieto duše, ktoré sú v temnote. Vo svojej skazenosti sú natoľko odhodlané zničiť ľudstvo cez menovú a inú kontrolu, že Varovanie bude pre nich znamenať hrozný šok.

 

Ja im potrebujem poskytnúť príležitosť, aby sa mohli kajať, avšak mnohí Mi budú odporovať. Prosím modlite sa za tieto mučené duše.

 

Nakoniec by Som rád požiadal všetkých Mojich nasledovníkov, aby sa pri každej príležitosti modlili Ruženec Božieho Milosrdenstva, nakoľko čas Môjho Veľkého Varovania sa teraz (nezadržateľne) približuje.

 

Všetkým tým veriacim, ktorí odmietajú akceptovať, že Som to Ja, Ježiš Kristus, ich Spasiteľ, ktorý k nim cez tieto posolstvá hovorí, nech ma teraz (dobre) počúvajú:

 

Nech nie ste ako tie úbohé duše, ktoré žili v čase Noema, keď sa mu vysmievali.

 

Otvorte svoje mysle a venujte veľkodušne váš čas modlitbám. To je všetko, čo od vás v tomto čase požadujem. Vy, Moje deti, budete plakať slzami výčitiek, keď spoznáte, ako ste sa mýlili. A áno, Ja vám (veľkodušne) odpustím, aj keď ste ma hlboko ranili.

 

Vaše urážky Ma hlboko zraňujú.

 

Vaše posmešky sú ako nôž, ktorý rozrezáva Moje vnútro, a pritom si myslíte, že Ma poznáte, ale nie je tomu tak.

 

Vaše mysle sú uzatvorené a preto nepočujete Môj skutočný hlas, ktorý je ako hlas volajúceho na púšti.

 

Vaša nadradenosť Ma uráža.

 

Musíte prijať skutočnosť, že sa teraz pripravuje cesta pre Môj Druhý príchod.

 

Pravdepodobne Ma teraz (vôbec) nepočúvate, keď na vás s veľkou naliehavosťou apelujem, aby ste sa modlili za duše, ktoré by inak boli pre Mňa stratené. Ale nakoniec budete počúvať, keď vám po tejto veľkolepej udalosti (Varovaní) toto všetko bude dokázané.

 

Pretože potom budem od vás očakávať, že Ma budete nasledovať a budete tvoriť zvyšok Mojej cirkvi (to, čo po odpadnutí v čase vlády Antikrista a jeho Falošného proroka ešte zostane ako zvyšok z pravej Kristovej cirkvi – pozn. prekl.). Potom sa všetci zjednotíme, aby sme zodvihli ostatné ponechané zvyšky (Mojej cirkvi), ako budeme postupovať smerom do Môjho Nového Raja.

 

 

Váš milovaný Ježiš Kristus

Spasiteľ a Vykupiteľ ľudstva

 

 

 

* Poznámka:

Ak duše v smrteľnom hriechu, ktoré počas Varovania následkom šoku a zdesenia zomrú skôr, akoby sa mohli kajať a prosiť Ježiša o odpustenie za svoje hriechy, alebo ak tieto zatemnené duše vo svojej spurnosti, pýche a zatvrdilosti počas Varovania jednoducho odmietnu Ježišovo Milosrdenstvo, potom skutočne nemusia dostať – a žiaľ ani nedostanú – príležitosť, aby hľadali vykúpenie skrze pokánie za svoje hriechy. Sú to duše, ktoré budú počas Varovania najviac ohrozené nebezpečenstvom, že budú naveky zatratené. Preto nás Pán Ježiš prosí a naliehavo vyzýva, aby sme sa modlili predovšetkým za tieto úbohé stratené duše, lebo cez naše modlitby im Boh Otec ešte v poslednom okamihu – a to len vďaka našim modlitbám – dá čosi, čo bude ako "záchranné lano", aby mohli byť aj títo úbožiaci zachránení. Ale aby sa tak stalo, potrebuje Boh Otec a Boh Syn, Ježíš Kristus, naliehavo a bezodkladne veľa našich modlitieb za tieto zatvrdilé, úbohé duše hriešnikov! Prosíme vás, modlite sa všetci, neotáľajte, neľutujte čas ani námahu – náš Pán vás naliehavo volá!

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť