Poselství 006–010

Poselství 006

12.11.2010 - 03:00 hod

— Tato kniha změní životy a zachrání duše —

 

Pokračuj a konej, co má být vykonáno, aby lidé viděli a slyšeli Moje Boží poselství.

 

Důvěřuji ti, Moje dcero, že využíváš právě to, co podle tvého pocitu přitáhne pozornost lidí, aby četli tato poselství. Potřebuješ celou svou energii, abys mohla napsat tuto knihu. Tato kniha změní životy a zachrání duše – tato kniha byla předpověděna. Ano, tato kniha je to, co bylo prorokováno. Ty jsi písařka, Já jsem autor.

 

Nebuď tím překvapená, ani zaskočená, protože toto je nanejvýš svatá úloha a ty jsi byla vyvolená, abys tuto práci se Mnou vykonala. Trvá tři měsíce. Přeji si, aby byla zveřejněna po celém světě. Musí být rozsáhlá, účinná a žádaná milióny lidí, tak, jako Bible.

 

Má dcero, můžeš to zveřejnit jako "Hovory se skrytým prorokem". Je to v pořádku, když to takto uděláš. Proč se obáváš, dítě Moje? Jsi vedená Nebesy. Musíš zůstat silná. Věř Mi. Oddej se Mi. Na každém kroku tvé cesty ti podržím ruku. Později si povykládáme.

 

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus

 

 

Poselství 007

13.11.2010 - 03:00 hod

— Varování před peklem a zaslíbení ráje —

 

Má milovaná dcero, zakusila sis strašné pronásledování, které jsem dopustil, abych tě vysvobodil z trýzně Pekla. Teď jsi osvobozená a tvůj duch ti umožní šířit Moje slovo, aby lidé mohli být zbaveni muk, jež by je očekávaly, když by byli tak nerozumní a podlehli by Zlému.

 

Ty, Moje dcero, jsi měla od počátku poslání. Celou dobu po těchto několik pár dnů tě posiluji. Co myslíš, čím se staneš za týden, za rok anebo za dva roky? Jsi bojovník, statečný až do konce. Budeš pracovat se Mnou, abys očišťovala duše Mých milovaných dětí, se kterými mám hluboký a absolutně milující soucit. Láska proudí v Mých žilách jako řeka. Můj soucit nikdy nepomine i přesto, že Mé děti se vydávají jiným směrem.

 

Zachráním je od muk Pekla

 

Řekni jim, Má dcero, že je chci zachránit od muk Pekla. Potřebuji, aby se ve svém neutěšeném stavu obrátili na Mě. Je jen jediná cesta k lásce a k pokoji. To se naplní v Mém Novém Ráji, kdy se sjednotí Země a Nebe. Nikdy jste neslyšeli o tomto Mém dávném slibu? O příslibu věčného života, kdy všichni ti, kteří se ke Mně obrátí, budou vyzdviženi s tělem, duší i duchem do Nové Země a Nového Nebe, až se zase znovu sjednotí do Nového Ráje, tak dlouho slibovaným dětem Mého Otce.

 

Věřte, úpěnlivě vás o to prosím. Zvažte to. Když jste se ještě nikdy nezabývali Svatým Písmem, tak si položte tuto jednoduchou otázku. Když cítíte lásku ve svém srdci, odkud myslíte, že pochází? Je to láska, jež vám dává pocit něhy, mírnosti, skromnosti a síly osvobozené od touhy po všem sobeckém? Když ano, pak je to právě tato láska, kterou Já slibuji všem svým dětem, které se ke Mně obrátí.

 

Všechna světská snažení vás zanechají prázdnými a nenaplněnými

 

Vím, milé děti, že je pro vás těžké uvěřit v existenci jiného, než tohoto světa, ve kterém žijete. Nezapomínejte však, že tento svět byl stvořen Bohem, Věčným Otcem, avšak Satan, ten věčný lhář, jej pošpinil svou zkažeností a hříšností. On, Satan, je nanejvýš lstivý a vychytralý. Vy, děti Moje, přece musíte vědět, že všechny světské touhy, za kterými se v neukojené touze pachtíte, vás vnitřně nikdy nemohou naplnit a uspokojit? Cítíte prázdnotu, kterou si nedokážete vysvětlit, není tomu tak? Ale vy chcete stále víc a víc. A přesto zůstáváte i nadále nenaplnění, i když cítíte, že byste naplnění a uspokojení být měli. Čím to tedy je? Už jste někdy pohlédli do svých srdcí a zeptali se sami sebe, proč? Proč? Odpověď je velmi jednoduchá.

 

Otec stvořil člověka. Člověk byl pokoušen Satanem. Satan existuje v tomto krásném světě, jejž Můj Otec stvořil z čisté lásky. Naneštěstí, Satan bude až do Mého Druhého příchodu i nadále existovat. A až potom bude jemu, Satanovi, dokázána všechna lež a podvod, kterými sváděl Mé děti. Avšak pro mnohé z Mých dětí už bude pozdě, včetně těch, které jsou váhavé a nejisté ve víře v Boží stvoření světa Mým Otcem v Nebesích.

 

Neodmítejte Mě

 

Poslyšte, Já Kristus, Spasitel, seslaný proto, abych vám všem poskytnul druhou příležitost vejít do království Mého Otce, vyslechněte si teď Můj příslib. Slyšte Můj hlas, seslaný k vám Boží milostí prostřednictvím vizionářů a proroků světa dnešních dní a pochopte, že všechny děti jsou v Očích Mého Otce stejně milované.

 

Těm, kteří ho následují, požehnal, avšak trpí muka pro ty duše, které v Něho nechtějí uvěřit a odmítají Mu naslouchat. Bůh stvořil svět. Svět nevznikl z ničeho. Člověk si takový úžasný zázrak nevymyslel a vaše věda jej nikdy nebude schopná vysvětlit a ani si jej člověk nikdy nedokáže sám vytvořit. To Božské, nadpřirozené, nemůže být nikdy pochopeno, dokud se všechny Boží děti s tělem, duší i duchem neoddají Mé čisté lásce, kterou jim všem nabízím.

 

Úpěnlivě vás prosím, neodmítejte svého Stvořitele a neposlouchejte matoucí a zavádějící lži, jež vám podsouvá podvodník a lhář skrze hordy Svobodných Zednářů, Iluminátů a falešných proroků rozličných bizarních a ďábelských kultů, jež povstaly a vznikly jen na základě lidské hlouposti.

 

Satan skutečně existuje

 

Člověk je slabý. Dokonce i nejsvětější z následovníků padli za oběť Satanovi skrze jeho neustálé pokoušení. Problém je v tom, že ti, kteří hledají radovánky a rozkoš, nevěří, že on skutečně existuje. Jiní zase nevědí, že on je nanejvýš reálný a že je skutečně existující. Oni to jsou, jež mi způsobují největší bolest Mého srdce.

 

Rány se znovu otvírají a hnisají

 

Tak nevýslovně trpím, jež Mi byly způsobeny při Mém strašném ukřižování a kterým jsem podlehnul, se znovu otevírají, hnisají a zanechávají Mě v nepředstavitelné agónii těla, duše a Božství. Přesto se nikdy nevzdám lásky k vám.

 

Vyzývám vás z Nebe ve jménu Mého Věčného Otce, jenž stvořil každého jednoho z vás z čisté lásky, abyste zůstali pevní. Odmítněte Satana. Věřte, že existuje. Akceptujte jeho reálnou existenci. Otevřete konečně oči. Nevidíte snad všechen ten chaos, který vyvolává ve vašich životech? Jste snad slepí?

 

Poselství bohatým

 

Bohatým vzkazuji: Zastavte se. Zamyslete se na chvíli a zeptejte se Boha: Těší vás vaše postavení užívat si života podle vlastních pravidel? Je to v souladu s vaším vnitřním hlasem? Zaprodali jste Mě pro světské radovánky a požitky? Právě tyto výstřednosti vám zanechají jen prázdnotu v srdci. Budete vědět, ve vašem vlastním srdci, že to není správné. Vy však dychtíte ještě více po těchto prázdných, a přece vzrušujících slibech, jež vám dává Mistr klamu výměnou za vaše duše.

 

Poselství pro ty, jež následují ilumináty

 

Naléhavě vás prosím, především ty Mé děti, které jsou vtáhnuty do aktivit Iluminátů a ostatních zlovolných skupin. Když se jednou mezi ně dostanete, budete navždy ztraceni. Cožpak snad nechcete pochopit, že to, co vám výměnou za vaše duše bylo slíbeno, je jenom lež? Klamná a děsivá lež. Nikdy neobdržíte ty dary, které vám ti zlověstní poslové z hlubin pekla naslibovali. Ve jménu vašeho Spasitele, který za vás položil svůj život na kříži, aby vás zachoval pro věčný život, prosím, nedovolte, abych vás teď ztratil. Já vás miluji, děti Moje. Horoucími slzami Mé lásky vás úpěnlivě prosím, neodmítejte Mne výměnou za lživé sliby Satana.

 

Odpustím všem, kteří se vyzpovídají

 

Nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle, protože ona je jedním z těch darů, které vám byly dány, když jste byli zrozeni ve světle Boha. Přijdu už velmi brzy, jak to bylo předpověděno v Písmu – a to dříve, než si toho budete moci být vědomi. Svět se ponoří do tmy a zoufalství. A když se vám ukážou vaše hříchy – nezávisle na stupně závažnosti – Já je odpustím každému jednomu z vás v okamžiku zpovědi. A tito vstoupí se svým tělem a duší do Ráje, když se Země a Nebe spojí v jedno. Tam budete navždy žít váš život, spolu s vašimi rodinami navěky.

 

Přísliby, které nabízí Ráj

 

Žádná nemoc, žádné tělesné slabosti a nedostatečnosti, žádný hřích – jen láska. To je příslib Mého Ráje. Nikdo nebude mít nouzi, protože každý bude žít v dostatku, harmonii, radosti a lásce.

 

Realita pekla

 

Neodmítejte tento život za ten, jenž vám byl přislíben Satanem! Jste klamáni a sváděni. Když půjdete po této falešné cestě, na které nejsem Já, Ježíš Kristus, ani Bůh, tak kráčíte směrem k věčnému zatracení. Budete křičet zděšením, až poznáte svůj omyl. Pak budete prosit o smilování. Budete si drásat tvář, budete si trhat vlasy.

 

Avšak vy jste dostali od Mého Otce dar svobodné vůle, proto vám jej nikdo nemůže odebrat. Když se tedy svobodně rozhodnete pro tuto falešnou cestu, budete navždy ztraceni, hoříce ve věčných plamenech pekla. Toto je velice skutečné. V konečném důsledku však největším prokletím bude vaše poznání, že Bůh je. Že Já, váš Spasitel Ježíš Kristus, skutečně existuji. A že v této chvíli už není žádný způsob, jak byste se mohli zachránit.

 

Největším zatracením je, že víte, že nikdy neuvidíte tvář Boha

 

Vaše rodina se může na vás dívat z druhé strany. Až se tak stane a vy poznáte tu strašnou pravdu, bude už pozdě. Nezapomeňte na tyto slova. Největším prokletím je, když víte, že nikdy neuvidíte tvář Boha. To budou ta největší muka, která vám navěky zůstanou v plamenech pekla, kde bolest neúprosně a na věky přetrvává. Místo požitků věčného života v Ráji, jenž vám byl zaslíben, skončíte kvůli lžím Mistra klamu ve strašných chodbách pekla. Je to nanejvýš skutečné a představuje to muka na věčnost.

 

Vy všichni, kteří nevěříte, že komunikuji s lidmi, prosím vás, modlete se k Mému Nejsvětějšímu Srdci. Modlete se Moji modlitbu k Božímu Milosrdenství (růženec Božího Milosrdenství) v 15 hodin každý den. Odpovím vám láskou, kterou okamžitě pocítíte. Držte se Mé ruky, děti. Nepusťte ji. Já vás všechny tak velice miluji, že jsem za každého z vás obětoval svůj život, abyste mohli být zachráněni.

 

Tentokrát přicházím soudit. I když vás tak velice miluji, nemohu zasahovat do vašeho daru svobodné vůle, kterou jste dostali od Mého Nebeského Otce. Doufám, že skrze Mé dnešní vizionáře a proroky, nakonec budete naslouchat Mým slovům. Vzpomeňte si, že pravda je cestou k věčné spáse a k novému začátku, až se Ráj vrátí na Zem.

 

Lži Satana

 

Lži — a nezáleží na tom, jak jsou svůdné — zůstanou jimi vždy. Lži, zamýšlené a určené k tomu, aby byly ukradeny milované duše, jež nemohou být [více] osvobozeny Mým Otcem, Stvořitelem a Tvůrcem Země.

 

Váš Božský Spasitel

Ježíš Kristus

 

 

Poselství 008

14.11.2010 - 23:00 hod

— Znamení konce času - sláva se však vrátí na Zem —

 

Má drahá dcero, nepociťuj vinu kvůli pochybám, které jsi dnes cítila. Je to přirozené. Tvoje pochopení duchovních věcí není tak silné, jak by mělo být, ale to je v pořádku.

 

Povedu tě a časem pochopíš účel tvé mise. Potřebuji, abys byla stále silná ve své práci a poslušná vůči Mně. Je to těžký úkol a bude pro tebe emocionálně vyčerpávající. Posílám ti duchovního vůdce, aby ti pomohl se vyrovnat s velikostí tohoto úkolu, jenž musí být dokončen. Bez tvé účasti na tomto úkolu by bylo mnoho duší bylo ztraceno působením Zlého. Má dcero, ty jsi souhlasila s tímto úkolem ještě dříve, než jsem tě do této práce poslal.

 

Povedu tvého duchovního vůdce. Pozná pravdu, až budeš hovořit. Mezitím už budeš moci rozpoznávat některé hříchy lidí způsobem, který dříve pro tebe nebyl možný. Vidíš ten rozdíl? Cítíš se divně, když pozoruješ Mé děti? Vidíš je teď v jiném světle, že ano? To je síla Mého Ducha Svatého, kterou jsem tě požehnal.

 

Láska, kterou cítíš ve svém srdci k Mým dětem a ke knězi, jehož jsi viděla dnes na Mši je také dar, jenž jsem ti dal mocí Ducha Svatého. Uvidíš, pocítíš a uslyšíš nyní hříchy lidí v takové šíři, že budeš cítit bolest, jakou cítím já. Uvidíš svýma očima také lásku, kterou Mám ke svým dětem, jež zrcadlí Mé srdce.

 

Neměj strach z těchto darů, Mé dítě. Neměj pocit, že nezvládneš svou úlohu kvůli síle, která ti byla dána Mými milostmi a jež tě dělá tak pevnou a silnou, že už se nikdy nebudeš ohlížet zpátky. Ani to nebudeš chtít.

 

Nyní se ale cítíš slabá. To je pocit vycházející z Mé Boží síly, která proniká tvé tělo. To teplo je láska, kterou pro tebe mám. Neplač, Mé dítě. Dosud jsi byla mimořádně silná a přijala jsi Moji přítomnost, přestože je tomu jen pár dnů, co jsem k tobě poprvé promluvil. Ne, Mé dítě, není to jen tvá představa. Ptej se sama sebe a těch ve tvém okolí.

 

Těm, kteří zaprodávají svou duši Satanovi

 

Nyní piš toto: svět má co dělat s tíhou temnot a s ďábelským spiknutím Zlého, jenž pokračuje ve vábení a svádění Mých milovaných dětí. Spadly do jeho osidel tak hluboko, že mnoho z nich se svíjí jako zvířata dokonce i před tváří lidí. Kolik ubohých duší, živených smyslností, chtivostí a marnivostí se objevuje v tomto zuboženém a politováníhodném stavu zrakům těch, kteří mají víru? Oni, ve své marnivosti věří, že mají skutečnou moc. Moc, která jim byla slíbena Satanem. Mnoho z těchto dětí zaprodaly svou duši Satanovi a hrdě se tímto činem chlubí.

 

Více Mých dětí je přitahováno leskem a bohatstvím jeho slibů všeho, co můžete na světě vidět. Ne, ony nejsou zahanbeny tím, že se chlubí skutečností, že mu patří. Ty sliby, které jim dal, nejsou jenom [obyčejné] lži. Byly jím dány z čiré nenávisti k lidem. Satan lidstvo nenávidí.

 

Satan lže Mým dětem a říká jim, že jim může dát cokoliv, avšak je to lež. Ti, kteří jej následují a jeho prázdné sliby, nebudou a ani nebudou moci být zachráněni.

 

Modlete se, modlete se, modlete se za Mé děti. Má dcero, já vím, že jsi unavená, ale dbej na to. Věřící, kteří jsou vlažní a nejsou přímým a výlučným spojencem Zlého – ti také musí být na pozoru. Ti, včetně Mých následovníků a některých Mých Posvěcených služebníků, biskupů a kardinálů se posmívají víře Mých dětí. Jejich spiritualita se ztratila za chamtivostí v jistých čtvrtích, kde zlato a bohatství maskují Boží Dary, jež jim byly dány, jako učedníkům Boha.

 

Církev ztratila svou cestu a pohroužila se do temnoty. Toto, Mé dítě, bylo předpověděno a je to znamením Konce Časů. To přijde, až se objeví poslední papež a svět bude ztracen pod scestným vedením Falešného Proroka.

 

Odhalení o tom, co bude předcházet Mému Druhému Příchodu, ti bude dáno, Mé dítě, takovým způsobem, aby tvá slova mohla být slyšena, aby duše byly připraveny před Velkou Výstrahou. Netrap se. Život půjde dál. Sláva se vrátí na zem. Mé děti budou uvolněny ze spárů Zlého, jenž bude zničen. Je důležité, že nevezme svým podvodem Mé děti s sebou do hlubin Pekla.

 

Mé slovo musí být silné. Mé děti musí naslouchat. Je to z čisté lásky, že jim dávám tuto Výstrahu. Protože přijdu ne jako Spasitel, ale jako Soudce, tento čas pro Soud byl v minulosti oddálen modlitbami Mé Milované Matky a Mých následovníků na celém světě. Tentokrát už oddálen nebude.

 

Nikdo nebude znát datum Druhého Příchodu

 

Mé děti, neřeknu vám teď, ani příště, datum [Mého Příchodu]. Nemůže být odhaleno. Je to důležité proto, aby všechny Mé děti byly připraveny. Neboť ty, které připraveny nebudou, nebudou moci říct, že jim nebyla dána pravda. Až se Výstraha stane, uvědomí si pravdu. Ano, jestliže se vyzpovídají a připustí, že zhřešily, obdrží Mé Požehnání. Jestliže to neudělají, budou hozeny do Pekla. Mé Milosrdenství se pak ukončí.

 

Teď jdi, Mé dítě. Připrav slovo, aby je svět uslyšel. Řekni Mým dětem, věřícím, aby se nebáli. Řekni jim, aby se modlili za nevěřící. Potom řekni nevěřícím, aby se vrátili ke Mně. Dělej všechno, co je možné, abys je nabádala k tomu, aby otevřeli svá srdce.

 

Váš Spasitel Ježíš Kristus, který přichází, aby soudil živé a mrtvé.

 

 

Poselství 009

15.11.2010 – 03:00 hod

— Můj Druhý příchod —

 

Má dcero, velice ti děkuji, že i nadále pevně setrváváš v Mé pravdě a chápeš, že Má komunikace s tebou je skutečná. Pocítíš přítomnost mého Ducha ve tvém těle vždy, když k tobě budu přicházet, abych ti zjevil Mé Božské poselství, které lidstvo v této době potřebuje ke svému procitnutí. Přináším poselství čisté lásky, oddanosti, a věrnosti k dětem Mého Otce. Tato poselství jsou zde, aby všem věřícím v Boha objasnily, že je třeba nejdříve padnout na kolena a prosit o porozumění pravdy, zjevené v Knize Zjevení sv. Jana.

 

Čas k Mému Druhému Příchodu je zde a jeho znamení se již odhalují pro ty, kteří znají proroctví, předpověděné před mnohými věky. Jen se rozhlédněte kolem – co vidíte? Cožpak snad člověk nedokáže rozpoznat děsivý příchod toho, jemuž je vydán? On se lstivě ukrývá za zlověstnými klamy a lžemi, jež pod pláštíkem pomoci a záchrany podsouvá nic netušícím vládám, které je přijímají.

 

Slyšte Moje volání, děti Moje. Antikrist je připraven vystoupit na jeviště světa. Buďte ostražití, otevřete oči a vaše srdce pro pravdu, nebo jinak tuto dobu nepřežijete. Nebojte se, Moji věrní a oddaní, neboť vy povedete Mé stádo ve Svatém Uctívání Mého Věčného Otce. Potrava pro přežití bude během nadcházejících dnů temna v dostatku pro Moje věrné děti. Držte se pohromadě a mějte se navzájem v lásce. Dodávejte si navzájem sílu a odvahu, abyste se všude ve světě sjednocovali a spojovali všechny věřící, všechny rasy a vyznání víry na společné cestě směřující do Nebeského království Mého Otce.

 

Vaši úlohou bude naplňovat očekávání lidstva v Boží lásce konáním dobra, šířením naděje, pravdy a lásky. Společnou modlitbou a tím, že se zbavíte fasády pýchy a nesmělosti, vám bude propůjčena veliká síla. Společně budete mít velkou sílu. Vaše víra ve Mě, vašeho Nebeského Spasitele, vám bude nápomocná obracet nevěřící na víru. Je mnoho takových, jež bez vlastního zavinění o Mé lásce nevědí. Sice znají pocit lásky k sobě navzájem, ale nevědí nic o tom, odkud tento pocit pochází. Přiveďte je do Božího světla, Moje věrné Boží děti.

 

Já jsem chléb a Já jsem světlo. Moje světlo vás všechny uchová v bezpečí. Ale naléhavě vás prosím, abyste byli velkorysí, a mysleli na ty ubohé duše, které potřebují vaše vedení. Musíte jim být příkladem a ukázat jim, jak se mají ke Mně přiblížit. Přivádějte je ke Mně umírněnou a na soucitu založenou argumentací. Je důležité, abyste probudili tyto nevědomé z duchovního spánku, dokud ještě není pozdě.

 

Děti Moje, nerozumíte snad učení v Knize Mého Otce? Tato kniha (Písmo Svaté), jež odhaluje znamení Mého Příchodu na Zem, musí být studována a přijata za pravdu. Bůh, Můj Otec, neklame ústy proroků, ani si neprotiřečí. Teď můžete vidět znamení Nebe, jež byly předpověděny, a proto se musíte na ně teď připravit.

 

Vy a vaše rodiny budete v jediném okamžiku vyzdvihnuti k Nebesům

 

Prosím, modlete se o duchovní vedení. Věřící, připravte se nyní v Mém jménu k boji a vzepřete se Antikristovi. Lidé se vám budou posmívat, když je budete upozorňovat na biblická proroctví, napsaná v knize Zjevení sv. Jana. Budou vás ironicky zesměšňovat pro vaše názory a nadávat vám pro vaše napomínání. Ignorujte to, neboť máte teď vůči Mně závazky. Modlete se, a snažte se přesvědčit nevěřící, aby přijali Moje učení. Nemějte strach. Protože jsou mezi vámi takoví, jež se strachují o budoucnost svých rodin, tak musíte vědět toto: Až nastane pro to čas, budete v jediném okamžiku vyzdvihnuti spolu se Mnou a vašimi rodinami směrem k nebesům. Potom obdržíte dar Věčného Života, když se spojí Nebe se Zemí. To je to, co je označováno jako Nový Ráj. Nastane nový čas Boží slávy, lásky a naplnění zaslíbení pro všechny Mé děti.

 

Zůstaňte silní a vytrvejte! Nakrátko budete muset snášet soužení. Ale vaše víra vás bude posilovat. Nezapomeňte, že vás všechny miluji. Milujte i vy Mě a pomůžete Mi, abych zachránil co možná nejvíc duší.

 

Vy jste Mou mocnou armádou a nastal teď čas, abyste se připravili k boji. Všechny vás povedu do království Mého Otce.

 

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus

 

 

Poselství 010

15.11.2010 – 11:00 hod

— Globální moc, Antikrist a znak šelmy —

 

Teď poznáváš pravdu a přijímáš Moje poselství pro to, čím jsou. Napiš toto. Má dcero: rychlost s jakou se proroctví odhalují, je pro všechny zřejmá. Dívej se na změny v Mé církvi, jako na jedno z prvních znamení. To se stane, až Podvodník svede Mé učedníky na scestí.

 

Druhé znamení uvidíte, až mnozí z vás už nebudou cítit vládu své vlastní země. To zahrnuje materiální a vojenskou kontrolu. Mé děti, vaši vůdci a všichni lidé odpovědní za starost o svůj lid, ztratí veškerou kontrolu. Budou jako člun bez kormidla. Člun, jehož řízení ztratí směr a bude ztracen.

 

Mé děti, musíte se usilovně modlit, aby se uvolnilo sevření těchto ďábelských skupin lidí, kteří vyvíjejí toto úsilí. Nejsou z Království Božího a z rafinované přetvářky jejich vnějšího zjevu si neuvědomíte, že se jedná o mocnou sílu, jež si dává pozor, aby se neprozradila.

 

Vy, Moje děti, nebudete moudřejší. Budete si myslet, že žijete v těžkých časech, ale tato fasáda je předurčena k tomu, abyste takto uvažovali. Povstaňte teď, Mé děti.

 

Znak šelmy

 

Nepřijímejte tento znak. Čím více jich vás jej odmítne, tím větší bude váš počet. Tento znak – znak šelmy – bude váš pád. Není to tak, jak to vypadá. Jejím přijetím budete čím dál, tím více odstraňováni.

 

Mějte se na pozoru před plánem, který kuje podvodník, aby se všechny znaky Mého Věčného Otce a učení Písma odstranily z vašeho života. Uvidíte to ve školách, nemocnicích a v ústavě vaší země. Největší ohavnost, která mi způsobuje hlubokou bolest, je odstranění učení Písma těmi, jemuž se Mně, Božskému Spasiteli, klaní. Velice brzy uvidíte, že Moje slovo a učení pravdy bude odstraněno a trestně postihováno.

 

Vy, Moje milované děti, budete velice trpět v Mém jménu. Za to jsou odpovědné tyto zlé síly. Jsou řízeny Satanem. Najdete je všude, a hlavně u těch zodpovědných vůdců, na nichž je závislé vaše přežití. Děti, nemějte o sebe strach. Spíše se bojte o ty ubohé, pomýlené duše, tak nakažené Podvodníkem, jež se těžko vytrhnou z jeho pevného sevření. Těmto lidem se nedá věřit. Buďte opatrní, jak s nimi budete mluvit. Budou vás držet v silném sevření, protože chtějí všechno ovládat. Bude těžké se jim postavit na odpor, protože budou kontrolovat i vaši banku, váš majetek, vaše daně a stravu, kterou potřebujete k přežití.

 

Avšak to nebude trvat dlouho, protože jejich dny jsou sečteny. Pokud nadále zůstanou ve svém otroctví ke Zlému, budou ponořeni do propasti takové hrůzy, že už jen popsat jejich osud by bylo tak strašné a tak děsivé, že člověk by padl mrtvý jako kámen, kdyby jen na jednu minutu uviděl muka, která budou muset snášet.

 

Bitva se začne odvíjet, když ruka Mého Věčného Otce rychle dopadne, aby potrestala hříchy světa, jež jsou viditelné na této zemi. Hříchy, pro které jsem zemřel. Nikdo z těch, jež budou přinášet svědectví, nebo se paktovat s touto neblahou, ale spořádanou armádou destrukce, nebude Božím dítětem. Tato zlá armáda plná démonů z hlubin Pekla bude vykonávat činy o takové šíři zla, že si to nevinní lidé těžko budou moci představit.

 

Nepřeji si děsit Mé děti, ale pravda musí být ukázána, dokud je čas. Povstaňte teď, Mé děti. Bojujte s těmi silami zla dříve, než vás zničí. Dejte si pozor na Globální předpisy v každé formě, velikosti, tvaru, nebo kódu. Pozorně sledujte vaše vůdce a ty, jež kontrolují váš denní přístup k penězům, za které budete kupovat potraviny a jež vás budou udržovat naživu. Budete muset si nyní udělat zásobu potravin.

 

Toto poselství jste nedostali způsobem, jenž odráží Mé učení, ale poslyšte Mě teď. Tato proroctví byla předpověděna. Moje děti musí pozorně naslouchat. Duch temnot nyní roste a vy, Moji následovníci musí stát pevně. Udržujte vaši víru ve mně živou pomocí modlitby. Všichni Moji následovníci se musí denně modlit růženec k Božímu Milosrdenství. Ten posilní duše a v okamžiku smrti jim pomůže najít milost.

 

Moje děti, nenechte se Mými poselstvími vyděsit. Moji následovníci mají nyní ke Mně povinnost. Nechejte Mě to říct. Pamatujte si, že budete naplněni Duchem Svatým, jakmile přijmete Mé Slovo. Nebojte se, neboť jste byli vyvolení. Vy, Má armáda následovníků povede k porážce Zlého. K tomu je zapotřebí se modlit.

 

Přicházím s poselstvím čisté lásky. Neuvědomujete si, že zažijete Ráj, když Nebe a Země splynou v jedno? Nemusíte se ničeho obávat. Moji následovníci budou tělem, duší a duchem vyzdviženi do říše Božské Hierarchie. Uvidíte své milované. Ty z nich, kteří našli milost u Mého Věčného Otce.

 

Dělejte, co říkám. Modlete se, mluvte se Mnou, milujte Mě, důvěřujte Mi. Za to vám dám sílu. Ochranu si vyproste modlitbou Svatého Růžence, jejž vám s požehnáním darovala Moje milovaná Matka. Tuto modlitbu se musíte modlit na ochranu proti Zlému. Ne druhé straně musíte prosit za ochranu pro ty, s kterými přicházíte do kontaktu, aby vás nekontaminovali, nebo nerozředili vaši víru, kterou pro Mě nosíte ve svém srdci.

 

Modlete se za Mé vizionáře a proroky, aby byli ochraňováni. Modlete se za Mé posvěcené služebníky, ty svaté oddané služebníky, které jsem vám poslal, aby vás vedli. Ti, stejně jako Moji následovníci podstupují muka způsobené Satanem. Nikdy se nepřestane snažit vás zaslepovat vůči pravdě a použije jakoukoliv bludnou taktiku, aby vás přesvědčil, že vaše víra není správná. Poslyšte, Podvodník nasadí logiku a důvody zaobalené v jemnosti, aby vás přesvědčil, že do vašeho života přináší naději. Prostřednictvím Antikrista chce vás přesvědčit, že on je ten vyvolený.

 

Antikrist

 

Mnozí Moji následovníci padnou za oběť tomuto ohavnému podvodu. Mějte se na pozoru. Bude se považovat za posla lásky, míru a harmonie ve světě. Lidé si před ním kleknou na kolena a budou se mu klanět. Ukáže vám svou moc a vy budete přesvědčeni, že pochází z božského zdroje. Ale není. Bude vám dávat pokyny způsobem, který vám občas bude připadat zvláštní. Praví věřící budou vědět, že nepochází ze světla. Za jeho vychloubačným a pompézním vystupováním se bude skrývat čiré zlo. Za touto fasádou je plný nenávisti k vám, Moje milované děti. Směje se za zavřenými dveřmi.

 

Moje děti, hrozně vás zmate. Objeví se jako silný, sebevědomý, vtipný, starostlivý, milující a bude považován za zachránce. Jeho hezká tvář všechny osloví, avšak velmi brzy se změní.

 

Způsobí ve světě strašné dopuštění a mnohé zavraždí. Činy jeho teroru budou všichni jasně vidět. Zničí vaši nezávislost a bude nástrojem k zavedení znaku – znaku šelmy. Vy, Moje děti, musíte být silné. Nepřijměte znak, protože když to uděláte, dostanete se do jeho ďábelského, hypnotického vlivu.

 

Mnozí zemřou pro svou víru ve Mě. Nebojte se, protože když trpíte pro Mě, ve Mně a se Mnou, jste vyvolení. Modlete se, modlete se, abyste nepodlehli vládě jeho teroru. Postavte se a bojujte pro Mě.

 

Nedovolte, aby Antikrist celým svým okouzlujícím půvabem zvítězil nad vaší duší. Dovolte Mi teď vás držet v Mých rukou, houpat vás v Mém náručí Mou Božskou Milostí, abyste dostali sílu bojovat za pravdu. Moje láska k vám nikdy neumře. Nikdy byste si neměli zvolit tuto cestu, neboť jinak budete pro Mě ztraceni. Bude to těžké, ale ke zmírnění utrpení dostanou Moje děti pomoc mnoha způsoby.

 

Teď jděte a modlete se za Mé Boží Milosrdenství a připravte se na závěrečný boj.

 

Ježíš Kristus

Král svého lidu

Poselství Varování česky