Poselství 001–005

Poselství 001

08.11.2010 - 15:30 hod

— První poselství Panny Marie přijaté doma po modlitbě růžence —

 

Dítě moje, máš zodpovědnou práci a nesmíš se nechat nikým zastavit. Pravda musí být zjevena a oznámena světu. Jsi vyvolená, abys to vykonala. Dítě moje, buď silná. Obrať se s důvěrou k Bohu a popros o vedení při uskutečňování mého díla. Dítě moje, máš u sebe všechny svaté, kteří s tebou na tomto díle pracují. Tito svatí (*viz na konci tohoto poselství), které jsi viděla, jsou všichni s tebou, abys s jejich pomocí mohla moje poselství, jež neznají hranice, šířit do celého světa, aby se každý o nich mohl dovědět. Jsi vedená, ale nebudeš to mít lehké, avšak ty jsi vytrvalá a snaživá. To, co se stane, bylo už všechno předpověděno. Ty jsi nástrojem při zvěstování Božího Slova všem jeho dětem.

 

Nikdy nezapomeň, že Bůh miluje všechny svoje děti – i hříšníky, kteří Ho urazili. Pros o milosrdenství pro každého jednoho z vás. Svatá rodina se opět sjednotí.

 

(Přestávka… na tomto místě jsem byla překvapená, takže jsem se zeptala Matky Boží: "Porozuměla jsem dobře této části"? Něžně se usmála a pokračovala…)

 

Ano, je to správně. Vezmi své pero a rozšiřuj pravdu, dokud není příliš pozdě. Tato poselství jsou Božského původu a musí být respektována. Důvěřuji ti, že zajistíš, aby byly účinným způsobem předány nevěřícnému světu. Je nanejvýš důležité, abys zůstala silná pro potřeby Mého Syna. Já vím, že pro Něj, s Ním a kvůli Němu trpíš. Raduj se, protože je to dobré. Jsi požehnané, mé dítě, že jsi byla vybrána pro tuto práci. Zůstaň silná.

 

Každý den pros o vedení. Postupem času se staneš silnější. Neboj se, jsem s tebou a s tvou rodinou každý den. Jsi naplněna Duchem Svatým, takže budeš moci odhalit pravdu o plánu Mého Otce na zemi.

 

Mé dítě, odhoď všechny pochyby stranou. Ty si nevymýšlíš tato božská poselství. Předpovědi v Písmu se naplňují.

 

Modli se za všechny Boží děti. Můj drahý milovaný Syn je každý den tolikrát zraňován. Je mučen hříchy lidí. Jeho utrpení dosáhlo od času Jeho smrti na kříži bezpříkladné intenzity.

 

Máš energii a ducha, které jsou zapotřebí, abys s Boží pomocí vykonala své poslání. Tvoje očista je ukončená a ty jsi teď připravená k boji, jenž tě očekává.

 

Teď jdi, mé dítě. Obleč si svou zbroj. Stůj se vztyčenou hlavou a pomáhej v boji se Zlým. Nezoufej si, čas od času, když se budeš cítit izolovaná. Máš všechny anděly a svaté – včetně sv. Jana Pavla II., svatou Faustinu a svatého Josefa – kteří tě povedou na každém kroku tvé cesty.

 

Dítě moje, děkuji za víru, jakou jsi projevila. Jsi bojovníkem a jsi velmi milovaná Bohem Otcem, a mým předrahým Synem. Jsi sjednocená s Ježíšem a tvé ruce jsou vedeny Duchem Svatým.

 

Mé dítě, jdi nyní k práci a použij v tomto důležitém čase lidských dějin všechny dostupné prostředky, které máš k dispozici.

 

Nechť ti Bůh žehná, dítě moje.

 

Tvoje milovaná Matka v Kristu

Matka, Královna Země

 

*(Jmenované osoby jsou obrazy různých svatých, které se vizionářce ukázaly během soukromého zjevení, avšak ona [v té chvíli] neměla ponětí o tom, kdo to byli, dokud, později, nebyli jmenováni – např. sv, Jan Pavel II, sv. Faustina - a dvě další postavy, jež zůstaly neidentifikovány).

 

 

Poselství 002

09.11.2010 - 03:00 hod

— První poselství od našeho Spasitele Ježíše Krista —

 

Hle, čas je už blízko, pro vás, abyste oznámili světu, že spravedlnost padne na ty, jež Mě odmítají. Avšak Mé Milosrdenství k těm, kteří následují pravdu Mého utrpení na kříži, nezná hranic.

 

[Dávám] radost těm z Mých následovníků, kteří odolávají pokušením, jimž každodenně čelí. Všichni ostatní, jež se k Mému učení obrací zády, jsou slepí k Mému příslibu, který jsem jim dal, když jsem za jejich hříchy umíral na kříži.

 

Jsem v hlubokém žalu a cítím se bezútěšně v opuštěnosti, jež zakouším od Mých milovaných hříšníků, za něž jsem položil svůj pozemský život.

 

Země je v tomto čase v hluboké duchovní temnotě. Moji následovníci velmi trpí spolu se Mnou, když hledí na zem plnou hříšníků, jež se nejen obracejí zády k Mému Nebeskému Otci, ale i ke Mně, jenž jsem vytrpěl velikou oběť, abych je zachránil od věčného zatracení.

 

Zoufám si a pláču hořké slzy zklamání a smutku nad způsobem, jakým jsem byl už podruhé odmítnut. Vyzývám Mé následovníky, aby se spojili v tomto čase smutku po celém světě. Musí ze sebe setřást svou lhostejnost k modlitbě a musí se se Mnou spojit v pomoci těm, jejichž duše byly ukradeny Zlým.

 

Je ještě čas pro hříšníky konat pokání. Není však žádná jednoduchá cesta. Toto pokání musí vyjít ze srdce každého. Nemějte strach jednohlasně pozdvihnout váš hlas, abyste vyhlásili lásku, již mám pro všechny z vás.

 

Křesťané, muslimové, hinduisté, židé a všechny ostatních víry, odvozené selhávajícím duchem lidstva — naposledy vás všechny vyzývám, abyste otevřeli oči pro pravé Slovo Boha, jenž vám poslal Boží Slovo prostřednictvím svých proroků. Pravda byla napsána a dokumentována ve Svatém Slově Svatého Písma, k němuž nikdo nemá právo nic přidávat, pozměňovat, anebo se pokoušet jej podle své vlastní interpretace překrucovat. Existuje jen jeden BŮH! Vyzývám vás všechny, abyste složili své zbraně, otevřeli oči a následovali Mě do věčného života.

 

Všechny vás tak nesmírně miluji, že jsem pro vás obětoval svůj vlastní život. Už jste na to zapomněli? Pro Mé Boží Milosrdenství vás všechny naposledy žádám, abyste se ke Mně navrátili. Skrze Moje Milosrdenství se vrátím na zem, abych se pokusil vám pomoci nahlédnout do vašich srdcí a hledat v nich pravdu. Nedovolte Mistru klamu a podvodníkovi, aby vás zničil. Hledejte pravdu. Láska – čistá Láska – je tou pravou cestou do říše Mého Nebeského Otce.

 

Prosím, prosím, nezapomeňte na Mé Boží Milosrdenství. Já miluji bez rozdílu každého jednoho z vás. Proste teď o odpuštění. Podejte Mi své ruce a nechte Mě, abych vás vedl do království Mého Nebeského Otce. Vrátím se už brzo na zem, jak to bylo předpověděno. Ten čas Mého druhého příchodu přijde už tak brzo, že mnozí na to nebudou připraveni. Tak mnozí tím budou šokováni a zaskočeni, že nebudou chtít věřit, že se to děje. Pro Mé proroky už nezbývá mnoho času, aby lidstvo připravili na tuto velkou událost.

 

Věřící, apeluji na vás všechny, abyste si vzali Moji VÝSTRAHU k srdci a šířili všude na světě tuto Pravdu. Napomínejte lidi, aby prosili o Mé Milosrdenství. Budu se snažit zachránit každou jednotlivou duši, jež prokáže lítost, byť by to bylo i v jejím posledním výdechu.

 

Avšak nemohu a nikdy nebudu zasahovat do vaší Svobodné vůle. Napomínám vás, abyste poslechli tato Moje slova a vzali si je k srdci. Všechny vás miluji a prosím vás, abyste se modlili za obrácení před koncem času, který nyní přichází. Nepřeji si vylekat Mé následovníky, ale vás všechny s naléhavostí úpěnlivě prosím, abyste teď zachraňovali duše. Musíte všem připomínat naléhavost odpoutat vašeho ducha od všech pozemských marnivostí. Místo nich hledejte ctnosti jednoduché pokory zbavené Ega a uctívání model.

 

Obyčejní lidé budou muset být těmi, kteří budou šířit pravdu o Mém Druhém Příchodu. Pro rychle se rozmáhající duchovní temnotu, šířenou ateizmem, a pro masivní nárůst kultu satanizmu v dnešním smutném a nevděčném světě, jsou to právě tyto jednoduché duše – praví věřící – kteří budou muset převzít tuto úlohu.

 

Modlete se teď za lidstvo, protože svět směřuje do Velkého Soudu, jak to bylo předpověděno v Písmu Svatém. Je to věc svobodné vůle lidí, zda budou připraveni hledat odpuštění svých hříchů, nebo ne. Má láska je vždy milosrdná.

 

Váš Spasitel

Ježíš Kristus

 

 

Poselství 003

11.11.2010 - 12:20 hod

— Lidstvo stojí před konečnou očistou —

 

Ano, Má milovaná dcero, Jsem to Já. Ty a Já budeme bok po boku pracovat a připravovat svět na časy, které teď přicházejí na lidstvo, když země postupně vstupuje do závěrečného očistného procesu.

 

Je důležité, aby se tato očista uskutečnila, protože bez ní není možný věčný život pro Mé děti. Přijdou dny soužení, kterému budou muset čelit všechny Mé děti, ale zejména ty, jež jsou mi oddány. Je to část zápasu, který bude muset být vybojován pro záchranu duší.

 

Uvolni se a nechej své srdce, aby pocítilo Mou lásku, dcero Moje. Přijmi ji jako Můj dar. Budeš asi překvapená, ale Já jsem tvou rodinou. Ty jsi u Mě doma, v Mém království. Máš teď naplnit své poslání. Chyť se Mé ruky a Já povedu tvého ducha, aby přivedl Moje děti zpátky do Mého nejsvětějšího Srdce. Odpočiň si teď, Mé dítě.

 

Váš milující Ježíš Kristus

Váš milující Spasitel

 

 

Poselství 004

11.11.2010 - 12:20 hod

— Druhé poselství Panny Marie —

 

Ty, moje silné Boží dítě, jsi velmi výjimečné. Vždy budu s tebou pracovat, protože jsi tady na zemi viděla obě stránky života. Ty, mé dítě, musíš chápat, co je podstatou Božího díla. Buď požehnaná, moje milovaná a děkuji ti.

 

Ano, moje milé dítě, tobě byly dány milosti pro tvou práci. Ve chvíli, kdy do tvé duše vstoupil Duch Svatý, jsi byla připravena pro tuto práci.

 

Moje bezpodmínečná láska k tobě ti dodá sil a budeš se cítit silnější, jak dni budou míjet. Prosím, nedělej si starosti z negativního pocitu, který by tě jen zdržoval. Modli se ke mně, tvé věčné matce, každý den. Nikdy tě neopustím, nebo nenechám tě bez pomoci ve tvé práci. Tobě, moje milé dítě, byl dán obzvlášť výjimečný dar a teď jej budeš muset umět využít způsobem, jehož jsi schopna jen ty sama. Ano, dítě moje, rozumím ti, že to teď na tebe působí skličujícím dojmem. Buď si však jistá jedním – budu tě provázet na každém kroku tvé cesty. Mír s tebou.

 

Budu vždy přebývat ve tvém srdci. Žehnám ti, mé dítě a děkuji ti, že jsi mě odpověděla.

 

Matka pokoje a naděje – Marie

 

 

Poselství 005

12.11.2010 - 03:00 hod

— Hříchy lámou Mé svaté srdce —

 

Piš následující, Má dcero. Hodiny tikají. Neignoruj Moji naléhavou prosbu zveřejnit Moje Varování lidstvu. Je zapotřebí teď konat pokání. Moje děti musí vyslechnout Moje varování teď. Má dcero, komunikuj nejdříve s křesťanskými skupinami, abys jim odevzdala Mé prosby.

 

Zůstaň silná. Já jsem tě pro tuto práci vyvolil, aby Moje prosba o nápravu byla rychle vyslyšena. Napiš tuto knihu a skrze ni zprostředkuj Moje poselství moderními komunikačními prostředky, jako jsou internet a masmédia. A jelikož je Moje žádost naléhavá, podržím tvou ruku, abys tomuto poselství porozuměla.

 

Jsi silnější, než si myslíš. Denně se ke Mně modli růženec Božího Milosrdenství. Neboj se. Proč jsi tolik ustrašená. Věčný život po tom, co se spojí Nebe se Zemí, musí být přivítán. To je to, co se člověk od počátku času snažil získat. Nenechej se oslepit atrakcemi, jež ti nabízí zem. Zblednou v porovnání s leskem Království Mého Otce. Bude ti poslána pomoc, jakmile se plán tvého poslání začne odvíjet.

 

Tyto poslední dny byly pro tebe zátěží a přeci jsi ve svém srdci akceptovala, co od tebe požaduji. Je to pro tebe těžké a snad i trochu skličující přijmout toto všechno, ale je důležité, abys mi důvěřovala.

 

Zachovej Mě ve svém srdci a opři se o Mě. Odevzdej Mi každou svoji pochybnost a tvá úloha se stane lehčí. Musíš připomínat lidem zaslíbení a přitom se odvolávat na Mé psané slovo. Opírej se o Moje Písmo, jež tomu dodá smysl. Nikdy se neboj připomínat lidem, jak jejich hříchy zraňují Moje Svaté srdce a jak velice probodávají duši Mého věčného Otce.

 

My – Moje Matka a Já a všichni svatí – držíme tvou ruku a dáváme ti sílu. Budou ti seslány praktické pokyny a dveře se ti pootevřou, aby se ti pomohlo ve tvé práci.

 

Dej pozor na ty, jež ti způsobují překážky, aby tě zdržovali při tvém šíření těchto zpráv. Modli se za ně a pokračuj dále. Vím, že jsi unavená z toho, že jsi tak rychle reagovala na Moji prosbu.

 

Teď je čas k odpočinku, Mé dítě. Reagovala jsi dobře a odvážně. Nikdy se nevzdávej.

 

Tvůj milující Spasitel

Ježíš Kristus

Poselství Varování česky