Posolstvá Varovania 1 - 49

 

1. Posolstvo Panny Márie, prijaté 08.11.2010 - 15:30 hod.

Prvé posolstvo Panny Márie prijaté doma po modlitbe ruženca

 

(Oznámenie budúcich proroctiev, ktoré ešte len budú prijaté skrytou vizionárkou, ktorá nemá tušenie, čo sa od nej bude požadovať a ako sa má v takom prípade zachovať).

Dieťa moje, máš zodpovednú prácu a nesmieš sa nechať nikým zastaviť. Pravda musí byť zjavená a oznámená svetu. Si vyvolená, aby si to vykonala. Dieťa moje, buď silná. Obráť sa s dôverou k Bohu a popros o vedenie pri uskutočňovaní môjho diela. Dieťa moje, máš pri sebe všetkých svätých, ktorí s tebou na tomto diele pracujú. Títo svätí*, ktorých si videla, sú všetci tu s tebou, aby si s ich pomocou mohla moje posolstvá, ktoré nepoznajú hranice, šíriť do celého sveta, aby sa o nich každý mohol dopočuť. Si vedená ale nebudeš to mať ľahké, avšak ty si vytrvalá a snaživá. To, čo sa stane, bolo už všetko predpovedané. Ty si nástrojom pri zvestovaní Božieho slova všetkým jeho deťom.

Nikdy nezabúdaj, že Boh miluje všetky svoje deti – aj hriešnikov, ktorí ho urazili. Pros o milosrdenstvo pre každého jedného z vás. Svätá rodina sa opäť zjednotí.

(Prestávka… na tomto mieste posolstva som bola prekvapená, takže som sa opýtala Matky Božej: "Dobre som porozumela tomuto odseku posolstva?" Ona sa nežne usmiala a pokračovala…)

Áno, je to správne. Vezmi pero a píš - rozširuj pravdu, pokiaľ ešte nie je neskoro. Tieto posolstvá sú Božského pôvodu a musia byť rešpektované. Dôverujem ti, že zaistíš, aby tieto správy boli účinným spôsobom odovzdávané neveriacemu svetu. Je nanajvýš dôležité, aby si zostala silná pre potreby môjho Syna. Viem, že pre Neho, s Ním a kvôli Nemu trpíš. Teš sa, lebo to je dobré. Buď požehnané, moje dieťa, že si bola pre toto poslanie vyvolená.

Zostaň silná a pros každý deň o vedenie. Staneš sa postupom času silnejšia. Neboj sa. Som každý deň s tebou a s tvojou rodinou. Si naplnená Duchom Svätým, takže budeš môcť odhaliť pravdu o pláne môjho Otca na zemi.

Dieťa moje, odstráň svoje pochybnosti. Ty si toto Božie posolstvo nenamýšľaš. Písma s predpoveďami sa napĺňajú. Modli sa za všetky Božie deti. Môj milovaný Syn je každý deň tak mnohokrát zraňovaný. Je mučený hriechmi ľudí. Jeho utrpenie dosiahlo od čias jeho smrti na kríži nepredstaviteľnú intenzitu. Máš energiu a ducha, ktoré sú potrebné, aby si s Božou pomocou vykonala svoje poslanie. Tvoja očista je ukončená a ty si teraz pripravená na boj, ktorý ťa očakáva.

Choď teraz, moje dieťa. Obleč si svoju výstroj. Postav sa so vztýčenou hlavou a pomáhaj v boji proti satanovi. Nezúfaj, keď sa budeš z času na čas cítiť osamelá a izolovaná. Máš pri sebe všetkých anjelov a svätých – medzi nimi svätého Jána Pavla II., svätú Faustínu a svätého Jozefa – ktorí ťa na každom kroku tvojej cesty povedú.

Dieťa moje, ďakujem ti za tvoju vieru, ktorú teraz máš. Si bojovníkom a si veľmi milovaná Bohom Otcom a mojim predrahým Synom. Si zjednotená s Ježišom a tvoje ruky sú vedené Duchom Svätým. Tak teraz choď, dieťa moje a použi v tomto dôležitom čase ľudských dejín všetky dostupné prostriedky, ktoré máš k dispozícii.

Nech ťa žehná Boh, dieťa moje.

 

Tvoja milovaná Matka v Kristovi
Mária - Kráľovná zeme

_____________________________________________________________________________________________________________

*(Menované osoby sú obrazy rozličných svätých, ktorí sa počas súkromného zjavenia ukázali, avšak ona nemala poňatie o tom, kto oni boli až pokým iní tieto osoby neidentifikovali, napríklad svätý Ján Pavol II., Sestra Faustína a svätý Jozef a dve ďalšie osoby, ktoré nie sú identifikované).

Každý človek, ktorý je v nebi, je svätý, a pritom nemusí byť ani blahorečený, ani Cirkvou svätorečený, teda ani vyhlásený za svätého.

Nič nečisté nevojde do neba. A aj Ján Pavol II. tam s istotou je. Ján Pavol II. by nemohol byť Cirkvou blahorečený, keby sa neoverilo - nepreukázalo, že je v nebi – teda je svätý.  Kým však Cirkev dodrží stanovený proces svätorečenia, prejdú často aj desiatky, ba, ako z histórie vieme, že niekedy až stovky rokov. Ak by mal ten človek byť svätý až vtedy, keď ho Cirkev na zemi uzná za svätého, to by bolo nebo veľmi prázdne a bolo by veľmi nespravodlivé voči človeku, keď on žil svätý život.  Ale Boh nie je nespravodlivý a hlavne, On, a nie jeho Cirkev je ten, kto súdi, nie Cirkev určuje, kto bude svätý. Cirkev iba u niektorých výrazných ososbností skúma, či patria medzi svätých a má to význam v tom, že tí, uznaní Pánom za čistých (teda v nebi) a vyhlásení aj Cirkvou za svätých, potom slúžia ako svietniky, ako príklad druhým a život svätcov je ako svietnik a povzbudenie pre ostatných žijúcich na zemi.  Ciže je rozdiel medzi svätorečením a svätosťou ako takou.

Veď milióny alebo miliardy ľudí sú v nebi a nikdy ich Cirkev oficiálne nevyhlásila a ani nikdy menovite nevyhlási za svätých, a predsa sú svätí.

A keďže Pán Ježiš sám najlepšie vie, že Ján Pavol je u Neho v nebi, tak vie a má právo o tom povedať aj nám na zemi, ak chce. Ja to vnímam tak, že On nám to povedal cez posolstvo, nám na povzbudenie, lebo vie, ako sme tohto pápeža milovali a že nás to iste poteší a povzbudí.
 

 

2. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 09.11.2010 - 03:00 hod.

Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista

 

Hľa, blízko je čas oznámenia svetu, že všetci tí, ktorí Ma zavrhujú, zakúsia moju spravodlivú odplatu. Avšak moje milosrdenstvo pre všetkých tých, ktorí Ma nasledujú v pravde môjho utrpenia na kríži, nepozná hraníc.

Radosť pre tých mojich nasledovníkov, ktorí odolávajú pokušeniam, s ktorými sú každodenne konfrontovaní, bude preveľká. Všetci ostatní, ktorí sa môjmu učeniu obracajú chrbtom, sú slepí voči môjmu prísľubu, ktorý som bol dal, keď som pre ich hriechy zomieral na kríži. Som v hlbokom bôli a cítim sa bezútešne v opustenosti, ktorú zo strany mojich milovaných hriešnikov zakúšam a za ktorých som položil svoj pozemský život. Zem je v tomto čase v hlbokej duchovnej temnote. Vy, moji nasledovníci, veľmi trpíte spolu so Mnou, keď hľadíte na zem plnú hriešnikov, ktorí nielenže sa obracajú chrbtom môjmu Nebeskému Otcovi ale aj Mne, ktorý som vytrpel veľkú obeť, aby som ich zachránil od večného zatratenia. Zúfam si plačúc horké slzy sklamania a smútku nad spôsobom, akým som bol po druhý raz odmietnutý. Vyzývam mojich nasledovníkov po celom svete, aby sa v tomto čase smútku spojili. Musia zo seba striasť svoju ľahostajnosť k modlitbe a musia sa so Mnou spojiť v pomoci tým, ktorých duše boli ukradnuté satanom.

Je ešte čas pre hriešnikov konať pokánie. Niet žiadnej jednoduchej cesty. Toto pokánie musí vyjsť zo srdca každého. Nemajte strach jednohlasne pozdvihnúť vaše hlasy pri hlásaní lásky, ktorou zahrňujem všetkých ľudí bez rozdielu – kresťanov, moslimov, hinduistov, židov a všetky ostatné náboženstvá, ktoré povstali z omylov a zavádzania ľudského ducha. Poslednýkrát vás všetkých vyzývam, aby ste otvorili oči pre pravé slovo Boha, ktorý vám poslal Božie slovo cez svojich prorokov. Pravda bola napísaná a zdokumentovaná vo svätom slove Svätého Písma, ktoré nikto nemá právo opravovať a pozmeňovať alebo sa pokúšať ho podľa vlastnej interpretácie prekrúcať. Existuje len jeden jediný BOH! Vyzývam vás všetkých, aby ste zložili svoje zbrane, otvorili oči a nasledovali Ma do večného života.

Všetkých vás tak nesmierne milujem, že som pre vás obetoval svoj vlastný život. Už ste na to zabudli? Pre moje Božie milosrdenstvo vás všetkých naposledy naliehavo prosím, aby ste sa ku Mne navrátili. Skrze moje milosrdenstvo sa vrátim na zem, aby som vás preveril a pomohol vám nazrieť do vašich sŕdc a hľadať v nich pravdu. Nedovoľte klamárovi a podvodníkovi satanovi, aby vás zničil. Hľadajte pravdu. Láska – čistá láska – je tou pravou cestou do ríše môjho Nebeského Otca.

Prosím, prosím, vzhliadnite na moje Božie milosrdenstvo. Ja milujem bez rozdielu každého jedného z vás. Proste teraz o odpustenie. Podajte Mi svoje ruky a nechajte Ma, aby som vás viedol do kráľovstva môjho Nebeského Otca. Vrátim sa už skoro na zem, ako to bolo predpovedané. Ten čas môjho Druhého príchodu príde už tak skoro, že mnohí nebudú na to pripravení. Tak mnohí budú tým šokovaní a zaskočení, že nebudú chcieť veriť, že sa to deje. Nezostáva už veľa času pre mojich prorokov, aby ľudstvo pripravili na túto veľkú udalosť.

Veriaci, apelujem na vás všetkých, aby ste si vzali moje VAROVANIE k srdcu a šírili všade vo svete túto pravdu! Napomínajte ľudí, aby prosili o moje milosrdenstvo. Budem sa snažiť zachrániť každú jednotlivú dušu, ktorá preukáže ľútosť, až do jej posledného výdychu. Avšak nemôžem a nikdy nebudem zasahovať do vašej slobodnej vôle. Napomínam vás, aby ste počuli tieto moje slová a vzali si ich k srdcu. Všetkých vás milujem a prosím vás, aby ste sa modlili za obrátenie pred koncom časov, ktorý teraz prichádza. Neželám si desiť mojich nasledovníkov ale všetkých vás s naliehavosťou úpenlivo prosím, aby ste teraz zachraňovali duše. Musíte všetkým pripomínať naliehavosť odpútať vášho ducha od všetkých pozemských márnivostí. Namiesto nich hľadajte cnosti jednoduchosti a pokory, zbavené ega a uctievania pozemských modiel.

Jednoduchí ľudia budú tými, ktorí budú šíriť pravdu o mojom Druhom príchode. Kvôli rýchlo sa rozmáhajúcej duchovnej temnote, šírenej ateizmom v dnešnom zúboženom, nevďačnom svete a pre masívny nárast kultu satanizmu, sú to práve tieto jednoduché duše – praví veriaci – ktorí budú musieť prevziať túto úlohu.

Modlite sa teraz za ľudstvo, pretože svet smeruje do veľkého súženia, ako to bolo predpovedané vo Svätom Písme. Je to vec slobodnej vôle ľudí, či budú hľadať odčinenie a odpustenie svojich hriechov alebo nie. Nemajte nikdy strach. Moja láska je vždy milosrdná.

 

Váš Spasiteľ
Ježiš Kristus
 

 

3. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 11.11.2010 - 00:20 hod.

Ľudstvo stojí pred konečnou očistou

 

Áno moja milovaná dcéra, Ja som to. Ty a Ja budeme bok po boku pracovať a pripravovať svet na časy, ktoré teraz na ľudstvo prichádzajú, keď zem postupne vstupuje do záverečného očistného procesu.

Je dôležité, aby sa táto očista uskutočnila, pretože bez nej nie je možný večný život pre moje deti. Prídu dni súženia, s ktorými budú konfrontované všetky moje deti, ale predovšetkým tie, ktoré sú Mi oddané. Je to časť zápasu, ktorý bude musieť byť vybojovaný na záchranu duší.

Uvoľni sa a nechaj precitnúť svoje srdce mojou láskou, dcéra moja. Prijmi ju, lebo ona je mojim darom. Budeš z toho prekvapená, ale Ja som tvojou rodinou. Ty si u Mňa doma v mojom kráľovstve. Máš teraz naplniť poslanie. Chyť sa mojej ruky a Ja povediem tvojho ducha, aby priviedol moje deti do môjho najsvätejšieho srdca. Odpočiň si teraz, moje dieťa.

 

Váš milujúci Ježiš Kristus
Váš milujúci Spasiteľ
 

 

4. Posolstvo Panny Márie, prijaté 11.11.2010 - 12:20 hod.

Druhé posolstvo Panny Márie

 

Ty, moje Božie dieťa, si silná a výnimočná. Vždy budem s tebou pracovať, pretože si tu na zemi videla obe stránky života. Ty, moje dieťa, musíš chápať, čo je podstatou Božieho diela. Buď požehnaná, moja milovaná, ďakujem ti.

Áno, milé moje dieťa, tebe boli dané milosti pre túto tvoju prácu. V momente, keď do tvojej duše vstúpil Duch Svätý, si bola pripravená pre túto prácu.

Moja bezpodmienečná láska k tebe ti dodá silu a budeš sa cítiť silnejšia ako v predošlých dňoch. Prosím, nerob si starosti z negatívnych pocitov, ktoré ťa len zdržiavajú. Modli sa ku mne, tvojej večnej Matke, každý deň. Nikdy ťa neopustím a nenechám ťa bez pomoci v tvojej práci. Tebe, moje milé dieťa, bol daný osobitne výnimočný dar a teraz ho musíš vedieť využiť spôsobom, ktorého si schopná len ty sama. Áno dieťa moje, rozumiem ti, že to všetko teraz na teba pôsobí skľučujúco. Buď si však vždy istá v jednom - ja ťa sprevádzam na každom kroku tvojej cesty. Pokoj s tebou.

Budem navždy prebývať v tvojom srdci. Žehnám ťa, dieťa moje a ďakujem ti, že si mi odpovedala.

 

Matka pokoja a nádeje, Mária
 

 

5. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.11.2010 - 03:00 hod.

Hriechy Mi lámu moje sväté srdce

 

Píš nasledovné, dcéra moja. Hodiny tikajú. Neignoruj moju naliehavú prosbu zverejniť moje varovanie. Je potrebné konať pokánie teraz. Moje deti musia počuť moje varovanie teraz. Moja dcéra, kontaktuj sa najprv s kresťanskými skupinami, aby si im odovzdala moje prosby.

Zostaň silná. Ja som si ťa pre túto prácu vyvolil, aby bola moja prosba o nápravu rýchlo vypočutá. Napíš túto knihu a sprostredkuj cez ňu moje posolstvá za pomoci moderných komunikačných prostriedkov ako sú internet a masové médiá. A hoci je moja požiadavka naliehavá, podržím tvoju ruku, aby si tomuto posolstvu porozumela.

Si silnejšia, ako si myslíš. Denne sa ku Mne modli môj ruženec Božieho milosrdenstva. Neboj sa. Prečo si taká ustráchaná? Večný život po tom, ako sa nebo a zem vzájomne spoja, bude uvítaný. To je to, čo sa človek od počiatku času snažil získať. Nenechaj sa oslepiť atrakciami, ktoré ti ponúka zem. Zblednú v porovnaní s leskom kráľovstva môjho Otca. Bude ti zoslaná pomoc, len čo sa začne odvíjať plán tvojho poslania.

Tieto posledné dni boli pre teba záťažou a predsa si vo svojom srdci prijala, čo od teba požadujem. Je pre teba ťažké a azda aj trocha skľučujúce prijať toto všetko, no je nutné, aby si Mi dôverovala.

Zachovaj Ma vo svojom srdci a opri sa o Mňa. Odovzdaj Mi každú svoju pochybnosť a tvoja úloha sa ti stane ľahšou. Musíš pripomínať ľuďom prisľúbenia a pritom sa odvolávať na moje písané slovo. Opieraj sa o moje Sväté Písmo, ktoré tomu dodá zmysel. Nikdy sa neboj pripomínať ľuďom, ako ich hriechy zraňujú moje sväté srdce a ako veľmi prebodávajú dušu môjho Večného Otca.

My - moja Matka a všetci svätí - držíme tvoju ruku a dávame ti silu. Budú ti zoslané praktické pokyny a pootvoria sa ti dvere, aby si dostala pomoc pri tvojej práci.

Stráň sa tých, ktorí ti spôsobujú prekážky, aby ťa zdržiavali pri tvojom šírení týchto správ. Modli sa za nich a ďalej pokračuj. Viem, že si unavená z toho, že si tak rýchlo reagovala na moju prosbu.

Teraz je čas na odpočinok, dieťa moje. Reagovala si dobre a odvážne. Nikdy sa nevzdávaj.

 

Tvoj milujúci Spasiteľ
Ježiš Kristus
 

 

6. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 12.11.2010 - 15:00 hod.

Táto kniha zmení životy a zachráni duše

 

Napreduj a konaj, čo má byť vykonané, aby ľudia videli a počuli moje Božské posolstvá.

Dôverujem ti, dcéra moja, že využívaš práve to, čo podľa tvojho pocitu pritiahne pozornosť ľudí, aby čítali tieto posolstvá. Potrebuješ celú svoju energiu, aby si mohla písať túto knihu. Táto kniha zmení životy a zachráni duše – táto kniha bola predpovedaná. Áno, táto kniha je to, čo bolo prorokované. Ty si pisateľka. Ja som autor.

Nebuď tým prekvapená ani zaskočená, pretože toto je mimoriadne svätá úloha a ty si bola vyvolená, aby si toto dielo so Mnou vykonala. Trvá tri mesiace. Želám si, aby bolo zverejnené po celom svete. Musí byť rozsiahle, účinné a žiadané miliónmi ľudí, tak ako Biblia.

Moja dcéra, môžeš to zverejniť ako "Hovory so skrytým prorokom". Je to v poriadku, ak to takto spravíš. Prečo sa obávaš, dieťa moje? Si vedená nebesami. Musíš zostať silná. Maj vieru vo Mňa. Odovzdaj sa Mi. Pri každom kroku tvojej cesty ťa podržím za ruku. Neskôr sa porozprávame.

 

Váš milujúci Spasiteľ
Ježiš Kristus
 

 

7. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 13.11.2010 - 03:00 hod.

Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja

 

Moja milovaná dcéra, zakúsila si strašné prenasledovanie, ktoré som dopustil, aby som ťa vyslobodil z pekelných múk. Teraz si oslobodená a tvoj duch ti umožňuje šíriť moje slovo, aby mohli byť ľudia zbavení múk, ktoré by ich očakávali, ak by boli takí nerozumní a podľahli by diablovi.

Ty, moja dcéra, si mala hneď od počiatku poslanie. Celý čas počas týchto niekoľko dní ťa posilňujem. Čo myslíš, že povieš o týždeň, o rok alebo o dva roky? Si bojovník, statočný až do konca. Budeš so Mnou pracovať, aby si očisťovala duše mojich milovaných detí, voči ktorým mám hlboký a absolútne milujúci súcit. Láska prúdi v mojich žilách ako rieka. Môj súcit nikdy nepominie aj napriek skutočnosti, že moje deti sa vydávajú iným smerom.

Chcem ich ochrániť pred mukami pekla

Povedz im, dcéra moja, že ich chcem ochrániť pred mukami pekla. Je potrebné, aby sa vo svojom neutešenom stave obrátili na Mňa. Je len jediná cesta k láske a k pokoju. Toto sa naplní v mojom novom raji, keď sa zjednotia zem a nebo. Neviete o tom? Nikdy ste nepočuli o mojom dávnom prísľube večného života, že všetci tí, ktorí sa ku Mne obrátia, budú vyzdvihnutí s telom, dušou a duchom do novej zeme a nového neba? A tak premýšľajte a uvažujte, že by azda raj môjho Otca nebol býval odpradávna prisľúbený jeho deťom?

Uverte, úpenlivo vás o to prosím. Uvážte predsa. Ak ste sa ešte nikdy nezaoberali Svätým Písmom, tak si položte jednu jednoduchú otázku. Keď cítite lásku vo svojom srdci, odkiaľ myslíte, že pochádza? Je to láska, ktorá vám dáva pocit nežnosti, miernosti, skromnosti a silu oslobodenej túžby od všetkého sebeckého a egoistického? Ak áno, tak potom je to práve táto láska, ktorú Ja prisľubujem všetkým svojim deťom, ktoré sa ku Mne obrátia.

Ako vás všetky svetské snaženia zanechajú prázdnych a nenaplnených

Viem, milé deti, že je pre vás ťažké uveriť v existenciu iného, ako nielen tohto sveta, v ktorom žijete. Nezabúdajte však, že tento svet bol stvorený Bohom, Večným Otcom, avšak satan, ten večný luhár, ho pošpinil svojou skazenosťou a hriešnosťou. On, satan, je nanajvýš zvrátený. Vy, deti moje, predsa musíte vedieť, že všetky svetské túžby, za ktorými sa v neuspokojenej túžbe neprestajne pechoríte, vás nikdy nedokážu vnútorne naplniť a uspokojiť. Cítite prázdnotu, ktorú si nedokážete vysvetliť, nie je to tak? Ale vy túžite stále po viac a viac. A predsa zostávate i naďalej nenaplnení i keď cítite, že by ste naplnení a uspokojení byť mali. Čím to teda je? Už ste sa niekedy zahľadeli do svojich sŕdc a spýtali ste sa sami seba, prečo? Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá.

Otec stvoril človeka. Človek bol pokúšaný satanom. Satan existuje v tomto krásnom svete, ktorý môj Otec stvoril z čistej lásky. Žiaľ satan bude až do môjho Druhého príchodu i naďalej existovať. A až potom bude jemu, satanovi, dokázaná všetka jeho lož a podvod, ktorými zvádzal moje deti. Avšak pre mnohé z mojich detí bude potom už neskoro, vrátane tých, ktoré sú váhavé a neisté vo viere o Božom stvorení sveta mojim Otcom v nebesiach.

Neodmietajte Ma

Počúvajte! Ja, Kristus, Spasiteľ, som zoslaný preto, aby som vám všetkým poskytol druhú príležitosť vojsť do kráľovstva môjho Otca, vypočujte si teraz môj prísľub. Počujte môj hlas, zoslaný k vám skrze Božiu milosť cez vizionárov a prorokov sveta dnešných dní a pochopte, že všetky deti sú v očiach môjho Otca rovnako milované.

Tí, ktorí Ho nasledujú, sú žehnaní, avšak zároveň trpia aj muky pre tie duše, ktoré nechcú v Neho uveriť a odmietajú Mu načúvať. Boh stvoril svet. Svet nevznikol z ničoho. Človek si taký úžasný zázrak nevymyslel a vaša veda ho nikdy nebude schopná môcť vysvetliť a ani si ho človek nikdy nedokáže sám vykonštruovať. To Božské, mystické a nadprirodzené nemôže byť nikdy pochopené, dokiaľ sa všetky Božie deti s telom, dušou a duchom  neodovzdajú mojej čistej láske, ktorú im všetkým ponúkam.

Úpenlivo vás prosím, neodmietajte svojho Stvoriteľa a nepočúvajte mätúce a zavádzajúce klamstvá, ktoré vám nahovára podvodník a klamár cez hordy slobodomurárov – iluminátov a cez falošných prorokov z rozličných bizarných a zákerných kultov, ktoré povstali a vznikli len na základe ľudskej hlúposti.

Satan naozaj existuje

Človek je slabý. Aj samotní svätci padali satanovi za obeť skrze jeho neprestajné pokúšania. Problém je v tom, že tí, ktorí hľadajú zábavu, neveria, že on skutočne existuje. Iní zase nevedia, že on je nanajvýš reálny a že je skutočne jestvujúci. Oni sú tí, ktorí Mi spôsobujú najväčšiu bolesť môjho svätého srdca.

Rany sa znova otvárajú a hnisajú

Tak nevýslovne trpím, že rany, ktoré Mi boli spôsobené pri mojom strašnom ukrižovaní a ktorým som podľahol, sa nanovo otvárajú, hnisajú a zanechávajú Ma v nepredstaviteľnej smrteľnej agónii tela, duše a Božstva. No Ja sa nikdy nevzdám lásky k vám.

Ja vás vyzývam a apelujem na vás z nebies v mene môjho Večného Otca, ktorý vás stvoril z čistej lásky, aby ste vytrvali a zostali verní. Odmietnite satana. Verte, že existuje. Akceptujte jeho reálnu existenciu. Otvorte konečne oči. Nevidíte azda všetok ten chaos, ktorý zapríčiňuje vo vašich životoch? Ste vari slepí?

Posolstvo bohatým

Bohatým odkazujem: Postojte. Zamyslite sa na okamih a opýtajte sa Boha: Teší vás vaše postavenie užívať si život podľa vlastných pravidiel? Je to v súlade s vašim vnútorným hlasom? Zapredali ste Ma za svetské radovánky a pôžitky? Tie samé nemiernosti zanechajú len prázdnotu vo vašom vnútri. Vďaka pocitom vo vašich srdciach budete vedieť, že to nie je správne. Vy však dychtíte ešte viac po tejto ničote, prinášajúcej vám vzrušenie a pôžitok, ktoré vám podsúva podvodník a klamár ako výmenu za vaše duše.

Posolstvo pre tých, ktorí nasledujú iluminátov

Naliehavo vás prosím, predovšetkým tie moje deti, ktoré sú vtiahnuté do inštancií iluminátov a ostatných zlovestných skupín zla. Ak sa raz medzi nich dostanete, budete navždy zatratení. Či azda  nechcete pochopiť že to, čo vám ako výmena za vaše duše bolo prisľúbené, je len klamstvo? Klamlivá a desivá lož. Nikdy nedostanete tie dary, ktoré vám títo poslovia z hlbín pekla nasľubovali. V mene vášho Spasiteľa, ktorý za vás položil svoj život na kríži, aby vás zachoval pre večný život, prosím, nedovoľte, aby som vás teraz stratil. Ja vás milujem, deti moje. Cez horúce slzy mojej lásky k vám vás úpenlivo prosím, neodmietnite Ma ako výmenu za lživé satanove sľuby.

Odpustím všetkým, ktorí sa vyspovedajú

Nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, pretože ona je jedným z tých darov, ktoré vám boli dané, keď ste boli zrodení vo svetle Boha. Prídem už skoro, ako to bolo predpovedané v Písmach – a to skôr, ako si to budete môcť uvedomiť. Svet sa ponorí do tmy a zúfalstva. A keď sa vám ukážu vaše hriechy – nezávisle od stupňa ich závažnosti – Ja ich odpustím každému jednému z vás v okamihu spovede. A vy vstúpite so svojim telom a dušou do raja, keď sa nebo a zem spoja v jedno. Tam budete navždy prežívať váš večný život spoločne s vašimi rodinami.

Prísľuby, ktoré ponúka raj

Žiadna choroba, žiadne telesné slabosti a nedostatočnosti, žiaden hriech — len láska. To je prísľub môjho raja. Nikto nebude chcieť niečo požadovať, pretože každý bude žiť v dostatku, harmónii, radosti a láske.

Realita pekla

Neodmietajte tento život za život, ktorý vám bol prisľúbený satanom. Ste klamaní a zavádzaní. Keď pôjdete po tejto falošnej ceste, na ktorej niet Boha ani Mňa, Ježiša Krista, tak kráčate po ceste smerom do večného zatratenia. Budete od zdesenia kričať, keď spoznáte svoj omyl. Budete zúfalo kričať a všemožne žobroniť o zmilovanie. Budete si driapať tvár, budete si trhať vlasy. Avšak vy máte od môjho Otca dar slobodnej vôle, preto vám ho nemôže nikto odobrať. Keď sa teda slobodne rozhodnete pre túto falošnú cestu, budete navždy zatratení horiac vo večných plameňoch pekla. Toto je veľmi reálne.

Najväčším prekliatím je, keď viete, že nikdy neuvidíte tvár Boha

V konečnom dôsledku však najväčším prekliatím bude vaše poznanie, že Boh existuje, že naozaj existujem Ja, váš Spasiteľ Ježiš Kristus. Avšak v tomto štádiu nebude už viac žiadnej možnosti na vašu záchranu. Vaša rodina bude na vás hľadieť z opačnej strany. Keď sa tak stane a vy spoznáte tu strašnú pravdu, bude už neskoro. Nezabudnite na tieto slová.

Najväčším prekliatím je, keď viete, že nikdy neuvidíte tvár Boha. To bude tá najväčšia trýzeň, ktorá vám naveky zostane v plameňoch pekla, kde neúprosne a naveky pretrváva bolesť. Namiesto pôžitku večného života v raji, ktorý vám boľ zasľúbený, sa kvôli klamstvám podvodníka a klamára ocitnete v strašných koridoroch pekla. Je to nanajvýš skutočné a reálne a predstavuje to muky na večnosť.

Vy všetci, ktorí neveríte, že hovorím s ľuďmi, prosím vás, denne sa modlite k môjmu najsvätejšiemu srdcu. Modlite sa moju modlitbu k Božiemu milosrdenstvu – ruženec (korunku) Božieho milosrdenstva - o 15. hodine každý deň. Odpoviem na vašu žiadosť láskou, ktorú okamžite pocítite. Držte sa mojej ruky. Nepusťte ju. Ja vás všetkých tak veľmi milujem, že som za každého z vás obetoval svoj život, aby ste mohli byť zachránení.

Tentoraz, pri mojom Druhom príchode prídem ako sudca. I keď vás tak veľmi milujem, nemôžem zasahovať do daru vašej slobodnej vôle, ktorú ste dostali od môjho Nebeského Otca. Dúfam, že cez mojich dnešných vizionárov a prorokov nakoniec budete načúvať mojim slovám. Pravda je tou cestou, ktorá vám pripomenie večnú spásu a ona predstavuje nový začiatok, keď sa raj navráti na zem.

Lož satana

Lži a klamstvá – a je jedno, aké zvodné sú – zostanú nimi vždy. Sú to lži a klamstvá, ktoré sú určené na to, aby boli ukradnuté milované duše. To však môj Otec, večný Stvoriteľ a Tvorca zeme, nemôže nikdy dopustiť.

 

Váš Božský Spasiteľ
Ježiš Kristus
 

 

8. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 14.11.2010 - 23:00 hod.

Znamenie konca časov - ale Božia sláva sa navráti na zem

 

Moja milá dcéra, necíť sa byť vinná kvôli pochybnostiam, ktoré si dnes pociťovala. To je prirodzené. Tvoje chápanie duchovných vecí nie je natoľko silné, ako by malo byť, ale to je v poriadku.

Ja ťa budem viesť a ty postupom času pochopíš účel svojej misie. Potrebujem, aby si pri tejto práci bola silná a poslušná voči Mne. Toto je ťažké poslanie a bude pre teba emocionálne dosť vyčerpávajúce. Posielam ti duchovného vodcu, aby ti pomáhal prekonávať enormnú záťaž, spojenú s plnením tejto úlohy. Dôležitosť tohto poslania je v tom, že bez tejto práce by satan zvádzal oveľa viac duší do večného zatratenia. Dcéra moja, pamätaj si, že si súhlasila s touto prácou ešte prv, ako som ti ju bol poslal, aby si ju vykonávala.

Budem viesť tvojho duchovného vodcu. On bude poznať pravdu, keď ty budeš hovoriť. Medzičasom už rozpoznávaš niektoré z hriechov ľudí a to spôsobom, ktorý bol pre teba doposiaľ  nepredstaviteľný. Zbadala si ten rozdiel? Cítiš sa zvláštne, keď si sa dívala na moje deti? Videla si ich v úplne inom svetle, nie je to tak? To je sila môjho Ducha Svätého, ktorým som ťa bol požehnal.

Láska, ktorú si dnes pri svätej omši pociťovala vo svojom srdci k mojim deťom a ku kňazovi, je tiež tým darom, ktorý som ti dal zoslaním Ducha Svätého. Odteraz budeš schopná vnímať, cítiť a počuť hriechy ľudí tým istým bolestným spôsobom, ako ich vnímam, cítim a počujem Ja. Odteraz budeš hľadieť svojimi očami skrze moje sväté srdce plné lásky, ktorú pociťujem voči svojim deťom.

Nemaj strach z týchto darov, dieťa moje. Nemaj pocit, že nezvládneš túto úlohu kvôli tým darom, ktoré ťa robia silnou, takže sa už nikdy viac nebudeš chcieť poohliadnuť naspäť.

Teraz sa cítiš slabá. Ten pocit pochádza z mojej Božej moci, ktorá prechádzala tvojím telom. Tá pálivá horúčava, ktorú si pociťovala, je moja láska, ktorú k tebe mám. Neplač, dieťa moje. Až doposiaľ si bola neobyčajne silná a prijímala si moju prítomnosť, hoci je to ešte len pár dní, ako som prvýkrát k tebe prehovoril. Nie, dieťa moje, nenamýšľaš si to. Spýtaj sa sama seba a ostatných v tvojom okolí.

Tí, ktorí zapredávajú svoje duše satanovi

Píš nasledovné: Svet sa potáca pod ťarchou temnoty a zlovestného sprisahania diabla, ktorý neprestajne vábi a zvádza moje deti. Sú ním natoľko opantané, že sa pred ním zvíjajú a plazia ako zvieratá nedôstojné ľudských bytostí. Koľko je len tých úbohých duší, kŕmených a presycovaných všetkými druhmi žiadostivostí, rozkoší a svetských márností v celej ich úbohosti, ktorú vnímajú moje deti v posväcujúcom stave viery? Tieto úbohé deti si namýšľajú, že majú skutočnú moc, čo im nahovoril satan. Veľa z týchto detí sa rozhodlo zapredať svoje duše satanovi, pričom sa tým ešte aj chvália.

Veľa mojich detí sa nechalo zvábiť leskom, slávou a bohatstvom jeho sľubov, viditeľných po celom svete. Nie, ani sa nehanbia za to, že k nemu prináležia. Všetky jeho sľuby sú nielen klamstvami a lžami, ale on im ich dal z čírej nenávisti voči človeku, pretože satan nenávidí ľudí.

Satan klame moje deti a nahovára im, že je schopný poskytnúť im všetko možné – žiaľ to je číra lož! Tí, ktorí ho nasledujú a veria jeho prázdnym sľubom, nebudú môcť byť zachránení.

Modli sa, modli sa, modli sa za moje úbohé podvedené deti, dcéra moja. Viem, že si unavená ale maj na pamäti, že aj tie moje deti, ktoré sú vlažné vo svojej viere a ktoré nie sú navonok v priamom prepojení na satana, musia byť ostražité! Lebo mnohí z týchto mojich nasledovníkov vrátane mojich oddaných služobníkov – biskupov a kardinálov – znevažujú vieru mojich detí. V istých kruhoch, kde zlato a bohatstvo zatienilo Božie dary, ktoré im ako Božím služobníkom boli dané, sa z nich následkom ich chamtivosti vytratila duchovnosť a spiritualita.

Cirkev zišla zo svojej cesty a rúti sa do temnoty. Toto však, dieťa moje, bolo predpovedané a je znakom konca ustanovených časov, keď na stolec zasadne posledný pápež a svet sa pod vedením falošného proroka bude rútiť do záhuby.

Proroctvá a vízie, ktoré budú predchádzať môjmu Druhému príchodu, ti, dieťa moje, budú poskytnuté, aby si mohla byť mojimi deťmi počutá a pripravila ich na môj veľký deň VAROVANIA. Neznepokojuj sa. Božia sláva sa navráti na zem. Moje deti budú vyslobodené zo zovretia satana, ktorý bude porazený. Je však dôležité, aby svojimi lžami a zvádzaním nestiahol so sebou do pekelných hlbín aj moje deti.

Moje slovo musí byť horlivo šírené všade vo svete. Moje deti musia načúvať mojim slovám. Z čistej lásky im dávam toto VAROVANIE, pretože tentoraz neprídem ako Spasiteľ ale ako spravodlivý Sudca. Vďaka modlitbám mojej milovanej Matky a mojich verných prívržencov na celom svete sa v minulosti oddialil čas príchodu môjho spravodlivého súdu, ale tentoraz to už tak nebude.

Nikto nebude poznať čas môjho Druhého príchodu

Ani tebe, ani nikomu z mojich detí, nebude nikdy oznámený čas môjho Druhého príchodu. Ten čas nemôže byť oznámený. Preto je také dôležité, aby moje deti boli naň pripravené. Tí, ktorí sa naň nepripravia, nebudú môcť tvrdiť, že im nebola poskytnutá pravda. Keď sa uskutoční Varovanie, potom spoznajú pravdu. Áno, keď sa vyspovedajú zo svojich hriechov, dostanú moje požehnanie. Keď však nebudú chcieť konať pokánie, budú zvrhnutí do hlbín pekla. Čas môjho milosrdenstva sa pre nich navždy pominie.

Tak teraz choď, dieťa moje. Priprav moje slová, aby ich počul svet. Odkáž mojim verným deťom, ktoré vo Mňa veria, že sa nemusia obávať. Odkáž im, aby sa modlili za neveriacich. A odkáž neveriacim, že sa majú obrátiť ku Mne. Sprav všetko, čo je v tvojich silách a napomínaj ich, že Mi majú otvoriť svoje srdcia.

 

Tvoj Spasiteľ Ježiš, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych.
 

 

9. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 15.11.2010 - 03:00 hod.

Môj Druhý príchod

 

Veľmi ti ďakujem, dcéra moja, že i naďalej pevne zotrvávaš v mojej pravde a chápeš, že moja komunikácia s tebou je reálna. Pocítiš prítomnosť môjho Ducha v tvojom tele vždy, keď k tebe budem prichádzať, aby som zjavil moje Božské posolstvo, ktoré ľudstvo v tejto dobe potrebuje na svoje precitnutie. Prinášam posolstvo čistej lásky, oddanosti a vernosti k deťom môjho Otca. Tieto posolstvá sú tu, aby všetkým veriacim v Boha objasnili, že je potrebné najprv padnúť na kolená a prosiť o porozumenie pravdy vyjavenej v knihe Zjavenie Jána.

Čas pre môj Druhý príchod je tu a jeho znamenia sa už odhaľujú pre tých, ktorí poznajú proroctvá, predpovedané pred mnohými vekmi. Len sa porozhliadnite - čo vidíte? Či azda človek nedokáže rozpoznať desivý príchod toho, ktorému je vydaný? On sa ľstivo ukrýva za zlovestnými klamstvami a lžami, ktoré pod pláštikom pomoci a záchrany podsúva nič netušiacim vládam, ktoré ich prijímajú.

Počujte moje volanie, deti moje. Antikrist je pripravený vystúpiť na javisko sveta. Buďte ostražití, otvorte oči a vaše srdcia pre pravdu, lebo inak túto dobu neprežijete. Nebojte sa, Mne verní a Mne oddaní, lebo vy povediete moje stádo vo svätej úcte k môjmu Večnému Otcovi. Potravy na prežitie počas nadchádzajúcich dní temna bude pre moje verné deti dostatok. Držte sa pohromade a majte sa navzájom v láske. Dodávajte si navzájom silu a odvahu, aby ste všade vo svete zjednocovali a spájali všetkých veriacich, všetky rasy a vierovyznania na spoločnej ceste, smerujúcej do nebeského kráľovstva môjho Otca.

Vašou úlohou bude napĺňať očakávanie Božej lásky ľudstvom konaním dobra, šírením nádeje, pravdy a lásky. Cez spoločnú modlitbu a tým, že sa zbavíte fasády pýchy a nesmelosti, vám bude prepožičaná veľká sila. Spoločne budete mať veľkú silu. Vaša viera vo Mňa, vášho nebeského Spasiteľa, vám bude nápomocná pri obracaní neveriacich na vieru. Je mnoho takých, ktorí bez vlastného zavinenia nevedia o mojej láske. Síce poznajú pocit lásky k sebe navzájom, ale nevedia nič o tom, odkiaľ tento pocit pochádza. Veďte ich do Božieho svetla, moje verné Božie deti.

Ja som chlieb a Ja som svetlo. Moje svetlo vás všetkých zachová v bezpečí. Ale naliehavo vás prosím, aby ste boli veľkorysí a mysleli na tie úbohé duše, ktoré potrebujú vaše vedenie. Musíte im byť príkladom a ukazovať im, ako sa majú ku Mne priblížiť. Privádzajte ich ku Mne umiernenou a na súcite založenou argumentáciou. Je dôležité, aby ste týchto nevedomých prebrali z duchovného spánku, pokiaľ ešte nie je neskoro.

Deti moje, vari nerozumiete učeniu v knihe môjho Otca? Táto kniha, zvaná Sväté Písmo, ktorá odhaľuje znamenia môjho príchodu na zem, musí byť študovaná a prijatá ako pravda. Boh, môj Otec, ústami prorokov neklame a ani si neprotirečí. Teraz môžete vidieť znamenia neba, ktoré boli predpovedané, a preto sa na ne musíte teraz pripraviť.

Vy a vaše rodiny budete v jednom okamihu vyzdvihnutí k nebesiam

Prosím, modlite sa o duchovné vedenie. Veriaci, pripravte sa teraz v mojom mene na boj a vzoprite sa antikristovi. Ľudia sa vám budú posmievať, keď ich budete upozorňovať na biblické proroctvá, zapísané v knihe Zjavenie Jána. Budú vás ironicky zosmiešňovať pre vaše názory a nadávať vám pre vaše napomínania. Ignorujte to, lebo máte teraz voči Mne záväzky. Modlite sa a prehovárajte nevercov, aby prijali moje učenie. Nemajte strach. Keďže je medzi vami mnoho takých, ktorí sa strachujete o budúcnosť svojich rodín, musíte vedieť nasledovné: Keď nastane čas, budete v jednom okamihu vyzdvihnutí spolu so Mnou a vašimi rodinami smerom k nebesiam. Potom vám udelím dar večného života, keď sa spojí nebo a zem. To je to, čo je označované ako nový raj. Nastane nový čas Božej slávy, lásky a naplnenia prisľúbení pre všetky moje verné deti.

Zostaňte silní a vytrvajte! Na krátke obdobie budete musieť znášať súženie. Ale vaša viera vás bude posilňovať. Nezabudnite, že vás všetkých milujem. Milujte aj vy Mňa a pomôžte Mi, aby som zachránil čo možno najviac duší.

Vy ste mojou mocnou armádou a teraz je tu čas, aby ste sa pripravili na boj. Ja vás všetkých povediem do kráľovstva môjho Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ
Ježiš Kristus
 

 

10. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 15.11.2010 - 11:00 hod.

Globálna moc, antikrist a znak šelmy

 

Teraz spoznávaš pravdu a prijímaš moje posolstvá pre to, čím sú. Napíš toto, moja dcéra: rýchlosť, akou sa proroctvá odhaľujú, je pre všetkých evidentná. Pozeraj sa na zmeny v mojej Cirkvi, ako jeden z prvých znakov. Bude to, keď podvodník zvedie mojich učeníkov na scestie.

Druhý znak sa prejaví v tom, že mnohí z vás nebudú mať naďalej moc nad vlastnou krajinou. To zahŕňa materiálnu a vojenskú moc. Moje deti, všetci vodcovia a tí, ktorí nesú zodpovednosť za ľudí, stratia všetku svoju moc. Budú ako čln bez vesla. Čln, ktorý riadia, nebude mať cieľ a budú stratení.

Moje deti, teraz sa musíte vytrvalo modliť, aby sa uvoľnilo zovretie tejto diabolskej skupiny ľudí, ktorá vyvíja toto úsilie. Nie sú z Božieho kráľovstva a kvôli rafinovanej pretvárke ich vonkajšieho zjavu si neuvedomíte, že sa jedná o mocnú silu, ktorá si dáva pozor, aby sa neprezradila.

Vy, moje deti, nebudete múdrejšie. Budete si myslieť, že žijete v ťažkých časoch, ale táto fasáda je predurčená na to, aby ste takto uvažovali. Povstaňte teraz, moje deti.

Znamenie šelmy

Neprijmite tento znak. Čím viacerí z vás to odmietnu, tým väčší bude váš počet. Tento znak – znamenie šelmy – bude váš pád. Nie je to, ako sa zdá. Jeho prijatím budete čím ďalej tým viac odstraňovaní.

Buďte ostražití pred plánom, ktorý kuje podvodník, aby sa všetky znaky môjho Večného Otca a učenie Písma odstránili z vášho života. Uvidíte to v školách, nemocniciach a v ústave vašej krajiny. Najväčšia ohavnosť, ktorá Mi spôsobuje hlbokú bolesť, je odstránenie učenia Písma tými, ktorí sa Mne, Božskému Spasiteľovi, klaňajú. Veľmi skoro uvidíte, že moje slovo a učenie pravdy bude odstránené a trestne postihované.

Vy, moje milované deti, budete veľmi trpieť v mojom mene. Za toto sú zodpovedné tieto zlé sily. Sú riadené satanom. Nájdete ich všade a hlavne u tých zodpovedných vodcov, od ktorých závisí vaše prežitie. Deti, nemajte o seba strach. Skôr sa bojte o tie úbohé pomýlené duše, ktoré sú také nakazené podvodníkom, že sa ťažko vytrhnú z jeho pevného zovretia. Týmto ľudom netreba veriť. Dávajte si pozor, ako s nimi komunikujete. Budú vás držať v takom silnom zovretí, pretože chcú všetko ovládať. Bude ťažké sa im postaviť na odpor, pretože budú mať pod kontrolou dokonca vašu banku, váš majetok, vaše dane a stravu, ktorú potrebujete na prežitie.

Avšak toto nebude dlho trvať, pretože ich dni sú spočítané. Ak naďalej zostanú v otroctve zlého, budú ponorení do bezodnej priepasti takej hrôzy, že už len opísať ich osud by bolo veľmi strašné a také desivé, že človek by padol mŕtvy ako kameň, keby len na minútu zazrel muky, ktoré budú musieť znášať.

Boj sa začne odvíjať, keď ruka môjho Večného Otca rýchlo dopadne, aby potrestala hriechy sveta, ktoré sú viditeľné na tejto zemi. Hriechy, pre ktoré som zomrel. Nikto sa nestane Božím dieťaťom, kto bude pritakávať alebo sa bude spolčovať s touto zlovestnou ale organizovanou armádou deštrukcie. Táto diabolská armáda, plná démonov z hlbín pekla, vykonáva zlo v takom rozsahu, aký nevinní ľudia ani len nie sú schopní pochopiť.

Nie je mojím záujmom ľakať moje deti, ale je načase, aby pravda bola vyjavená. Povstaňte teraz, moje deti. Bojujte proti silám zlého skôr, než vás zničia. Dajte si pozor na globálne predpisy v každej forme, veľkosti, tvare alebo kóde. Pozorne sledujte svojich vodcov a tých, ktorí majú pod kontrolou váš denný prístup k peniazom, ktoré vás budú živiť a udržovať pri živote. Musíte si teraz urobiť zásoby potravín.

Tieto posolstvá nedostávate ako odraz môjho učenia, ale na to, aby ste Ma teraz počúvali. Tieto proroctvá boli predpovedané. Moje deti musia pozorne počúvať. Duch temnoty narastá a vy, moji nasledovníci, musíte zostať silní. Udržujte si vieru vo Mňa prostredníctvom modlitby. Každý z mojich stúpencov sa denne musí modliť ruženec Božieho milosrdenstva. Ten posilní duše a v okamihu smrti im pomôže nájsť priazeň.

Moje deti, nechcem vám týmito posolstvami naháňať strach. Moji nasledovníci majú teraz voči Mne povinnosť. Dovoľte Mi povedať toto: Pamätajte, že budete naplnení Duchom Svätým, hneď ako prijmete moje slovo. Nebojte sa toho, že ste boli vyvolení. Vy, moja armáda nasledovníkov, povediete k porážke zlého. Za to je potrebné sa modliť.

Prichádzam s posolstvom z čistej lásky. Neuvedomujete si, že zažijete raj, keď nebo a zem splynú v jedno? Nemusíte sa ničoho obávať. Moji nasledovníci budú s telom, dušou a mysľou vyzdvihnutí do ríše Božskej hierarchie. Uvidíte svojich milovaných. Tých milovaných, ktorí našli milosť u môjho Večného Otca.

Robte, čo hovorím. Modlite sa, rozprávajte sa so Mnou, milujte Ma, dôverujte Mi. Za to vám dám silu. O ochranu proste modlitbou svätého ruženca, ktorý vám s požehnaním darovala moja milovaná Matka. Túto modlitbu sa musíte modliť ako ochranu proti zlému. Na druhej strane musíte prosiť o ochranu pred ľuďmi, s ktorými prichádzate do styku, aby vás nemohli nakaziť alebo zničiť vieru, ktorú ku Mne prechovávate vo svojom srdci.

Modlite sa za mojich vizionárov a prorokov, aby boli ochraňovaní. Modlite sa za mojich Bohu zasvätených služobníkov, tých svätých oddaných služobníkov, ktorých som vám poslal, aby vás viedli. Títo, rovnako ako aj moji nasledovníci, podstupujú muky spôsobené satanom. Nikdy sa neprestane snažiť vás zaslepovať voči pravde a použije akúkoľvek bludnú taktiku, aby vás presvedčil, že vaša viera je nesprávna. Počúvajte! Podvodník nasadí logiku a dôvody, zaobalené jemnosťou, aby vás presvedčil, že prináša nádej do vášho života. Chce vás prostredníctvom antikrista presvedčiť, že on je ten vyvolený.

Antikrist

Mnohí moji nasledovníci padnú za obeť tomuto ohavnému podvodu. Buďte ostaržití. Bude sa považovať za posla lásky, pokoja a harmónie vo svete. Ľudia si pred ním kľaknú na kolená a budú sa mu klaňať. Ukáže vám svoju moc a vy budete veriť, že je z Božského zdroja. Ale nie je. Bude vám dávať pokyny spôsobom, ktorý sa občas bude zdať čudný. Praví veriaci budú vedieť, že nepochádza zo svetla. Za jeho vystatovačným, okázalým vystupovaním sa bude skrývať čisté zlo. Bude sa vystatovať a predvádzať, čo bude vyzerať ako pravý súcit a láska. Za touto fasádou je však plný nenávisti k vám, moje milované deti. Smeje sa za zatvorenými dverami.

Moje deti, hrozne vás zmätie. Objaví sa ako silný, sebavedomý, vtipný, starostlivý, milujúci a bude považovaný za záchrancu. Jeho pekná tvár všetkých očarí, avšak už veľmi skoro sa zmení.

Spôsobí vo svete strašné dopustenie a mnohých zavraždí. Činy jeho teroru budú všetci jasne vidieť. Zničí vašu nezávislosť a bude nástrojom na zavedenie znaku – znamenia šelmy. Vy, moje deti, musíte byť silné. Neprijmite znak, pretože ak tak urobíte, dostanete sa pod jeho diabolské hypnotické pôsobenie.

Mnohí zomrú pre svoju vieru vo Mňa. Nebojte sa, pretože ak trpíte pre Mňa, vo Mne a so Mnou, ste vyvolení. Modlite sa, modlite sa, aby ste nepodľahli jeho vláde teroru. Postavte sa a bojujte za Mňa.

Nedovoľte, aby antikrist celým svojím očarujúcim pôvabom zvíťazil nad vašou dušou. Dovoľte Mi teraz držať vás v mojom náručí, kolísať vás mojou Božskou milosťou, aby ste dostali silu bojovať za pravdu. Moja láska k vám nikdy neumrie. Nikdy by ste si nemali zvoliť túto cestu, lebo ináč budete pre Mňa tiež stratení. Bude to ťažké, ale na zmiernenie utrpenia dostanú moje deti pomoc mnohorakým spôsobom.

Teraz choďte a modlite sa za moje Božie milosrdenstvo a pripravte sa na záverečný boj.

 

Ježiš Kristus - Kráľ môjho ľudu
Spasiteľ a spravodlivý Sudca
 

 

11. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 16.11.2010 - 09:55 hod.

Varovanie pre duchovenstvo

 

Moja dcéra, včera si bola odmietnutá, keďže sa ľudia snažili vniesť ti do mysle pochybnosti. Za to si trpela. Nezúfaj si, lebo moje slovo bude počuté. Budeš čeliť prekážkam, ktoré ti spôsobia pocit rozčarovania nad týmto dielom.

Moja dcéra, vediem ťa. Toto musíš mať na pamäti a nikdy nesmieš zabudnúť na môj prísľub. Urobil som, čo si odo mňa žiadala a dovolil som ti minulú noc pokojne spať. Teraz si silnejšia. Necítiš to?

Buď opatrná, s kým sa dostávaš do styku. Moji nasledovníci, prípadne tí, o ktorých si myslíš, že sú moji nasledovníci, nie sú vždy takí, ako vyzerajú. Musíš robiť to, čo ti káže srdce.

Svet sa môže zdať taký, aký bol vždy, ale je tu zmena, a tá sa práve deje. Táto zmena vedie ľudstvo do temnoty, ktorá ich zahalí a ktorá zakalí ich lásku ku Mne.

Prečo musia moje deti pochybovať o pravde? Neriadia sa mojím učením, ktoré dostali ako dar od mojich apoštolov, ktorí skrze lásku ku Mne a mocou Ducha Svätého odovzdali svetu veľmi výnimočný dar. Dar pravdy, ktorá sa vyučovala a rozširovala ku všetkým mojim deťom po celom svete. Mnohé deti nasledovali tieto učenia po stáročia.

Iní, aj keď poznali pravdu, rozhodli sa ju prekrútiť, aby vyhovovala ich vlastným potrebám, túžbam, žiadostivostiam a snahe po moci. Moji nasledovníci potom nevedeli rozlišovať medzi pravdou Božieho slova a bludmi, ktoré rozširovali tí, čo boli uvedení do omylu. Takto pracuje podvodník. Spôsobuje zmätky, zúfalstvo a pocit beznádeje a toto robí od mojej smrti na kríži. Ale teraz Ma počúvajte. On nezvíťazí, dcéra moja. Mocou a riadením z nebies a pod vedením mojich prorokov nanovo vzplanie viera v mojich deťoch.

Požiadaj moje deti, aby boli bdelé voči zmenám, ktoré vidia vo svete. Požiadaj ich, aby otvorili svoje srdcia, oči a mysle a svedčili o klamstvách, ktoré rozširuje satan. Od neho pochádza sieť sľubov, určených na to, aby priťahovali moje deti vonkajšími zázrakmi a ich leskom. Zázraky a falošná sláva sú prázdne. Neodzrkadľujú lásku ani neponúkajú skutočné uspokojenie, keď je už raz odhalená ich prázdnota.

Sily zla teraz silnejú, dieťa moje. Sú plánované satanom prostredníctvom jeho armády skazených nasledovníkov. Títo jeho prívrženci ho svojou chamtivosťou a sebaláskou nasledujú oddaným uctievaním a sú takto vedení do jeho prchavého raja. Jeho prísľub raja nie je nič iné, ako hlboká temnota a časom, keď toto moje deti pochopia, bude na spásu už príliš neskoro.

Modlitba za spásu

Všetky moje deti, ak sa chcú zachrániť, musia precitnúť voči tomuto zlu, aj keď to bude len z lásky k ich vlastnej rodine. Ak sa teraz ku Mne obrátia, moja láska ich bude neustále sprevádzať. Nikdy nemusia mať obavy Mi povedať:

"Ó, môj Pane, voveď ma do tvojho kráľovstva a ochraňuj ma pred temnotou, ktorá pohltila moju dušu. Vypočuj ma, najsvätejšie Srdce a daj, aby ma skrze tvoju dobrotu preniklo svetlo lásky a ochrany."

Tie deti, ktoré sa budú modliť túto modlitbu, budú vypočuté. Ich úpenlivá prosba za vlastnú spásu a spásu tých, ktorých milujú, bude vypočutá. Cez vizionárov, vedených mojou Blahoslavenou Matkou, som sa starostlivo snažil poslať svetu varovania. Mnohokrát boli moji vizionári napriek počiatočnému odmietnutiu nakoniec prijatí. Tentoraz im nebude dopriate veľa času na to, aby ich posolstvá počul dostatočný počet ľudí.

Vyvarujte sa falošných prorokov

Musím však moje deti varovať, aby si dávali pozor na falošných prorokov. Mnoho pravých vizionárov bolo uvedených do omylu. Praví vizionári dostanú milosti a budú šíriť moju pravdu takým spôsobom, že ich budú sprevádzať nadprirodzené javy a zázraky, ktoré nikto nebude môcť poprieť.

Láme mi to moje srdce keď vidím, koľko z nich bolo odmietnutých mojimi vysvätenými služobníkmi. Tí istí služobníci, ktorých som vyslal, aby učili moje deti, zlyhávajú vo svojej úlohe. Musia sa teraz na Mňa obrátiť, aby som ich viedol a musia si u Mňa vyprosovať milosti, potrebné na vedenie môjho ľudu.

Moji zasvätení služobníci sú výnimoční a tí, ktorí dostali sviatosti, musia si vypočuť moju žiadosť. Máte voči mne záväzok a sľub vernosti. Obnovte si teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte moje sväté posolstvá. Buďte silní, lebo všetci ste teraz povolaní vydať svedectvo o pravde, obsiahnutej v Knihe Zjavenia a uznať, že už nadišiel tento čas. Pripravte sa na túto veľkú udalosť. Nezapierajte Ma a neotáčajte sa Mi chrbtom. Nespochybňujte moje učenie a nehovorte mojim nasledovníkom, že všetko bude v poriadku. Na toto ste neboli povolaní. Vašou povinnosťou voči Mne, vášmu svätému Spasiteľovi, je povedať svojmu stádu pravdu.

Nesmiete hovoriť mojim deťom, že všetci budú spasení. Toto nie je pravda. Pretože len tí, ktorí hľadajú u Mňa odpustenie a oddajú sa Mne a môjmu učeniu, budú spasení.

Prečo sa neriadite učením Písma? Prečo používate výhovorky? Prečo zavádzate a presviedčate moje deti, že Boh všetko odpustí? Môj Nebeský Otec odpustí len tým, ktorí vo Mňa veria a činia pokánie.

Či azda vám moja smrť na kríži nič nehovorí? Umrel som, aby som zachránil ľudstvo od šialenstva satana. Avšak vy cez zavádzajúce odchýlenia učíte moje deti klamstvu. Padli ste za obeť tlaku ľudstva a zastierate sväté učenie, na ohlasovanie ktorého ste boli povolaní.

Nemáte žiadnej hanby? Ste chytení v sieti svetských vábení, ktoré vám ponúka zem, nasledujúc falošnú vierouku, diktovanú populárnou toleranciou, ktorú satan rozširuje medzi mojimi deťmi. Tieto úbohé deti, ktoré sú na scestí, potrebujú mať smerovanie. Okrem toho musia porozumieť rozdielu medzi ľudským výkladom a Božím prisľúbením, ktoré som dal Ja.

Prečo moje deti neveria v Boží zásah? Prečo znižujete jeho význam, keď je vám ukazovaný? Moji kňazi, počúvajte moju žiadosť. Modlite sa, aby moje posolstvo pravdy bolo počuté.

Posolstvo biskupom

Mojim biskupom odkazujem toto: vyzlečte si rúcha a obráťte sa chrbtom bohatstvu, na ktoré ste sa spoliehali. Hľadajte pokoru, ktorá sa od vás očakáva. Poslúchnite teraz moje slovo, alebo čeľte následkom. Máte povinnosť voči Mne a môjmu Večnému Otcovi. Akými zaslepenými ste sa stali. Cez vizionárov teraz oznamujem znamenia na oblohe, ale vy im nevenujete pozornosť. Namiesto toho sedíte vo svojich honosných príbytkoch a vysmievate sa tomu. Tento váš hriech nebude odpustený.

Hriechy mojich vysvätených služobníkov, ktorí si zvolili cestu môjho nasledovania, Ma veľmi zraňujú. Otvorte oči, svoje srdcia a navráťte sa k učeniu podľa mojej svätej knihy.

Posolstvo kardinálom

Mojim kardinálom odkazujem toto: do akých vzdušných výšin ste sa až vzniesli, že ste zabudli na sviatosti resp. na pravdu môjho učenia, ktoré potrebujete na vedenie môjho stáda? Zostúpte teraz dolu a nasledujte moje pokyny. Nenechajte sa zmiasť falošnosťou, ktorá zachvátila ľudstvo. Ani Ma neodmietajte.

Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za môjho milovaného, statočného pápeža, posledného pravého pápeža. Vy, moji učeníci, ste zavádzaní podvodníkom. Urobil sa známym v kuloároch mojej Cirkvi a sám predvádza svoje zlé spôsoby. Pre tých, ktorí máte oči - majte ich otvorené vpredu aj vzadu. On vám uchmatne vašu dušu, ak ustúpite jeho klamstvu.

Prosím, modlite sa teraz za vás všetkých. Proste o moje vedenie. Proste o odpustenie a dovoľte Mi vás znovu viesť.

Tí z vás, ktorí budete spochybňovať tieto pokyny, teraz počúvajte. Prečo by som s vami nemal hovoriť takýmto spôsobom? Učil som vás všetkých prostredníctvom apoštolov, ktorí pod vedením Ducha Svätého dali svetu moje posolstvá, ktoré odvtedy žijú. Teraz sa priblížil čas. Celý svoj život ste sa modlili za vedenie. Teraz, v tomto čase, vás naliehavo žiadam, aby ste vypočuli moju žiadosť.

 

Váš Božský Spasiteľ
Ježiš Kristus
 

 

12. Posolstvo Ježiša Krista, prijaté 16.11.2010 - 23:00 hod.

Odlož nabok všetky pochybnosti

 

Napíš toto, dieťa moje. Pochybnosti, ktoré sa ti vkrádajú do mysle, sa dali očakávať. Áno, si v pokušení odvrátiť hlavu, avšak protivníkovi sa nikdy nepodarí odviesť ťa odo Mňa. Moja milovaná dcéra, si silnejšia, ako si myslíš, lebo veľmi málo vyvolených duší by bolo schopných vyrovnať sa s touto veľmi svätou požiadavkou tak, ako ty. Vyžaduje si to odvahu vyrovnať sa so spôsobom, akým s tebou komunikujem. Neutiekla si preč, zmeravená od strachu. Od samého počiatku si vedela, že toto je Božia komunikácia, pochádzajúca od najvyššej a Najsvätejšej Hierarchie.

Čoskoro zakúsiš osvietenie, ktoré rozoženie všetky tvoje pochybnosti. Po tom, ako sa to stane, tvoja myseľ sa viacej pootvorí pre prijatie tých mimoriadnych milostí, ktoré ti musia byť udelené na to, aby si bola naplnená odvahou a odhodlaním, potrebným na pomoc prinášať tieto proroctvá.

Áno, dcéra moja, na tvoj veľký úžas si bola určená na naplnenie proroctiev, obsiahnutých v knihe Jána, aby sa ľudstvo pripravilo na očistu, ktorá sa onedlho začne odvíjať.

Moja milovaná dcéra, len čo ťa strach, váhavosť a neistota opustia, povstaneš a dokončíš túto mimoriadnu úlohu, o ktorú ťa prosím. Teraz rob to, čo hovorím. Modli sa za záchranu duší každý deň o 15:00 hodine ruženec (korunku) Božieho milosrdenstva. Musíš aj naďalej pokračovať v modlitbe ruženca, ktorý darovala svetu moja najvzácnejšia Matka, ktorá spolu so Mnou pripravuje môj Druhý príchod na zem.

Mnoho duší je teraz pre Mňa stratených, lebo satan Mi ich stále viacej a viacej kradne. Nemôžu byť Mnou prijaté. Pomôž Mi zachrániť ich úbohé duše. Odlož všetky pochybnosti stranou. Maj na mysli len svoju úlohu. Pomôž im otvoriť ich oči, aby dostali možnosť nájsť v očiach môjho Otca spásu. Keď budeš mať aj naďalej na zreteli konečný výsledok, porozumieš, prečo je to dôležité a prečo je toto volaním z čistej lásky, ktorú prechovávam vo svojom srdci voči všetkým mojim deťom.

Pozri sa na to takto. Láska starostlivého rodiča nepozná hraníc. Ak jedno z jeho detí zablúdi a ide cestou do záhuby, pociťuje rodič hlbokú bolesť a tieseň, ktorá prebodáva jeho srdce ako dýka. Každý rodič, ktorý miluje svoje deti, sa bude snažiť bojovať za ne až do konca. Nikdy sa nevzdá. Nikdy. Tak je to aj so Mnou. Urobím všetko, čo je v mojej Božej moci, avšak bez zásahu do slobodnej vôle človeka, aby sa ich srdcia navrátili k môjmu Božskému srdcu. Ty, dcéra moja, Mi v tomto pomôžeš.

Nemusím ti pripomínať potrebu poslušnosti a úplnej odovzdanosti voči Mne. Toto je tvoje poslanie, pre ktoré si bola vyvolená. Uchop teraz svoj meč. Si povolaná bojovať bok po boku so svojím Božským Spasiteľom v poslednom pokuse privodiť spásu všetkých mojich detí skôr, než príde posledný deň súdu.

Choď teraz v pokoji a v láske na dnešné prijatie môjho tela.

 

Tvoj milujúci Spasiteľ
Ježiš Kristus
 

 


Posolstvá Varovania 50 - 99

 

Posolstvá Varovania 100 - 149

 

Posolstvá Varovania 150 - 199

 

Posolstvá Varovania 200 - 249

 

Posolstvá Varovania 250 - 299