Posolstvá 041–045

Posolstvo 041

16.01.2011 — 15:00 hod

Niesť Môj kríž —

 

Áno, Moja milovaná dcéra, Ja Som to! Tvoje učenie bolo ako dlhá kľukatá cesta a aj naďalej budeš živená poznaním pravdy skrze dar Ducha Svätého, ktorým sa naplní tvoja dušu.

 

Dcéra Moja, postaraj sa, aby tieto posolstvá, ktoré sú zmesou varovaní, proroctiev a Môjho učenia, boli šírené po celom svete. Je dôležité, aby Moje deti pochopili, akým spôsobom majú pripraviť svoje duše, aby mohli byť v očiach Môjho otca spasené.

 

Duchovná obnova, ktorá prebieha v dnešnom svete

 

V súčasnej dobe vzrastá vo svete úcta a oddanosť ku Mne, Môjmu Večnému Otcovi, k Duchu Svätému a k Mojej milovanej Matke. Aj keď to doposiaľ ešte nie je zjavné, táto silná duchovná obnova pomôže ochrániť Moje deti, dokonca aj tie, ktoré sa všade odo Mňa odvracajú. Evanjelium bude znova “navštevované“, lebo ľudia budú pociťovať hlad po pravde. Ako sa po celom svete bude očistný proces rozrastať a naberať na intenzite, tak budú pribúdať aj duše, doposiaľ prázdne na Moju lásku, ktoré otvoria svoje srdcia.

 

Nakoľko sa láska šíri cez svetlo Mojich nasledovníkov, bude účinok pôsobenia Zlého a tých, ktorých má v područí, oslabený. To vyvolá u Zlého pomstu.

 

Satanove dni sú spočítané

 

Pretože sa jeho dni na Zemi z hodiny na hodinu krátia, pokúsi sa narobiť čo najviac škody. Jeho stúpenci povstanú a zintenzívnia svoje aktivity, aby všade šírili zlo. Ich aktivity – aj keď bude strašné byť toho svedkom, lebo sa budú odvíjať pred vašimi užasnutými očami – potrvajú len krátko.

 

Viera, deti Moje, posilňovaná pravidelnou dennou modlitbou, udusí tieto ohavnosti. Poďte späť, deti Moje a znovu objavte Moje učenie. Prinavráťte ma späť do vašich životov. Opäť ma prijmite do vašich sŕdc, aby Som vás mohol držať vo Svojom náručí. Dovoľte Mi, aby Som vás viedol k duchovnej dokonalosti, aby ste boli pripravení na večný život, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno.

 

Napodobňujte Ma, deti Moje, vo vašom každodennom živote. Vezmite Môj kríž, aj keď sa vám jeho bremeno bude zdať príliš ťažké. Nikdy sa nebojte prijať Môj kríž, lebo vám dám niesť len toľko, koľko ste schopní uniesť.

 

Zmysel utrpenia v tomto živote

 

Keď v tomto živote trpíte, potom nesiete Môj kríž. Máte dve možnosti. Buď odmietnete Môj kríž, vzdychajúc v zatrpknutosti, následkom čoho sa vaše utrpenie ešte zväčší. Na druhej strane, ak prijmete kríž a svoje utrpenie mi ponúknete ako obetu na záchranu duší, potom to pre Mňa predstavuje nádherný dar. Ak prijmete utrpenie, skúšky a súženie s radosťou, potom sa vaše bremeno stane ľahším. Ja vám ho pomôžem niesť. Bolesť potom ustúpi a vo vás zavládne pokoj, láska, radosť a číre šťastie.

 

Žite jednoduchým životom

 

Deti, žite jednoduchým životom a robte všetko s mierou. Keď jete, pijete, spíte, odpočívate alebo relaxujete, tak sa uistite, že to robíte s mierou. Akonáhle sú vaše fyzické potreby uspokojené, nemali by ste ďalej pokračovať, pretože to oslabuje vášho ducha. Pokánie, deti Moje, je nanajvýš dôležité, aby ste sa Mi približovali. Týmto mám na mysli osobnú obetu. Pôst je len jeden zo spôsobov pokánia. Počas Môjho pôsobenia na Zemi Som hlásal dôležitosť pôstu. Takto konal aj Môj vzácny prorok Ján Krstiteľ.

 

Tým, že Som 40 dní zachovával pôst, ukázal Som vám príklad. Je to samotný pôst, deti, ktorý vám dopomôže vyhnať Zlého.

 

Moje drahé deti, máte tak veľa pred sebou. Ešte nechápete, čo sa bude od vás očakávať v nasledujúcich rokoch. Medzitým je dôležité, aby ste sa ku Mne tesnejšie primkli a pripravili sa na skúšky, ktoré stoja pred kresťanmi celého sveta.

 

Choďte v pokoji.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 042

24.01.2011 — 21:50-22:00 hod

— Ako ľahko je zhrešiť —

 

Dnes, Moja milovaná dcéra, si konečne pochopila nebezpečenstvo, prichádzajúce od Podvodníka, keď ochabneš v bdelosti. Modlitba k Môjmu Večnému Otcovi prostredníctvom ruženca Božieho milosrdenstva je dôležitá na posvätenie tvojej duše.

 

Moja milovaná dcéra, vyhnúť sa hriechu je ťažké. Ťažšie je obdržať Moje zvláštne milosti, ako sa vyhnúť hriechu v akejkoľvek forme. Ak ste boli povolaní k tejto posvätnej práci, budete vždy cieľom útokov Zlého, ktorý sa pri každej príležitosti bude snažiť vytvárať negativitu vo vašom živote. Ako prostriedok pre svoj útok proti vám použije tých, ktorí sú okolo vás, preto sa musíte mať pred ním neustále na pozore. Nikdy mu nedovoľte vyhrať, pretože vtedy sa dokáže vkradnúť do duší, kde spôsobuje bolesť, úzkosť a utrpenie. Spôsobuje rozpad priateľstiev, zmätok a zúfalstvo a vkladá do myslí tých, ktorých si vybral za cieľ, zlé myšlienky. Vtedy, keď sa Moje deti cítia byť previnilé kvôli svojim vlastným slabostiam, lebo podľahli pokušeniu, tak zažívajú pocit vlastnej úbohosti, ktorá do ich životov vnáša zúfalstvo, súženie a rozorvanosť.

 

Deti Moje, vždy budete pokúšaní k hriechu. Je extrémne ťažké dosiahnuť dokonalosti pre vaše duše a vyžaduje si to z vašej strany veľmi silnú disciplínu a rozhodnosť. Ak padnete za obeť Zlému a zhrešíte, okamžite sa musíte zo srdca modliť a prosiť o odpustenie.

 

Pravidelná spoveď je sviatosťou, ktorá je nesprávne chápaná. Len týždenným pristupovaním k sviatosti zmierenia zostane vaša duša v stave milosti. Len ak sa takýmto spôsobom, ako i každodennou modlitbou, vaša duša posväcuje, iba vtedy dokážete udržať podvodníka od seba.

 

Vina hriechu

 

Ak trpíte pocitom viny následkom hriešneho počínania, tak sa netrápte, aj keby bol váš priestupok v očiach Môjho Otca závažný. Ak vás sužuje pocit viny následkom hriešneho konania – i keby bol priestupok akokoľvek závažný v očiach Môjho Otca - netrápte sa. Obráťte sa, otvorte svoje srdcia a poproste o odpustenie. Vina je negatívny pocit. I keď je užitočná, aby riadila vaše svedomie, nie je zdravé, aby ste v tomto stave zotrvávali. Proste cez modlitbu o milosť za dosiahnutie čistoty duše, ktorá je potrebná na to, aby ste Mi mohli slúžiť. Dôležitá je trpezlivosť. Nedovoľte hriechu, aby vás odo Mňa odvádzal. Vina nesmie nikdy stáť v ceste pri hľadaní spásy.

 

Pamätajte si deti, že kvôli dedičnému hriechu budete vždy padať za obeť pokušeniu Zlého. Cez modlitbu, pôst a úctu k Svätej Eucharistii sa ku Mne viac priblížite. To však vyžaduje čas, ktorý je potrebné si na to vyhradiť.

 

Tak choďte teraz, Deti Moje, a pamätajte si jednu vec – nemajte nikdy strach obrátiť sa na Mňa, ak ste zhrešili. Nikdy sa nezdráhajte prosiť o odpustenie, ak naozaj ľutujete. No tiež si pamätajte, že ak tak nebudete konať, vždy znova pritiahnete podvodníka a vaša duša sa vnorí do temnoty. Tma priťahuje tmu. Svetlo priťahuje svetlo. Ja Som svetlo.

 

Obráťte sa teraz na Mňa a dovoľte Mojej láske, aby prežiarila vaše hriešne zblúdilé duše. Tak veľmi vás milujem, deti Moje, že keď obrátite vaše srdcia ku Mne – bez ohľadu na váš pocit osamelosti – nikdy vás neodmietnem.

 

Choďte v pokoji a láske.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 043

28.01.2011 — 12:15-13:00 hod

— Pripravte sa na Varovanie - osvietenie svedomia —

 

Moja milovaná dcéra, dnes v noci si dostala milosti, ktoré ťa posilnia, aby si mohla pokračovať v tomto posvätnom diele. Oddanosťou Mojich milovaných a drahých nasledovníkov, ktorí sa za teba vytrvalo modlili, dcéra Moja, urýchliš svoju prácu a dokončíš Knihu Pravdy. Bez ohľadu na mieru tvojej nesústredenosti ti padne zaťažko odmietnuť tvoj záväzok voči Mne. To Ma teší, avšak nemáme veľa času.

 

Dcéra Moja, svet dostáva mimoriadny dar – Knihu Pravdy – aby Som Mojim deťom ukázal, čo musia spraviť, aby sa pripravili na Varovanie, ktoré predstavuje osvietenie svedomia, dávané ľudstvu ako pomoc, aby sa mohlo primerane pripraviť na Môj Druhý príchod.

 

Tí, ktorí vo Mňa neveria, musia ešte dostať príležitosť, aby si prečítali pravdu. Keď sa táto udalosť potom, ako svet dostane tieto posolstvá, udeje, ľudia uveria v pravosť Mojich slov, ktoré ty, Moja dcéra, dávaš pre záchranu ľudstva ďalej.

 

Mystickú udalosť zažijú všetci vo veku nad 7 rokov

 

Nebuď zranená, dcéra Moja, keď ľudia odmietajú tieto posolstvá. Buď len povďačná, že dostávajú tento dar. Pravdu týchto posolstiev pochopia po tejto mystickej udalosti, ktorú zažijú všetky Moje deti vo veku nad 7 rokov na celom svete. Tí, ktorí budú žiť po tejto udalosti, budú obozretnejší vo svojich úsudkoch ohľadne obsahu tejto svätej knihy. Bude pre nich ťažké ju ignorovať – dokonca aj vtedy, ak ich viera bude slabá. Ostatným, ktorí nechcú poznať pravdu, je treba aj naďalej pripomínať obsah tejto knihy.

 

Nikdy sa nevzdávaj, Moje dieťa, keď ide o to, zachrániť duše. Všetky Moje drahé deti sa narodili z lásky Môjho Večného Otca. Ak aj zišli zo svojej cesty, nemení to nič na veci. Boh – Môj Večný Otec – aj naďalej miluje každé jedno zo Svojich detí.

 

Viera, dieťa Moje, môže znova vzplanúť skrze vieru tých, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým. Moje vyvolené deti, ktoré sú vyslané do sveta, aby šírili Moje slovo, majú schopnosť priviesť k slzám radosti tie úbohé duše, ktoré zúfalo kričia v túžbe nájsť smer vo svojich prázdnych a zmätených životoch.

 

Pozerajte sa na každého Mojimi očami

 

Vždy sa pozerajte na vašich priateľov, rodinu, susedov a kolegov Mojimi očami. Vždy hľadajte na nich dobré stránky. Preukážte im lásku a oni pocítia Moju prítomnosť. Budete ich priťahovať a oni nebudú vedieť prečo.

 

Napodobňujte Ma skrze Môj príklad a tým Mi pomôžete privádzať k viere Moje stratené deti. Vytrvalou modlitbou za ne ich môžete bližšie pritiahnuť ku Mne. Skrze obetu a prijatím utrpenia v spojení so Mnou môžete zachrániť duše. To zahŕňa jednak tie duše, ktorým ešte nie je dovolené opustiť zem, ako aj tie, na ktoré čaká súd v očistci.

 

Dovoľte mi, aby som vám záverom pripomenul, že máte dve možnosti. Uverte vo Mňa tým, že sa váš duch otvorí pravde, ktorá je obsiahnutá v Evanjeliu. Ak ste úplne stratili vieru, tak si prečítajte nejakú časť z Môjho učenia. Následne Ma proste, aby Som vám vo vašich srdciach ukázal pravdu. Potom spoznáte, ktorá cesta vás povedie ku Mne do Neba. Druhá alternatíva spočíva v tom, že budete mať zatvorené oči a odmietnete počúvať. Potom vám môže pomôcť iba modlitba veriacich. Modlitba Mojich nasledovníkov v spojení s ružencom k Božiemu Milosrdenstvu, ktorý bol darovaný v 20. storočí sestre Faustíne, môže vaše duše zachrániť v čase vašej smrti.

 

Modlite sa ruženec Božieho milosrdenstva

 

Modlite sa, modlite sa, modlite sa teraz Môj ruženec Milosrdenstva za vaše vlastné duše a za duše neveriacich. Modlitebné skupiny pomôžu šíriť pravdu a vštepiť vieru tým, ktorí stratili akýkoľvek zmysel pre to, kto sú a odkiaľ prišli. Toto poslúži ako prostriedok na podnietenie šírenia evanjelizačného osvietenia, ktoré je teraz pociťované vo všetkých častiach sveta, pretože sa približuje čas, keď sa začnú naplňovať proroctvá, súvisiace s Mojim Druhým príchodom na Zem, ktorým bude predchádzať séria celosvetových udalostí.

 

Buďte pripravené, deti, v ktoromkoľvek čase. Udržujte sa v stave milosti a majte svoje srdcia otvorené Môjmu učeniu lásky a pokoja na zemi. Keby všetky Moje deti nasledovali Moje učenie, potom by neboli vo svete vojny, chamtivosť, nenávisť alebo chudoba. Každý jeden z vás sa potrebuje denne na pol hodiny v pokoji posadiť.

 

Prečítajte si žalmy a podobenstvá a spýtajte sa sami seba: “vzťahuje sa toto učenie na môj život v dnešnom svete?“ Viete, že odpoveď samozrejme znie – áno. Modlite sa o silu zmeniť vaše postoje a názory na život po smrti. Pamätajte si túto dôležitú lekciu. Zem je jednoducho len krátky úsek v čase. Jediné skutočné šťastie a večný život je so Mnou v Nebi, Raji – Kráľovstve Môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 044

05.02.2011 — 11:50 hod

— Láska je cestou k spáse —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, dnes si dostala výnimočné milosti, cez ktoré ťa môžem k Sebe bližšie pritiahnuť. Lebo len vtedy, keď budeš blízko pri Mne, zavládne pokoj, láska a radosť v tvojom srdci. Len cez modlitbu a odovzdaním Mi všetkých tvojich problémov môžeš byť v jednote so Mnou. Dcéra Moja, keď sa Mne odovzdáš a budeš Mi dôverovať, potom pochopíš lásku, ktorú vo Svojom srdci k tebe prechovávam. Tvoja lásku ku Mne zosilnie, keď takto urobíš. Len vtedy bude o tvoje obavy postarané, keď Mi ich všetky obetuješ a vložíš ich do Mojich rúk.

 

Skutočnú lásku k iným môžete prejaviť len vtedy, ak Mňa milujete. Len cez lásku budete požehnaní darom nazerať na iné ľudské bytosti cez Moje srdce, ktoré je plné lásky a súcitu.

 

Len ak Mi preukážete skutočnú lásku, sa váš život zmení a vlny radosti budú prenikať do vášho každodenného života. Nikdy sa neobávajte Mojej lásky, deti. Je tu pre vás všetkých v hojnosti, ak sa s prosbou o ňu na Mňa obrátite. Keď túto lásku dostanete, potom s ňou zaobchádzajte veľkoryso. Šírte Moju lásku všade, aby sa obrátili všetci, najmä tí s vlažnými dušami. Toto je jediná cesta ku spáse.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Posolstvo 045

06.02.2011 — 13:40-14:00 hod

— Globálne obrátenie sa čoskoro udeje —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je jedno z posledných posolstiev, ktoré budú pridané k Mojej prvej časti svätých spisov, ktoré bude obsahovať kniha “VAROVANIE“.

 

Moje milované deti, vďaka súženiu si už čoskoro budete vedomé Mojej existencie. Veľmi skoro bude tento dar v rovnakej miere daný tým, ktorí veria vo Všemohúceho Boha ako aj ateistom – ešte predtým, ako príde slávny deň, keď sa vrátim ako Sudca.

 

Táto veľká udalosť otvorí vaše srdcia a vy budete v bázni hľadieť na úžasnú lásku, ktorú vám týmto aktom milosrdenstva preukážem. Mnohí z vás neuznávajú skutočnosť, že ja a Môj Večný Otec existujeme. Musíte však pochopiť, že počas Varovania sa Moje Milosrdenstvo bude šíriť až k vám.

 

Nebude záležať na tom, akým menom Ma budete chcieť nazvať, pretože vaše duše budú preniknuté novým pochopením. Ďakujte, keď sa tak stane, lebo toto súženie bude vašim vykúpením.

 

Po tejto udalosti vytvoria všetci veriaci spolu s tými, ktorí nakoniec pochopia pravdu a budú sa chcieť pridať, Moju novú armádu na Zemi. Každý jeden z vás, kto bude hľadať odpustenie potom, ako sa vyjavia jeho hriechy, sa bude snažiť šíriť pravdu medzi tými, ktorí budú zotrvávať v duchovnej tme.

 

Tento dar, deti Moje, vás bude zraňovať, keď vás budú zosmiešňovať pre Moje meno. Buďte radi, keď sa tak stane, lebo i keď táto skúsenosť bude bolestivá, získate istotu, že patríte medzi Mojich pravých nasledovníkov. Keď príde čas, zídete sa so Mnou v Raji. Nikdy nemajte strach zo svojej viery, Moji milovaní. Keby ste len na krátky okamih uzreli tú neopísateľnú nádheru, ktorú pre vás v Raji vytvoril Môj Otec, vaše ľudské oči by neboli schopné zniesť to svetlo a tú slávu. Len jediný krátky letmý pohľad a aj napriek vašej zviazanosti s touto Zemou – aj keď je krásna, lebo ju takisto stvoril Boh – by ste veľmi prosili kvôli času, aby ste sa so Mnou mohli zjednotiť v Raji.

 

Posolstvo lásky pre ateistov

 

Pamätajte na toto posledné Moje poučenie – ateisti, ktorí sa nachádzajú kdekoľvek, nech počujú teraz tento odkaz, hoci môže znieť tvrdo. Každé z Mojich detí na tejto Zemi pociťuje v niektorom úseku svojho života lásku. Keď pociťujete vo vašich srdciach lásku, nemôžete ju vidieť, ani sa jej dotknúť a je takisto pre vás ťažké ju popísať. Veda nemá žiadnu dostupnú metódu, ktorá by bola schopná ju vyhodnotiť. Láska vás učí pokore. Láska vám vkladá do srdca veľkodušnosť. Kvôli láske ste schopní priniesť veľkú obeť. Láska dokáže zmiasť ale aj oduševniť. Láska nie je dielom človeka. Je darom od Boha. Láska má len jediný zdroj. Láska je Boh. Boh je láska. Je to tak jednoduché. Otvorte svoje srdcia pre čistú lásku, ktorú Ja a Môj Večný Otec prechovávame ku každému jednému z vás. Pohliadnite na Mňa ako dieťa, ktoré sa díva na svojich rodičov. Volajte Ma a ja naplním vaše srdce. Keď sa tak stane, nikdy viac nezatúžite vrátiť sa späť.

 

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch