Posolstvo 134

06.07.2011 15:30

Posolstvo 134

06.07.2011 - 15:30 hod

— Dôležitosť sviatostí - manželstva a prvého svätého prijímania —

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, sleduj, ako viera Mojich detí začína teraz rásť a rozkvitať. Aj keď vo svete vládne veľa temnoty, svetlo Mojich nasledovníkov sa denne stáva jasnejším, lebo plameň Ducha Svätého zostúpil na celý svet.

 

Dcéra Moja, dnes si želám všetkým Mojim nasledovníkom pripomenúť dôležitosť modlitby na zmiernenie utrpenia vo svete. Vaše modlitby teraz pomáhajú odvrátiť mnohé predpovedané globálne katastrofy. Modlitba zmierňuje (katastrofy) najúčinnejšie a ak sa obetuje za iných, potom býva vypočutá.

 

Hoci mám radosť z tých, ktorí majú silnú vieru, naďalej Mi spôsobujú starosť tí, ktorí odmietajú Moje Božské svetlo – Pravdu. Mnohí ľudia blúdia svetom akoby v omámení. Nič im neprináša pokoj. Nič im neprináša radosť. Nijaké množstvo materiálneho uspokojenia nezmierňuje ich bolesť. Ich prázdne duše sú stratené. Prosím, modlite sa za ne.

 

Dcéra Moja, prosím modlite sa za Môjho zástupcu pápeža Benedikta, pretože je obkolesený slobodomurárskymi silami a tieto robia všetko preto, aby ho zosadili z trónu, pretože počnúc Druhým Vatikánskym Koncilom tieto diabolské sily prenikli do Mojej cirkvi a oslabili Moje učenie. Boli zavedené mnohé nariadenia, ktoré Ma urážajú, hlavne podávanie svätého prijímania laikmi. Nedostatok úcty, ktorý sa prejavuje voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi cez nové nariadenia, ktoré sa zaviedli, aby poskytli priestor modernej spoločnosti, Ma od žiaľu privádzajú k slzám.

 

Najsvätejšia Eucharistia sa musí prijímať na jazyk a nesmie sa znečistiť ľudskými rukami. A toto je presne to, čo Moji zasvätení služobníci urobili. Tieto nariadenia Som Ja v duchu neschválil. Moji zasvätení služobníci boli zvedení na scestie v rozpore s učením Mojich apoštolov. Dnes sa Moje sviatosti neprijímajú s dostatočnou vážnosťou – hlavne tými, ktorí sa uchádzajú o Sviatosť manželstva a Prvého svätého prijímania.

 

Manželský sľub je veľmi závažný, preto majte na pamäti, že je to sviatosť, udeľovaná v prítomnosti Boha Otca. Avšak pre mnohých je to všetko len materiálna záležitosť, doprevádzaná vonkajšími okázalosťami. Mnohí, ktorí príjmu sviatosť manželstva, neskoršie nedoceňujú jej dôležitosť. Mnohí porušujú tak ľahko svoje sľuby. Prečo to robia? Prečo len ústami (a nie srdcom – pozn. prekl.) vyznávajú vernosť tomuto Najsvätejšiemu spojeniu, aby sa len krátko nato opäť rozišli? Toto je výsmech jedného z najdôležitejších zväzkov, ktorý požehnala ruka Môjho Večného Otca. Mnoho ľudí neberie žiaden ohľad na vôľu Môjho Otca, že nikto potom nesmie rozdeliť takéto spojenie. A predsa tak mnoho ľudí vykoná rozvod, hoci toto je zákon, neuznávaný Mojim Otcom. Rozvod je ľahký spôsob, ako sa zbaviť svojej zodpovednosti. Všetky manželstvá sa uzatvárajú v Nebi. Žiaden človek nemôže zničiť manželstvo bez toho, že by neurazil Môjho Otca.

 

Prvé sväté prijímanie

 

Prvé prijímanie Môjho tela v eucharistickej sviatosti je ďalším príkladom, ako Som zosmiešňovaný. Tak mnoho rodičov nedbá na dôležitosť toho, ako ich deti prijímajú chlieb života. Viacej sa sústreďujú na to, ako dobre sú ich deti oblečené ako na to, aký úžasný dar prijímajú. Tento dar ich povedie k spáse.

 

Avšak materializmus, ktorý obklopuje túto udalosť, nemá nič spoločné s ich dušami. Najsmutnejšou súčasťou tohto je pre Mňa to, ak týmto malým deťom nehovorili o Mne. Láska, ktorú prechovávam k malým deťom, je všezahrňujúca. Ak prijímajú svätú Eucharistiu s plným vedomím toho, čo prijímajú, potom sa ich duše stávajú čistými. Čím častejšie Ma týmto spôsobom prijímajú, tým silnejšia bude ich viera.

 

Pamätajte si, že bez sviatostí vaša viera ochabne. Po čase, ak je vaša duša ukrátená od Mojich mimoriadnych požehnaní, sa dostane do útlmu. Všetka viera vo Mňa a Môjho Večného Otca sa po čase vytratí s výnimkou malého tlejúceho poznania, ktoré z času na čas vzplápolá. Navráťte sa ku Mne cez sviatosti. Preukazujte k sviatostiam tú úctu, ktorá sa od vás očakáva a budete skutočne opäť cítiť Moju prítomnosť.

 

Nezabúdajte, že sviatosti tu nie sú bezdôvodne. Oni sú živinami, ktoré potrebujete pre večný život duše. Bez nich vaša duša zahynie.

 

Všetkých vás milujem. Prosím objímte Ma náležitým spôsobom – tým, že budete vzdávať úctu sviatostiam, ktoré vám boli dané ako dar od Všemohúceho Boha Otca.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Kráľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť