Posolstvá 026–030

Posolstvo 026

11.12.2010 - 09:15 hod

— Budúci život —

 

Moja najdrahšia dcéra, teraz si pripravená pohnúť sa dopredu a pokračovať v úlohe dokončenia Mojej svätej knihy pravdy. Dcéra Moja, prešla si očistou potrebnou na to, aby si dostala silu pre toto dielo.

 

Moje deti sú lapené v tomto svete, majúcom dve časti, nevedomé si toho, že čoskoro bude všetko len jedno. Tieto dve časti predstavujú smútok a radosť. Smútok existuje vo svete spôsobom, ktorý vyvoláva hlboký zmätok a zúfalstvo. Je to smútok, ktorý je odlišný od všetkých ostatných od vzniku zeme.

 

Smútok, pociťovaný dnes, je založený na strate, spôsobenej odňatím materiálnych vecí. Je tu tiež túžba po pokoji tela, ducha a duše. Tento sa dosiahne len cez pokoru, prijatie a lásku k Môjmu Večnému Otcovi, pretože tam je radosť. Usmievam sa v láske, keď sa Moje deti smejú, usmievajú a majú radosť. Toto je dar odo Mňa. Smiech a radosť sú dôležitými darmi pre ľudstvo, ak sú čisté a nie sú na úkor iných.

 

Moje maloverné deti, viem, že je ťažké sa zastaviť a povedať si - vraciam sa späť k Bohu. Tak veľa z vás si je vedomých, kto je Večný Otec. Len málokto chápe, že On bdie nad každým z nich každý jediný deň ich života. Usmieva sa, smeje sa a prežíva veľkú radosť, keď sú Jeho deti šťastné. Avšak nepozerá sa s láskavosťou na radosť tých, alebo na ich pokus o radosť, ak je dosiahnutá bez lásky v ich srdciach.

 

Takisto i Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus, vás - všetky Moje deti - tiež milujem. Som jedno s Mojím Večným Otcom. Usmievam sa na vás všetkých a dúfam, že prídete späť ku Mne.

 

Poďte ku Mne, Moje deti, v jednote a priblížte sa ku Mne s otvoreným srdcom.

 

Posolstvá, ktoré sa vzťahujú na Môj Druhý príchod, vyvolávajú v srdciach mnohých Mojich detí strach. Netreba sa báť. Toto bude okamih absolútnej radosti, slávy a čistého šťastia, pretože všetkých tých, ktorí obrátia svoje srdce ku Mne, vezmem do svojho náručia a budem plakať slzy radosti.

 

Vy veriaci, prosím, prosím, modlite sa za tých, ktorí neveria alebo zišli zo svojej cesty. Pastier, ktorý sa stará o svoje stádo, sa vždy bude neúnavne snažiť nájsť tie, ktoré sú stratené. Radosť z víťazstva, ktoré pociťuje, keď sa vrátia do jeho stáda, je podobná pocitu, ktorý pociťujem, keď sa Moje stratené deti navrátia ku Mne.

 

Deti, aj vo chvíľach radosti a smiechu na tejto zemi, pamätajte prosím na jednu vec. Toto je len záblesk čistého šťastia a radosti, ktoré budú existovať na Novej zemi, keď sa znova objaví stratený raj. Keď sa to stane, tak sa vyvolení a všetci tí, ktorí žijú spravodlivý život a veria vo svojho Stvoriteľa, zjednotia so zmŕtvychvstalými. Tí ľudia, priatelia a rodina, ktorí odišli z tohto sveta, sa so Mnou zjednotia v tejto novej slávnej večnosti. Pamätajte si deti, že je dôležité nepovažovať túto zem za samozrejmosť a ani nepredpokladať, že všetko na nej je pod vašou kontrolou. Pretože tomu tak nie je. A hoci sa i naďalej oddávate sľubom, sklamaniam, radostiam a zázrakom, ktoré vám poskytuje, nezabúdajte, že je len dočasným miestom. Dočasným dejiskom pred vstupom do Kráľovstva Môjho Otca - nového Neba na Zeme, ktoré raz budú jedno.

 

Posledná výzva, deti Moje - modlite sa ku Mne vašimi vlastnými slovami. Proste Ma o vedenie. Proste Ma, aby som vám ukázal lásku a pravdu spôsobom, ktorý bude dávať zmysel. Nenechávajte vaše hlavy strčené do piesku, pretože sa nebudete radovať zo slávy Novej zeme.

 

Prázdna cesta do ničoty

 

Deti, ktoré sa Mi vysmievajú a popierajú Ma, budú tvrdiť, že neexistuje život po tomto živote. Dovoľte mi, aby som vás uistil, že si sami sebe uzatvárajú prístup do Raja. Namiesto toho kráčajú po prázdnej ceste do ničoty. V niektorých prípadoch nasledujú klam Podvodníka – Satana – ktorý sa pohybuje tak ticho a s takou smrteľnou šikovnosťou, že tí, ktorí v neho neveria, ho slepo nasledujú cez brány pekla, držiac sa jeho ruky.

 

Moje utrpenie v Getsemanskej záhrade

 

Keď Moji veriaci vidia týchto ľudí, ako sa arogantne naparujú a hrdia sa svojim ateizmom, tak pociťujú strašné utrpenie. Tí, ktorí zobrali na seba Môj kríž, pociťujú smrteľnú agóniu, ktorú som prežíval počas Môjho utrpenia v Getsemanskej záhrade. Toto je miesto, kde som vedel, že aj keď som dobrovoľne podstúpil ultimatívnu obeť tým, že som prijal smrť ako prostriedok na to, aby Moje deti dostali možnosť získať miesto v Kráľovstve Môjho Otca, som v hĺbke duše vedel, že niektorým deťom to bude ľahostajné. Toto mi spôsobovalo najhoršiu agóniu, kvôli ktorej som potil krv. Hrôza, ktorú som pociťoval kvôli týmto strateným dušiam, ešte vždy i dnes vo Mne pretrváva.

 

Tí z vás, ktorí sa pýtajú – ak si Boh alebo ak si Ježiš Kristus – tak určite môžeš niečo urobiť. Moja odpoveď je – samozrejme až na jednu vec – nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, danej ľudstvu ako dar. Bude to závisieť od Mojich detí, ako sa vo svojej slobodnej voľbe nakoniec rozhodnú.

 

Váš milujúci Kristus, Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 027

16.12.2010 - 13:10 hod

— Výzva k zastaveniu vraždenia interrupciou —

 

Napíš toto, dcéra Moja. Smrť, páchaná na nevinných obetiach, je jeden z najväčších hriechov, akým sa človek môže prehrešiť proti bratovi. Je to najzávažnejší telesný hriech a spôsobuje Mi hlbokú bolesť. Nedostatok úcty voči ľudskému životu, ktorý dnešnému ľudstvu chýba, je vo svete stále evidentnejší.

 

Život je vzácny dar od Boha. Nikto nemá právo brať druhému život. Nikto nemá právo vziať život dieťaťu, prv než v čase narodenia urobí prvý vdych. Tento zločin je ohavnosťou a je neodpustiteľný. Všetky duše majú svoj pôvod u Môjho Večného Otca a sú stvorené v okamihu počatia. Malé deti, nevinné duše, sú vraždené práve tými, ktorí sa o ne majú starať – ich vlastnými matkami, ktoré sú zodpovedné za ich bytie, im odopierajú právo narodiť sa.

 

Prečo stoja Moje deti v úzadí a nič nepodnikajú? V mene slobody sú títo malí anjeli z Kráľovstva Môjho Otca vzatí z tejto zeme a to skôr, než pre ne ako deti Božie nadíde čas. Nechápu tieto ženy, že životy, ktorým pripisujú tak málo hodnoty, patria Bohu? Tieto deti trpia. Počas ich vraždenia podstupujú nepredstaviteľnú bolestnú agóniu. A toto je legalizované vládou, lekármi a rodinami týchto žien. Necítia azda vo svojej duši žiadne výčitky svedomia? Neuvedomujú si, že ich ohavný čin nie je odlišný od konania, kedy človek vraždí človeka?

 

V skutočnosti je toto ešte väčší hriech, pretože tieto deti sú bezmocné. Tieto ženy musia prosiť o milosť, ak sa previnili alebo Ma musia prosiť o vedenie, ak zvažujú podstúpiť interrupciu. Tak či onak ich bude súdiť ich hriech. Hriechy tela sú v očiach Môjho Otca najodpornejšie. Neexistuje žiaden stupeň ospravedlnenia za vraždu spolubrata, ktoré by bolo v Mojich a v očiach Môjho Večného Otca prijateľné.

 

Prebuďte sa teraz, deti Moje a pochopte, že vzatie života dovedie páchateľa do večného pekelného ohňa. Z tejto priepasti, plnej démonov, niet návratu. A to tých démonov, ktorí skrze prácu Podvodníka – Satana – presviedčajú vrahov, že to, čo robia, je správne! Napríklad rafinovane presvedčia matky, že robia „správne rozhodnutie“. Použijú akýkoľvek trik, spojený s ľudským uvažovaním na to, aby človek túto vec obhajoval, aj keď je zlá. Budú používať lož, aby si vrah myslel, že má svoje vlastné právo. Že v prvom rade musia mať na zreteli svoje vlastné záujmy. V mene ľudských práv sa táto lož prejavuje tak, že právo matky na jej slobodu žiť takým životom, akým sa ona rozhodne, je hodné obdivu. Lož ju potom presvedčí, že je oprávnené a správne zavraždiť svoje dieťa.

 

Pochopte prosím, že eskalácia genocídy vo svete bola predpovedaná. Je to len jedno z mnohých znamení, o ktorých sa hovorí v súvislosti s koncom časov.

 

Teraz sa všetci zastavte. Počúvajte. Vražda je veľmi vážny priestupok. Ak ju vykonáte, nebudete spasení. Niet cesty návratu. Tým, ktorí spáchali tento strašný hriech, hovorím – konajte pokánie. Proste teraz o odpustenie. Ja, skrze Svoje milosrdenstvo, vypočujem vašu modlitbu. Môžete byť a aj budete spasení, ak úprimne oľutujete tento svoj hrozný hriech. Vypočujem. Odpustím. Avšak čas nie je na vašej strane.

 

Veriaci, vytrvalo sa modlite za tieto Moje stratené a blúdiace deti, ktoré boli zvedené Podvodníkom a jeho prisluhovačmi v mocenských pozíciách. Teraz potrebujú vaše modlitby. Vy všetci musíte brániť právo na ľudský život, ktorý nesmie byť za žiadnych okolností manipulovaný ľudskými rukami.

 

Modlite sa ku Mne každý deň. Obetujte každé utrpenie, ktoré znášate, za nevinné obete.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 028

18.12.2010 - 09:40 hod

— Kniha pravdy —

 

Tak teraz vieš, že čo sľúbim, sa uskutoční. Poslal som ti duchovného vodcu, osobu, ktorú som vybral ešte na začiatku tvojej cesty. Chvíľu potrvá, kým si tí, ktorí sú vyvolení pre Moju úlohu, prevezmú svoj kalich. Dcéra, potrebuješ duchovného vodcu, aby Mojim posolstvám bolo plne porozumené a to prostredníctvom Môjho služobníka. Týmto spôsobom sa bude slovo šíriť a ľudia spoznajú pravdu. Bude to cesta plná výmoľov a úzkych uličiek, ktoré sa znenazdajky objavia a vrhnú vás do iného smeru, avšak nemajte strach. Teraz máš vedenie a budeš mať väčšiu istotu vo svojej práci.

 

Teraz napíš toto. Kniha pravdy je venovaná ľudstvu, aby mu pomohla spasiť sa v Mojom srdci. Je mu daná možnosť ohlasovať Moju slávu skôr, než sa vrátim ako milosrdný Spasiteľ a spravodlivý Sudca. Nikdy nechcem Moje deti trestať, avšak za určitých okolností tí, ktorí majú pri plnom vedomí za svojho partnera Podvodníka a tí, ktorí jemu a jeho skazeným prisluhovačom venujú toľko pozornosti až do tej miery, že sa mu klaňajú pred oltárom, nemôžu byť spasení. Vedia, kto sú. Bude to pre nich veľmi ťažké navrátiť sa ku Mne. Modlite sa za nich.

 

Na koho útočí Satan

 

Podvodníkovi zostáva na zemi len veľmi málo času na to, aby spôsobil chaos a spustošenie, preto svoje úsilie všade zintenzívnil. Zameriava sa hlavne na Mojich svätých služobníkov v Cirkvi Môjho Otca, mladých, pekných, ako aj vysoko inteligentných.

 

Tým, ktorí aj naďalej pokračujú vo svojom chvastaní sa tým, že vo Mňa a v Môjho Večného Otca neveria, bude daná ešte jedna šanca, aby otvorili svoje srdcia.

 

Bolí Ma pozerať sa na nich. Moje deti, je to ako prizerať sa autu plnému ľudí, ktoré sa v hustej hmle pohybuje smerom k bralu. Vydali sa nesprávnou cestou a teraz, hoci veria, že smerujú späť do pohodlia svojich domovov, sa rútia do hlbokej tmy bez akejkoľvek nádeje.

 

Predpovedané proroctvá budú teraz odhalené

 

Primäť Moje deti k tomu, aby počúvali, nebude ľahké, Moja dcéra. Musíte vytrvať aj napriek prekážkam. Trpezlivosť je dôležitá. Tieto posolstvá sú veľmi dôležité a plné lásky, ako aj varovaní. Moje deti sa musia zastaviť a pochopiť, že tieto posolstvá, ktoré boli tak dávno predpovedané, budú teraz odhalené. Tieto udalosti sa čoskoro na zemi manifestujú a čas je veľmi, veľmi krátky.

 

Nikdy neprezradím dátum Môjho Druhého príchodu

 

Nikdy vám neprezradím dátum Môjho Druhého príchodu, Moja milovaná dcéra, pretože vám neprináleží vedieť to. Ale predtým ako prídem, komunikujem teraz s celým svetom, aby som mohol Mojim deťom ukázať Moje čisté milosrdenstvo.

 

Moja Matka pracuje v Mojom mene

 

Moja milovaná Matka, ktorá pracuje v Mojom mene, šíri posolstvá prostredníctvom vybraných vizionárov. Iní vyvolení proroci trpia skryte v súkromí, dobrovoľne, pre záchranu duší. Dovolím im trpieť Moju bolesť ako gesto obrovskej veľkodušnosti týchto veľmi zbožných veriacich. Majú zásluhy na spáse mnohých. Oni nielenže prežívajú Moje utrpenie na kríži, ale cítia aj bolesť, ktorú trpím dnes. K tomu všetkému trpia zosmiešňovaním, urážkami a výsmechom. Je to vďaka ich pokore, že toto znášajú v tichosti a v niektorých prípadoch aj verejne. Iní Moji Bohu zasvätení služobníci, ktorí sa rozhodnú pre život v samote, Mi robia veľkú službu. Ich zvláštna obeta cez sebazapieranie zase napomáha zachraňovať duše.

 

Božie dary ako samozrejmosť

 

Komunikovať pravdu v modernom svete, kde sa technológia vyvinula do takej závratnej výšky, je ťažké. Môj hlas je ako slabé volanie v púšti, odstrčené bokom, v prospech vlastného potešenia.

 

Moje deti nie sú v stave pochopiť, že všetky tie technologické zázraky, určené pre dobro človeka, sú darom Môjho Večného Otca. Všetky zázraky, spojené s vývojom liekov pre dobro ľudstva, sú takisto darom. Považujú sa však za samozrejmé, pretože Moje deti si myslia, že to všetko je dielo človeka, ale nie je tomu tak.

 

Dar inteligencie

 

Dar inteligencie, presne ako aj dar piesne, je darom Božskej sféry. A práve preto, že sa jedná o dary Boha, sú tieto terčom útokov Satana – Diabla. Pod jeho vplyvom sa technológia zneužíva na ničenie a deštrukciu vo svete. Ako sa smeje, keď vidí prepuknutie vojen a ako sa technológia zneužíva na špionáž a zabíjanie. Takisto sa smeje, keď sa technológia výroby liekov nielenže zneužíva na zabíjanie, ale aj na ospravedlnenie zabíjania. Všetky tieto hrozné zločiny proti ľudskosti, ktoré umožňuje technológia, sú zakrývané za fasádou takzvanej tolerancie.

 

Tolerancia ako maska Zla

 

Tolerancia môže byť perfektnou maskou pre Zlo. Každému, kto je cez Moje učenie bdelý, je hneď jasné, že sa tieto zločiny proti ľudstvu odohrávajú pred vašimi očami.

 

V mene tolerancie sú ľudia vraždení, je im upieraná ich sloboda a predovšetkým ich právo bojovať za morálnu spravodlivosť. Ó áno deti, nech ste varované, zostaňte bdelé a majte sa na pozore, keď počujete slovo „tolerancia“, lebo to je jedna z obľúbených hier kamuflovania Satanom.

 

Ľudia sa nedokážu postaviť za kresťanstvo

 

Moje deti sa napriek svetu s modernými komunikačnými prostriedkami nedokážu postaviť a otvorene sa hlásiť k svojmu kresťanstvu. Je to hlavne preto, lebo väčšina kresťanov žije v západnom svete. Majú strach, že ich budú vysmievať a šikanovať. Majú úplnú pravdu. Budú. Ale majte na pamäti, že Moje deti vždy okúsia nejakú formu výsmechu, keď zoberú na seba Môj kríž. Potom si môžu byť istí, že konajú moje dielo.

 

Kto trpí v Mojom mene, ten obdrží veľké požehnanie a veľa milostí. Ale tí kresťania, ktorí bojujú za právo môcť verejne ohlasovať Moje meno, budú trpieť najviac. On alebo ona musia zostať silní. Ste Moja nádej na tejto zemi. Bez Mojich verných nasledovníkov, Moje deti, nemôže byť prekročený koncový prah do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Milujem všetkých Svojich prívržencov. Som v ich srdciach a oni to vedia. Dbajte na Moje slovo cez túto vizionárku. Neignorujte tieto posolstvá. Ústnym podaním pomôžu pred Mojím Druhým príchodom zachrániť milióny duší na celom svete.

 

Choď teraz v pokoji a láske.

 

Váš oddaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

 

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 029

20.12.2010 - 10:00 hod

— Veľké súženie —

 

Maj na zreteli nasledovné, Moja dcéra. Ľudstvo je cez tieto posolstvá varované pred sekerou, ktorá dopadne na tých, ktorí vytrvalo odmietajú Môjho Nebeského Otca. Čas do príchodu Veľkého súženia sa kráti. Táto udalosť sa započne koncom roku 2012 a nesmie byť zamieňaná s časom alebo dátumom Môjho Druhého príchodu na Zem, pretože toto, Moje deti, nebude predpovedané v týchto posolstvách. Každý, kto sa Mojim deťom snaží udať dátum Môjho Druhého príchodu, je luhár a nie je pravým prorokom. Za pomoci tejto vizionárky pred vami odkrývam roky s konkrétnymi udalosťami, ktoré budú predchádzať Môjmu Druhému príchodu.

 

Boh nedovolí uskutočniť plán redukcie svetovej populácie

 

Veľké súženie, ako bolo v dávnych dobách predpovedané, sa teraz začne odvíjať pred očami neveriaceho sveta. To sa stane, keď všade udrie meč spravodlivosti. Môj Večný Otec nebude stáť v úzadí a nepripustí, aby tento diabolský plán, ktorý sa práve teraz chystá za zatvorenými dverami a je navrhnutý tak, aby zdecimoval svetovú populáciu, bol zrealizovaný.

 

Táto diabolská skupina a jej oddaní nasledovníci Satana, sa už v minulosti pokúsila previesť na deťoch Môjho Otca genocídu. Nepodarilo sa im to. Snažia sa o to znovu. A hoci sa im to opäť nepodarí, stihnú ešte predtým spôsobiť strašné spustošenie.

 

Veriaci sa nemusia obávať

 

Môj Večný Otec vo svojom Milosrdenstve bude musieť zasiahnuť, aby ich zastavil, aj keď ho bolí, že bude musieť privodiť globálne katastrofy, ktoré ležia pred nami. Veriaci, nemajte strach ani o seba ani o vaše rodiny. Budete ochraňovaní. Ale prosím, prosím, modlite sa Svätý ruženec a ruženec Božieho Milosrdenstva v každom čase, aby pomohli zmierniť alebo odvrátiť niektoré z týchto katastrof.

 

Začnite teraz s plánovaním. Musíte bojovať proti týmto ľuďom, ktorí sa snažia ovládnuť vaše peniaze, vaše zdravie, vaše potraviny a dokonca aj vašu vieru. Povstaňte a chráňte seba a svoje rodiny pomocou modlitby. Vzývajte všetkých Svätých, ktorých uctievate, aby vám pomáhali ako orodovníci u Môjho Večného Otca.

 

Globálne katastrofy sa dostavia

 

Kým tieto celosvetové katastrofy započnú ako dramatické zmeny počasia – ktoré sa už v miernej forme začali – bude sa na ne nazerať ako na dôsledok globálneho otepľovania. Áno, ľudstvo skutočne zdevastovalo Zem veľmi škaredým spôsobom ale tie katastrofy nemajú nič spoločné s klimatickými zmenami.

 

Môj Večný Otec by si mohol, ak by sa tak rozhodol, sadnúť a nič neurobiť. Potom by ale tieto silné, zlovestné a mocichtivé skupiny s právomocou rozhodovať zvíťazili. Kradli by duše Mojich nevinných detí ich vťahovaním do svojej pasce hypnotického nasledovania Satana. To nebude dovolené.

 

Výzva k zjednoteniu všetkých náboženstiev

 

Teraz je čas, aby deti Môjho otca a jeho nasledovníci ako aj tí, ktorí veria v prvotnú bytosť, ktorou je Boh – Stvoriteľ a Pôvodca všetkých vecí – spojili svoje sily v jedno. Nezávisle od toho, akou formou nasledujete Boha alebo či veríte vo Mňa, Jeho milovaného syna, povstaňte spoločne ako jeden. Bojujte proti skupine, ktorá reprezentuje Zlo. On (Zlý) je váš nepriateľ, ak veríte v Boha, Večného Otca. On sa snaží zmariť váš vstup do raja tým, že klame svojich prívržencov nahovárajúc im, že aj on ich privedie do rovnako krásneho Božského raja. Títo biedni a dôverčiví prívrženci nedokážu prekuknúť tento podvod, pretože sú zaslepení čarom materialistickej slávy.

 

Proroctvá v knihe Jána teraz vychádzajú na svetlo

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa všetci každý deň. Veľmi skoro všetci pochopia pravdu Svätého Písma. Nakoniec všetci pochopia, že učenie, obsiahnuté v knihe Môjho Otca, je presné. Oni neklamú. Proroctvá, predpovedané v minulosti, vyšli na svetlo. Proroctvá, obsiahnuté v knihe Jána, vychádzajú na svetlo teraz. Tieto proroctvá, dané tejto vizionárke, sú tu nato, aby pripravili Moje deti na vstup do kráľovstva Môjho Otca.

 

Teraz choď a šír Moju pravdu. Vyslobodzujte jeden druhého z drápov Podvodníka, než bude príliš neskoro.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 030

20.12.2010

— Tretie posolstvo Panny Márie —

 

Počúvaj ma, moje dieťa. Musíš zostať silná pre môjho milovaného syna Ježiša Krista. Je príliš dôležitý a pre teba mimoriadny na to, aby si sa odvrátila s pochybnosťami vo svojej mysli. Áno, pri tejto práci je ľahké dostať sa do zmätku, avšak musíš Mu plne dôverovať. Potrebuje, aby si sa odovzdala a darovala Mu svoju absolútnu dôveru.

 

Moje dieťa, táto práca nebola pre teba ľahká. Ale ako som predtým povedala - miluj a vytrvaj do konca. Toto dielo sa ti podarí dokončiť. Nalieham na teba, aby si sa vrátila do bežnej praxe dennej modlitby. Lebo len cez môj najsvätejší ruženec budeš mať ochranu. Toto dielo je veľmi posvätné, moje dieťa, preto ťa z úcty prosím, buď poslušná môjmu Synovi tým, že Mu budeš úplne dôverovať. Daj bokom svoje pochybnosti, moje dieťa, pretože skrze Ducha Svätého si dostala zvláštne milosti. Pravda je teraz v tvojom srdci, duši a mysli. To je dôvod, prečo ti písanie týchto posolstiev, ktoré ti môj milovaný Syn dáva, pripadalo ľahšie.

 

Miluje ťa, moje dieťa, a vybral si ťa pre jednu z vôbec najdôležitejších úloh tohto storočia. Tvoja práca je porovnateľná s tou, ktorá bola požadovaná od sestry Faustíny. Prechádzaš podobným utrpením, aké aj ona znášala. Neobávaj sa tohto utrpenia, ku ktorému patrí nedostatok schopnosti sa modliť a denné pochybnosti, čo je normálne. Toto prejde. Všetci svätí, vrátane sestry Faustíny, ťa denne sprevádzajú a vedú.

 

Práca, ktorú vykonávaš v mojom mene a v mene Môjho milovaného Syna, bola predpovedaná. Je to jeden z najdôležitejších spôsobov, ako možno zachrániť duše. Nepotácaj sa a neváhaj. Vždy, vždy zavolaj na pomoc svoju milovanú Matku. Som tu pre teba. Prosím, modli sa denne k môjmu Synovi ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Takto budeš pri Ňom bližšie a pocítiš, ako vchádza do tvojho srdca.

 

Pozbieraj odvahu a vykroč dopredu. Vzhliadni s láskou na vzácnu cestu, ktorá vedie k Najsvätejšej Trojici. Všetci sú s tebou. Budeš trpieť, avšak považuj to za milosť, pretože bez utrpenia nemôžeš zostať v blízkosti srdca môjho Syna.

 

To je zatiaľ všetko. Obráť sa a otvor teraz svoje srdce Môjmu milovanému Synovi Ježišovi, Najvyššiemu.

 

Láska a pokoj

Naša Pani ruží

 

Posolstvá v blokoch