Posolstvá 061–065

Posolstvo 061

14.04.2011 - 11:00 hod

— Prísľub zvláštnych milostí, ak bude volaný Ježiš aspoň v jednom dni —

 

Moja milovaná dcéra ďakujem ti, že venuješ viacej času tejto nanajvýš dôležitej práci. Nadišiel pre vás všetkých čas, aby ste Mi aspoň v jednom dni otvorili svoje srdcia a tým Mi umožnili, aby Som vás naplnil zvláštnymi milosťami. Keďže sa blíži čas Veľkého Piatku, budú obdarovaní týmito milosťami tí z vás, ktorí už zabudli, že Ja existujem.

 

Ako sa blíži čas, ktorý sa spája s mocnou modlitbou Novény k Božiemu milosrdenstvu, tak bude využitý k tomu, aby boli vaše duše zaplavené Mojim výnimočným darom. Robte teraz tak, ako vám hovorím a modlite sa dnes ku Mne vašimi vlastnými slovami. Milosti, ktoré vám dám, vás nielenže privedú bližšie k Môjmu Svätému srdcu, ale vás aj naplnia Duchom Svätým. Modlite sa Moju Novénu (deväťdňovú pobožnosť – pozn. prekl.) počnúc Veľkým Piatkom a zahrňte do nej toľko duší, koľko môžete a Ja každú jednu z nich zachránim.

 

Tí z vás, ktorí ste odpadli od viery dokonca i potom, ako ste sa Mi odovzdali – Ja vás vždy znova a znova zdvihnem. Nikdy sa neobávajte prísť ku Mne späť, ak ste poblúdili. Ja nikdy neopustím tých, ktorí sa znovu ku Mne vracajú. Ako hriešnikom sa vám to opakovane môže stávať. Nebojte sa – Ja stojím pri každom jednom z vás, vždy pripravený, aby Som vás objal. Hriech môže byť odpustený. Nikdy sa však necíťte byť nehodnými kvôli hriechu, ak sa potrebujete ku Mne obrátiť a poprosiť Ma o odpustenie. Ja Som vždy s vami.

 

Deti Moje, využite Veľkonočný týždeň k tomu, aby ste si pripomenuli všetky tie obety, ktoré Som priniesol za hriešnikov. Môj súcit je stále silný. On nikdy nezoslabol k dušiam – dokonca ani k tým nie, ktorých hriechy Ma hlboko urážajú. Ak duša hľadá odpustenie, potom takýto hriech bude odpustený. Skrze Moju Novénu k Božiemu Milosrdenstvu budú vlievané najmocnejšie milosti vtedy, ak sa ju budete modliť od Veľkého Piatku až do Sviatku Božieho Milosrdenstva, ktorý je o deväť dní neskôr. Touto modlitbou zachránite nielen vaše vlastné duše, ale aj milióny iných. Urobte to pre Mňa.

 

 

Váš vždy milujúci a verný Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 062

14.04.2011 - 12:00 hod

- Som prítomný v Eucharistii napriek nesprávnej interpretácií Môjho zasľúbenia -

 

Moja drahá milovaná dcéra, nerob si starosti – zlepšila si sa v spôsobe, akým si teraz vydeľuješ čas, ktorý Mi venuješ v modlitbe. Je dôležité, aby človek pochopil, že k tomu, aby sa dostal bližšie k Môjmu srdcu, potrebuje si byť vedomí nutnosti prijímania sviatosti Najsvätejšej Eucharistie.

 

Mnoho ľudí, vrátane iných kresťanských skupín, popiera Moju skutočnú prítomnosť v Eucharistii. Nie je jasné, prečo sa rozhodli popierať zasľúbenie, ktoré Som vám dal pri Mojej poslednej večeri, keď Som sľúbil, že vám dám Moje telo a Moju krv ako potravu a výživu pre vaše duše. Jasné je to, že zázrak Svätej Eucharistie, ktorá je prítomná vo všetkých svätostánkoch kdekoľvek na svete, dnes existuje a je tu nato, aby naplnil vaše úbohé, podvyživené a prázdne duše Mojou prítomnosťou. Táto Moja prítomnosť vás posilní takým spôsobom, že keby ste premeškali Moje (eucharistické) prijímanie potom, ako sa to stalo vašim zvykom, cítili by ste sa stratení.

 

Veľa kresťanov ignoruje jeden z najzákladnejších prísľubov, aký Som urobil počas Môjho ukrižovania – že budem prítomný v chlebe a vo víne a zanechám trvalé znamenie, aby Som pomohol živiť duše. Primnoho ľudského uvažovania znamenalo, že sa Mi dostalo odmietania dokonca aj od kresťanov úprimného zmýšľania. Takýto kresťania nemôžu prijať Svätú Eucharistiu v jej skutočnej podobe. Najsvätejšia Eucharistia vám všetkým bola daná ako veľký dar na vaše vykúpenie a spásu. Odmietnutie skutočnosti, že Som v nej prítomný, znamená, že prichádzate o mimoriadne milosti - súčasti dohody - aby Som skrze tieto ešte viac vchádzal do vašich sŕdc.

 

Nezabúdajte, že keď Som pre vás zomrel, bolo to preto, aby Som vás priviedol do večného života a spásy. Prijímajte Ma ako živú prítomnosť a vaše duše budú osvietené spôsobom, o ktorom by ste nemysleli, že je možný. Obráťte sa, aby ste prijímali Moje telo a Moju krv. Dovoľte Mi, aby Som rozptýlil vaše pochybnosti. Je to jedna z najväčších chýb, ktorú kresťania urobili, že Mi zabránili týmto spôsobom vstupovať do ich duší. Je to pre Môjho Otca veľmi urážlivé vzhľadom na (Moju) obetu, vďaka ktorej ste boli zachránení. Nechajte Ma priviesť svetlo a potravu do vašich životov. Stanete sa viac prístupní k prijatiu pravdy Môjho učenia potom, ako sa udeje Varovanie.

 

Pamätajte si, čo Som počas Mojej poslednej večere prisľúbil, že keď prijímate chlieb a víno, stanú sa pre vás Mojim telom a Mojou krvou (u katolíkov cez konsekrovanú, to znamená kňazom premenenú svätú hostiu – pozn. prekl.) Každá iná interpretácia bola pokrivená ľudskou logikou a ľudským myslením. Chápte teraz pravdu a akceptujte ju.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 063

15.04.2011 - 15:30 hod

— Ako sa postarať, aby vaša rodina a priatelia mohli vojsť do Neba —

 

Moja milovaná dcéra, mám radosť, že tak mnoho Mojich dobrých a zbožných nasledovníkov sa počas Svätého týždňa spojilo v jednote, aby si uctili obetu, ktorú Som za vás priniesol. Obetu, ktorú by Som znova a znova dobrovoľne prinášal, aby Som zachránil každého jedného z vás. Moja láska je hlboká a zahŕňa všetkých jedincov na svete, z ktorých každý bol stvorený svätou vôľou Boha, Večného Otca, Stvoriteľa ľudstva. Vy všetci máte vymedzené osobité miesto v Mojom srdci, dokonca aj tí z vás, ktorí Ma nepoznajú.

 

Ak by ste na tejto Zemi dostali prísľub života, ktorý by vám ponúkal šťastie a bohatstvo, tak by sa mnohí z vás chopili takej príležitosti. Tak naliehavo musíte uspokojovať túžby vášho tela. Keby bol ľuďom ponúknutý raj v Nebi, len ťažko by si to dokázali predstaviť. Ja to chápem. Od vlažných duší by si to vyžadovalo disponovať živou fantáziou, aby si mohli predstaviť takéto nádherné miesto. Od človeka si to bude vždy vyžadovať námahu, aby si dokázal predstaviť túto nádhernú skutočnosť. Len duše so silnou vierou v Božiu existenciu sú toho schopné.

 

Jediný spôsob, ako skutočne porozumieť tomu, aký klenot očakáva každého jedného z vás je, že si budete upevňovať vašu vieru. Je len jediný spôsob, ako to dosiahnuť – vytrvalo sa modliť za to, aby ste uvideli pravdu, svetlo, lesk a nádhernú budúcnosť, ktorá očakáva všetkých tých, ktorí ctia Boha, Večného Otca. Vy veriaci sa musíte modliť za vašich priateľov, manžela či manželku, príbuzných, rodičov, bratov, sestry a deti, ktorí majú málo viery. Ich duše budú zachránené, pokiaľ sa za nich budete modliť Moju modlitbu Ruženca k Božiemu milosrdenstvu. To vám teraz sľubujem.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 064

15.04.2011 - 22:00 hod

— Prebuďte sa pre pravdu skôr, než bude neskoro —

 

Moja milovaná dcéra, musíš povedať svetu, že pokiaľ si ľudstvo praje večný život, tak sa musí riadiť Mojou najsvätejšou vôľou. Tento svet, i keď vám môže veľa ponúknuť, nikdy neutíši váš hlad. Keby nebolo hriechu vašich prvých rodičov, Adama a Evy, potom áno, bolo by možné žiť vo večnom šťastí bez prekážok na vašej ceste. Ale pretože Podvodník je všade, nepripustí, aby si ktokoľvek z vás naplánoval svoj život, smerujúci ku Mne. Je rafinovaný a klamár a bude sa neustále usilovať o to, aby rozličnými spôsobmi zvádzania zaistil, že upadnete do hriechu. Bude pre neho ale veľmi ťažké zamerať sa na vás, ak ste v stave milosti, ktorý ste dosiahli vyznaním hriechov a prijatím Sviatostí.

 

Svätý Ruženec je obzvlášť účinný proti Satanovi pre svoju moc, ktorú Blahoslavenej Panne, Mojej Matke, udelil Boh, Večný Otec. Ona má nesmiernu moc nad Podvodníkom. Proti nej je bezmocný a on to vie. Ak dovolíte Mojej Svätej Matke, aby vás viedla smerom k milostiam – čo jej umožní, aby sa prihovárala vo váš prospech – potom budete imúnny voči jeho vplyvu.

 

Dnes sa ľudia na tejto zemi usilujú o šťastie a pokoj, hľadajúc pritom nejakú tajnú formulu. Strácajú tým len čas, keď sa snažia odhaliť tajomstvo šťastia, materiálneho úspechu a pokoja vo svojich životoch. Prichádzajú s novými metódami a nápadmi, pričom všetky z nich majú podporu v plánoch, ako sa stať bohatým. Bez ohľadu na všetky argumenty, ktoré predkladajú, z ktorých väčšina je založená na psychológiou poháňanom idealizme, nie je proste možné, aby ste vo vašich životoch dosiahli radosť a pokoj, ak neveríte v Boha, Večného Otca. On je jediným darcom života. Ak sa k Nemu nepriblížite, zostanete duchovne prázdnymi.

 

Tým z vás, ktorí investujete mnoho času nato, aby ste dokázali, že Ja neexistujem, hovorím: Strácate zbytočne váš čas, keď sa naháňate za snami, ktoré sa nikdy nestanú skutočnosťou. Vaše tvrdohlavé odmietanie uznať vášho Stvoriteľa, najvyššiu bytosť, ktorá stvorila tento svet, vás povedie do priepasti večných temnôt. Mnoho ľudí ako vy, ktorí počas svojho života mimoriadne dlho popierali existenciu Boha rozširovaním klamstva, že nič také ako Boh Otec neexistuje, sú teraz, žiaľ, v hlbinách Pekla zo svojej vlastnej vôle. Nedovoľte, aby sa to stalo vašim dušiam, pretože tí, ktorí skončia v pekle, horia, akoby mali ešte telo. Ako sa Satan smeje vašej nevedomosti. Ak popierate Boha, popierate vaše právo na večné šťastie. To je to isté večné šťastie, ktoré tak urputne hľadáte na tomto svete. Ale na tejto zemi ho nemôžete dosiahnuť.

 

Nikdy nežite svoj život na zemi tak, ako by bol len časťou cyklu vašej existencie. Pretože nie je. Váš skutočný domov bude v raji spolu so Mnou.

 

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

 

 

Posolstvo 065

16.04.2011 - 10:00 hod

— Čo zažijete počas Varovania a modlitby za okamžité odpustenie —

 

Moja milovaná dcéra, konaj rýchlo, aby si zvýšila povedomie o Mojich posolstvách, pretože Varovanie je už skoro nad svetom. Odkáž tým dušiam, ktoré sa odmietajú modliť, aby odsunuli nabok svoju pýchu a predpojatosť a obrátili sa teraz na Mňa s prosbou o odpustenie. Buď si načistom, že veľa, veľa duší neprežije túto nadchádzajúcu udalosť. Mnohé z týchto duší sú jednoducho lenivé a hoci v pozadí toho všetkého môžu veriť v Boha, Večného Otca, myslia si, že potom niekedy v budúcnosti sa budú venovať svojim svetonázorovým predstavám. No bude už príliš neskoro.

 

Povedz svetu, že táto udalosť prichádza, aby ich zachránila. Mnohí sa budú behom tohto mystického zážitku kajať. Budú pociťovať spaľujúci pocit, podobný tomu, aký prežívajú duše v očistci. To im dá nahliadnuť na to, čím musia prejsť duše, ktoré nie sú úplne čisté, predtým, ako môžu uzrieť nádherné svetlo nebies. Tým, že jednoducho pripustia, že táto udalosť sa môže stať, ju môžu prežiť. Obráťte sa ku Mne a povedzte: "Prosím, veď ma k svetlu a k dobrote Tvojho veľkého milosrdenstva a odpusť mi moje hriechy" a ja vám okamžite odpustím. Potom po Varovaní zakúsite hlboký pokoj a radosť vo vašej duši.

 

Mladým ľuďom pripadá trápne, aby sa modlili

 

Mnohí ľudia v dnešnom svete odmietajú modliť sa. Mnohým, najmä mladým ľuďom, pripadá modlitba trápna a staromódna. Mylne sa domnievajú, že keď si zachovajú vieru v Boha, nie je modlitba už potrebná. Nie je to pravda. Je úplne nevyhnutná nato, aby ste vošli do Raja, po ktorom budete zúfalo túžiť po smrti. Ak zotrváte v hriechu, nemôžete zakúsiť túto nádhernú slávnosť.

 

Práve tak, ako sa musia tí z vás, ktorí sa udržujú v kondícii, starať o svoje telo, pozorne pritom sledujúc, čo jedia, aby sa udržali štíhlymi, rovnako tak si musíte pripraviť svoje duše. Keď nebudete dôsledne venovať pozornosť svojej duši, tak sa stane slabou a bude jej chýbať potrebná potrava na zabezpečenie jej dokonalého stavu.

 

Modlitba za obrátenie iných

 

Vzhľadom nato, že vo svete je slabá viera medzi tými, ktorí sú veriaci, majú teraz tí z vás, ktorých viera je silná, obrovskú zodpovednosť. Musíte sa za ostatných modliť túto modlitbu za ich obrátenie:

 

"Ó, Ježišu, v Tvojom Božom milosrdenstve Ťa naliehavo prosím, prikry tieto vlažné duše Tvojou vzácnou krvou tak, aby mohli byť obrátené."

 

Modlite sa túto krátku modlitbu za tých, o ktorých si myslíte, že ju najviac potrebujú.

 

Deti, nezabudnite na Môj slávnostný prísľub. Ja budem na záver triumfovať. Satan, ten Podvodník, jednoducho nemôže prežiť. Prosím, dovoľte Mi, aby Som vás ochraňoval a zobral vás so Sebou. Nedajte Satanovi svoju dušu. Všetkých vás milujem. Vytrvalo Ma proste, aby Som každý deň posilňoval vašu vieru.

 

 

Váš Božský Spasiteľ

Kráľ Milosrdenstva a Súcitu

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch