Posolstvo 394

06.04.2012 22:20

Posolstvo 394

06.04.2012 - 22:20 hod

Veľká noc je časom, kedy je vhodné náležitým spôsobom uvažovať nad moj. smrťou na kríži

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako Ma utešuješ v čase môjho zármutku. Ako Mi dávaš lásku a útechu, po ktorých tak túžim (dostávať ich) od duší. Ó, keby sa všetky duše zjednotili a prepojili svoje srdcia s mojim, potom by bola Božia svätá rodina kompletná. Len vtedy, keď budú zachránené všetky duše, bude zadosťučinené Božej vôli môjho Otca.

 

Veľká noc je časom, kedy je vhodné náležitým spôsobom uvažovať nad mojou smrťou na kríži a kedy je moje vzkriesenie z mŕtvych plne vyznávané kvôli slobode, ktorú prináša ľudstvu.

 

Moje zmŕtvychvstanie znamená, že všetci z vás, ktorí ma milujú a hlásajú moje sväté Slovo, môžu byť tiež vzkriesení z mŕtvych. Všetci tí, ktorí zomreli v stave milosti a tešia sa priazni môjho Otca, budú takisto slávne vzkriesení v deň, kedy prídem, aby som súdil. Pripoja sa k tým, ktorí sú nažive nielen v tele, ale aj v duchu Pána a ktorí budú odmenení večným životom.

 

Mnoho ľudí nechápe moje zasľúbenie. Všetci tí, ktorých mená sú obsiahnuté v Knihe života, povstanú telom, duchom a dušou, oslobodení od telesného rozkladu a v úplnej jednote so Mnou. Všetci títo vyvolení budú žiť v súlade s Božou vôľou môjho Otca.

 

Počas môjho nádherného panovania na zemi budete žiť tisíc rokov v láske, mieri a harmónií. Pripojíte sa v sláve prvého vzkriesenia z mŕtvych (Zjav. 20, 5 - 6) k tým dušiam – vrátane vašej milovanej rodiny a priateľov – ktoré sú považované byť hodné toho, aby vošli do môjho Nového raja na zemi.

 

To je život, o ktorí sa musíte všetci snažiť. No nemajte pochybnosti, pretože tie úbohé duše, ktoré nemôžu prijať pravdu o mojej existencii alebo o mojom prísľube, že budem súdiť živých i mŕtvych, si budú trhať svoje vlasy, keď budú tvárou v tvár strašnému osudu, ktorý ich očakáva, keď im bude odhalená pravda.

 

Vám, ktorí ste veriaci, hovorím – musíte byť takisto opatrní. Mnohí z vás, ktorí Ma nemilujete dostatočne alebo Ma považujete za samozrejmosť, robíte chybu v presvedčení, že moje milosrdenstvo nechá bez povšimnutia hriechy, pri ktorých nemáte žiadne výčitky svedomia. Moje milosrdenstvo je nesmierne. Mojimi milosťami chcem zahrnúť každého hriešnika. No sú tu tí, ktorí sú samoľúbi vo falošnej domnienke, že ich znalosť môjho učenia je postačujúca na to, aby boli zachránení. Sú ľahostajní k mojej láske. Chýba im láskavé srdce, majúc málo pokory vo svojich dušiach a sú presvedčení, že niektoré hriechy nevyžadujú pokánie. Takéto uvažovanie je nebezpečné a spôsobuje, že sa takéto duše ešte viac odo Mňa vzďaľujú.

 

Niet jediného hriechu, ktorý by bol taký malý, aby mohol byť ignorovaný. Rozhrešenie môže byť udelené len vtedy, keď sa kajáte. Len vtedy sa môžete kajať, keď ste zbavení pýchy a máte pokorné srdce.

 

Deti moje, radujte sa počas tejto Veľkej noci, pretože práve tak, ako vám moja smrť na kríži poskytla dar spásy, bolo to moje vzkriesenie z mŕtvych, ktoré vám takisto poskytlo večný život, ktorý bol tak dávno plánovaný mojim Večným Otcom.

 

Je toho veľa, na čo sa máte tešiť, pretože večný život, ktorý vám bol prisľúbený, znamená práve to – večný život v tele, v duchu a v duši.

 

Je dôležité, aby ste sa snažili o tento nový život a pripravili si svoje duše.

 

Satan a jeho démoni vynaložia všetko úsilie na to, aby vás presvedčili, že večný život v mojom Novom raji neexistuje a môj Druhý príchod je lžou. Kňazi, predstavitelia duchovenstva a zbožní kresťania sa stanú ich prvým cieľom. Modlite, modlite, modlite sa k môjmu Večnému Otcovi, aby vás ochránil mojou vzácnou krvou tak, aby ani jeden z vás sa neodklonil od pravdy.

 

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Vykupiteľ ľudstva

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť