Posolstvo 347

14.02.2012 18:00

Posolstvo 347

14.02.2012 - 18:00 hod

Európa bude prvým cieľom Červeného draka, za ktorou budú nasledovať USA

 

Moja dcéra, neprislúcha vám, aby ste poznali Moje načasovanie, týkajúce sa Môjho trestu a Varovania.

 

Nie je potrebné, aby ste si robili starosti kvôli času, ktorý Som ustanovil, pretože to bude len v súlade s Mojou Svätou vôľou.

 

Ale vedzte nasledovné: Červený drak, o ktorom vám pred istým časom bolo povedané, nesmelo, ale so smrtiacim zámerom pohltiť kresťanov na celom svete, pozdvihol teraz svoju hlavu.

 

Potom, čo tak dlho a trpezlivo vyčkával, sa teraz vyrúti nadol, aby s ohňom, vychádzajúcim z jeho tlamy, zničil všetko, čo predstavuje uctievanie Mňa – Boha Najvyššieho a Môjho milovaného Syna, Ježiša Krista.

 

Prvým jeho cieľom bude Európa a potom Spojené štáty americké.

 

Bude zavedený komunizmus a beda tým, ktorí sa vzoprú vláde Červeného draka.

 

Moja dcéra, Ja si uvedomujem, že nedávne Božie posolstvá, ktoré si dostala, sú mätúce, no pravda musí byť odhalená.

 

Jedine tým, že proroctvá budú dané na známosť, dôjde k obnove viery. Dôvodom toho, prečo sú teraz Mojim deťom dávané proroctvá je to, aby rozpoznali pravdu Môjho učenia.

 

Všetky proroctvá, dané Mojim prorokom Danielovi a Jánovi, sa budú teraz rad za radom odvíjať.

 

Moja dcéra, dostaneš podrobnosti na pomoc pre znovuobnovenie zvyšku Mojej Cirkvi na Zemi.

 

Bude potrebné, aby sa k Mojim deťom dostávala útecha cez Moje posolstvá lásky a Ja ich budem cez tieto upokojovať.

 

Deti, oprite sa o Mňa – vášho milujúceho Otca – a Ja vám dám milosti, ktoré potrebujete, aby ste porazili nepriateľa.

 

Oni nemôžu vyhrať a ich moc nielenže bude krátka, ale Červený drak a jeho slepí spojenci budú uvrhnutí do plameňov večného zatratenia.

 

Modlite sa za ich duše, pretože vašimi modlitbami za ich záchranu im môžete pomôcť.

 

Varovanie bude mať len podružný význam pre Satanových nasledovníkov – Červeného draka a jeho armádu.

 

Ich srdcia sú natoľko zatvrdilé, že sa zámerne postavia na stranu Zlého. Sú oddaní falošnému raju, ktorý im on prisľúbil.

 

Práve tak, ako je vyvoleným dušiam daný dar videnia vízií, alebo – ako je tomu v tvojom prípade – dar vidieť Mňa a Môjho milovaného Syna Ježiša Krista – budú istým dušiam ukázané vízie Satana a jeho padlých anjelov.

 

Sú tak úzko naviazaní na Zlo, že mnohí Satanovi prívrženci by radšej zomreli, ako by Ma, svojho Všemohúceho Otca, uznali.

 

Deti, toto je Môj sľub:

 

Budem ochraňovať všetky Moje deti, ktoré majú vrytú pečať Mojej lásky vo svojich dušiach.

 

Budete ušetrení od prenasledovania, čím zostanete pevní, aby ste sa z celej sily modlili za týchto zlých ľudí.

 

To pomôže zmierniť hrôzu a odvrátiť vojnu, hlad a náboženské prenasledovanie.

 

Do vašich denných modlitieb musí byť teraz zahrnutá aj táto špeciálna modlitba, daná v rámci Modlitebnej kampane (30), ktorá je venovaná Mne, vášmu Otcovi:

 

 

"Ó, Môj Večný Bože Otče, Stvoriteľ vesmíru, úpenlivo Ťa v mene Tvojho predrahého Syna prosíme, dovoľ nám, aby sme Ťa ešte viac mohli milovať.

 

Pomôž nám, aby sme statočne, mocne a nebojácne čelili každému protivenstvu.

 

Prijmi naše obety, utrpenia a skúšky ako dary, ktoré prinášame pred Tvoj trón na záchranu Tvojich detí na Zemi.

 

Obmäkči srdcia nečistých duší.

 

Otvor ich oči pre pravdu Tvojej lásky, aby sa mohli pripojiť ku všetkým Tvojim deťom v raji na zemi, ktorý si v súlade so Svojou Božskou vôľou láskyplne pre nás vytvoril. Amen."

 

 

Deti, prosím, neignorujte Môj Božský zásah do vašich životov dneška.

 

Pretože tí z vás, ktorí majú hlbokú láskou ku Mne, vášmu Otcovi, vedia, že vás musím pripraviť na túto dôležitú cestu.

 

Ako váš milujúci Stvoriteľ a Otec by Som si nesplnil svoju povinnosť , keby Som s vami v týchto časoch konca tak, ako ich poznáte a ktoré sú teraz na Zemi, nekomunikoval.

 

Tí z vás, ktorí ste možná vystrašení Mojimi Najsvätejšími slovami – dovoľte Mi, aby Som vás utešiť tým, keď vám poviem, že to neznamená koniec sveta, pretože tomu tak nie je.

 

Je to jednoducho koniec vlády Satana na Zemi, čo by ste, deti, mali uvítať.

 

Blíži sa čas, aby Môj Syn prevzal Svoj právoplatný trón, keď príde po druhý raz, aby prevzal moc nad Novým dokonalým rajom na Zemi.

 

Moje srdce búši radosťou, keď vám hovorím o Novej Zemi, ktorú Som pre vás, deti, pripravil.

 

Moje deti budú žiť tisíc rokov v Raji, ktorý Som stvoril pre Adama a Evu.

 

Bude tam panovať mier, láska a harmónia a nebude ničoho postrádať.

 

Ľudia sa budú ženiť a vydávať a budú mať deti.

 

Kvetiny, rieky, moria, hory a jazerá vám budú vyrážať od úžasu dych.

 

Zvieratá budú v harmónii nažívať s Mojimi deťmi a vy budete s láskou spravovaní pod vládou Môjho Syna, Ježiša Krista.

 

Až vtedy bude zadosťučinené Mojej svätej vôli – ako v Nebi tak aj na Zemi.

 

 

Váš milujúci Otec

Boh Stvoriteľ celého ľudstva

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť