Posolstvo 477

28.06.2012 15:30

Posolstvo 477

28.06.2012 - 15:30 hod

Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, musí sa dať na vedomie, že narastá počet tých, ktorí vyhlasujú, že prichádzajú v mojom mene ako proroci, ale ktorí nehovoria jazykom z neba.

 

Tak veľa týchto duší bolo nakazených padlými anjelmi a hovoria starostlivo konštruovaným ale láskavo znejúcim tónom, pripomínajúcim ten, ktorý by ste mohli očakávať v prípade, že by to bol môj svätý hlas.

 

Ó, ako sú moji úbohí oddaní nasledovníci teraz klamaní a aký zmätok to v nich spôsobí. Komu majú dôverovať? Koho majú nasledovať? Komu majú veriť?

 

Nepovedal som vám, že prídu mnohí v mojom mene ale len niekoľkí budú hovoriť mojim hlasom?

 

Tých, ktorí majú dovolenie odovzdávať svetu Božie slovo, je menej ako dvadsať a v tom sú už zahrnutí aj tí, ktorí dostávajú Božie posolstvá z neba skrze moju milovanú Matku.

 

Vo svete je ešte mnoho iných vizionárov, avšak ich poslanie je odlišné.

 

Ich úloha môže spočívať u jedného v každodennej modlitbe, aby pomáhal zachraňovať ľudstvo, u druhého v osobnom utrpení, ponúknutom Mi ako dar na záchranu duší pred satanom. Utrpenie tohto druhu, prinesené dobrovoľne, láme moc satana nad mnohými ľudskými dušami.

 

Mojich prorokov je len niekoľko a spoznáte ich podľa môjho pravého hlasu, ktorý zasiahne srdcia a duše Božích detí takým spôsobom, ktorý nebude možné ignorovať.

 

Moje posolstvá svetu pre tieto časy budú podrobné a odhalia pravdy, ktoré doposiaľ neboli odhalené.

 

Mnohé z toho, čo vám teraz dávam, vám má jednoducho len pripomenúť moje učenie.

 

Mnohé z toho, čo vám teraz predkladám, je potravou života, ktorú dostávate skrze moje modlitby z modlitbovej kampane na to, aby vám pomohli zachrániť vaše duše i duše ostatných pri mojom Druhom príchode.

 

Mnohé iné posolstvá, ktoré dostávajú iní (vizionári), budú podobné, no nebudú zachádzať až do takých podrobností.

 

Ich misie sú však rovnako dôležité, pretože budú obracať duše.

 

Vždy majte na pamäti toto: Snažím sa vám ukázať to, ako veľmi vás milujem a ako túžim, aby som vám vyjavil pravdu o mojej existencii.

 

Dôkaz toho bude nakoniec odhalený všetkým Božím deťom už čoskoro.

 

Prosím, nebojujte medzi sebou v snahe predstihnúť jeden druhého v tom, aké máte duchovné znalosti.

 

Pravda je toto:

 

Žiaden človek nepozná pravdu, obsiahnutú v pečatiach, skrytých v Knihe zjavenia.

 

Ako som vám už predtým povedal, pečate boli až doteraz - do konca časov - zapečatené v Knihe pravdy.

 

Ja, Ježiš Kristus, Baránok Boží, ich teraz otváram, aby som vás pripravil na moje nové kráľovstvo.

 

Bolo vám dané Sväté Písmo, aby ste sa pripravili a teraz musíte dovoliť Mne, Kráľovi celého ľudstva, aby som vám povedal pravdu o tom, čo má prísť.

 

Ak toto urobím, budem schopný vás previesť tým, čo bude ako mínové pole klamu, prenasledovania a nenávisti.

 

Dovoľte Mi vy všetci – vrátane všetkých príslušníkov mojej Cirkvi na zemi – aby som vás previedol cez tieto posledné prekážky do večného života.

 

Moja Cirkev Mi musí dôverovať. Musí sa zbaviť pút strachu a pochybností a dovoliť Mi dať sa poznať cez tieto posolstvá.

 

Spoznávajte moju lásku v jej čistej a jednoduchej podobe.

 

Moja láska nie je komplikovaná a zahalená do mystických slov.

 

Je k vám úprimná, na pohľad jasná, pritom plná takého súcitu, že vás prenikne ako plameň poznania, keď odhodíte svoj pancier pýchy a strachu.

 

Ak tak urobíte, bude pre vás ľahšie ísť za Mnou, vašim Ježišom.

 

Prvý raz som prišiel ako Spasiteľ.

 

Prichádzam znova ako Spasiteľ, tento posledný raz. Avšak tentoraz je moje poslanie ešte ťažšie.

 

Láska k Bohu vo svete takmer vyhasla. Už len slabo tlie.

 

Keby sa môj Druhý príchod uskutočnil teraz, bolo by len málo tých, ktorí by vošli do raja.

 

Varovanie, môj dar môjho Božieho milosrdenstva, pomôže obrátiť väčšinu ľudstva.

 

Pomôžte Mi pripraviť moje stádo. Potrebujem moju Cirkev na zemi, rovnako duchovných ako aj laikov, aby Mi pomohli zachrániť všetky Božie deti.

 

Prosím, prijmite moju ruku, ktorú vám podávam a rozširujte moje volanie do všetkých národov.

 

Poďte so Mnou, vašim milovaným Ježišom.

 

Tentoraz Ma nasledujte.

 

Neodmietajte Ma tak, ako to urobili farizeji.

 

Tentoraz by ste už mali poznať môj hlas.

 

Teraz by ste už mali vedieť ako hovorím, pretože vám bolo dané Sväté Písmo.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť