Posolstvá 016–020

Posolstvo 016

21.11.2010 - 15:00 hod

— Výzva pre všetky cirkvi a vierovyznania k zjednoteniu sa proti Zlému —

 

Moje cirkvi na celom svete, počúvajte moje volanie! Všetky deti a nasledovníci patria Mne. Mnohí z vás nasledujú učenie svojej cirkvi a Boha, Stvoriteľa ľudstva. To je dobre. Mnohí z vás rôznymi spôsobmi vykladajú učenie Môjho Večného Otca. Toto sa udialo cez interpretácie prorokov od počiatku vekov.

 

Mnoho prorokov vykladalo Božie učenie spôsobom, akým prijali posolstvo. Niektoré slová Mojich prorokov boli sfalšované. Všetkým Mojim prorokom bola daná pravda. Nie všetkým Mojim prorokom sa podarilo zabezpečiť, aby ich nasledovníci zostali na ceste do Večného života.

 

Všetky cesty vedú k Bohu, Stvoriteľovi ľudstva. Boží nasledovníci vykladali učenie rôznymi spôsobmi, čo viedlo k zmätku. Akonáhle je vo vás zmätok, môžete si byť istí, že jediný spôsob je zjednodušiť vašu vieru. Jednoducho verte a preukazujte úctu vášmu Stvoriteľovi.

 

Apelujem na všetky cirkvi, náboženstvá a vierovyznania na celom svete, aby sa modlili za ľudstvo a tých, ktorí nemajú vieru – a to teraz. Božia láska nemá nič spoločného s deštrukciou života. Nikto nemá právo v Mojom mene alebo v mene Môjho Večného Otca vziať život. Namiesto toho poďte a spojte sa vo vašej láske k vášmu Stvoriteľovi tvárou v tvár zlu, ktoré vzniká všade okolo vás.

 

Moje deti, dovoľte Mi, aby som vám pripomenul Božie zákony. Desatoro prikázaní - darované vám Mojím Večným Otcom cez svätého a zbožného proroka Mojžiša. Tieto pravidlá boli určené na to, aby dávali Božím deťom pokyny, ako Mu majú vzdávať úctu, aby ich viedol k pravde. Toľko ľudí dnes na toto zabudlo. Tí, ktorí nezabudli, len zriedka uvažujú nad ich skutočným významom. Tí, ktorí nerozumejú Desatoro prikázaniam, rozhodnú sa ich interpretovať spôsobom, ďaleko vzdialeným pravde. Týmto hovorím: prečítajte si, prosím, Desatoro prikázaní a riaďte sa nimi, ináč budete musieť žať Boží hnev. Ich význam nesmie byť zredukovaný pod zámienkou falošnej lásky, falošného súcitu alebo ospravedlňovaním hriechu navzdory tomu, čo vám bolo povedané.

 

Prvé prikázanie hovorí, že sa máte klaňať len jednému Stvoriteľovi - Môjmu Večnému Otcovi - a máte sa vyhnúť modlárstvu. Avšak prvé prikázanie bolo zavrhnuté v prospech falošných bohov. Pod falošnými bohmi nemyslím iba ľudí vo vysokých pozíciách alebo tých, ktorí sa sami vyvyšujú, že vy, Moje deti, im padáte v extáze k nohám. Toto je priestupok a hlboko urážlivé v očiach Boha. Modlárstvo, o ktorom teraz hovorím, je láska človeka k moci a k peniazom, ktoré môžu priviesť Moje deti do prázdnej beznádeje. Táto beznádej vedie k porušovaniu ďalších pravidiel – k hriechu posadnutosti sebou samým. Túžba starať sa v živote len o vlastné záujmy na úkor vašej duše bude znamenať váš pád. Sebaláska nie je láska. Je to márnosť. Avšak toto je v dnešnej dobe populárna teória. Pod rúškom falošného súcitu vyzdvihujete seba a popierate Boha. Váš nedostatok pokory vám prinesie skazu. Keď postavíte seba nad iných, títo ľudia budú tým trpieť. Toto prikázanie nikdy nesmie byť porušené. Ľudské myslenie, ktorým sa ospravedlňuje hriech, je absurdné.

 

Posadnutosť slávnymi osobami

 

Mladí ľudia, ktorým dlhší čas chýbalo vedenie, sú teraz vťahovaní do priepasti modlárstva spôsobom, ktorý každý jasne vidí. Idoly, ktoré Moje mladé deti uctievajú, z väčšej časti nie sú zo Svetla. Mnoho z nich predalo svoju dušu diablovi a touto skutočnosťou sa hrdo vystatujú.

 

Ich hypnotický zjav cez ich hudbu a slová presviedčajú Moje deti, že toto je tá správna cesta k nasledovaniu. Ich okázalá nemorálnosť povzbudzuje ich nasledovníkov k napodobovaniu. Keď takto konajú, potom Moje deti zabraňujú preniknúť svetlu, lebo aj ony sú vťahované do večnej tmy. Posadnutosť slávnymi osobami v dnešnom svete znamená, že Moje deti pociťujú úzkosť po celú dobu, ako sa snažia dosiahnuť rovnakú výšku ako tí, ktorí so zjavnou radosťou nasledujú Podvodníka.

 

Teraz poďte, Moje deti, každej cirkvi a vierovyznania. Spojte sa a bojujte za uchovanie práva veriť v Boha, Večného Otca. Právo navzájom sa milovať. Právo na čistú Lásku. Lásku Boha, Večného Otca, Stvoriteľa Neba a Zeme.

 

Váš milujúci Spasiteľ a spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 017

22.11.2010 - 02:00 hod

— Veľké varovanie je dar z milosti —

 

Moja milovaná dcéra, Som veľmi potešený spôsobom, akým nasleduješ moje slová - s úplnou vierou a poslušnosťou. Moja láska voči tebe je silná - rovnako ako tvoja láska voči Mne. Cítiš Ma teraz veľmi blízko pri svojom srdci. Teraz si so Mnou jedno, dcéra Moja. Ja a Môj Večný Otec, ako aj Duch Svätý - Svätá Trojica - sa radujeme nad tvojou odpoveďou na toto veľmi dôležité poslanie. My a všetci anjeli a svätí denne kráčame s tebou, aby si mala ochranu v tomto najposvätnejšom diele.

 

Vzchop sa a drž sa aj naďalej Mojej ruky. Dovoľ Mi viesť ťa a cez tvoje slová dať ľudstvu možnosť konečne pochopiť pravdu skôr, než príde Veľké Varovanie. Toto Veľké Varovanie, darované Mojim deťom z milosrdenstva a lásky ako posledný dar, sa udeje čoskoro. Počas tohto mystického zážitku bude každému jednému z Mojich detí ukázaný jeho život, jeho hriechy a zlé skutky a tiež všetky jeho jednotlivé urážky, ktorých sa dopustilo voči svojim bratom a sestrám a za ktoré je zodpovedné. Ani jeden muž, ani jedna žena alebo jedno dieťa nebudú vynechaní.

 

Niektorí budú hlboko šokovaní a zarmútení nad svojimi hriechmi a okamžite sa obrátia na Mňa, ich spravodlivého sudcu, čím sa zachránia. Z lásky a ľútosti budú prosiť o milosť.

 

Iní budú naplnení odporom a tak šokovaní spôsobom, akým im boli odhalené ich hriechy, že skôr, než budú mať možnosť prosiť o odpustenie, odpadnú a budú mŕtvi.

 

A potom tu budú tí, ktorí nasledujú Podvodníka. Vo svojej hrôze, keď pred sebou v záblesku videnia svojho minulého života uvidia svoje zlé skutky, tak utečú. Budú sa snažiť ukryť, ale nebudú mať kam. Budú sa krčiť a ponárať, ale buď budú akceptovať, čo videli a poprosia o odpustenie, alebo sa odvrátia a budú sa zvíjať v hanbe a hrôze – ale nebudú prosiť o milosrdenstvo.

 

Potom je tu finálny hriešnik. Keď mu budú ukázané jeho hriechy, všetko, čo bude robiť, je prieť sa a popierať, že sa dopustil týchto zločinov voči Božím prikázaniam. Jednoducho bude popierať pravdu a odvráti sa do temnoty večného pekla.

 

Nikomu neodmietnem Svoje milosrdenstvo

 

Prečo toto moje deti nechcú pochopiť? Ak preukážu skutočnú kajúcnosť a túžbu prísť a žiť so Mnou na novej zemi, kde Nebo a Zem budú jedno, prečo potom neprosia o odpustenie? Každému, kto ukáže ľútosť, neodmietnem Svoje milosrdenstvo. Avšak sú v područí svojich sebeckých cieľov a nedokážu pochopiť následky.

 

Teraz sa všetci prebuďte. Uznajte, že ste svedkami zmien, spôsobených zlými činmi ľudstva a znakov, ktoré boli predpovedané a predchádzajú Môjmu návratu za zem.

 

Dovoľte mi, aby som vás voviedol do raja

 

Prostredníctvom tohto proroka a Knihy Pravdy vás pre Moju drahocennú lásku k vám všetkým ešte raz prosím, vráťte sa ku Mne teraz, prv než čas vyprší. Dovoľte mi, aby som vás všetkých držal v náručí. Dovoľte, aby Moja láska prúdila vo vašej mysli, vašom tele a vo vašej duši. Otvorte svoje srdcia a dovoľte Mi vás voviesť do Môjho Raja na zemi, kde sa budete tešiť z Večného života. Prečo si chcete vybrať zhubnú cestu, ktorá nikam nevedie, keď vám bola odhalená pravda?

 

Moje srdce sa chveje obavami a smútkom, keď myslím na Svoje deti, ktoré odmietajú prijať pravdu o prísľube. Ešte raz vám hovorím, obráťte sa ku Mne a hovorte so Mnou. Proste Ma, aby Som sa vrátil do vášho srdca. Prispôsobím sa vašej duši. Dávam vám tento prísľub, dokonca aj tým najzatvrdilejším dušiam. Stačí povedať len jedno slovo. Poproste Ma, aby Som vám ukázal moju prítomnosť týmito slovami:

 

“Ježišu, cítim sa stratený. Otvor moje srdce, aby som prijal Tvoju lásku a ukáž mi pravdu, aby som mohol byť spasený.”

 

Moje varovné slová nie sú hrozbou. Tieto udalosti sú známe od doby mojej smrti na kríži. Prečo si myslíte, že sa toto nemôže stať? Pravda je napísaná v Písme, aby ju všetci pochopili. Ako Spasiteľ budem konať až do tej doby, kým neprídem ako spravodlivý sudca, aby som konečne priviedol Moje deti do Mojej rodiny veľkej lásky, radosti a šťastia, kde budú všetci žiť naveky v harmónii.

 

Satan a jeho nasledovníci budú navždy uvrhnutí do temnoty. Moja rodina uvidí radosť a Božie Nebo, ktorému by sa žiaden človek neotočil chrbtom, keby len na okamih zazrel nepatrný záblesk toho, čo sľubuje - čistú radosť v Kráľovstve Môjho Otca.

 

Modlite sa, modlite sa za odpustenie a vstúpte do Kráľovstva Môjho Otca v sláve, kde ty a tvoji milovaní budete vítaní vo svetle čistej lásky.

 

Budem bojovať, aby som vás všetkých získal

 

Zomrel som za vás za všetkých a budem bojovať až do poslednej chvíle, aby som vás všetkých znovu získal, napriek temnote zla, ktorá je vo svete.

 

Dovoľte Mi, prosím, ešte raz vám ukázať, ako vás veľmi milujem. Chyťte sa mojej ruky, položte si hlavu na Moje plece a vaša jemná duša sa zapáli láskou, ktorú ste zabudli.

 

Vaša Láska – Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 018

23.11.2010 - 03:00 hod

— Varovanie pred atómovou vojnou —

 

Moja dcéra, trpíš, lebo pracuješ v Mojom mene. Tma, ktorú pociťuješ, pochádza od Podvodníka, ktorý udiera každú hodinu prostredníctvom tých ľudí, ktorých poznáš - cez jeho tmu útočí na teba. Napriek tvojim pocitom zúfalstva si v skutočnosti ochraňovaná. Ako Som ti povedal, Podvodník neublíži tvojej duši. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe svätého ruženca, aby si mala neustálu ochranu proti mučeniu. Keď sa budeš modliť túto formu úcty k Mojej Blahoslavenej Matke, uvidíš rozdiel.

 

Dielo, ktoré sa usiluješ v Mojom mene dokončiť, nie je ľahké, avšak ty, Moja dcéra, musíš zostať silná. Toto dielo, keď bude zjavené svetu, prinesie pokoj a spokojnosť Mojim deťom.

 

Keď Moje deti pochopia pravdu, budú vedieť, že nie sú ani odhodené ani zabudnuté svojím Stvoriteľom. Potešenie, ktoré zakúsia poznaním, ktoré im chcem darovať cez túto knihu, ich pritiahne bližšie ku Mne.

 

Plánovaná vojna

 

Neboj sa, dcéra Moja, si v bezpečí, aj keď máš pocit bezmocnosti a neistoty. Svet, vrátane tvojej vlastnej krajiny, zakúsi viacej bolesti, čo je výsledkom globálneho ovládania, ktoré urobí ľudí bezmocnými. Preto je dôležité sa teraz pripraviť.

 

Už som Ti predtým hovoril, aby si povedala Mojim deťom, že skôr než hrôzu naháňajúca globálna vojna začne, musia začať s plánovaním. Vojna, o ktorej hovorím, je koordinovaná Červeným drakom. Drak, energia nového sveta, teraz intriguje a chce zničiť mestá na Západe. Čas je blízko. Modlite sa, modlite sa za obrátenie, pretože zlo sa nebude dať zastaviť, pokiaľ nebude dostatok modlitieb na jeho zabránenie. Modlite sa za tie duše, ktoré pri tejto atómovej vojne zahynú.

 

Tri roky dovtedy, kým sa plán uskutoční

 

Modlite sa teraz za tie duše. Keď globálna moc preberie vládu – jemne a so zradným súcitom, potom, Moja dcéra, bude ich cieľom ovládnuť vašu slobodu, týkajúcu sa žitia, stravovania a modlitby. Toto je dôvod, prečo sa Môj ľud musí stať sebestačným. Pestujte si vlastné potraviny. Nájdite si načas útulky, kde sa môžete stretávať, aby ste vzdali česť vášmu Božskému Vykupiteľovi. Buďte silní. Nehovorte veľa ľudom, prečo toto robíte. Bude to trvať len tri roky, kým sa tieto znamenia rozvinú pred vašimi očami. Do tej doby sa vaše plány rozvinú do istej formy pomoci, ktorú snáď z času na čas budete spochybňovať a zamýšľať sa nad jej zmyslom. Pestujte si vlastné potraviny. Nakúpte si semená, ktoré nebude možné kúpiť v budúcnosti. Týmto budete živiť vaše rodiny, keď nastane globálny hlad.

 

Teraz choďte a pripravte sa.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 019

24.11.2010 - 02:30 hod

— Schody k duchovnej dokonalosti —

 

Píš nasledovné, Moja milovaná dcéra. Viera vie byť niekedy vrtkavá a to i pri mojich najoddanejších stúpencoch, keď to najmenej očakávajú. Pritom sa jedná o dôležitú skúšku, takže sa po tejto skúsenosti posilnení vracajú do Môjho srdca. Neobávajte sa, je to skúška, ktorú dopustím, aby z nej Moje deti vzišli posilnené.

 

Nie je pre vás ľahké udržať vieru vo mňa, Moje deti, pretože toľko prekážok stojí v ceste vašej oddanosti. Z času na čas budete v duši pociťovať pocit úplnej prázdnoty. To môže byť mätúce, pretože máte pocit, že ste opustený a bez opory.

 

Moji verní, musíte mať na pamäti nasledovné: Nikdy nie som od vás ďaleko i napriek subjektívne vnímanej opustenosti. Všetky tieto dočasné stavy sledujú len jeden účel – posilniť vašu vieru takým spôsobom, aby ste sa zakaždým takto posilnení vždy viac a viac ku mne približovali. Toto sú schody k duchovnej dokonalosti do Neba. Predstavuje to množstvo schodov smerom nahor a môže to trvať dlho, pokým sa dostanete až nahor. Každý krok nahor môže so sebou prinášať odhalenie toho, v ktorých oblastiach potrebujete ešte nabrať skúsenosti skôr, než budete cez dôležité milosti schopní dosiahnuť duchovnú dokonalosť potrebnú na to, aby ste mohli vojsť do raja Môjho Otca.

 

S každým zdolaným stupňom získavate cenné poznatky spôsobom, ktorý sa môže niekedy zdať obtiažny a inokedy nespravodlivý. Ale čím viac stúpate nahor, tým hlbšie vnikáte do chápania pravdy Môjho učenia.

 

Niektorí dosiahnú tieto stupne rýchlo, kým iní si ponechávajú čas. Niektorí z mojich zbožných prívržencov môžu stratiť odvahu a vrátia sa o krok, dva alebo i tri nazad. To je prirodzené. Iní, ktorí napredujú príliš rýchlo, nadobudnú až také sebavedomie, že sú presvedčení o tom, že rozumejú všetkým duchovným záležitostiam. To je však spôsob Podvodníka, ktorým vás necháva prijať a veriť tejto falošnej sebadôvere. Všetky dary, ktoré sú vám dané, môžu pochádzať len odo Mňa. Dostávate ich, moji verní, z mojej bezhraničnej lásky k vám. Nikdy by ste sa nemali domnievať, že je to len vaša vlastná zásluha, ak máte silnú vieru. Áno, vaša viera môže byť na základe vašich hlbokých pocitoch srdca silná, ale je to aj dar odo mňa. Nato, aby ste dosiahli najvyšší stupeň, musíte byť pokorní vo svojej láske ku Mne. Preukážte sa byť vždy cnostní.

 

Preukážte vždy dôveru vo vašu vieru, pretože to je mi milé. Ale nikdy neprepadnite klamu, že úplne poznáte nebeské tajomstvá. Ako ľuďom, narodeným s dedičným hriechom, vám až čas poodhalí tieto tajomstvá, deti Moje.

 

Snažte sa prijímať všetko ako dar odo Mňa, dokonca aj nadelené skúšky. Všetky moje dary majú za cieľ posilniť vás vo vašej láske ku Mne.

 

Som veľmi hrdí na všetky Moje deti, ktoré vo Mňa veria a preukazujú Mi česť a úctu. Nato, aby som vás mohol vyzdvihnúť do plnej nádhery raja môjho Otca, sa musíte snažiť o úplné zjednotenie so Mnou a Mojou slávou.

 

To si vyžaduje trocha času a trpezlivosti, pokým mi úplne odovzdáte svoje duše, deti Moje. Ale keď sa tak stane, budete mať navždy podiel na Mojom mystickom tele.

 

Oddajte sa, Moje deti, mojej absolútne čistej láske a už nikdy sa nebudete musieť obzerať späť alebo sa obávať, pretože budete v mojom náručí v bezpečí.

 

Zostaňte silní, Moje verné deti, dokonca aj tvárou v tvár prekážkam, pretože Ja nikdy svojich milovaných Verných neopustím. Nikdy.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 020

26.11.2010 - 03:00 hod

— Globálny plán k redukcii svetovej populácie a zvrhnutie svetových vodcov —

 

Moja milovaná dcéra, čoskoro dostaneš radu od svojho duchovného poradcu. Pamätaj si ale, že Som povolal mnoho Mojich nasledovníkov, ale nie všetci toto príjmu. Ako sama vieš, nemôžem zasahovať do slobodnej vôle človeka, do daru ľudstvu. Bez ohľadu na to, teraz je dôležité pokračovať v tejto naliehavej práci, aby Moje deti počúvali a boli spasené.

 

Znamenia

 

Nemýľ sa, zmena sa chystá a čoskoro bude toľko znamení, že len málo ľudí na tejto zemi bude neschopných tieto rozpoznať. Znamenia, o ktorých hovorím, sú tie, ktoré dostávajú Moji vizionári počas zjavení Mojej milovanej Preblahoslavenej Matky v Európe. Mnoho ľudí, ktorí otvoria svoju myseľ a oslobodia svoje uväznené duše, pochopí, že tieto oznámenia pochádzajú z Neba. Keď Moje deti uvidia zázračné znamenia, ktoré budú cez slnko viditeľné, potom spoznajú pravdu.

 

Nevšímaj si opovrhnutie, výsmech a nenávisť, ktorú zakúsiš, keď budú ľudia čítať obsah tohto rukopisu. To isté sa stalo Mojim apoštolom, ktorí darom Ducha Svätého tvorili ich dielo. Aj ty, Moja dcéra, si dostala tento dar. Nikdy ho neodmietaj ani o ňom nepochybuj. Je skutočný a to teraz vieš. Konečne začali tvoje pochybnosti ochabovať.

 

Ako som ti povedal, pošlem ti pomoc. Znaky tohto sľubu sa začínajú ukazovať. Takisto ti dám informácie, týkajúce sa budúcnosti, ktoré musíš oznámiť všetkým, aj neveriacim. Veď čo na tom záleží, že ti hneď nebudú veriť. Pretože, keď sa udalosti začnú odvíjať, nebudú mať inú možnosť, než priznať pravdu.

 

Plán na organizovanie vojny

 

Zlomyseľný plán na organizáciu vojny, konšpirovaný svetovými veľmocami, je na ceste – jeho zámerom je redukcia svetovej populácie. Modlite sa, modlite sa, aby ste pomohli odvrátiť výšku škody, ktorú títo zlí ľudia chcú spôsobiť Zemi. Ich hlúpa oddanosť Podvodníkovi znamená, že s pomocou satanskej sily, ktorú dostávajú pod jeho vplyvom, sú rozhodnutí uskutočniť tento cieľ za každú cenu.

 

Plán na zvrhnutie pápeža Benedikta

 

Takisto sa plánuje prevzatie vlády nad cirkvami a rôznymi vierovyznaniami, vrátane Vatikánu. Môj pápež, Môj milovaný Benedikt, je obklopený tými, ktorí konšpirujú jeho pád. Iní svetoví vodcovia, nepoznajúc podstatné sily, skryté v ich vlastných radoch, budú tiež, až na niekoľkých, ich terčom.

 

Moje deti, prebuďte sa a bojujte. Na rozdiel od akejkoľvek inej vojny, ku ktorej na Zemi došlo, táto vojna je veľmi reálna. Toto je vojna proti vám, proti Môjmu každému jednému dieťaťu. Ste cieľom. Problém sa skrýva v tom, že nepriateľa nemôžete vidieť. V srdci sú zbabelci, nemajú odvahu sa sami odhaliť.

 

Tajné stretnutia

 

Posadnutí sami sebou, stretávajú sa v tajnosti v rámci vašej vlastnej komunity a sú infiltrovaní v každej životnej oblasti. Nájdete ich nielen v kuloároch vašej vlády, ale aj v justičnom systéme, u polície, v obchodných spoločnostiach, vo vzdelávacom systéme a v armáde.

 

Nikdy nedovoľte, aby vám títo ľudia diktovali, ako sa máte modliť. Dávajte pozor na to, ako sa budú snažiť riadiť váš život a začnite sa už teraz pripravovať na to, čo vás čaká.

 

Varovanie pred globálnym očkovaním

 

Modlite sa predovšetkým v skupinách. Modlite sa za tých ľudí, ktorí sú horlivými stúpencami Satana. Modlitbou pomôžete odvrátiť niektoré z týchto katastrof. Dajte si pozor na krutosti, ktoré sa vám pokúsia zasadiť prostredníctvom očkovania. Nedôverujte náhlej globálnej iniciatíve, zameranej na očkovanie, ktorá sa vo svojom zámere môže zdať súcitná. Majte sa na pozore! Krajina za krajinou sa tajne dohodli ovládať čo najviac ľudí.

 

Nebojte sa, pretože budem chrániť tých Mojich nasledovníkov, ktorí sa ku Mne modlia. Modlite sa aj za tie odvážne duše spomedzi vás, ktoré sa rozhodli šíriť pravdu. Mnohým týmto ľuďom sa vysmievajú, oni však vo väčšine prípadov hovoria pravdu.

 

Začnite si robiť zásoby potravín

 

Nespoliehajte sa na dodávateľov potravín. Pripravte sa teraz na budúcnosť. Začnite zhromažďovať potraviny a pestovať vlastné. Robte si také zásoby, ako keby mala vypuknúť vojna. Tí, ktorí to robia, konajú dobre. Modlitby a oddanosť posilnia vaše duše a zachránia vás od zla týchto ľudí. Nikdy im nedovoľte, aby ovládali vašu myseľ a to zavedením zákonov, cieľom ktorých je zničenie rodín. Budú sa pokúšať rozbiť rodiny, pretože budú podporovať rozchod, vrátane rozvodu, pod zámienkou sexuálnej a náboženskej slobody.

 

Zavraždenie svetových politikov

 

Budú siať nenávisť medzi národmi, zavraždia svetových politikov a ľuďom zoberú slobodu tým, že ich budú nútiť spoliehať sa na ich diktatúru.

 

Boží hnev sa čoskoro ukáže, pretože On nebude dlhšie tolerovať ich hanebnosť, pokiaľ títo ľudia, ktorí sa rozhodli nasledovať ich satansky ovplyvňované organizácie, sa neodvrátia od tejto ukrutnosti. Modlite sa za nich.

 

Buďte opatrní, za akých ľudí vo vašej krajine hlasujete. Sledujte, akými slovami sa prezentujú. Načúvajte tým, ktorí sa vás snažia varovať. Apelujem na vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí takto nekonajú, aby sa tiež obrátili a mohli byť spasení.

 

Tieto udalosti, o ktorých hovorím, sa začnú čoskoro diať. Držte pohromade, majte svoje zásoby potravín pripravené, snažte sa pestovať vašu vlastnú zeleninu a všetko ostatné, potrebné na prežitie. Toto je vojna proti vám, avšak nebude sa to tak zdať. Majte sa na pozore.

 

Cirkvi budú zakázané

 

Tí z vás, ktorí nájdu odvahu vrátiť sa do svojej cirkvi, nikdy nebuďte ustráchaní, keď sa modlíte alebo keď verejne ukazujete svoju vieru. Tí, ktorí považujú Moju cirkev za samozrejmosť, to však tak nerobia (a mali by – pozn. prekladateľa). Až potom, keď tento veľký dar, ktorý reprezentuje vašu vieru navonok, vám bude odňatý, až vtedy vám začne svitať pravda. A bude vás to hnevať.

 

Moja dcéra, povedz ľuďom, aby nepodľahli panike. Moji nasledovníci budú zachránení a vyzdvihnutí so Mnou do oblakov, kde budú čakať na Nový Raj na zemi. Budú sa tešiť z Môjho Nového Raja a v tomto novom Večnom Živote budú zjednotení so zosnulými členmi ich rodín.

 

Musia zostať silní, musia sa modliť a prejavovať si vzájomnú lásku. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, hlavne za tie stratené a podvedené duše, ktoré nevedia, aký význam bude mať ich konanie pre ich budúcnosť v nasledujúcom živote.

 

Tí, ktorí majú vlažnú dušu

 

Takisto sa modlite za Moje ďalšie deti, tie, ktoré majú vlažnú dušu. Musia sa navrátiť ku Mne - a to skoro. Deti, pre vašu vzájomnú lásku, neváhajte varovať týchto ľudí o pravde. Svojim príkladom im ukážte dôležitosť modlitby, aby ani oni neboli stratené.

 

Zostaňte silní. Nikdy nepodľahnite armáde Podvodníka. Nikdy. Stojte za tým, v čo veríte. Ochraňujte teraz svoju rodinu. Vráťte sa ku Mne. Každý deň sa modlite ruženec k Môjmu Božiemu milosrdenstvu – všade sa kresťania modlia ruženec. Dovoľte Mojej Matke, aby vás cez jej príhovor priviedla späť ku Mne.

 

Moje deti, plačem za vás za všetkých a potrebujem mojich prívržencov teraz, aby sa v sile so Mnou zhromaždili proti Zlému. Modlitba je odpoveďou.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch