Posolstvo 519

08.08.2012 23:20

Posolstvo 519

Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 08.08.2012 - 23:20 hod.

 

Prehlásením hlasu Ducha Svätého za zlo sa dopúšťate bohorúhačstva
takého rozsahu, že je to považované za neodpustiteľný hriech

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dovoľ Mi, aby som objasnil to, keď sa ľudia pýtajú, čo chcem povedať pomocou Božieho slova.

 

Božie slovo tak, ako ho obsahuje rovnako Starý, tak aj Nový zákon vo svätej Biblii – Božie slovo, pravda, je dávané darom Ducha Svätého cez tieto posolstvá svetu.

 

Tieto posolstvá sú predkladané Najsvätejšou Trojicou a jediné svojho druhu, aké kedy boli ľudstvu dané skrze proroka.

 

Dôvod toho je ten, že toto je posledná misia, predstavujúca záverečnú formu Božej komunikácie a intervencie, ktorá je kvôli môjmu Druhému príchodu ponúknutá svetu.

 

Nikdy sa nestavajte do cesty moci Ducha Svätého, pretože to je veľký hriech.

 

V týchto posolstvách sa hlas Ducha Svätého vylieva, aby zachránil ľudstvo od večného zatratenia.

 

Môžte odmietnuť Mňa, vášho Ježiša, alebo Božie posolstvá, ktoré vám dáva moja milovaná Matka a bude vám odpustené.

 

Pretože vy všetci máte právo odsúdiť takéto sväté posolstvá kvôli vášmu daru slobodnej vôle.

 

Avšak vtedy, keď odmietate Ducha Svätého a verejne sa proti nemu rúhate, to je večný hriech a len zázrak so súhlasom Boha Otca môže zachrániť vašu dušu.

 

Musíte mlčať a modliť sa za vizionára, ak máte pochybnosti o akomkoľvek Božom posolstve, ktoré je dávané svetu. Modlite sa, riaďte sa vašou vierou a pokračujte vo vašom spôsobe uctievania Boha. Je veľmi dôležité, aby ste to robili.

 

Prehlásením hlasu Ducha Svätého za zlo sa dopúšťate bohorúhačstva takého rozsahu, že je to považované za neodpustiteľný hriech.

 

Musíte prosiť Boha teraz, aby vám odpustil, pretože pokiaľ by ste pokračovali v zámernej kampani s cieľom, aby ste zastavili hlas Ducha Svätého – hlas Najsvätejšej Trojice – a prehlásili ho za ducha, ktorý prezentuje zlo, tak vám nebude a ani nemôže byť odpustené, pretože toto je veľmi ťažký hriech.

 

Mnohí kresťania vo svojej dobromyseľnosti trhajú toto dielo na kusy. Vravia, že tieto posolstvá nie sú v súlade so Svätým písmom.

 

Keď toto hovoria, tak nepoznajú pravdu, ktorá je obsiahnutá vo svätej Biblii.

 

Buď napádajú tieto posolstvá na základe toho, čo počuli od ostatných, ktorí sa považujú za znalých pravdy, alebo ich prehlasujú za nepravdivé na základe svojej chybnej interpretácie pravdy.

 

Ešte horšie je však to, že prekrúcajú pravdu, keď porovnávajú tieto posolstvá s novými a zosmiešňujúcimi interpretáciami sv. Biblie.

 

Teraz počúvajte Mňa, vášho Ježiša, keď k vám hovorím nasledovné:

 

Za môjho času, keď som prebýval na zemi, sa veľkňazi pokúšali prekrúcať pravdu Božích zákonov tak, aby ospravedlnili svoje odmietanie voči mojej osobe.

 

Používali na to klamstvá, aby ľuďom bránili počuť môj hlas.

 

Prehlásili Ma za luhára, za falošného proroka a obvinili Ma z kacírstva.

 

Prehlásili, že som sa rúhal proti náboženským zákonom a previnil sa voči sabatu tým, že som usporiadal Veľkonočnú hostinu v iný deň ako ten, ktorý oni považovali za správny.

 

Nielenže Mi neporozumeli, ale oni Ma priamo zavrhli, pretože v tom čase neboli ešte ochotní privítať pravého mesiáša.

 

Neboli na to pripravení.

 

Nikdy nepomysleli na to, že by sa počas svojho života mohli stať svedkami príchodu skutočného Mesiáša.

 

Tak boli zabratí do svojich ceremónií, do svojich hierarchických pravidiel – ktoré v tej dobe velebili ich vodcov a stavali ich na piedestál ako skutočných kráľov ich cirkvi – že vo svojich srdciach už nemali žiadne miesto pre Mňa, Vykupiteľa ľudstva.

 

To isté sa udeje znova, zatiaľ čo Ja pripravujem svet na môj Druhý príchod.

 

Farizeji nemohli pochopiť dôležitosť pokory.

 

Nebolo pre nich možné, aby prijali to, ako Boh koná, keďže On nepovyšuje mocných a tých najskúsenejších náboženských vodcov vo svojej Cirkvi, aby odhalil svoje plány alebo varoval svoje deti.

 

Boh si zvolil jednoduchých, pokorných a veľkorysých srdcom, aby odovzdal svoje varovania ľudstvu.

 

On vyzdvihol slabých a povýšil ich cez utrpenie, aby sa stali čistými srdcom tak, aby mohol riadiť spôsob svojej komunikácie s nimi. Takto je sotva možné to, aby ľudská pýcha zo strany proroka vplývala na pravdu.

 

Odmietli Jána Krstiteľa a zavraždili ho. Usmrtili prorokov dávnych časov. Mučili vyvolené duše, skrze ktoré sa Boh ohlasoval svetu.

 

Myslíte si, že vo vašom dnešnom svete tomu bude nejak inak?

 

Či snáď vy, moji oddaní nasledovníci a tí z vás, ktorí tvrdíte, že ste znalcami kresťanských alebo iných cirkví, ktoré veria v môjho Večného Otca (odkaz na monoteistické náboženstvá - pozn. prekl.), prijmete Božie slovo dnes?

 

Nie. Urobíte presne to isté s prorokmi - pravými prorokmi, ako s nimi bolo urobené od počiatku. Budete ich hanobiť v mene môjho Otca.

 

Ale pamätajte si toto. Keď vám konečne bude odhalená pravda, nebude už cesty späť, pokiaľ budete uznaní za vinných z večného hriechu. To je vtedy, ak sa rúhate proti Duchu Svätému.

 

Pokiaľ by ste sa rúhali proti Mne, bude vám odpustené.

 

Takisto vám bude odpustené, ak odmietate dar proroctva.

 

Ak však blokujete konečný plán spásy tým, že ho verejne zosmiešňujete a zhromažďujete veriacich mojej Cirkvi kvôli tomu, aby ste neustále prehlasovali hlas Ducha Svätého za falošný a zlý, tak budete znášať útrapy večného zatratenia.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť