Posolstvo 362

29.02.2012 17:30

Posolstvo 362

29.02.2012 - 17:30 hod

Vari neviete, že Duch Svätý nemôže a nebude vstupovať do duší tých so zatvrdilými srdciami?

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, neprislúcha ti, aby si poznala časový plán vôle môjho Otca.

 

Moji nasledovníci musia byť trpezliví, pretože všetko vo svete sa odvíja tak, ako bolo predpovedané v Knihe môjho Otca.

 

Všetky tieto udalosti budú v súlade s načasovaním môjho Otca a v závislosti od účinku, aký budú mať vaše modlitby v pomoci odvrátiť globálne vojny.

 

Nepotrvá to už dlho a všetky moje prísľuby sa naplnia.

 

Vy, moji nasledovníci, musíte mať vo Mňa, vášho milovaného Ježiša, dôveru.

 

Modlite sa za duše a ponechajte všetko v mojich rukách.

 

Nikdy sa nezabúdajte modliť tak často, ako môžete, k môjmu Otcovi za pečať živého Boha, aby ochránil vás a vašu rodinu.

 

Prijmite s láskou, radosťou a vďačnosťou v rámci Modlitebnej kampane (33) modlitbu "Za prosbu o pečať živého Boha".

 

 

"Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť – Tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov.

 

Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov a za spásu všetkých tvojich detí. Amen."

 

 

Taktiež sa postarajte o to, že povzbudíte ostatných, aby sa sedem dní modlili modlitbu z Modlitebnej kampane (24) za vykúpenie z vašich hriechov.

 

 

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší.

Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc.

Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži.

Vieme však, že tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe.

 

Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili tvoje nové kráľovstvo.

Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď tvoju armádu, aby hlásala pravdu tvojho svätého slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu tvojho Druhého príchodu na zem.

 

Chválime Ťa.

Velebíme Ťa.

Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar tebe na záchranu duší.

 

Milujeme Ťa, Ježiš.

Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen."

 

 

Tí, ktorí spochybňujú tento mimoriadny dar, ktorým ponúkam úplné odpustenie hriechov, musia vedieť toto.

 

Ja som Ježiš Kristus, Syn Človeka a bola Mi daná moc na odpustenie všetkých hriechov.

 

Mojim posväteným kňazom bola tiež daná moc na odpustenie hriechov skrze sviatosť Svätej spovede.

 

Vyzývam vás, aby ste prijali môj dar odpustenia hriechov v prospech tých, ktorí nemôžu prijať sviatosť Svätej spovede a tých, ktorí nie sú príslušníkmi rímskokatolíckej Cirkvi.

 

Snáď by ste týmto drahým dušiam neodopreli právo na môj dar?

 

Prečo by ste sa mali pokúšať odradiť tie duše, ktoré prijímajú moje Božie Slovo od toho, aby prijali odpustenie hriechov? Chceli by ste radšej, aby sa v mojich očiach nevykúpili?

 

Musíte vašim bratom a sestrám preukazovať lásku a byť šťastní, že sa im odo Mňa, ich milujúceho Ježiša, dostáva tohto mimoriadneho daru.

 

Ak aj nikdy nečítajú moje posolstvá, ktoré dostávaš, dcéra Moja, aj tak majú všetci hriešnici právo prosiť Ma, aby som im odpustil, keď ukážu skutočnú ľútosť vo svojich dušiach.

 

Otvorte svoje srdcia a modlite sa za dar pokory.

 

Vari neviete, že Duch Svätý nemôže a nebude vstupovať do duší tých, ktorí majú zatvrdilé srdcia?

 

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť