Posolstvá 051–055

Posolstvo 051

05.03.2011 - 10:00 hod

- Všetci kresťania - konajte teraz pokánie, katolíci - modlite sa za pápeža Benedikta -

 

Moja milovaná dcéra, opäť sme spolu zjednotení. Za tieto posledné dni si bola zaneprázdnená. Všimla si si, že ťa posilňujem dvojakým spôsobom – vo viere aj na tele? Je to preto, lebo Ma tvoja práca tak teší. Keďže pokračuješ v zverejňovaní týchto posolstiev, prosím, povzbuď toľko ľudí, koľko poznáš, aby sa rýchlo snažili o zmier za svoje hriechy. Nezáleží na tom, akého kresťanského vierovyznania sú. Musia preukázať svoju pokoru a vernosť voči Mne cez hľadanie spásy.

 

Tento jednoduchý úkon ich posilní počas udalosti, ktorú označujem pojmom Varovanie. Všetci konajte pokánie, aby ste zachránili svoje duše. Pripravte sa ihneď na Varovanie, pretože tí z vás, ktorí nie sú v stave milosti, to nemusia prežiť.

 

Moja milovaná dcéra, chcem od teba, aby si pokračovala v rýchlom šírení týchto posolstiev. Predtým Som ti vysvetlil, že musia byť v čo možno najkratšom čase dané čo možno najviac ľuďom. Ako táto udalosť nastane, tak dôjde k udalosti, týkajúcej sa Vatikánu.

 

Pros každého, aby sa modlil za Môjho milovaného Svätého Vikára Pápeža Benedikta, lebo je obkolesený nepriateľmi Môjho Večného Otca. Modlite sa za tých kňazov, ktorí nikdy nezakolísali vo svojej viere ku Mne alebo k Môjmu Večnému Otcovi.

 

Vzostup Falošného Proroka

 

Je potrebné sa teraz intenzívne modliť, lebo sa všetci stanete svedkami dôsledkov tohto útoku na môjho Svätého Vikára. Modlite, modlite, modlite sa, aby bol Falošný Prorok rozpoznaný ako ten, kto v skutočnosti je. Sledujte jeho správanie, ako sa snaží upútavať na seba pozornosť v denných udalostiach ako i to, akým spôsobom mu budú Moji zvedení svätí služobníci v bázni padať k nohám. Potom pozorne počúvajte, čo bude hovoriť. Jeho pokora bude falošná. Jeho zámery sú zlomyseľné a všetka jeho láska sa bude týkať len jeho samého. Bude sa javiť ako inovatívny, dynamický – prinášajúci závan čerstvého vzduchu. Hoci je agilný a energický, jeho sily nebudú pochádzať od Boha, Večného Otca. Pochádzajú od Satana – Zlého.

 

Modlite, modlite, modlite sa deti Moje, lebo musíte byť ostražité. Potrebujete Ma, aby Som vás viedol teraz, keď sú tieto posolstvá odhaľované ľudstvu. Buďte silní a verní Môjmu učeniu. Modlite sa v skupinách. Modlite sa Svätý Ruženec, aby ste mali ochranu pred Zlým.

 

Pamätajte si jedno. Moje učenie sa nikdy nemení. Je stále tým istým, čím vždy bolo. Ako som už predtým povedal, ak zistíte, že je pozmenené, oslabené, alebo – ako sa stane – prekrútené do tej miery, že sa bude zdať divné alebo nebude súhlasiť s Mojím učením, odvráťte sa od neho a poproste Ma, aby som vás viedol.

 

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 052

06.03.2011 - 15:00 hod

— Slová útechy tým, ktorí spochybňujú tieto posolstvá —

 

Dcéra Moja, zostaň silná. Nemusíš sa sužovať čítaním komentárov na internete, ktoré vyjadrujú nenávisť, ktorú mnoho, mnoho Mojich detí voči Mne pociťuje. Moje odmietanie sa nezačalo a ani neskončilo Mojím ukrižovaním. Dodnes pokračuje ako priamy dôsledok nenávisti, ktorú medzi Moje deti rozosieva Satan. Budeš trpieť v Mojom mene, ako aj Moji milovaní nasledovníci, ktorí sa opovážia Ma obraňovať. Toto, dcéra Moja, nie je nič nové. Je pre teba jednoducho šokujúce, keď si toho svedkom.

 

Dokonca aj Moji nasledovníci, ktorí o sebe tvrdia, že vo Mňa veria, budú pokladať tieto posolstvá za ťažko stráviteľné. V čase, keď bude podaný dôkaz, všetci tí, ktorí tvrdia, že Ma nenávidia, prehodnotia svoje názory. Niektorí budú plakať, keď im bude ukázaná sladkosť pravdy. Iní budú aj naďalej pochybovať a spochybňovať, lebo spravia chybu v tom, že sa budú snažiť vytvoriť si svoj vlastný názor len na základe ľudského uvažovania.

 

Choď teraz a modli sa za všetkých tých, ktorí spochybňujú tieto posolstvá. Je len správne, že tak robia. Pretože tí, ktorí prichádzajú v Mojom mene, musia akceptovať, že budú čeliť spochybňovaniu – a to je oprávnené. Preto by mali byť všetky posolstvá starostlivo preskúmané.

 

Choď teraz v pokoji a láske. A pamätaj si, že Ja milujem všetky Moje deti, vrátane tých, ktorí tvrdia, že Ma nenávidia.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 053

11.03.2011 - 15:30 hod

— Človek bude v tomto roku očisťovania potrestaný —

 

Moja milovaná dcéra, očisťovanie cez vojny, zemetrasenia, výbuchy sopiek, tsunami, horúčavy a zosuvy pôdy, ktorými ľudstvo trpí následkom hriechov, bude pokračovať.

 

Len tí, ktorí sa obrátia ku Mne, svojmu Božskému Spasiteľovi a k svojmu Stvoriteľovi – Môjmu a vášmu Otcovi, môžu byť spasení. Nikdy sa nedívajte na Môjho Otca so strachom, pretože On miluje všetky svoje deti. Avšak dopustí trest na tých, ktorí odmietajú prijať Jeho existenciu. Jeho trpezlivosť sa chýli ku koncu, pretože zlo, nedostatok viery a obscénna sebaláska človeka aj naďalej pretrvávajú.

 

Môj Večný Otec, Boh – Tvorca a Stvoriteľ všetkého, miluje všetky svoje deti s nežnosťou, ktorú pociťujú rodičia voči svojim deťom. Ale presne tak, ako to aj rodičia robia – zodpovední rodičia – svoje deti potrestajú, keď sa dopustia agresívnych činov alebo takých, ktoré nemožno akceptovať. Takisto aj hnev Môjho Otca dopadne teraz na svet. Toto, dcéra Moja, ako Som ti povedal, je Rok Očisťovania.

 

Všade ľudia pochopia, že tieto udalosti nie sú prirodzené. Sú spôsobené Božím zásahom, aby človek konečne pochopil pravdu Písma (Svätej Biblie – pozn. prekl.).

 

Modli sa, modli sa za obrátenie.

 

 

Váš milujúci

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 054

18.03.2011 - 24:00 hod

— Zemetrasenie v Európe a svetová vojna —

 

Moja drahá milovaná dcéra, vo veľkej láske prichádzam v tento večer, aby som s tebou komunikoval, pretože poznám tvoje utrpenie, ktorým si bola sužovaná. Utrpenie, ktoré si teraz obetovala za duše znamená, že tieto by inak museli čeliť zatrateniu, keby si to neurobila s radosťou.

 

Dcéra Moja, tieto posolstvá sú pravé ale musíš so Mnou komunikovať len počas modlitby alebo po nej. Je to dôležité, pretože Podvodník sa môže občas pokúsiť zachytiť komunikáciu, pokiaľ nebudeš so Mnou v tichej modlitbe.

 

Svetová vojna

 

Dcéra Moja, proroctvá, o ktorých Som hovoril, sa čoskoro naplnia. Môjmu milovanému Zástupcovi už neostáva veľa času nazvyš vzhľadom k udalostiam, ktoré sa stali v marci. Ľudstvo sa teraz stane svedkom iných udalostí, vrátane zemetrasenia v Európe, ktoré mnohých vydesia. Avšak táto očista pomôže zjednotiť ľudí a bude pre dobro všetkých. Iné globálne udalosti, vrátane sopečnej erupcie, sa teraz udejú (*podrobnosti o mieste a mesiaci sú vizionárke známe - pozn. prekl.), pričom do vojny na strednom východe budú zapojené aj iné národy. Iné západné národy vyprovokujú reakciu z Ruska a Číny. Všetko vyústi do svetovej vojny.

 

Modlitby zmiernia dopad týchto udalostí

 

Medzitým sa už čoskoro udeje Varovanie. Toto spôsobí obrátenie. Obrátenie zmierni – pomocou modlitieb – rozsah a krutosť týchto udalostí.

 

Utrpenie prinesie Pokoru – Pokora zachráni duše

 

Dcéra Moja, tak ako bude svet zažívať tieto znepokojujúce udalosti, tak sa tí, ktorí trpia, stanú pokornými. Cez pokoru môžu byť zachránení. Toto všetko je potrebné, aby sa svet pripravil na Môj Druhý príchod. Ten čas už nie je príliš ďaleko. Bude to, dcéra Moja, deň veľkej slávy pre veriacich. Udržuj si myšlienku na tento deň v popredí svojej mysle, pretože akékoľvek predchádzajúce utrpenie, ktoré si zakúsila v Mojom mene, sa potom dostane do zabudnutia.

 

Všetky proroctvá, predpovedané v Knihe Zjavenia, sa teraz odhaľujú svetu. Tým, ktorí chápu význam týchto udalostí – prosím, prosím vás, vysvetľujte ostatným, že je dôležité a nutné prosiť Boha o odpustenie, ktoré je potrebné na očistenie ich duší.

 

Spochybňovanie Mojich posolstiev

 

Dcéra Moja, vždy načúvaj Mojim posolstvám svojim srdcom. Vieš, že prichádzajú odo Mňa, tvojho Božského Spasiteľa, aj keď ťa iní budú občas presviedčať, že tomu tak nie je. To Ma veľmi zraňuje. Rozumiem mnohým tvojim vlastným pochybnostiam, ktoré pochádzajú zo starosti, aby si nezviedla ľudí, čo by si nenávidela. Tieto myšlienky musíš konečne vypustiť z hlavy.

 

Odovzdaj Mi svoju vôľu

 

Ty, Moje dieťa, by si bola silnejšia, keby sa ti bolo dostalo potrebnej duchovnej podpory od kňaza. Žiaľ, ani jeden z nich nechce prijať Môj kalich náležitým spôsobom – to je skutočnosť, ktorú považujem za hlboko urážlivú. Takže teraz Mi musíš úplne dôverovať. Úplne Mi odovzdaj svoju vôľu a všetko sa bude zdať omnoho jasnejším. Každý deň sa modli Môj Ruženec Božieho Milosrdenstva tak, ako Som to žiadal, ako aj Svätý ruženec. Taktiež sa aspoň raz do týždňa zúčastni adorácie v kostole. Všetky tieto malé dary, určené pre Mňa, ťa privedú bližšie ku Mne. Čím bližšie budeš, o to ľahšie a jednoduchšie sa ti stanú tvoje úlohy.

 

Obhajuj tieto posolstvá

 

Maj v úcte toto Najsvätejšie Písmo. Obraňuj ho. Akceptuj, že bude napádané a trhané vo dvoje hlavne tými, ktorí tvrdia, že sú experti a ktorí budú v ňom vyhľadávať tie pasáže, ktoré podľa nich odporujú Môjmu učeniu. Jediný protiklad bude v ich vlastnej chybnej interpretácií Môjho učenia. To je (tam), kde prekrútili a nesprávne interpretovali Moje Sväté Slovo, pretože im to vyhovuje, aby to tak robili.

 

Dôležitosť zostávať v stave milosti

 

Dcéra Moja, zo srdca si Mi chýbala ako aj tvoja blízka komunikácia so Mnou. Pros Ma o milosti, aby si zostala silná a budú ti dané. Mám s tebou plány, dcéra Moja. Sú veľmi dôležité. To je aj dôvod, prečo je nevyhnutné, aby bola tvoja duša očistená a aby si v každom čase zotrvávala v stave milosti. Budeš trpieť, dcéra Moja, pokým sa nezavŕši tvoja transformácia ku konečnej duchovnej dokonalosti. Ja ťa však na to pripravím. Nech ťa neznepokojujú názory iných. Tí, ktorí nie sú v svetle a spôsobujú ti rozrušenie, tých si nevšímaj. Modli sa za nich. Buď si však vedomá toho, že ťa môžu odo Mňa vzdialiť až natoľko – bez toho, aby si si to uvedomovala – že časom budeš mať pre Mňa zatvorené svoje srdce.

 

Svätý Augustín a svätý Benedikt s tebou obaja spolupracujú. Privolaj si ich na pomoc a všetko ti bude omnoho ľahšie. Je ťažké konať Moju prácu a plniť tie úlohy, o ktoré ťa žiadam. Každý úsek tejto cesty bude sprevádzaný pokusom privodiť tvoj pád. Hnev, rozčarovanie a argumenty vyvstanú okolo teba a nadobudnú na intenzite. Všetky sú určené k tomu, aby oslabili tvoju vôľu, ak to dovolíš.

 

Musíš vysvätiť svoj domov a od teraz vždy (so sebou) nosievaj Ruženec, Benediktínsky Kríž ako aj Svätenú vodu. Buď statočná. Úplne Mi dôveruj. Tak už poď a daruj Mi teraz svoju slobodnú vôľu a Ja ti udelím všetky milosti, potrebné na dokonalé vykonanie Mojej práce.

 

Milujem ťa, Moja vyvolená dcéra. Aj naďalej ťa budem robiť silnejšou, ako si. Budem ťa viesť. Nato, aby to naozaj bolo účinné, Mi musíš prenechať svoje telo, myseľ a dušu. Ale táto obeta musí prísť od teba a musí Mi byť daná ako vzácny dar. Ja si ju nemôžem len tak od teba vziať, pretože tvoja slobodná vôľa je výnimočným darom od Boha, Môjho Večného Otca.

 

Choď teraz v pokoji, dcéra Moja. Prenechaj Mi svoje starosti a obavy. Osloboď svoju myseľ, telo a dušu. Vtedy, keď Mi odovzdáš svoju slobodnú vôľu, sa konečne so Mnou zjednotíš. Tento dar pre Mňa zaistí, že Moje slovo bude ešte účinnejšie počuté po celom svete.

 

 

Váš milovaný Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus – Spravodlivý Sudca

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 055

21.03.2011 - 23:00 hod

— Modli sa za tých, ktorí ti spôsobujú bolesť —

 

Moja milovaná dcéra, dnes večer cítiš pokoj, ktorý si už tak dlho necítila. Dcéra Moja, bola si sužovaná Podvodníkom a teraz, vďaka milostiam, ktoré Som ti udelil, následky takýchto útokov už viacej necítiš.

 

Poslal som ti čistú dušu, plnú lásky, aby ťa viedla. Bude ťa držať za ruku a viesť ťa ku Mne a k pravde. Moja milovaná dcéra, teraz chápeš, čo znamená trpieť v Mojom mene. Vieš, aké to je, keď si verejne zosmiešňovaná, keď sa ti za chrbtom vysmievajú a keď si obviňovaná za nesprávne konanie, za ktoré nenesieš vinu a to všetko v Mojom mene. Raduj sa, dcéra Moja, pretože to znamená, že si sa teraz dostala bližšie k jednote so Mnou. Modlitba, ako si teraz konečne pochopila, ťa udrží v stave milosti a pokoja.

 

Dcéra Moja, neodsudzuj tých, ktorí ti spôsobujú bolesť. Modli sa za nich. Odpusť im. Ale ty si tak už urobila, že je to tak? Teraz chápeš pravdu Môjho učenia. Urobím ťa silnejšou a silnejšou, dcéra Moja. Nikdy sa neboj. Ako Som ti už predtým povedal, Podvodník nikdy neukradne tvoju dušu. Pevne ťa držím vo Svojom náručí a sľubujem, že ak by si aj zblúdila, vždy ťa pritiahnem späť ku Mne.

 

Teraz musíš nadobudnúť silu a odvahu, aby si oznamovala Moje Božské posolstvá svetu. Vieš, čo treba robiť. Privolávaj Ma každú minútu dňa do svojho srdca. Milujem ťa, Moja odvážna, predrahá dcéra. Som hrdý na teba, ako pokojne obhajuješ pravdu a neodmietaš tieto posvätné posolstvá, pretože teraz poznáš pravdu.

 

 

Váš láskyplný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch