Posolstvo 439

20.05.2012 18:10

Posolstvo 439

20.05.2012 - 18:10 hod

Modlite sa, aby ste mohli rozlíšiť pravých prorokov od tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, povedz Božím deťom, že moji proroci budú v dnešnom svete odmietaní práve tak, ako boli na počiatku.

 

Tí, ktorí dnes prehlasujú, že prichádzajú v mojom mene, ktorí však posolstvá nedostávajú od Boha, budú prijímaní a uznávaní.

 

Ti, ktorí hlásajú moje sväté slovo a ktorí prorokujú v mene môjho Otca, budú trpieť najväčším odmietaním.

 

Kňazi a duchovenstvo budú útočiť na mojich prorokov dnešných dní, pretože satan ich zaslepil voči môjmu svätému slovu.

 

Nech si uvedomí každý, kto sa pokúša zastaviť pravých Božích prorokov, že sa tým v očiach Boha dopúšťa ťažkého hriechu.

 

Bohu zasvätení služobníci a tí, ktorí hlásajú pravdu môjho učenia, budú potrestaní, ak by sa snažili zmariť túto svätú misiu.

 

Tým, ktorí neveria v moje sväté slovo, dávané svetu v tomto čase, hovorím toto: musíte zostať ticho (namiesto hlasitej kritiky radšej mlčte a nemarte toto Božie dielo na záchranu duší pred večným zatratením - pozn. prekl.)

 

Pretože ak tak neurobíte a odsúdite Ma, budete braní na zodpovednosť a budete Ma s plačom prosiť o odpustenie.

 

Pretože škoda, ktorú tým spôsobujete, sa prejaví tam, kde dôjde ku strate duší.

 

Nikdy neodmietajte moje sväté slovo, ktoré vám dávam cez prorokov.

 

Prijímajte a akceptujte ho, pretože treba ešte veľa úsilia, aby sa celé ľudstvo pripravilo na moje nové kráľovstvo.

 

Pamätajte si to.

 

To, že človek odmieta moje slovo, sa dá očakávať, pretože satan sa potuluje po zemi.

 

Keď Ma však odmieta verný Boží služobník, je to ako keby Ma prebodával mečom.

 

To je najbolestivejšie odmietanie zo všetkých.

 

Poďte ku Mne všetci. Ak neveríte, potom sa modlite, aby vám včas bola ukázaná pravda.

 

Ak máte akúkoľvek pochybnosť, obráťte sa na Mňa a proste Ma, aby som vám otvoril srdce.

 

Dovoľte Mi napĺňať vás milosťami, aby ste Mi tak pomohli včas zhromaždiť duše z každej časti sveta.

 

Neverte, že Druhý príchod sa môže udiať alebo sa udeje bez pomoci mojich prorokov, poslaných pripraviť vás, aby ste boli hodní vojsť do môjho kráľovstva.

 

Modlite sa, aby ste mohli rozlíšiť pravých prorokov od tých, ktorí nehovoria v mojom svätom mene.

 

Beda tým, ktorí mojich prorokov trhajú na kusy, pretože sa budú musieť zodpovedať za svoje prečiny proti môjmu svätému Otcovi, Bohu Najvyššiemu.

 

Choďte a otvorte oči.

 

Dívajte sa, keď vám zjavujem pravdu.

 

Neodvracajte hlavu.

 

Nezatvárajte si oči.

 

Je čas, aby ste si vybrali.

 

Nasledujte Ma a pomáhajte Mi viesť moje deti do večného života.

 

Odvráťte sa a odopriete tak týmto dušiam šancu vykúpiť sa v mojich očiach.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť