Posolstvo 416

29.04.2012 15:33

Posolstvo 416

29.04.2012 - 15:33 hod

Prvé tajomstvo v Knihe pravdy odhaľuje sprisahanie slobodomurárskych skupín proti Cirkvi

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dostala si dar, ktorý by mnohí kvôli strachu odmietli.

 

Vďaka udeleným milostiam, dodanej sile a ohňu Ducha Svätého si plne vyzbrojená, aby si ohlasovala proroctvá, ktoré boli tak veľmi dávno prisľúbené svetu.

 

Proroctvo, dané Danielovi v čase, keď mu bolo povedané, aby Knihu pravdy zapečatil až do konca časov, kedy by sa mal odhaliť jej obsah, sa teraz naplnilo * (Daniel 12, 4).

 

Zjavenia, ktoré tiež dostal Evanjelista Ján, boli dané len čiastočne, no niektoré tajomstvá mu boli ukázané vo zvitku so siedmimi pečaťami ** (Zjav 10, 4).

 

Nedostal oprávnenie, aby vyjavil obsah. Namiesto toho mu bolo povedané, aby zvitok zvinul a zjedol ho tak, aby sa nemohli zlomiť pečate ani nemohol byť odhalený obsah až do tejto dnešnej doby. Zjedením zvitku bol ľudstvu zanechaný odkaz *** (Zjav 10, 9-11).

 

Prehĺtať horkú pravdu naháňa strach.

 

To sa tiež môže dotknúť tých, ktorí prehlasujú, že poznajú celý Boží plán pre ľudstvo. Avšak pravda, ktorou je silná láska, ktorú Boh prechováva ku každému jednému človeku na tejto zemi, je sladká pre tých, ktorí uznávajú pravdu.

 

Pravdou zostáva, že jedine Ja, Ježiš Kristus, môžem odhaliť tajomstvá, ktoré boli dané Jánovi Evanjelistovi. Sladkú pravdu budú s láskou vítať tí, ktorí nasledujú Božie učenie.

 

To môže vyvolávať strach, ale Božia moc prekoná všetko zlo a prenasledovanie, pretože On (Boh) môže urobiť čokoľvek.

 

Prvé tajomstvo spočíva v tom, že slobodomurárske skupiny, zakladané v stredoveku, sa sprisahali proti Bohu a celému jeho dielu.

 

Ich vernosť patrí satanovi. On, satan, je ich bohom a oni sú hrdí na to, že mu vzdávajú úctu prostredníctvom čiernych omší.

 

Potom je to Svätá stolica, ktorá bola od roku 1967 vystavená mocným útokom tejto skupiny.

 

Pomaly sa infiltrovali do mojej Cirkvi nielen do vnútra Vatikánu ale aj do ostatných (cirkevných) rádov v každej krajine.

 

Ich zámerné zamorenie mojej Cirkvi viedlo k hrozným ohavnostiam, ktorými sa previnili na nevinných obetiach.

 

Ich láska k peniazom a moci nie je ničím v porovnaní s nehanebnou oddanosťou, ktorú preukazujú samotnému kráľovi lži, satanovi. Je otvorene uctievaný v skupinách a v tajnosti. Kňazi a ďalší vysvätení služobníci, vrátane biskupov a kardinálov, sa v určitých kruhoch sami k tejto skupine pridali.

 

Zlovestné činy, na ktorých majú účasť, sú príliš závažné na to, aby vám boli odhalené ale vedzte, že satanovi ponúkajú ľudské obety v kostoloch, zriadených na poskytovanie svätej Eucharistie pri svätej omši.

 

Táto skupina, ktorá tak úzkostlivo dbá na to, aby skryla svoje skutočné aktivity pred tými, ktorí sú praví a Bohu zasvätení kňazi, biskupi, kardináli a ostatní zasvätení služobníci, pácha ohavné činy.

 

Oni nenávidia Boha s takou zanietenosťou, ktorá by vás šokovala. Moc, ktorú im dáva satan, spôsobila, že ich skazenosť, chamtivosť, chtivosť a sexuálne úchylky sú vítané ich nasledovníkmi vo všetkých krajinách.

 

Jeden druhého zdravia utajenými znakmi, ktoré im slúžia na to, aby si tým navzájom preukazovali svoju oddanosť.

 

Jedna vec je pritom istá. Ich ohavné činy sa chýlia ku koncu a pokiaľ sa počas Varovania ku Mne neobrátia, bude im zostávať len málo času, než budú uvrhnutí do ohnivého jazera, kde budú naveky trpieť strašnými mukami.

 

Oni zapríčinili a vyvolali odpadlíctvo, ktoré existuje všade po celom svete.

 

Dosiahli to tým, že prenikli do mojej Cirkvi.

 

 

Váš milovaný Ježiš

Baránok Boží

 

 

 

____________________________________

 

* Starý zákon --> Kniha Daniela, kapitola 12, odstavec 4:

Ty však, Daniel, ukry tieto slová a zapečať knihu až po posledný čas! Mnohí budú skúmať a poznanie sa rozmnoží.

 

** Zjavenie apoštola Jána, 10. kapitola, odstavec 4:

A keď dohovorilo sedem hromov, chcel som písať, ale počul som hlas z neba, ktorý hovoril: "Zapečať, čo hovorilo sedem hromov a nepíš to!"

 

*** Zjavenie apoštola Jána, kapitola 10, odstavec 9 až 11:

Šiel som k anjelovi a povedal som mu, aby mi dal knižku. On mi odpovedal: "Vezmi si ju a zjedz ju! V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach ti bude sladká ako med." Vzal som teda z anjelovej ruky knižku a zjedol som ju. V ústach mi bola sladká ako med, no len čo som ju prehltol, žalúdok sa mi naplnil horkosťou. Tu mi povedali: "Musíš znova prorokovať o ľuďoch, národoch, jazykoch a o mnohých kráľoch."

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť