Posolstvo 316

16.01.2012 13:20

Posolstvo 316

16.01.2012 - 13:20 hod

— Posledný posol, aby oznámil Druhý príchod —

 

Moja dcéra, keď posielam do sveta prorokov, tak to budú obvykle takí ľudia, od ktorých by si to očakávala najmenej.

 

Nikdy ich nenájdeš na najvyšších pozíciách Mojej cirkvi. Ani to nebudú navonok obzvlášť sväto pôsobiace duše. V mnohých prípadoch nebudú (vôbec) hodní takéhoto mimoriadneho daru.

 

A predsa si vyberám nedokonalé a nezvyčajné duše s jednoduchým životopisom, aby Som z nich mohol vyformovať také stvorenia, aké si prajem mať Ja.

 

Ani Moji proroci posledných časov nie sú toho výnimkou. Nebudú ľahko akceptovateľní, pretože aj vtedy na počiatku, keď Som po prvýkrát vyslal Mojich prorokov, aby pripravili ľudstvo na príchod Môjho milovaného Syna Ježiša Krista – Mesiáša, bolo pre nich ťažké, aby bol počutý ich hlas.

 

Ani hlasom Mojich pravých poslov posledných časov nebude na začiatku ich misie načúvané. Napriek tomu budú časom rozpoznaní ako praví, pretože bude to Môj hlas, ktorý bude ľahko rozpoznateľný.

 

Ty, dcéra Moja, si posledným poslom, ktorý bol vyslaný, aby ohlasoval návrat Môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, kvôli Jeho toľko očakávanému Druhému Príchodu.

 

Vyvoláva to v tebe úzkosť a občas je to pre teba veľmi ťažké, aby si sa s tým zmierila. Napriek tomu je to pravda.

 

Táto práca, v ktorej ti budú dávané Božské posolstvá, aby si pripravila zvyšok Mojej Cirkvi na zemi na Môj Druhý príchod, bude náročná.

 

Pre mnohé vyvolené duše, ktoré Som až doposiaľ vybral a s ktorými budem pre blaho celého ľudstva aj naďalej komunikovať, sa ich údel stane ľahším.

 

Avšak tvoj údel bude extrémne ťažký a preto budeš prenasledovaná.

 

Ja ťa požehnávam každou milosťou z Môjho Nebeského kráľovstva.

 

Budeš napredovať vpred ako Môj vyvolený nástroj, aby si svetu oznamovala Moje Najsvätejšie slovo.

 

Táto práca bude vždy pod ochranou.

 

Áno, takmer denne bude na teba útočené, ale pamätaj si jedno – ak by táto práca nebola tak dôležitá, myslíš si, že by mohla uniknúť pozornosti Satana a jeho padlých anjelov?

 

Oni, dcéra Moja, zamorili Zem a v mnohých prípadoch sa vkradli do sŕdc a duší mnohých Mojich nič netušiacich detí.

 

Svätá cesta tvojej práce, ktorú vykonávaš ty, ktorá si posledným poslom, ktorý bol zoslaný na Zem, aby pomohol ľudstvu vymaniť sa z konečného Satanovho zovretia, bola predpovedaná v Svätom písme.

 

Svet bol v očakávaní týchto pokynov, daných na základe Môjho svätého príkazu.

 

Mnoho falošných prorokov sa pokúsi pomocou šírenia lží a pochybností zastaviť toto Moje sväté slovo.

 

Tieto posolstvá budú spochybňované a podrobené skúmaniu Mojou cirkvou, či v nich nie sú chyby. Napriek tomu ohlasujú iba pravdu.

 

Mnohé z právd, ktoré boli po stáročia ignorované Mojimi cirkvami, budú opäť zjavené.

 

Ďalšie skutočnosti, týkajúce sa pravdy vášho večného života, deti, vám budú odhalené.

 

Táto práca vyvolá pohoršenie, dcéra Moja. Budeš opľúvaná, zosmiešňovaná, pohŕdaná a budú sa ti klásť všemožné prekážky.

 

Tí z vás, ktorí sa len ťažko dokážete zmieriť s pravdou, ktorá je dávaná tebe, prorokovi posledných časov – teraz počúvajte Moju prosbu.

 

Musíte Ma prosiť o dar Ducha Svätého ešte predtým, ako budú vaše uši otvorené, aby počuli Môj hlas ohľadne pravdy Môjho svätého slova a ohľadne pokynov, ktoré vám všetkým poskytnem, aby ste mohli mať večný život.

 

Moje slová budú utvárané jednoduchým spôsobom, aby každý muž, žena a dieťa mohol nasledovať Moje sväté slovo. No vedzte nasledovné – i keď cez Moje slová bude prežarovať veľa lásky a svetla, bude tam aj závan Božskej autority, ktorú nebude možné ignorovať.

 

Takto budete vedieť, že Som to Ja, váš Boh, váš Večný Otec, kto hovorí. Moja láska prenikne do vašich duší a pozdvihne vaše so Mnou prepojené srdcia.

 

Všetky prípravy sú vykonané. Po veľkom milosrdenstve Môjho milovaného Syna bude vymedzený čas, aby sa svet pripravil na Jeho Druhý príchod.

 

Áno deti – teraz konám prípravy, aby Som zachránil Moje deti od temnoty. Uplatňujem si nárok na Moje stvorenie – Moje deti a vezmem vás do vášho právoplatného domova, do vášho dedičstva, do Nového raja.

 

Moje deti, buďte trpezlivé. Nezabúdajte, že vás milujem. Dôverujte Mi a Môjmu svätému slovu, ktoré Som vám dal prostredníctvom Môjho proroka na konci času – Márie Božieho Milosrdenstva.

 

 

Váš večný Otec

Najvyšší Boh

Stvoriteľ všetkých vecí

 

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť