Posolstvo 359

24.02.2012 21:45

Posolstvo 359

24.02.2012 - 21:45 hod

— Nikdy neodmietajte prorokov Pána —

 

Dcéra moja, je bezpodmienečne nutné, aby si mlčala, keď začne prenasledovanie.

 

Sväté Slovo môjho Večného Otca bude odmietnuté práve tými posvätenými služobníkmi, ktorí prehlasujú, že verejne hlásajú pravdu Jeho Najsvätejšieho Slova.

 

Katolícka Cirkev je jedinou pravou Cirkvou.

 

Pri mojom Druhom príchode sa všetky Cirkvi zjednotia, aby sa stali jednou svätou a Apoštolskou Cirkvou.

 

Dovtedy, pokým sa tak nestane, bude každé slovo môjho Otca, ktoré je dávané duchovne vyprahnutému svetu, buď ignorované, alebo spochybňované alebo prudko napádané.

 

Tí, ktorí budú ostro vystupovať proti mojim posolstvám, ktoré dostávaš ty – siedmy posol na konci časov – sa rozdelia na dva tábory.

 

Jednak to budú tí, ktorí nasledujú Satana prostredníctvom mágie a veštenia budúcnosti v rámci hnutia New Age.

 

K tým ďalším budú patriť tí, ktorí sú duchovne slepí ale ktorí veria, že sú Božsky inšpirovaní darom Ducha Svätého.

 

Oba tábory odmietnu Božie Slovo, ktoré ti je dávané skrze Najsvätejšiu Trojicu a moju milovanú Matku.

 

Dokonca aj dobrí kňazi, majúci zákaz verejne schvaľovať tieto posolstvá, sa budú cítiť oprávnení, aby pred celým svetom hanobili moje Sväté Slovo.

 

Majúc málo skutočnej pokory vo svojich srdciach si zaumienia podkopať toto volanie z neba, ktoré je dávané na pomoc ľudstvu.

 

Títo kňazi, duchovní a ostatní samozvaní apoštoli, ktorí vyhlasujú, že Ma poznajú, sa budú snažiť podnecovať duše k tomu, aby zavrhli moje Slovo.

 

Nebudú mať v sebe štipku hanby, keď budú moju Knihu Pravdy arogantne trhať na kusy, ako bude odhalená celému ľudstvu.

 

Potom s jedom vo svojich srdciach roztrhajú jej obsah.

 

Nebudú chcieť počuť pravdu, lebo v nich vyvolá znepokojenie a bude otriasať zámotkom ich falošnej istoty, do ktorej sa zakuklili.

 

Ó, ako Ma urážajú.

 

A hoci si to neuvedomujú, narobia tým tak veľa škody.

 

Modlite sa, aby tieto duše, ktoré sú vplyvom Podvodníka zaslepené pre pravdu, otvorili svoje srdcia a prijali Božie Slovo tak, ako im je dnes prezentované.

 

Nemajú žiadne právo, aby verejne odmietali tieto posolstvá bez toho, aby ich rozlišovali s čistou dušou, ktorá musí byť v každom ohľade pokorná.

 

Aj keď Boh dovoľuje zakúšať svojim vizionárom na Zemi utrpenie, aby tým zabezpečil záchranu duší, nebude tolerovať týranie svojich pomazaných prorokov.

 

Ty, dcéra moja, si prorok.

 

Prijímaš utrpenie ako dar pre Mňa.

 

Ale nejde tu o teba, pretože bezo Mňa si ničím a ty to vieš a akceptuješ to.

 

Boh, môj Otec, hovorí cez svojich prorokov k svetu.

 

Je to Jeho Slovo, ktoré odmietate, keď verejne ohovárate Jeho prorokov.

 

Pretože v Jeho očiach je to hriech.

 

Nikdy neodmietajte prorokov Pána.

 

Nikdy neubližujte Jeho prorokom ani ich nepoškodzujte akýmkoľvek spôsobom.

 

Pokiaľ máte pochybnosti, tak vždy zachovajte mlčanlivosť a modlite sa za nich.

 

Zaútočte na pravého proroka a za trest sa rukou môjho Otca na vás vyleje prúd ohňa z Nebies.

 

Žiaden človek nezabráni, aby Slovo Pána bolo dávané Jeho deťom.

 

Toto je zasľúbenie môjho Otca, dané od samého počiatku vekov.

 

Počúvajte Jeho hlas.

 

Akceptujte skutočnosť, že sa nachádzate na konci časov.

 

Modlite sa, aby tieto posolstvá boli počuté tak, aby všetky Božie deti mali večný život.

 

 

Váš učiteľ

Vykupiteľ celého ľudstva

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť