Posolstvo 509

30.07.2012 01:00

Posolstvo 509

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 30.07.2012 - 01:00 hod.

 

Moja katolícka Cirkev bola roztrhaná na kusy, no aj napriek tomu
duša mojej Cirkvi nikdy nebude uchvátená ani pohltená satanom

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, keď som v Getsemanskej záhrade prežíval agóniu, bola pre Mňa najväčšou hrôzou, ktorú Mi ukázal satan, nevernosť katolíckej a apoštolskej Cirkvi na konci časov.

 

Vtedy Mi satan, ktorý Ma mučil víziami budúcnosti, ukázal vlažnosť služobníkov Cirkvi v týchto vašich časoch.

 

Ovládnutí svojou toleranciou k hriechu dovolili, aby ich pýcha a vykonštruované pravdy urobili slepými voči Božej pravde.

 

Ich previazanosť na svetské záležitosti má za následok, že mnohí z mojich vysvätených služobníkov už nemajú vo svojich dušiach súcit ani pokoru na to, aby mojich nasledovníkov viedli ku svätosti, ktorá je potrebná ku spáse ich duší.

 

Tak veľa sa ich obrátilo proti Mne, hoci hovoria, že milujú Božie deti.

 

Podporovaním tolerancie v Božom mene predkladajú falošné učenie, ktoré zahmlieva pravdu.

 

Tí rozvracači v mojej Cirkvi na zemi, ktorí sa v mene katolíckej Cirkvi prehlasujú za tvorcov nového typu jej nasledovania, ale ktorí pritom popierajú moje učenie, sú pokúšaní satanom, ktorý chce zničiť moju Cirkev.

 

On, zlý, už spôsobil strašný hriech tým, že poškvrnil moju Cirkev a teraz chce zatĺcť posledné klince, keď pribije moju Cirkev na kríž a následne uvrhne do pekla tých mojich vysvätených služobníkov, ktorí znesväcujú Božie slovo tým, že Božím deťom uľahčujú prijímať hriech.

 

Ich hriech, ktorí spočíva v tom, že Ma udierajú do tváre, keď vystavujú predo Mňa na obdiv obscénnosti, o ktorých vravia, že sú Bohom tolerované a pre Neho prijateľné, bude prísne potrestaný.

 

Skrze hriech pýchy a klamu sa opovažujú privádzať do omylu duše a smerovať ich do brlohu temnoty bez toho, aby si uvedomili, ako tým odsudzujú duše do ohnivého jazera.

 

Mnohí moji vysvätení služobníci sú zvádzaní a ani o tom nevedia. A predsa je veľa takých Božích služobníkov, ktorí sú zmätení, pokiaľ sú k sebe úprimní.

 

Potom sú tu takí, ktorí sa vydávajú za mojich vysvätených služobníkov, no prichádzajú z druhej strany. Sú to otroci šelmy, ktorí sa zámerne vydávajú za mojich pomazaných kňazov.

 

Oni Mi spôsobujú také strašné muky. Nielenže kazia duše, no vedome uzavreli spojenectvo so satanom, ktorý ich pohltí.

 

Dopúšťajú sa ohavných činov na mojich oltároch pred mojou najsvätejšou Sviatosťou, ale len máloktorí vedia o týchto ich prečinoch. No aj tak túžim po ich dušiach.

 

Moja katolícka Cirkev bola roztrhaná na kusy, no aj napriek tomu duša mojej Cirkvi nikdy nebude uchvátená ani pohltená satanom. Avšak služobníci mojej Cirkvi môžu byť zvedení a zničení šelmou.

 

Toto je pre Mňa čas, aby som zasiahol a pomohol im prekonať tieto strašné súženia.

 

Potrebujem vás, mojich nasledovníkov a tých vysvätených služobníkov spomedzi vás, ktorí chápu, čo sa medzi vami deje, aby ste sa v rámci Modlitbovej kampane (70) modlili túto modlitbu: "Za duchovenstvo, aby zostalo oddané a verné svätému Božiemu slovu":

 

 

"Ó, drahý Ježišu, pomôž svojim vysväteným služobníkom, aby rozpoznali rozkol, ku ktorému dochádza vo vnútri tvojej Cirkvi.

 

Pomôž svojim vysväteným služobníkom, aby zostali oddaní a verní tvojmu svätému slovu. Nikdy nedopusť, aby svetské ctižiadostivosti zatienili ich čistú lásku k tebe.

 

Udeľ im milosti, aby pred Tebou zostali čistí a pokorní a uctievali tvoju najsvätejšiu prítomnosť v Eucharistii.

 

Pomáhaj a sprevádzaj všetkých tých vysvätených služobníkov, ktorí by mohli byť vo svojej láske k Tebe vlažní a znova zapáľ v ich dušiach oheň Ducha Svätého.

 

Pomôž im, aby rozpoznali pokušenia, ktoré pred nich budú kladené, aby ich odvádzali. Otvor ich oči tak, aby vždy mohli vidieť pravdu. Žehnaj im, drahý Ježišu, v tomto čase a prikry ich svojou drahocennou krvou, aby si ich uchránil pred zlom.

 

Daj im silu odolávať zvádzaniu satanom, ak by boli zmätení pokušením poprieť existenciu hriechu. Amen."

 

 

Moji vysvätení služobníci sú nosným pilierom mojej Cirkvi.

 

Oni sú prednou líniou, aby odolávali strašnému náporu útokov zo strany satana v tomto čase.

 

Pomôžte Mi ich viesť na ceste ku záchrane zvyškov mojej Cirkvi, ktorá smeruje k rozkolu, ktorý bude už čoskoro spôsobený falošným prorokom.

 

Zhromaždite sa a modlite sa za jednotu mojich vysvätených služobníkov, ktorí sú potrební na to, aby moju Cirkev udržali pri sile v dňoch, ktoré sú pred ňou.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť