Posolstvá 001–005

Posolstvo 001

08.11.2010 - 15:30 hod

— Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca —

 

(Oznámenie budúcich proroctiev, ktoré ešte len budú prijaté skrytou vizionárkou, ktorá nemá tušenie, čo sa od nej bude požadovať a ako sa má v takom prípade zachovať).

 

„Dieťa moje, máš zodpovednú prácu a nesmieš sa nechať nikým zastaviť. Pravda musí byť zjavená a oznámená svetu. Si vyvolená, aby si to vykonala. Dieťa moje, buď silná. Obráť sa s dôverou k Bohu a popros o vedenie pri uskutočňovaní môjho diela. Dieťa moje, máš pri sebe všetkých Svätých, ktorí s tebou na tomto diele pracujú. Títo Svätí (*viď na konci tohto posolstva), ktorých si videla, sú všetci s tebou tu, aby si s ich pomocou mohla moje posolstvá, ktoré nepoznajú hranice, šíriť do celého sveta, aby sa o nich každý mohol dopočuť. Si vedená ale nebudeš to mať ľahké, avšak ty si vytrvalá a snaživá. To, čo sa stane, bolo už všetko predpovedané. Ty si nástrojom pri zvestovaní Božieho Slova všetkým jeho deťom.

 

Nikdy nezabúdaj, že Boh miluje všetky svoje deti – aj hriešnikov, ktorí ho urazili. Pros o milosrdenstvo pre každého jedného z vás. Svätá rodina sa opäť zjednotí."

 

(Prestávka… na tomto mieste posolstva som bola prekvapená, takže som sa opýtala Matky Božej: "Dobre som porozumela tomuto odseku posolstva?" Ona sa nežne usmiala a pokračovala…)

 

"Áno, je to správne. Vezmi pero a píš - rozširuj pravdu, pokiaľ ešte nie je neskoro. Tieto posolstvá sú Božského pôvodu a musia byť rešpektované. Dôverujem ti, že zaistíš, aby tieto správy boli účinným spôsobom predávané neveriacemu svetu. Je nanajvýš dôležité, aby si zostala silná pre potreby môjho syna. Viem, že pre neho, s ním a kvôli nemu trpíš. Teš sa, lebo to je dobré. Buď požehnané, moje dieťa, že si bola pre toto poslanie vyvolená.

 

Zostaň silná a pros každý deň o vedenie. Staneš sa postupom času silnejšia. Neboj sa. Som každý deň s tebou a s tvojou rodinou. Si naplnená Duchom Svätým, takže budeš môcť odhaliť pravdu o pláne Môjho Otca na Zemi.

 

Dieťa moje, odstráň svoje pochybnosti. Ty si nenamýšľaš toto Božie Posolstvo. Písma s predpoveďami sa napĺňajú. Modli sa za všetky Božie dietky. Môj milovaný Syn je každým dňom tak mnohokrát zraňovaný. Je mučený hriechmi ľudí. Jeho utrpenie dosiahlo od čias jeho smrti na kríži bezpríkladnej intenzity. Máš energiu a ducha, ktoré sú potrebné, aby si s Božou pomocou vykonala svoje poslanie. Tvoja očista je ukončená a ty si teraz pripravená na boj, ktorý ťa očakáva.

 

Choď teraz, moje dieťa. Obleč si svoju výstroj. Postav sa so vztýčenou hlavou a pomáhaj v boji proti satanovi. Nezúfaj si z času na čas, keď sa budeš cítiť byť osamelou a izolovanou. Máš pri sebe všetkých anjelov a Svätých – medzi nimi Svätého Jána Pavla II., Svätú Faustínu a Svätého Jozefa – ktorí ťa na každom kroku tvojej cesty povedú.

 

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vieru, ktorú teraz máš. Si bojovníkom a si veľmi milovaná Bohom Otcom a mojim predrahým Synom. Si zjednotená s Ježišom a tvoje ruky sú vedené Duchom Svätým. Tak teraz choď, dieťa moje a použi v tomto dôležitom čase ľudských dejín všetky dostupné prostriedky, ktoré máš k dispozícii.

 

Nech ti žehná Boh, dieťa moje.

Tvoja milovaná Matka v Kristovi - Mária - kráľovná Zeme

 

*(Menované osoby sú obrazy rozličných Svätých, ktorí sa počas súkromného zjavenia ukázali, avšak ona nemala poňatie o tom, kto oni boli až pokým iní tieto osoby neidentifikoval, napríklad Svätý Ján Pavol II., Sestra Faustína a Svätý Jozef a dve ďalšie osoby, ktoré nie sú identifikované.)

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 002

09.11.2010 - 03:00 hod

— Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista —

 

Hľa, čas oznámenia svetu je blízko, že všetci tí, ktorí ma zavrhujú, zakúsia moju spravodlivú odplatu. Avšak moje milosrdenstvo pre všetkých tých, ktorí ma nasledujú v pravde môjho utrpenia na kríži, nepozná hraníc.

 

Radosť pre tých mojich prívržencov, ktorí odolávajú pokušeniam, s ktorými sú každodenne konfrontovaní, bude preveliká. Všetci ostatní, ktorí sa môjmu učeniu obracajú chrbtom, sú slepí môjmu prísľubu, ktorý som bol dal, keď som pre ich hriechy zomieral na kríži. Som v hlbokom bôli a cítim sa bezútešne v opustenosti, ktorú zo strany mojich milovaných hriešnikov zakúšam a za ktorých som položil svoj pozemský život. Zem je v tomto čase v hlbokej duchovnej temnote. Vy, moji prívrženci, veľmi trpíte spolu so mnou, keď hľadíte na Zem plnú hriešnikov, ktorí nielenže sa obracajú chrbtom môjmu Nebeskému Otcovi ale aj mne, ktorý som vytrpel veľkú obeť, aby som ich zachránil od večného zatratenia. Zúfam si plačúc horké slzy sklamania a smútku nad spôsobom, akým som bol po druhý raz odmietnutý. Vyzývam mojich prívržencov po celom svete , aby sa v tomto čase smútku spojili. Musia zo seba striasť svoju ľahostajnosť k modlitbe a musia sa so mnou spojiť v pomoci tým, ktorých duše boli ukradnuté satanom.

 

Je ešte čas pre hriešnikov konať pokánie. Niet žiadnej jednoduchej cesty. Toto pokánie musí vyjsť zo srdca každého. Nemajte strach jednohlasne pozdvihnúť vaše hlasy pri hlásaní lásky, ktorou zahrňujem všetkých ľudí bez rozdielu – kresťanov, moslimov, hinduistov, židov a všetky ostatné náboženstvá, ktoré povstali z omylov a zavádzaní ľudského ducha. Posledný krát vás všetkých vyzývam, aby ste otvorili oči pre pravé Slovo Boha, ktorý vám poslal Božie Slovo cez svojich prorokov. Pravda bola napísaná a zdokumentovaná vo Svätom Slove Svätého Písma, ktoré nikto nemá právo opravovať a pozmeňovať alebo sa pokúšať ho podľa vlastnej interpretácie prekrúcať. Existuje len jeden jediný BOH! Vyzývam vás všetkých, aby ste zložili svoje zbrane, otvorili oči a nasledovali ma do večného života.

 

Všetkých vás tak nesmierne milujem, že som pre vás obetoval svoj vlastný život. Už ste na to zabudli? Pre moje Božie Milosrdenstvo vás všetkých naposledy naliehavo prosím, aby ste sa ku mne navrátili. Skrze moje Milosrdenstvo sa vrátim na Zem, aby som vás preveril a pomohol vám nazrieť do vašich sŕdc a hľadať v nich pravdu. Nedovoľte klamárovi a podvodníkovi (satanovi), aby vás zničil. Hľadajte pravdu. Láska – čistá Láska – je tou pravou cestou do ríše môjho Nebeského Otca.

 

Prosím, prosím, vzhliadnite na moje Božie Milosrdenstvo. Ja milujem bez rozdielu každého jedného z vás. Proste teraz o odpustenie. Podajte mi svoje ruky a nechajte ma, aby som vás viedol do kráľovstva môjho Nebeského Otca. Vrátim sa už skoro na Zem, ako to bolo predpovedané. Ten čas môjho Druhého Príchodu príde už tak skoro, že mnohí nebudú na to pripravení. Tak mnohí budú tým šokovaní a zaskočení, že nebudú chcieť veriť, že sa to deje. Nezostáva už veľa času pre mojich prorokov, aby ľudstvo pripravili na túto veľkú udalosť.

 

Veriaci, apelujem na vás všetkých, aby ste si vzali moje VAROVANIE k srdcu a šírili všade vo svete túto Pravdu! Napomínajte ľudí, aby prosili o moje Milosrdenstvo. Budem sa snažiť zachrániť každú jednotlivú dušu až do jej posledného výdychu, ktorá preukáže ľútosť. Avšak nemôžem a nikdy nebudem zasahovať do vašej Slobodnej vôle. Napomínam vás, aby ste počuli tieto moje slová a vzali si ich k srdcu. Všetkých vás milujem a prosím vás, aby ste sa modlili za obrátenie pred koncom času, ktorý teraz prichádza. Neželám si desiť mojich prívržencov ale všetkých vás s naliehavosťou úpenlivo prosím, aby ste teraz zachraňovali duše. Musíte všetkým pripomínať naliehavosť odpútať vášho ducha od všetkých pozemských márnivostí. Namiesto nich hľadajte cnosti jednoduchosti a pokory, zbavené od Ega a uctievania pozemských modiel.

 

Jednoduchí ľudia budú tými, ktorí budú šíriť pravdu o mojom Druhom Príchode. Kvôli rýchlo sa rozmáhajúcej duchovnej temnote, šírenej ateizmom v dnešnom zúboženom, nevďačnom svete a pre masívny nárast kultu satanizmu, sú to práve tieto jednoduché duše – praví veriaci – ktorí budú musieť prevziať túto úlohu.

 

Modlite sa teraz za ľudstvo, pretože svet smeruje do veľkého súženia, ako to bolo predpovedané v Písme Svätom. Je to vec slobodnej vôle ľudí, či budú hľadať odčinenie a odpustenie svojich hriechov alebo nie. Nemajte nikdy strach. Moja láska je vždy milosrdná.

 

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 003

11.11.2010 - 12:20 hod

— Ľudstvo stojí pred konečnou očistou —

 

Áno moja milovaná dcéra, Ja som to. Ty a ja budeme bok po boku pracovať a pripravovať svet na časy, ktoré teraz na ľudstvo prichádzajú, ako Zem postupne vstupuje do záverečného očistného procesu.

 

Je dôležité, aby sa táto očista uskutočnila, pretože bez nej nie je možný večný život pre moje deti. Prídu dni súženia, s ktorými budú konfrontované všetky moje deti, ale predovšetkým pre tie, ktoré sú Mi oddané. Je to časť zápasu, ktorý bude musieť byť vybojovaný pre záchranu duší.

 

Uvoľni sa a nechaj precitnúť svoje srdce mojou láskou, dcéra moja. Prijmi ju, lebo ona je mojim darom. Budeš tomu prekvapená ale ja som tvojou rodinou. Ty si u mňa doma v mojom kráľovstve. Máš teraz naplniť poslanie. Chyť sa mojej ruky a ja povediem tvojho ducha, aby priviedol moje deti do môjho Najsvätejšieho Srdca. Odpočiň si teraz, moje dieťa.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus

Váš milujúci Spasiteľ

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 004

11.11.2010 - 12:20 hod

— Druhé posolstvo Panny Márie —

 

Ty moje Božie dieťa si silné a výnimočné. Vždy budem s tebou pracovať, pretože si tu na Zemi videla obe stránky života. Ty moje dieťa musíš chápať, čo je podstatou Božieho diela. Buď požehnaná, moja milovaná, ďakujem ti.

 

Áno, milé moje dieťa, tebe boli dané milosti pre túto tvoju prácu. V momente, keď do tvojej duše vstúpil Duch Svätý, si bola pripravená pre túto prácu.

 

Moja bezpodmienečná láska k tebe ti dodá síl a budeš sa cítiť silnejšie ako po predošlé dni. Prosím nerob si starosti z negatívnych pocitov, ktoré ťa len zdržiavajú. Modli sa ku mne, tvojej večnej matke, každý deň. Nikdy ťa neopustím a nenechám ťa bez pomoci v tvojej práci. Tebe, moje milé dieťa, bol daný obzvlášť výnimočný dar a teraz ho musíš vedieť využiť spôsobom, ktorého si schopná len ty sama. Áno dieťa moje, rozumiem ti, že to všetko teraz na teba pôsobí skľučujúco. Buď si však jedného vždy istá - ja ťa sprevádzam na každom tvojom kroku tvojej cesty. Pokoj s tebou.

 

Budem navždy prebývať v tvojom srdci. Žehnám ti, dieťa moje a ďakujem ti, že si mi odpovedala.

 

Matka pokoja a nádeje - Mária

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 005

12.11.2010 - 03:00 hod

— Hriechy mi lámu moje Sväté srdce —

 

Píš nasledovné, dcéra moja. Hodiny tikajú. Neignoruj moju naliehavú prosbu zverejniť moje varovanie. Je potrebné konať pokánie teraz. Moje deti musia počuť moje varovanie teraz. Moja dcéra, komunikuj najprv s kresťanskými skupinami, aby si im odovzdala moje prosby.

 

Zostaň silná. Ja som si ťa pre túto prácu vyvolil, aby bola moja prosba o nápravu rýchlo vypočutá. Napíš túto knihu a sprostredkuj cez ňu moje posolstvá za pomoci moderných komunikačných prostriedkov ako sú internet a masové médiá. A hoci je moja požiadavka naliehavá, podržím tvoju ruku, aby si tomuto posolstvu porozumela.

 

Si silnejšia, ako si myslíš. Denne sa ku mne modli môj ruženec Božieho milosrdenstva. Neboj sa. Prečo si taká ustráchaná? Večný život po tom, ako sa Nebo a Zem prepoja, bude uvítaný. To je to, čo sa človek od počiatku času snažil získať. Nenechaj sa oslepiť atrakciami, ktoré ti ponúka Zem. Zblednú v porovnaní s leskom kráľovstva Môjho Otca. Bude ti zoslaná pomoc, akonáhle sa začne plán tvojho poslania odvíjať.

 

Tieto posledné dni boli pre teba záťažou a predsa si vo svojom srdci akceptovala, čo od teba požadujem. Je pre teba ťažké a snáď aj trocha skľučujúce prijať toto všetko, no je nutné, aby si mi dôverovala.

 

Zachovaj ma vo svojom srdci a opri sa o mňa. Odovzdaj mi každú svoju pochybnosť a tvoja úloha sa ti stane ľahšou. Musíš pripomínať ľuďom prisľúbenia a pritom sa odvolávať na moje písané slovo. Opieraj sa o moje Sväté písmo, ktoré dodá tomu zmysel. Nikdy sa neboj pripomínať ľuďom, ako ich hriechy zraňujú moje Sväté srdce a ako veľmi prebodávajú dušu môjho večného Otca.

 

My - moja Matka a všetci svätí - držíme tvoju ruku a dávame ti silu. Budú ti zoslané praktické pokyny a dvere sa ti pootvoria, aby sa ti pomohlo pri tvojej práci.

 

Stráň sa tých, ktorí ti spôsobujú prekážky, aby ťa zdržiavali pri tvojom šírení týchto správ. Modli sa za nich a ďalej pokračuj. Viem, že si unavená z toho, že si tak rýchlo reagovala na moju prosbu.

 

Teraz je čas na odpočinok, dieťa moje. Reagovala si dobre a odvážne. Nikdy sa nevzdávaj.

 

Tvoj milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch