Posolstvá 011–015

Posolstvo 011

16.11.2010 - 09:55 hod

— Varovanie pre klérus —

 

Moja dcéra, včera si bola odmietnutá, keď sa ľudia snažili do tvojej mysle vniesť pochybnosti. Za to si trpela. Nezúfaj si, lebo moje slovo bude počuté. Budeš čeliť prekážkam, ktoré u teba spôsobia pocit rozčarovania nad týmto dielom.

 

Moja dcéra, vediem ťa. Toto musíš mať na pamäti a nikdy nesmieš zabudnúť na Môj prísľub. Urobil Som to, čo si odo mňa žiadala a dovolil som ti minulú noc pokojne spať. Teraz si silnejšia. Necítiš to?

 

Buď opatrná, s kým sa dostávaš do styku. Moji nasledovníci alebo tí, o ktorých si myslíš, že sú Moji nasledovníci, nie sú vždy takí, ako sa zdajú byť. Musíš robiť to, čo ti káže srdce.

 

Svet sa môže zdať takým, akým vždy bol, ale je tu zmena, ktorá sa práve deje. Táto zmena vedie ľudstvo do temnoty, ktorá ich zahalí a ktorá zakalí ich lásku ku Mne.

 

Prečo musia Moje deti pochybovať o pravde? Neriadia sa Mojím učením, ktoré obdržali ako dar od Mojich apoštolov, ktorí skrze lásku ku Mne a mocou Ducha Svätého darovali svetu veľmi mimoriadny dar. Dar pravdy pre všetky Moje deti bol vyučovaný a rozširovaný po celom svete. Mnohé deti nasledovali tieto rady po stáročia.

 

Iní, aj keď poznali pravdu, rozhodli sa ju prekrútiť, aby vyhovovala ich vlastným potrebám, túžbam, žiadostivostiam a snahe po moci. Moji nasledovníci potom nevedeli rozlišovať medzi pravdou Božieho slova a bludmi, ktoré rozširovali tí, čo boli privedení do omylu. Takto pracuje Podvodník. Spôsobuje zmätky, zúfalstvo a pocit beznádeje a toto robí od Mojej smrti na kríži. Ale teraz ma počúvajte. On nezvíťazí, dcéra Moja. Cez moc a riadenie z Nebies a pod vedením Mojich prorokov nanovo vzplanie viera v Mojich deťoch.

 

Popros Moje deti, aby boli bdelé voči zmenám vo svete. Popros ich, aby otvorili svoje srdcia, oči a myseľ a svedčili o lžiach, ktoré rozširuje Satan. Od neho pochádza sieť prísľubov, určených na to, aby Moje deti boli priťahované vonkajšími zázrakmi a ich leskom. Zázraky a falošná sláva sú prázdne.

 

Neodzrkadľujú lásku ani neponúkajú skutočné uspokojenie, keď je raz ich prázdnota odhalená.

 

Sily zla teraz silnejú, dieťa Moje. Sú plánované Satanom, prostredníctvom jeho armády skazených nasledovníkov. Títo nasledovníci ho svojou nenásytnosťou a sebaláskou nasledujú oddaným zbožňovaním a sú takto vedení do jeho prchavého raja. Jeho prísľub raja nie nič iné, ako hlboká temnota, a keď toto Moje deti pochopia, čas na spásu už nebude.

 

Modlitba za spásu

 

Všetky Moje deti, ak sa chcú zachrániť, tak musia precitnúť voči tomuto zlu, aj keď to bude len z lásky k ich vlastnej rodine. Ak sa teraz ku Mne obrátia, tak ich Moja láska bude neustále viesť. Nikdy nemusia mať obavy Mi povedať:

 

“Ó, môj Pane, voveď ma do Tvojho kráľovstva a ochraňuj ma pred temnotou, ktorá pohltila moju dušu. Vypočuj ma, Najsvätejšie Srdce, a daj, aby ma skrze Tvoju dobrotu preniklo svetlo lásky a ochrany.“

 

Tie deti, ktoré sa budú modliť túto modlitbu, budú vypočuté. Ich úpenlivá prosba za vlastnú spásu a tých, ktorých milujú, bude vypočutá. Cez vizionárov, vedených Mojou Blahoslavenou Matkou, Som sa starostlivo snažil poslať svetu varovania. Mnohokrát boli Moji vizionári, napriek počiatočnému odmietnutiu, nakoniec prijatí. Tentokrát im nebude dopriate veľa času na to, aby ich posolstvá boli vypočuté dostatočným počtom ľudí.

 

Dajte si pozor na falošných prorokov

 

Musím však Moje deti varovať, aby si dávali pozor na falošných prorokov. Mnoho pravých vizionárov bolo uvedených do omylu. Praví vizionári dostanú milosti a budú šíriť Moju pravdu takým spôsobom, že ich budú sprevádzať nadprirodzené javy a zázraky, ktoré nikto nebude môcť poprieť.

 

Láme mi to moje srdce, keď vidím, koľko z nich bolo odmietnutých Mojimi vysvätenými nasledovníkmi. Títo istí nasledovníci, ktorých som vyslal, aby učili Moje deti, zlyhávajú vo svojej úlohe. Musia sa teraz na Mňa obrátiť, aby som ich viedol a musia si u Mňa vyprosovať milosti, potrebné k vedeniu Môjho ľudu.

 

Moji zasvätení služobníci sú výnimoční a tí, ktorí obdržali sviatosti, musia si vypočuť Moju prosbu. Máte voči Mne záväzok a sľub vernosti. Obnovte teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte moje sväté posolstvá. Buďte silní, lebo všetci ste teraz povolaní vydať svedectvo o pravde, obsiahnutej v Knihe Zjavenia a uznať, že už nadišiel tento čas. Pripravte sa na túto veľkú udalosť. Nezapierajte ma a neotáčajte sa mi chrbtom. Nespochybňujte Moje učenie a nehovorte mojim nasledovníkom, že všetko bude v poriadku. Na toto ste neboli povolaní. Vašou povinnosťou voči Mne, vášmu Svätému Spasiteľovi, je povedať svojmu stádu pravdu.

 

Nemožno hovoriť Mojim deťom, že všetci budú spasení. Toto nie je pravda. Lebo len tí, ktorí hľadajú u Mňa odpustenie a oddajú sa Mne a Môjmu učeniu, budú spasení.

 

Prečo sa neriadite učením Písma? Prečo používate výhovorky? Prečo zavádzate a presviedčate Moje deti, že Boh všetko odpustí? Môj Nebeský Otec odpustí len tým, ktorí vo Mňa veria a činia pokánie.

 

Či snáď vám Moja smrť na kríži nič nehovorí? Umrel som, aby som zachránil ľudstvo od šialenstva Satana. Avšak vy, cez nesprávne pochopenú toleranciu, učíte Moje deti klamstvu. Padli ste za obeť tlaku ľudstva a kamuflujete Sväté učenie, k ohlasovaniu ktorého ste boli povolaní.

 

Nehanbíte sa? Ste chytení v sieti svetských vábení, ktoré vám ponúka zem, nasledujúc falošnú dogmu, diktovanú populárnou toleranciou, ktorú Satan rozširuje medzi Mojimi deťmi. Tieto úbohé deti, ktoré sú na scestí, potrebujú mať smer. Takisto musia porozumieť rozdielu medzi ľudským výkladom a Mnou daným Božím prísľubom.

 

Prečo Moje deti neveria v Boží zásah? Prečo toto bagatelizujete, keď vám je prezentovaný? Moji kňazi, počúvajte Moju prosbu. Modlite sa, aby Moje posolstvo pravdy bolo počuté.

 

Posolstvo biskupom

 

Mojim biskupom odkazujem toto: vyzlečte si rúcha a obráťte sa chrbtom bohatstvu, na ktoré ste sa spoliehali. Hľadajte pokoru, ktorá sa od vás očakáva. Dodržujte teraz Moje slovo, alebo čelte následkom. Máte povinnosti voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi. Akí ste zaslepení. Cez vizionárov sú oznámené znamenia na oblohe, ale vy odmietate tieto brať vážne. Namiesto toho sedíte vo svojich honosných príbytkoch a vysmievate sa tomu. Tento váš hriech nebude odpustený.

 

Hriechy Mojich Bohu zasvätených učeníkov, ktorí si zvolili cestu Môjho nasledovania, Ma veľmi zraňujú. Otvorte svoje oči, svoje srdcia a navráťte sa k učeniu podľa Mojej svätej knihy.

 

Posolstvo kardinálom

 

Mojim kardinálom odkazujem toto: do akých vzdušných výšin ste sa až vzniesli, že ste zabudli sviatosti alebo pravdu Môjho učenia, ktoré sú potrebné na vedenie Môjho stáda. Zostúpte teraz dolu a nasledujte Moje pokyny. Nenechajte sa zmiasť falošnosťou, ktorá zachvátila ľudstvo. Ani vy Ma nezapierajte.

 

Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za Môjho milovaného, vytrvalého, statočného pápeža, ktorý je posledným pravým pápežom. Vy, moji učeníci, ste zavádzaní Podvodníkom. Zahniezdil sa v koridoroch Mojej Cirkvi spolu so svojimi viditeľnými intrigami. Pre tých, ktorí majú otvorené oči, majte sa na pozore pred tým, čo sa odohráva pred a za vami. On - Satan - sa zmocní vašej duše, ak sa poddáte jeho podvodu.

 

Prosím, modlite sa za vás za všetkých. Proste o moje vedenie. Úpenlivo proste o odpustenie a dovoľte Mi, aby som vás mohol znova viesť.

 

Pre tých, ktorí budú spochybňovať tieto napomínania, odkazujem toto: prečo by som s vami nemal hovoriť týmto spôsobom? Učil som vás prostredníctvom apoštolov, ktorí pod vedením Ducha Svätého darovali svetu moje posolstvá, ktoré odvtedy žijú. Teraz nadišiel čas. Celý život ste sa modlili za vedenie. Avšak teraz vás žiadam, aby ste moju prosbu vypočuli.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 012

16.11.2010 - 23:00 hod

— Odlož všetky pochybnosti stranou —

 

Napíš toto, dieťa Moje. Pochybnosti, ktoré sa ti vkrádajú do mysle, sa dali očakávať. Áno, si v pokušení otočiť hlavu, avšak Protivníkovi sa nikdy nepodarí odviesť ťa odo Mňa. Moja milovaná dcéra, si silnejšia, ako si myslíš, lebo veľmi málo vyvolených duší by bolo schopných vysporiadať sa s touto veľmi svätou požiadavkou tak, ako ty. Vyžaduje si to odvahu vysporiadať sa so spôsobom, akým s tebou komunikujem. Neutiekla si preč strnulá strachom. Od samého počiatku si vedela, že toto je Božia komunikácia s najvyššou a najsvätejšou hierarchiou.

 

Čoskoro zakúsiš osvietenie, ktoré rozoženie všetky tvoje pochybnosti. Po tom, ako sa to stane, tvoja myseľ sa viacej pootvorí pre prijatie tých mimoriadnych milostí, ktoré ti musia byť udelené na to, aby si bola naplnená odvahou a odhodlaním, potrebnými ako pomoc prinášať tieto proroctvá.

 

Áno, dcéra moja, k tvojmu veľkému úžasu si bola určená na naplnenie proroctiev, obsiahnutých v Knihe Jána, aby sa ľudstvo pripravilo na očistu, ktorá sa zanedlho začne odvíjať.

 

Moja milovaná dcéra, akonáhle ťa strach, váhavosť a neistota opustia, povstaneš a dokončíš túto mimoriadnu úlohu, o ktorú ťa prosím. Teraz rob to, čo hovorím. Modli sa za záchranu duší každý deň o 15:00 hodine ruženec k Božiemu Milosrdenstvu. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe ruženca, ktorý darovala svetu Moja najvzácnešia Matka, ktorá spolu so mnou pripravuje Môj druhý príchod na zem.

 

Mnoho duší je teraz pre Mňa stratených, lebo Satan mi ich stále viacej a viacej uchmatáva. Nemôžu byť mnou prijaté. Pomôž mi zachrániť ich úbohé duše. Odlož všetky pochybnosti stranou. Maj na mysli len svoju úlohu. Pomôž im otvoriť ich oči, aby dostali možnosť nájsť v očiach Môjho Otca spásu. Keď budeš mať aj naďalej na zreteli konečný výsledok, porozumieš, prečo je toto dôležité a prečo je toto volaním z čistej lásky, ktorú prechovávam vo svojom Srdci pre všetky Moje deti.

 

Pozri sa na to takto. Láska starostlivého rodiča nepozná hraníc. Ak jedno z jeho detí zablúdi a ide cestou do záhuby, pociťuje rodič hlbokú bolesť a tieseň, ktorá prebodáva jeho srdce ako dýka. Každý rodič, ktorý miluje svoje deti, sa bude snažiť bojovať za ne až do konca. Nikdy sa nevzdá. Nikdy. Tak je to aj so Mnou. Urobím všetko, čo je v Mojej Božej moci, avšak bez zásahu do slobodnej vôle človeka, aby sa ich srdcia navrátili k Môjmu Božskému Srdcu. Ty, dcéra Moja, mi v tomto pomôžeš.

 

Nemusím ti pripomínať potrebu poslušnosti voči Mne a úplnej odovzdanosti. Toto je tvoje poslanie, pre ktoré si bola vyvolená. Uchop teraz svoj meč. Si povolaná bojovať bok po boku so svojím Božským Spasiteľom v poslednom pokuse privodiť spásu všetkých mojich detí skôr, než príde Posledný deň súdu.

 

Choď teraz v pokoji a v láske na dnešné prijatie Môjho tela.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 013

18.11.2010 - 21:00 hod

— Posolstvo agnostikom a ateistom —

 

Pre tých, ktorí tvrdia, že vo Mňa neveria, hovorím toto: Spýtajte sa sami seba: Dokážete sa rozpamätať na časy, keď ste verili? Spomeňte si, keď ste boli dieťaťom a verili ste v Boha. Nie je podstatné, aké náboženstvo vyznávali vaši rodičia. Verili ste? Čo sa odvtedy zmenilo? Bol to vplyv iných ľudí? Povedali vám, že vaša existencia sa dá racionálne – rozumovo zdôvodniť?

 

Od nepamäti bolo mojim deťom zaťažko akceptovať existenciu iných svetoch mimo tohto. Ale porozhliadnite sa po svete a vnímajte zázraky stvorenia môjho Večného Otca – slnko, mesiac, more, rieky, rastliny, zvieratá a všetky tie úžasné divy stvorenia. Dajte mi teraz odpoveď na nasledujúcu otázku: Odkiaľ pochádza toto všetko? Skutočne si myslíte, že to vzniklo z niečoho iného ako z vyššej bytosti? Dávajte si pozor, keď budete počuť lži, rozširované falošnými prorokmi z hnutia New-Age. Vedie ich presvedčenie domnelej pravdy, ktorá oslavuje zasľúbený život v novej ére. Veria, že táto éra, do ktorej vstúpili, je novým rajom – blaženým miestom v centre univerzálneho bytia – kde vládne človek. Je to falošné učenie. Veľa Božích detí, aj takých, ktoré sú veriace, si mylne zamieňa vieru v toto učenie s pravou vierou svetla.

 

Títo sú ovládaní démonmi. Niektorí o tom vedia, iní o tom nevedia. Modlite sa, aby spoznali pravdu skôr, ako budú pokračovať vo svojej nezmyselnej ceste do prázdnoty.

 

Ateistom odkazujem nasledovné: Milujem vás aj napriek tomu, ako Ma urážate. Ateisti, ktorí ste pod vplyvom a vedením iných presvedčení, zastavte sa a premýšľajte. Chcete sa nechať viesť svetonázormi, ktoré sa zakladajú na človekom vytvorenej argumentácii. Sú to ideológie, nad ktorými má údajne kontrolu človek. Avšak v skutočnosti tomu tak nie je. Tí samí ľudia - moje milované deti, za ktoré chcem bojovať - sú povzbudzovaní Satanom, zvodcom a nepriateľom ľudstva, aby ho nasledovali. Spýtajte sa ateistu, prečo vynakladá také mimoriadne úsilie pri útlaku Božích detí?

 

Nestačí im, že ma jednoducho odmietajú. Prečo títo ľudia klamú? Veľa z týchto ateistických skupín má agendu, ktorá má za cieľ zlákať Moje deti na falošnú doktrínu a zviesť ich. Nenechajte sa zmiasť, pretože ich viera predstavuje len inú formu náboženstva. Takého náboženstva, ktoré zdôrazňuje silu inteligencie, rozumu a pýchy, a ktoré je vlastne napodobeninou charakterových vlastností Satana. Vo svojej zaslepenosti sa riadia inou vierou, ktorá zbožňuje temnotu, v ktorej niet lásky.

 

Títo ateisti sú tak zanietení a tak hrdí na svoje náboženstvo, že ani nechápu, že to, čo obhajujú, predstavuje náboženstvo - náboženstvo Klamára a Podvodníka, ktorí sa smeje nad ich hlúposťou.

 

Ateisti, naposledy ma počúvajte. Vráťte sa k Svätým Písmam. Pozrite sa na Jánovu knihu a pozorujte, ako sa teraz začína odvíjať pravda. Nezdá sa vám, že sa práve teraz stáva realitou, keď pozorujete udalosti, ktoré sa ako vrstva po vrstve pred vami odkrývajú?

 

Nevidíte snáď, že moje slovo a moje proroctvá, ktoré pred tak dlhým časom boli vyjavené, by nemohli byť pravdivé? Otvorte oči a ešte raz ku Mne hovorte týmito slovami:

 

"Bože, ak naozaj existuješ, odhaľ mi znamenie tvojej lásky. Otvor moje srdce, aby bolo vedené. Ak existuješ, daj mi pocítiť tvoju lásku, aby som mohol vidieť pravdu. Modli sa teraz za mňa."

 

Aj keď sa na vás obraciam naposledy, hovorím vám toto: láska nie je výtvorom človeka. Nemôžete ju vidieť, ale môžete ju cítiť. Láska má pôvod vo Večnom Otcovi. Je jeho darom pre ľudstvo. Nepochádza z temnoty. Temnota, ktorú pociťujete, nemá v sebe žiadnu lásku. Bez pravej lásky nemôžete nič cítiť, nemôžete vidieť svetlo, nemôžete vidieť budúcnosť. Ja som svetlo. Ja som budúcnosť. Ešte dnes odo Mňa obdržíte svetlo a život. Obráťte sa a proste Ma o pomoc a ja vám odpoviem a priviniem si vás do svojho náručia.

 

Moje slzy radosti vás zachránia, keď sa opäť stanete mojim milovaným dieťaťom. Príďte teraz a zjednoťte sa so mnou v raji.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 014

20.11.2010 - 07:20 hod

— Vzostup satanských skupín a ovládnutie sveta —

 

Moja dcéra, povedz Mojim deťom, že had sa chystá vymrštiť. Nesmú dovoliť sa nechať chytiť do jeho diabolskej pasce, z ktorej niet návratu.

 

On, had, má mnoho podôb. Jeho nasledovníci, ktorým vymyl mozgy prísľubom moci a slávy, sa teraz spolčili a spriadajú intrigy, ako zrealizovať na svete radu udalostí, ktoré spôsobia všade nevýslovný žiaľ, bolesť a zdesenie.

 

Moje deti nebudú múdrejšie. Tie deti, ktorým bola ukázaná pravda, a ktoré sú Mnou vedené, sú statočné duše. Zúfalo sa snažia varovať svet pred týmito hroznými skupinami, rozštiepenými na všetky smery, majúc na mysli len jeden cieľ. Sú infiltrované v každej krajine, na všetkých úrovniach orgánov a pripravujú v tajnosti sprisahanie.

 

Sú to tí nevinní členovia, časť diabolskej spoločnosti, ktorí si neuvedomujú skutočnosť tejto pravdy. Namiesto toho sa venujú konaniu dobrých činov, bez toho, aby chápali zlé skutky, ktoré ich starší páchajú v tajnosti. Nemýľte sa, títo seniori sú oddanými stúpencami Satana a zúčastňujú sa na rituáloch uctievania - keby ľudia boli toho svedkami, tak by boli v šoku od hrôzy a zvracali by nad obscenitou satanských rituálov a nad lojálnosťou voči prísľubom Satana, ktorý je jadrom ich organizácie.

 

Tí, ktorí považujú slová Mojich statočných duší za zábavné, počúvajte Ma teraz. Neschopnosťou chápať pravdu a nepočúvaním týchto statočných hlasov si zničíte život, svoju vieru a svoje živobytie. Títo ľudia už dlho pripravujú sprisahanie na ovládanie. Ich práca je evidentná v mnohých, v mnohých krajinách, ale je prevádzaná takým spôsobom, že tie deti, ktoré si vykonávajú svoju každodennú prácu, si neuvedomujú, čo sa deje.

 

Had sa chystá vymrštiť

 

Keď hovorím, že had sa chystá vymrštiť, tak myslím teraz. On a jeho skazená diabolská armáda pyšných a hladných beštií napredujú rýchlo a odhodlane vo všetkých oblastiach života spôsobom, ktorého si nie ste vedomí. Vzhľadom k tomu, že sú vedení Podvodníkom, sú rafinovaní, šarmantní, pohotoví v reči, chamtiví, bezohľadní a na mysli majú len jediný cieľ. Chcú vás všetkých ovládať, a to cez banky, modernú komunikáciu, vojsko, náboženské organizácie a vládu. Dajte si pozor a teraz počúvajte.

 

Nie sú to konšpiračné teórie

 

Moje varovanie a varovanie Mojich milovaných detí sú považované za konšpiračné teórie. Žiaľ, nie sú. Táto situácia, Moja dcéra, neprišla znenazdajky. Táto skupina, a mám na mysli teraz jednu z nich, po stáročia pripravuje sprisahanie, intriguje a získava nových členov z horných vrstiev. Tých, ktorí ich v minulosti odhalili, tých zavraždili. V priebehu stáročí vraždili štátnikov, vrátane renomovaných a talentovaných osôb. Sú pokrvní bratia a žerú mäso ľudstva.

 

Satanské relikvie

 

Vzdávajú poctu obscénnym relikviám a znameniam, ktoré požaduje had. Nedajte sa mýliť, táto skupina je mocná a desivá. Je tak mocná, že bude ťažké sa dostať z jej pazúrov, keď vaše živobytie, strava a peniaze budú od nej závislé.

 

Moje deti, veľa, veľa ľudí v mocenských štruktúrach, vo vládach, v bankách, v potravinovom priemysle a v humanitárnych organizáciách nemá tušenie, čo sa deje, ani ho nebudú až do konca veľkého súženia mať, ktoré čoskoro nastane. Potom uvidia vystupovať šelmu, ktorá zavedie náhlu zmenu, a vtedy vy všetci budete bojovať ako nikdy predtým, aby ste sa skryli pred týmto diabolským režimom.

 

Akonáhle šelma a jej prívrženci budú ovládať vaše peniaze, tak budú ovládať všetko, okrem jedného. Nikdy nemôžu a nesmú sa pokúšať ukradnúť vám vaše duše. A toto je presne to, o čo sa budú snažiť.

 

Tí, ktorí spochybňujú tieto posolstvá pravdy, ktoré vám boli dané z túžby pomôcť vám, viesť vás a zjaviť vám pravdu, počúvajte ma teraz. Ak neveríte týmto posolstvám, potom Ja – a to cez modlitby, ktoré žiadam od svojich prívržencov – sa budem modliť, aby vás zasiahlo svetlo. Prosím vás, aby ste sledovali a dávali si pozor na znamenia týchto diabolských, silných, hladných beštií, ktoré slintajú pri plánovaní a falošnej sláve, ktorú získajú.

 

Neurobte chybu v domnienke, že budete schopní zarábať peniaze. Nie, váš prístup k peniazom nebude postačovať. Oni budú chcieť viac, omnoho viac od vás. Budú chcieť kontrolovať, čo jete, čo pijete a kde žijete. Na to, aby ste seba uchránili, treba urobiť nasledovné kroky.

 

Vyhľadajte ochranné príbytky

 

Prosím, nájdite si ako skupina veriacich ochranné príbytky. Zošlem vám svetlo, ktoré vám pomôže prežiť. Začnite pestovať vlastnú stravu. Začnite si hromadiť potraviny, ktoré si dokážete odložiť stranou. Začnite teraz plánovať tak, ako keby mala prísť ničivá pohroma. Vedzte, že temnota zostúpi do takej miery, že na to, aby ste prežili, musíte byť pripravení.

 

Počúvajte hlas prorokov. Neurobte tú istú chybu, keď Môj ľud nepočúval Môjho proroka Noema. Obrátili sa mu chrbtom. Odmietli počúvať. Žili si svoj každodenný život, jedli a smiali sa v úplnej nevšímavosti hrozivého osudu, ktorému šli v ústrety.

 

Teraz povstaňte. Obráťte sa na Môjho Večného Otca - Boha, aby vás viedol. Pripravte svoje rodiny na nadchádzajúcu temnotu, ktorá všetko presiakne a ktorú teraz nemôžete pochopiť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mali odvahu neprijať znak šelmy. Satan sa prostredníctvom svojej diabolskej armády pokúsi zaviesť to, čo sa na prvý pohľad bude zdať ako identifikačný znak. Toto vám bude dané a prezentované ako nevyhnutnosť k tomu, aby ste mohli vyberať peniaze, kupovať potraviny, cestovať, žiť vo vašich domovoch a podnikať. Jedná sa o ultimatívne ovládanie. Vy a vaši praví politickí predstavitelia budete bezmocní.

 

Nalieham na tie média, ktoré nie sú nakazené touto diabolskou skupinou, aby sa dobre dívali na to, čo sa deje. Odhaľte všetkých tých, ktorí podporujú Hada a jeho armádu, avšak robte to opatrne.

 

Moje deti, obávajte sa tejto skupiny a vedzte, že ona skutočne existuje, a že tvrdenia statočných a odvážnych ľudí, ktorí sa snažia ich odhaliť, sú pravdivé.

 

Pre tých, ktorí si možno myslia, že ako môže posolstvo z Božského zdroja vyrážať taký senzačný “nezmysel“, odkazujem: Znovu sa zamyslite. Choďte a prečítajte si Písmo. Slová, obsiahnuté v dôvernej Knihe Môjho Otca, sú správne. Rozprávajú o udalostiach z dávnych čias. Prinášajú pravdu, aby vás táto viedla k Bohu. Slová mojich prorokov vtedy a dnes predstavujú plnú pravdu o nadchádzajúcom živote.

 

Varovanie, obsiahnuté v Knihe Jána, aj keď si dnes mnohí myslia, že je ťažké ho rozlúštiť, obsahuje udalosti, ktoré sa teraz začnú odvíjať.

 

Kniha Zjavenia presne predpovedá sériu udalostí, ktorého pôvodcom bude Satan pri príchode konca časov. Vie, že jeho dni sú zrátané. Napriek tomu hovorí Mojim úbohým deťom, ktoré ho zbožňujú, že na nich čaká iný, mámivejší raj, ako ten, ktorý prisľúbil Boh. Preto pri záverečnom boji proti Môjmu Večnému Otcovi urobí všetko pre to, aby skôr, než dopadne hnev Môjho Otca, mu ukradol čo najviac duší.

 

Satan má naponáhlo. Bežte inou cestou. Obraňujte svoje rodiny a modlite sa tak, ako ste to už dlho nerobili. Modlitba vás všetkých bude ochraňovať. Obnovte si svoju vieru a keď zostúpi na zem trojdňová tma, moji nasledovníci budú môcť s ľahkosťou osvetliť svoje príbytky. Tá desivá a strašná tma, ktorú nedokáže pochopiť žiaden človek, bude čiernejšia ako noc.

 

Neveriaci a tí, ktorí spievajú chvály na oslavu šelmy, spoznajú v tomto momente pravdu, pretože neuniknú temnote, keď bude zostupovať.

 

Povstaňte teraz, Moje deti a bojujte. Plánujte svoje prežitie tela a duše, keď sa diabolské činy týchto ľudí začnú odvíjať pred vašimi očami.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 015

21.11.2010 - 01:30 hod

— Obrátenie —

 

Dnes, Moja dcéra, prinášam posolstvo nádeje a pokoja všetkým Mojim deťom, ktoré možno mali pocit strachu z týchto posolstiev. Vedzte, že ani tí sa nemusia strachovať, ktorým padne ťažko veriť vo Mňa, v Môjho Večného Otca a Ducha Svätého. Mnohí z vás, Moje milé deti, by ste chceli veriť, avšak vzhľadom na vaše uvažovanie a logiku, kedy hodnotíte všetky veci na základe racionálneho myslenia, je pre vás ťažké veriť v nadprirodzené.

 

Nebojte sa. Cez modlitbu, aj keď to bude len raz cez deň a prosbu, aby Moje Najsvätejšie Srdce vylialo Moju lásku na vás, sa budete čoskoro cítiť ináč. Mnohí z vás – tí, ktorí sú neistí vo svojom presvedčení – závidia tým, ktorí majú hlbokú vieru. Musíte pochopiť, že vás všetkých milujem. Ako rodič, mám vo svojom Srdci pre každého z vás hlboké a mimoriadne miesto. Nikdy nesmiete mať pocit, že nie ste hodní Mojej lásky.

 

Či som vás nemiloval do takej miery, že som dobrovoľne položil Svoj život za vás v nádeji, že dostanete druhú šancu sa ku Mne prinavrátiť?

 

Deti, vždy budete odstrkovaní inými, keď prejavíte vieru vo vášho Božského Stvoriteľa. Keď sa tak stane, pamätajte, že človek musí z lásky ku Mne na zemi trpieť. Nikdy nedovoľte, aby vaša viera vo Mňa, vášho Božského Spasiteľa, vybledla alebo bola skrytá pred tými, ktorí na vás s ľútosťou pozerajú.

 

Áno, mnohé Moje deti, ovplyvnené ľudským myslením a logikou, zámerne vloženej do ich uzavretých duší, budú spochybňovať vašu vieru. Aby vás ešte viacej urazili, vaša viera im bude trápna a aj keď to verejne nepripustia, budú cítiť zvláštnu žiarlivosť. Táto žiarlivosť pramení z istoty, že im začína svitať, že vo vnútri svojej duše majú prázdnotu. Bez ohľadu na to, ako silne si pozerajú dovnútra, nemôžu porozumieť, prečo tomu tak je. Medzitým ty, veriaci, podstupuješ ponižovanie cez urážajúce oči divákov so slabou, alebo žiadnou vierou.

 

Nikdy sa neobávajte ani nebuďte v rozpakoch priznať sa k láske, ktorú vo svojich srdciach prechovávate voči Môjmu Večnému Otcovi. Ukážte svoju vieru verejne, nech všetci vidia, že ste hrdí na lásku ku Mne. Týmto idete príkladom.

 

Nikdy sa neznažte neveriacim tvrdo vnucovať vašu vieru logickou argumentáciou a agresívnym spôsobom. Namiesto toho ukážte svojim bratom a sestrám lásku a podporu, aj keď viete, že potrebujú vedenie. Keď uvidia priamy spôsob, ako otvorene a s radosťou vyjadrujete lásku vášho srdca ku Mne, začnú sa diviť.

 

Keď budú iní vedení príkladom lásky, úcty a dobrých skutkov, potom budú priťahovaní k svetlu. Mnohí z nich hneď nepochopia prečo. Ale postupom času a hlavne vašou modlitbou budú kráčať smerom ku Mne.

 

Žiadam vás všetkých, aby ste sa modlili za obrátenie všetkých duší. To zahŕňa tých ľudí, ktorí sú vám osobne známi a o ktorých si myslíte, že potrebujú modlitby v ťažkostiach, ktorým v živote čelia. Takisto sa modlite za obrátenie úbohých duší, ktoré sú pre Mňa stratené pre temnotu, ktorá ich robí slepými voči pravde. So súcitom a láskou sa modlite najmä za tých, ktorí aktívne nasledujú cestu Podvodníka. Títo viacej než ktokoľvek iný potrebujú vaše modlitby.

 

Dajte vedieť všetkým tým, s ktorými prichádzate do styku, podrobnosti o tom, ako každý z nich môže byť spasený, dokonca i v okamihu smrti, keď sa bude modliť ruženec k Božiemu milosrdenstvu.

 

Prosím, prosím, povedzte toto všetkým, ktorí budú ochotní počúvať. Naliehajte na nich – ak to bude možné – aby ho čítali a si ho zapamätali, pretože keď vy a oni sa ho budú modliť pri svojom poslednom dychu, môžu byť a budú Mnou spasení.

 

Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré nosíte

 

Necíťte sa nikdy dotknutí, keď sa vám neveriaci vysmievajú alebo si z vás robia žarty, pretože sa modlíte. Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré na ochranu nosíte. Neskrývajte tieto znaky lásky, ktoré ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi, k Môjmu Večnému Otcovi a k Duchu Svätému prechovávate. Keď budete s hrdosťou nosiť tieto znaky svätej úcty, potom ku Mne privediete iných. Napriek opovrhnutiu, ktoré vám títo ľudia navonok prejavia, vnútorne vám budú vašu vieru závidieť. Mnohí z týchto pozorovateľov pociťujú vo svojom vnútri dutú prázdnotu, ako následok ich chýbajúcej viery. Modlitby, Moje deti, mi môžu pomôcť získať ich duše. Modlite sa za ne túto modlitbu:

 

“Môj drahý Pane, vystieram svoje ruky a chcem Ťa poprosiť, aby si zobral do svojho nežného náručia mojich milovaných bratov a sestry. Požehnaj ich svojou svätou krvou a daruj im potrebnú milosť, aby prijali ducha Tvojej lásky, ktorá ich privedie do večnej spásy.”

 

Keď vás, Mojich veriacich, niekto pre vašu vieru verejne napadne, tak povedzte toto: Som nasledovník Krista, ktorý utrpel smrť z rúk neveriacich. Z tohoto dôvodu, ako Kristov nasledovník, budem vždy pre moju lásku k Nemu pokorovaný. Toto je kríž, ktorý nesiem a som naň hrdý. Môj Spasiteľ nezomrel len pre moje hriechy, ale aj pre vaše.

 

Keď sa budú hrdo vystatovať skutočnosťou, že sú agnostici alebo ateisti, povedzte im toto: spýtajte sa ich, či sa budú cítiť ináč, keď sa ich život na tejto zemi bude chýliť ku koncu. Potom im dajte túto radu. Rozpamätajte sa na vašej smrteľnej posteli na modlitbu ruženca k Božiemu milosrdenstvu, aj keď ste si neistí.

 

Otvorte svoje srdcia a proste Môjho Večného Otca, aby im odpustil. Pamätajte na Môj prísľub. Ako sudca a aj ako Spasiteľ odpustím každému Môjmu dieťaťu až do posledného dychu na tejto zemi. Povedzte im, nech sa usilovne modlia, aby ešte raz otvorili svoje srdcia.

 

Modlitby vedú všetky Moje deti bližšie k Môjmu Kráľovstvu na zemi, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Sila modlitby sa dá skutočne pochopiť len vtedy, keď si Moje deti otvoria svoje srdcia a budú volať. Proste, lebo ak to bude vôľa Božia, vaše modlitby budú vypočuté.

 

Nikdy neodopierajte vašim deťom sviatosť krstu

 

Nakoniec sa modlite za malé deti, vašich synov a dcéry a za mládež na svete. Každý z nich si zaslúži, aby mu bola ukázaná pravda. Pre duchovnú temnotu svojich rodičov, ktorá existuje na zemi za posledné dve desaťročia, nebolo im poukázané na pravdu Božej lásky, ani nedostali vedenie. Aj keď je vaša viera slabá, nevyhýbajte sa svojej rodičovskej povinnosti umožniť im prístupiť k sviatostiam a hlavne ku sviatosti krstu.

 

Nikdy sa neprehrešte tým, že odopriete túto najdôležitejšiu sviatosť vašim vlastným ďeťom. Mnohí rodičia, ktorí hrdo stoja, keď vykrikujú svoje názory o neviere, ničia dušu svojich detí. Dajte svojim deťom dar sviatostí. Postupom času vám budú za to alebo povďačné, alebo Ma budú odmietať. To záleží od nich. Odmietnite Ma, keď musíte, ale nekradnite duše Mojich detí. Ste síce ich rodičia tu na zemi, ale sú to deti Môjho Večného Otca, Stvoriteľa a Tvorcu všetkých vecí. Nesnažte sa ich vtiahnuť spolu s vami do temnoty. Pamätajte znova, že bez ohľadu na vaše presvedčenie vás všetkých milujem.

 

Váš Božský Spasiteľ a Sudca

Ježiš Kristus - Syn Večného Otca

 

Posolstvá v blokoch