Posolstvo 459

09.06.2012 15:45

Posolstvo 459

09.06.2012 - 15:45 hod

— Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou —

 

Moja milovaná dcéra, ver, že Ja, váš Nebeský Otec urobím všetko, čo je v mojej moci, aby som zachránil všetky moje deti na zemi.

 

A aj keď musím rešpektovať dar slobodnej vôle, ktorý som udelil ako najväčší dar, aby som zabezpečil, že Ma ľudstvo bude milovať dobrovoľne a nie z donútenia, budem robiť divy a konať zázraky, len aby som moje deti priviedol ku Mne domov.

 

A hoci by som ako Boh spravodlivosti nikdy nemohol schvaľovať alebo akceptovať zlo, no odpustím všetkým tým, ktorí sa potom, ako spoznajú obsah Knihy pravdy, obrátia k môjmu Synovi a budú hľadať vykúpenie.

 

Vybojujem bitku Harmagedonu spolu s nebeskou hierarchiou a sľubujem, že porazím nepriateľa a démonov, vzišlých z ruky Lucifera.

 

Blíži sa čas, kedy satan bude vypudený na 1000 rokov a beda tomu človeku, ktorý sa ho a jeho skazenosti nezriekne.

 

Všetci uvidia pravdu mojej Božej lásky ako aj to, ako veľmi túžim po tom, aby všetci mali účasť na mojom nádhernom kráľovstve, mojom raji.

 

Moji proroci vynaložia všetko úsilie, aby vás pritiahli do náručia môjho Syna.

 

Moje deti, neopúšťajte Ma, svojho milujúceho Otca.

 

Poďte a počujte (teraz) moje volanie.

 

Neodmietajte svoje dedičstvo.

 

Teraz čelíte najväčšej kríze od stvorenia ľudskej rasy, pretože pre vás nadišiel čas, aby ste urobili konečné rozhodnutie.

 

Buďte si toho vedomí, že sa satan a jeho démoni uchýlia ku každej lži a podniknú každý pokus, len aby ste hľadali útechu v ich náručí a aby vám tak ukradli vaše duše.

 

Iba tí, ktorí pomocou modlitieb a sviatostí venujú čas ochrane svojej viery, budú dostatočne silní na to, aby odolávali ich moci.

 

Pamätajte si, že satan nemôže vyhrať, pretože nemá na to (potrebnú) silu. Teraz zaútočí na všetkých, dokonca aj na sväté duše, len aby Mňa a môjho milovaného Syna odmietli.

 

Kvôli tomu vás stiahne do priepasti temna a chaosu a budete chytení do spletitej siete klamu, z ktorej sa nebudete môcť vymaniť.

 

Počúvajte Ma teraz. Záverečná bitka sa začala. Neurobte chybu tým, že odmietnete toto volanie, prichádzajúce z neba, pretože by to znamenalo, že budete navždy stratení.

 

Ó, keby ste videli tragédiu duší, ktoré odmietnu kalich spásy.

 

Bezmocne padnú spolu so satanom do hlbín pekla, z ktorého niet návratu.

 

Ako váš Otec vás musím upozorniť na nebezpečenstvá, ktorým čelíte.

 

Prečo nechcete počúvať?

 

Ak vo Mňa veríte, potom vedzte, že by som vyslal svojich prorokov, len aby vás varovali.

 

Neurobil som to už skôr? A počúvli ste? Nie, mnohí nepočúvli a potom sa proroctvo naplnilo pred ich neveriacimi očami.

 

Tentokrát prichádzam, aby som oznámil, že čas je už blízko, aby môj Syn, pravý Mesiáš, znova prišiel.

 

Satan to vie. Jeho nenávisť voči Mne je taká veľká, že urobí všetko pre to, aby Mi uchmatol moje deti.

 

Ja som váš Boh – počiatok a koniec.

 

Na počiatku som stvoril svet a stane sa to mojou rukou, že tento svet, ako ho poznáte, dospeje ku svojmu koncu.

 

Mojim milovaným deťom, ktoré sa zrieknu satana, hovorím: čaká na vás nový svet, nový raj na zemi v celej svojej nádhere.

 

Neotáčajte sa chrbtom.

 

Nedovoľte, aby nesprávne ľudské chápanie zabránilo vám a vašim blízkym vojsť do tohto nádherného raja, kde vám nič nebude chýbať.

 

Vyberte si môj raj lásky, radosti a krásy – toto mimoriadne miesto, kde budete žiť v dokonalej harmónii ducha, tela i duše.

 

Nebude viac žiadnej skazenosti, žiadneho hriechu, iba láska, kde budete žiť v jednote s mojou Božou vôľou.

 

 

Váš milujúci Nebeský Otec

Boh Najvyšší

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť