Posolstvo 460

10.06.2012 15:30

Posolstvo 460

10.06.2012 - 15:30 hod

Falošný prorok sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, vyzývam všetkých mojich nasledovníkov, aby v tejto dobe preukázali odvahu.

 

Toto nie je čas pre plač a trúchlenie. Je to čas boja za vašu spásu.

 

Volám ku všetkým kresťanským cirkvám, k môjmu duchovenstvu a ku všetkým tým, ktorí zasvätili svoje životy Mne, svojmu Ježišovi, aby vypočuli moje prosby.

 

Nikdy sa nevzdajte pravdy môjho učenia.

 

Nikdy Ma neopusťte.

 

Nikdy neopusťte moju Cirkev, pretože Ja som Cirkev.

 

Nikdy neopusťte moje telo, lebo Ja som chlieb života.

 

Nikdy neakceptujte lži, ktoré už čoskoro budú zasiate medzi vás, aby odstránili moju Cirkev na zemi.

 

Je čas pripraviť sa.

 

Čo nevidieť budete vyzvaní, aby ste prijali náboženstvo, ktoré bude umelo vytvorené.

 

Už čoskoro budete nútení živiť sa niečim, čo sa bude podobať na najsvätejšiu Eucharistiu, ale moje telo to nebude.

 

Bude prázdne, vyprahnuté a nebude v sebe niesť pravý duchovný život.

 

Jediná najsvätejšia Eucharistia, ktorá existuje, je tá, pri ktorej sa oznamuje, že som prítomný vo svätej obete omše tak, ako je tomu dnes.

 

Nikdy sa od tohto spôsobu uctievania neodkloňte, dokonca ani vtedy nie, ak vás k tomu bude nútiť pohan (v osobe falošného proroka – pozn. prekl.), ktorý sa zmocní mojich kresťanských cirkví.

 

Moje cirkvi znesvätia a zmenia ich tak, že už nebudú viac ničím, ako len miestami zábavy a sociálnych aktivít.

 

Vždy musíte zachovávať tie úkony, ktoré som pri poslednej večeri učil mojich učeníkov.

 

Musíte sa teraz postarať o to, aby bolo všetko pripravené ešte predtým, ako sa začne útok.

 

Pretože už čoskoro zistíte, že je pre vás nemožné, aby ste nasledovali falošnú doktrínu, ktorá vám bude nanútená cez ohavnosť, ktorá pred vami leží.

 

Falošný prorok sa nezmocní len katolíckej Cirkvi, ale bude diktovať aj všetkým ostatným kresťanským cirkvám, ktoré zlúči v jednu (cirkev).

 

Ale nebudem to Ja, Ježiš Kristus, na ktorom bude postavený nový chrám. Bude to chrám, aby nahradil Svätú stolicu na oslavu šelmy.

 

Venujte teraz pozornosť mojim slovám, pretože už zanedlho uvidíte pravdu.

 

Tým, ktorí majú dostatok odvahy na to, aby sa postavili zoči voči prenasledovaniu svojej viery hovorím – musíte teraz plánovať.

 

Tým, ktorí nemajú silu na to, aby bojovali proti nadvláde antikrista a falošného proroka hovorím – padnite teraz na kolená a proste Ma, aby som vám pomohol.

 

Povediem vás prostredníctvom mojich nových vodcov, ktorí povstanú medzi vami a budú vedení mojimi dvoma svedkami.*

 

Henoch a Eliáš, prítomní v mojich kresťanských cirkvách na zemi a v dome Izraela, čoskoro ovplyvnia kázanie evanjelií po celom svete.

 

Nič nezastaví učenie pravdy.

 

Tento čas bude ťažký ale povstaňte a nasledujte moju armádu na zemi a viac duší bude zachránených. Neopúšťajte stádo, ktoré som vám zveril, aby ste ho viedli.

 

Nebojte sa, pretože len vtedy, keď budete nasledovať moju cestu k večnému životu, môžete byť zachránení.

 

Pokiaľ budete nasledovať cestu falošného proroka, tak nielenže vy sami budete pre Mňa stratení ale povediete aj nevinné duše na ceste smerom do pekla.

 

Buďte statoční, moji Bohu zasvätení služobníci.

 

Prijmite fakt, že čas môjho návratu sa bezprostredne blíži. Nemáte už času nazvyš.

 

 

Váš Ježiš

 

 

 

______________________________________________________________________

 

* Zjavenie apoštola Jána, kapitola 11, odstavec 1 až 13:

Potom som dostal trstinu podobnú prútu so slovami: "Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú. Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo je vydané pohanom; budú šliapať po svätom meste štyridsaťdva mesiacov. Ale pošlem svojich dvoch svedkov, a oblečení do vrecoviny budú prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní." Oni sú dve olivy a dva svietniky, čo stoja pred Pánom zeme. A keby im chcel niekto ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť. Oni majú moc zatvoriť nebo, aby nepršalo v dňoch, keď budú prorokovať, a majú moc premeniť vody na krv a biť zem všetkými ranami, kedykoľvek budú chcieť. Keď dokončia svoje svedectvo, šelma, čo z priepasti vystúpi, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich telá budú ležať na námestí veľkého mesta, ktoré sa obrazne volá Sodoma a Egypt, kde bol ukrižovaný aj ich Pán. Mnohí z ľudí, kmeňov, jazykov a národov budú pozerať na ich telá tri a pol dňa a nedovolia ich telá uložiť do hrobu. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a plesať a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov na zemi. Ale o tri a pol dňa vstúpil do nich duch života od Boha, postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach. A oni počuli mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: "Vystúpte sem!" I vystúpili v oblaku do neba a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Ostatných sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť