Posolstvo 321

21.01.2012 13:15

Posolstvo 321

21.01.2012 - 13:15 hod

Falošného proroka budú považovať za žijúceho svätca a jeho kritikov za kacírov

 

Moja drahá milovaná dcéra, každému z Mojich poslov, ktorí boli určení, aby šírili Moje sväté slovo, bola daná iná úloha. Ani u jedného nie je tá istá, ako u druhého.

 

To je dôvod, prečo Moji poslovia nikdy nesmú uberať na vážnosti jednému posolstvu tým, že ho budú porovnávať s iným posolstvom.

 

Ty, dcéra Moja, si ako siedmi posol bola vybraná, aby si informovala Moje deti o pravde. Mnohé z Mojej pravdy ti už bolo dané, no (ešte) omnoho viac musí teraz prísť.

 

Až budú odhalené tajomstvá, ktoré sú v nich obsiahnuté, tak budeš kvôli nim zosmiešňovaná a vystavená výsmechu a budú sa na teba dívať ako na blázna.

 

Tieto tajomstvá majú pomôcť očistiť Môj ľud vrátane tých, ktorí prijali volanie, aby Ma nasledovali rovnako, ako duše, ktoré sú bez lásky a chladného srdca.

 

Bez tejto očisty by Zem nemohla byť očistená. Potrebuje byť očistená preto, aby bola pre Mňa učinená byť hodnou toho, aby Som po nej opäť kráčal.

 

Moje deti sa musia radovať. Strach nie je niečo, čo prichádza odo Mňa.

 

Strach pochádza od Zlého. No i tak by vám bolo odpustené a prepáčené, ak sa strachujete o tie duše, ktoré kráčajú v temnote. No nie preto, že oni nemôžu vidieť ale preto, že sa rozhodli, že nebudú vidieť.

 

Moja milovaná armáda nasledovníkov, máte voči Mne povinnosť, aby ste Mi pomohli pripraviť cestu pre Moje nadchádzajúce Božské panovanie na Zemi.

 

Potrebujem vašu pomoc. Potrebujem vaše modlitby. Vaše modlitby oslabia pôsobenie Antikrista ako aj Falošného proroka, ktorý zaujme miesto na Svätom stolci v Ríme.

 

Všetky Moje deti musia vedieť, že Som ten, ktorý všetko odpustí. Dokonca aj tí, ktorí sú prepojení na Satanské skupiny, o ktorých hovorím, môžu byť zachránení od ďalšieho zostupu nadol k bránam pekla.

 

Pomocou modlitby môže byť dopad hriechu zmiernený. Nemusíte tiahnuť do boja a bojovať so zdvihnutými päsťami. Všetko, čo musíte spraviť, je modliť sa.

 

Môj Nový raj je prekrásny, deti. Tak mnoho príprav bolo ukončených, ktoré budú predstavovať tie isté zázraky, aké boli ponúknuté aj Adamovi a Eve, ktoré oni svojim hriechom odmietli. Všetko je pripravené.

 

Vy, Moji nasledovníci, budete mať úžitok z prekrásneho Nového raja na Zemi, nad ktorým zavládne Moje panstvo.

 

Nakoľko vy z tejto generácie ste boli vyvolení, aby ste sa tešili z tohto raja, nesmiete sa zastaviť vo vašej práci, ktorá Mi pomáha, aby Som všetky Moje deti vzal so Sebou do Môjho nádherného kráľovstva.

 

Deti Moje, buďte si ale vedomé, že Falošný prorok vás nechá uveriť, že on pre vás takisto pripravuje podobné miesto v raji.

 

Jeho klamstvá budú fascinovať časť katolíckych veriacich. Bude sa vyznačovať okúzľujúcou a navonok láskavou charizmou a všetky Moje deti v katolíckej cirkvi budú tým zmätené.

 

Jedna z jeho povahových čŕt, na ktorú si dajte pozor, bude jeho pýcha a arogancia, ukrytá za jeho navonok predstieranou falošnou pokorou. Tak veľmi zmätie Moje deti, že si budú myslieť, že je mimoriadnou a čistou dušou.

 

Budú ho považovať za žijúceho svätca. Ani jedno slovo z jeho úst nebude spochybňované.

 

Takisto sa bude zdať, akoby mal nadprirodzené schopnosti a ľudia sa okamžite budú domnievať, že je schopný konať zázraky.

 

Ktokoľvek, kto sa proti nemu postaví, bude kritizovaný a považovaný za kacíra.

 

Všetky takéto duše, obvinené z kacírstva, budú odstránené a pozbavené práv.

 

Všetka pravda, majúca vzťah k Môjmu učeniu, bude prekrútená. Všetko bude považované za klamstvo. Prenasledovanie sa sprvoti bude vyvíjať pozvoľne a nenápadne.

 

Moji praví posvätení služobníci budú musieť slúžiť omše potajomky a v mnohých prípadoch v nekatolíckej cirkvi.

 

Budú musieť slúžiť omše v útočištiach a útulkoch. Deti, nesmiete strácať nádej, keď sa to stane. Bude to trvať len krátky čas.

 

Len sa modlite za tie duše, ktoré tým, že sa zaviažu Falošnému prorokovi, zabudnú na Najsvätejšiu Trojicu, ktorá je tým pravým základom, na ktorom je postavená katolícka cirkev.

 

Mnohé náboženstvá uctievajú len jednu entitu Svätej Trojice. Niektoré uctievajú Otca, iné Syna. Avšak všetky sú jednej podstaty.

 

Je len jeden pravý Boh, ktorým je Otec, Syn a Duch Svätý – tri rozdielne osoby, no všetky spolu tvoriac jednu Božskú podstatu. Všetkým náboženstvám bude už čoskoro daná pravda a mnohé príjmu toto sväté tajomstvo.

 

Nasledujte Ma na ceste spásy, pretože vy, Moji nasledovníci, máte pred sebou nádhernú budúcnosť, avšak musíte zostať silní.

 

Toto je tá vyvolená generácia pre Môj Nový raj na zemi.

 

Neodmietajte tento nádherný dar života v celej jeho okúzľujúcej veľkoleposti. Žiadnej duši nebude nič chýbať. Môj Nový raj na zemi bude érou mieru a šťastia bez hriechu.

 

To je Božská vôľa Môjho Otca a bola Jeho zasľúbením ľudstvu od samého počiatku.

 

Deti buďte šťastné a plné radosti, lebo sa máte na mnohé tešiť.

 

Skúšky, ktoré sú pred vami, vyblednú vo svojej bezvýznamnosti, keď uvidíte nádherné kráľovstvo, ktoré vás očakáva.

 

Milujem vás, deti. Ja viem, že Ma milujete. Preto vás prosím, aby ste preukázali lásku k tým, ktorí sú slepí k Môjmu Duchu Svätému.

 

Modlite sa za nich pri každej príležitosti, aby tak mohli opäť vidieť pravdu Môjho zasľúbenia, ktoré Som dal ľudstvu, keď Som zomrel, aby Som zabezpečil vašu večnú spásu.

 

 

Váš milujúci Ježiš

Spasiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť