BIBLIA A KONIEC ČASOV

 

Kto pozná Bibliu, ten vie, že sa v nej hovorí mnoho o "neskorších dňoch" (1Tm 4, 1), o "posledných dňoch" (2Tm 3, 1), o "konci tých dní" (Dan 12, 13) alebo aj priamo o "skonaní sveta" (Mt 24, 3). Biblia teda veľmi dobre pozná "posledné dni", časy konca, ktoré prídu na svet a ktoré sa budú vyznačovať zvláštnymi udalosťami. Vo svojej predpovedi o posledných dňoch menuje Pán Ježiš Kristus okrem iného niekoľko vonkajších znakov: je tam reč "o vojnách" (Mt 24, 6), o nezhodách medzi národmi, takže "povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu" (Mt 24, 7). Mnohým ľuďom bude chýbať k životu to najnevyhnutnejšie, lebo "bude prebývať hlad" (Mt 24, 7). "A miestami budú zemetrasenia", ktoré tiež patria k neklamným znakom posledných dní (Mt 24, 7). A k tomu "povstanú mnohí falošní proroci a zvedú mnohých" (Mt 24, 11). Príkladom je aj masové šírenie siekt s rozmanitými učeniami o spasení. Najmä "sekty konca sveta" a ich démonickí zvodcovia priťahujú do svojich osídiel stále viac hľadajúcich ľudí. Toto sú však len niektoré, v Biblii spomenuté, vonkajšie znaky. O stave, v ktorom sa budú nachádzať ľudia, žijúci "v posledných dňoch", písal apoštol Pavol už skoro pred 2000 rokmi Timotejovi:

"Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, ohovárační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobro, zradní, náhliví, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako Boha, ktorí majú zdanie pobožnosti, no jej moc zapreli." (2Tm 3. 2-5).

Nie je ťažké nájsť obraz súčasnosti v citovanom texte. Biblia však o budúcich udalostiach podáva omnoho presnejší obraz. Prorokuje napríklad príchod obdobia hrozných útrap "veľkého súženia", "akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude" (Mt 24, 21). Tento časový úsek v dejinách sveta a v dejinách spásy bude taký hrôzostrašný, že "keby neboli (Bohom) skrátené  tie dni, nebolo by zachránené žiadne telo" (Mt 24, 22). V centre času súženia bude stáť istý vládca, despota či diktátor, akého zem ešte nikdy nenosila, ani za čias Néra, Stalina či Hitlera. Nebude to "normálny" človek, ale nadčlovek, beštia. Biblia ho označuje ako "človeka hriechu" a "syna zatratenia" (2Tes 2, 3), "bezzákonného bezbožníka" (2Tes 2, 8), "ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Boh" (2Tes 2, 4). Bude to niekto, kto príde "vo svojom vlastnom mene" (Jn 5, 43). Biblia ho v Zjavení Jána označuje ako "šelmu". Poukazuje tým na jeho charakter. (Zj 11, 7; 13, 1; 14, 11; 17, 8). Pre veriacich je známejšie pomenovanie tohto človeka názvom "antikrist", ktoré používa vo svojich listoch Ján (1 Jn 2, 18-22; 4, 3; 2Jn 7). Preto v ďalšom texte zostaneme pri tomto označení.

POSLEDNÉ DNI A ANTIKRIST

Kniha Zjavenia Jána popisuje antikrista ako vládcu sveta, ktorému bude všetka obývaná zem podriadená. Bude mať absolútnu moc nad "každým pokolením a nad každým ľudom i jazykom i národom" (Zj 13, 7). Nikto nebude schopný uniknúť spod kontroly tohto satanského diktátora, ktorý bude nútiť ľudí, aby ho uctievali ako Boha(!), a zabije každého, kto by sa jeho požiadavkám vzoprel (porovnaj 2Tes 2, 4; Zj 13, 15). Podľa doslovného znenia Biblie bude mať antikrist k dispozícii prostriedky, ktoré mu reálne umožnia dokonalú kontrolu nad ľuďmi a ich úplné zotročenie, a tým univerzálne vykonávanie moci. Strašná doba vládnutia antikrista na zemi je však časovo úzko ohraničená. Biblia hovorí o siedmich rokoch, rozdelených do dvoch úsekov po tri a pol roka. Na konci tohto času príde Ježiš Kristus "s mocou a slávou velikou" (Mt 24, 30). On antikrista "zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu" (2Tes 2, 8). Antikrist bude najkrutejším, ale aj posledným mocipánom na tejto zemi. Majme na pamäti túto súvislosť, keď budeme v nasledujúcom texte rozoberať vývojové tendencie, ktoré vzhľadom na naplnenie proroctiev o posledných časoch a dňoch hrajú stále dôležitejšiu úlohu.

BUDEME ÚPLNE KONTROLOVATEĽNÍ?

Veriaci, ktorí sa aj na konci posledných dní majú osvedčiť ako nasledovníci Ježiša Krista, sú osobitne vyzývaní, aby boli triezvi a bdelí (1Tes 5, 6; 1Pt 5, 8). Je tiež dôležité, aby sme zostali schopní správne posudzovať "znamenia časov" (Mt 16, 3). Preto musíme poznať Bibliu. Inak nám hrozí, že budeme zvedení a stiahnutí do víru klamstiev antikrista. Ako v nasledujúcich kapitolách uvidíme, Sväté Písmo je aj v pretechnizovanom veku počítačov schopné dať nám orientáciu. Spoločne skonštatujeme, že v Biblii je obsiahnutá výpoveď, ktorej by sme mali prikladať oveľa doslovnejší význam, než ako sa to v skutočnosti deje.

Sväté Písmo nám dáva jasnú odpoveď na otázku, či budúca totálna kontrola celého ľudstva má biblické opodstatnenie alebo nie. V knihe Zjavenia čítame:

"A pôsobí, že všetci - malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní i otroci - dali si znak na pravú ruku alebo na čelo, aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena" (Zj 13, 16-17).

V doslovnom ponímaní biblický text popisuje absolútne totalitný systém: Ľudia všetkých vekových kategórií, všetky vrstvy obyvateľstva a ľudia všetkých druhov zamestnaní budú nútení prijať "znamenie", bez ktorého budú pozbavení akéhokoľvek existenčného zabezpečenia. "Nikto" (t. j. ani jeden jediný človek) nebude bez tohto znamenia schopný zaobstarať si doteraz zaužívaným spôsobom ani to najnevyhnutnejšie materiálne zabezpečenie. Výraz "kupovať a predávať" je jednoduché, ale veľmi trefné vyjadrenie pre účasť na hospodárskom živote. Kto nemá znamenie, bude úplne vylúčený zo všetkých foriem hospodárskeho života. V jazyku moderných špičkových technológií by sme tiež mohli povedať, že so znamením je z vonkajšieho pohľadu spojené aj "oprávnenie na prístup" na centrálne kontrolovaný trh (teda smiem alebo nesmiem "kupovať a predávať"). Kto má "znamenie", môže plnými dúškami vychutnávať všetky možnosti, ktoré mu globálny trh poskytuje. Pre tých však, ktorí odmietli prijať znamenie na svoju pravú ruku alebo na čelo, sú dni zrátané a je to len otázka času, ako dlho dokážu vydržať bez prístupu k peniazom, bez potravín, prístrešia, šatstva, bez lekárskej starostlivosti atď. Žiadny človek by asi nebol schopný dlhšie obdobie vzdorovať tlaku takéhoto totalitného systému. Väčšina ľudí bude musieť z existenčných dôvodov prijať toto strašné znamenie. Znamenie šelmy predstavuje nástroj, pomocou ktorého sa raz bude uskutočňovať univerzálna kontrola nad ľudstvom. Z biblického pohľadu vyplýva, že totálna kontrola príde!

Aby sme pochopili, ako je vôbec možné prinútiť celé ľudstvo, aby sa sklonilo pod takýmto osudovým kontrolným systémom, musíme dať obsah biblického textu do súvislosti s textom zo Zjavenia 13. Pritom je dôležité zamerať pozornosť na presné okolnosti, za ktorých sa bude od ľudí požadovať prijatie diabolského znamenia. Čím nám to bude jasnejšie, o to istejšie budeme schopní posúdiť, či a ako veľmi sme sa už priblížili naplneniu tohto ťaživého proroctva. Keďže dnes nám iba prorocké slovo môže presne povedať, "čo má prísť v budúcnosti" (porovnaj Iz 46, 10), vychádzajme preto najprv z Písma a až potom obráťme pohľad na vývoj v prítomnosti.

Keď teda čítame Zjavenie 13 v súvislostiach, tak konštatujeme, že je tam reč o dvoch "šelmách". Prvá "šelma" je antikrist, hrozný diktátor, ktorý si raz v moci diabla podrobí celý svet. To sme mohli pozorovať už v prvej kapitole, ktorá bola venovaná tejto téme. Oproti nemu vstupuje do verejného života ďalšia "šelma", nie menej mocná ako on. Táto druhá šelma sa na iných miestach biblického textu označuje aj ako "falošný prorok" (Zj 16, 13; 19, 20; 20, 10).

Aktivity falošného proroka sú v Zjavení 13, 11—16 veľmi podrobne popísané: spôsobí zvedenie ľudstva v rozsahu, aké na zemi ešte nikdy nebolo. Skrze mocné znamenia a zázraky (por. Zj 13, 13) sa mu podarí priviesť ľudí do takého stavu, že:

 1. Budú uctievať antikrista ("šelmu"), ako aj obraz, zhotovený špeciálne podľa neho (Zj 13, 15; 14, 9)!
 2. Prijmú zvláštne "znamenie" ("znamenie šelmy") na pravú ruku alebo na čelo (Zj 13, 16).

Na konci posledných dní sa teda objavia spolu dve satanské osobnosti, z ktorých vychádza démonické pôsobenie doteraz nepoznanej sily:

 1. Antikrist ("prvá šelma"), ktorý ako politický vládca hrôzostrašným despotizmom zotročí "každé pokolenie, každý ľud, jazyk i národ" (Zj 13, 7).
 2. Falošný prorok ("druhá šelma"), ktorý ako náboženský vodca s obrovskou charizmou zvedie väčšinu ľudstva k tomu, aby uctievala antikrista ako Boha (Zj 13, 12)!

Nad to všetko bude falošný prorok prikazovať ľuďom, aby antikristovi urobili "obraz", ktorému on potom pomocou démonických síl dá život ("ducha"). Skrze tento satanský akt potom obraz začne hovoriť(!) a druhá šelma "urobí to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli usmrtení" (Zj 13, 15)! Ťažko je nám tú hrôzu pomenovať. Niečo tak strašné a démonické sa doteraz nedialo na zemi!

KEDY NASTÚPI TOTÁLNA KONTROLA?

Príchod oboch spomínaných satanských mocností nemôže nikomu na zemi "uniknúť". Keď sa tieto veci začnú diať, budú sa každého jedného človeka bezprostredne týkať. Vzývanie antikrista a jeho obrazu patrí ku kľúčovým charakteristikám posledného a najtemnejšieho úseku ľudských dejín. A nielen to. Táto, hrôzu vzbudzujúca moc antikrista, bude podľa Písma pôsobiť na ľudí tak silne, že skrze ňu budú dokonca vzývať diabla(!), pôvodcu nadprirodzenej moci antikrista (Zj 13, 4). Písmo v knihe Zjavení vykresľuje náboženský a politický rámec, v ktorom bezbožnosť na zemi dosiahne svoj vrchol. Až keď sa budú diať tieto veci, až keď celý svet bude vzývať diabla, antikrista a jeho obraz, až potom falošný prorok pristúpi k poslednému kroku diela skazy, aby celkom podvedené ľudstvo uvrhol do úplného zatratenia. Zdémonizované masy vyzve k tomu, aby spomenuté znamenie prijali na svoju pravú ruku alebo na čelo. Bez znamenia nebude už môcť nikto "kupovať a predávať", ako sme už vyššie podrobne rozviedli. Keďže znamenie neobsahuje podľa Písma nič iné ako "meno šelmy" (teda meno antikrista), bude každý človek z existenčných dôvodov úplne odkázaný na osobu satanského univerzálneho vládcu a bude od neho závislý (Zj 13, 17)!

Keď tieto súvislosti dôkladne skúmame, tak sa nemôžeme pomýliť a prísť k záveru, že znamenie šelmy by snáď bolo čosi, čo by sme mohli "prijať" už dnes. Nemali by sme sa nechať zneistiť niektorými názormi, lebo v súčasnosti ešte nevládne žiadny univerzálny a totalitný vládca nad celou zemou, pred ktorého očami by nejaká veľkolepá, divy činiaca osoba zvádzala masy ľudí na celom svete k tomu, aby pred týmto vládcom (a aj pred jeho obrazom) padli na kolená a prijali "znamenie", ktoré nesie jeho meno! Zatiaľ neexistuje ani taký trh, na ktorom by sa mohlo "kupovať a predávať" výlučne prostredníctvom nejakého (akokoľvek vytvoreného) znaku či znamenia. Keď výpovede Biblie v spomenutých bodoch ponímame doslovne, potom je celkom jasné, že sa naznačené udalosti viažu na budúcnosť.

To však neznamená, že by tiene predpovedaných hrozných dní nemohli dopadať už aj do našich dnešných čias. Z Biblie presne vieme, že vývoj svetových dejín sa uberá k obdobiu, v ktorom diabolský diktátor privedie celé ľudstvo prostredníctvom ohavného nástroja (už spomenutého znamenia) do totálnej ekonomickej závislosti. Preto sme schopní posudzovať súčasný vývoj správne, v súlade s biblickým pozadím.

Na to, aby sme život človeka mohli dostať pod skutočnú úplnú kontrolu, musia byť v každom prípade splnené dva predpoklady:

 1. Musí byť v každom čase identifikovateľné miesto, kde sa dotyčná osoba práve zdržiava. Na to je potrebná absolútne spoľahlivá identifikácia osoby.
 2. Musí sa zabezpečiť, aby dotyčná osoba mohla robiť výlučne len tie veci, na ktoré ju oprávňuje zvláštne povolenie k vstupu a povolenie vykonať finančnú operáciu. Tieto pojmy pochádzajú z terminológie modernej bezpečnostnej techniky. Povolenie k vstupu dovoľuje danej osobe vstúpiť do určitého priestoru (napríklad do haly s pokladňami), zatiaľ čo pri povolení vykonať určitú operáciu ide o používanie istej veci (napríklad automatu na peniaze alebo aj počítačového systému). Oboje je ovládané elektronickými systémami. Vhodný kontrolný systém je schopný automaticky zistiť, či dotyčná osoba naozaj disponuje požadovaným "oprávnením". V nasledujúcom texte by som vás chcel krátkym prehľadom oboznámiť s tým, akú úroveň už dosiahla súčasná technika v oblasti rozoznávania osôb a kontroly prístupu či vstupu k finančným operáciám.

ČO JE TO ZNAMENIE ŠELMY?

V prvých dvoch kapitolách sme sa so znamením šelmy zoznámili ako s nástrojom, ktorý raz bude v rukách prichádzajúceho antikrista použitý so zámerom totálne ovládnuť ľudí žijúcich na zemi v posledných dňoch (Zj 13, 16-18). Východiskové body, ktoré sme v tejto súvislosti rozobrali, sa v prvom rade týkali vonkajšej praktickej funkcie, ktorú toto znamenie v hrozných časoch vládnutia antikrista bude spĺňať. Tieto závery nám pomohli spoznať len prvú stránku znamenia. Podstatný význam biblického znamenia šelmy totiž ďaleko prekračuje jeho praktický aspekt. Biblia nikoho nenechá na pochybách o tom, že toto znamenie má oveľa hlbší význam, ako len označkovanie ľudí menom antikrista s cieľom totálnej kontroly. Pre ľudí, ktorí znak šelmy prijmú, plynú z tohoto činu následky - nielen pre pozemský, ale predovšetkým pre večný(!) život. Prijatie alebo neprijatie znamenia šelmy bezprostredne súvisí s najdôležitejšou udalosťou v živote človeka - so spasením. Biblia uvádza dve dôležité pravdy, ktoré vo vzájomnej súvislosti odhaľujú hlbší význam tohto ohavného označenia. Zodpovedajúce biblické texty sa tiež nachádzajú v Zjavení Jána, kde sa v 14. kapitole okrem iného hovorí:

"Po nich nasledoval iný, tretí anjel, ktorý mohutným hlasom volal: Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znak na svoje čelo alebo na ruku, aj ten bude piť z vína Božieho hnevu, nezriedeného, naliateho do kalicha jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anjelmi a pred Baránkom. Dym ich múk vystupuje na veky vekov a nemajú odpočinku vo dne ani v noci ti, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto prijme znak jej mena." Pozri Zj 14, 9-11.

Obsah tohto odseku je pre biblické zjavenie o spáse jedinečný. Prvý raz sa tu stretávame s pozemským, praktickým skutkom, ktorý má bezprostredný a neodvolateľný vplyv na večný život človeka. Kto prijal znamenie šelmy, ten sa od toho okamihu stáva večne zatrateným! Žiadny iný skutok, ktorým by sa človek pred Bohom previnil, nespôsobuje bezprostredne také tragické následky. Nádhera posolstva dobrej správy (evanjelia) spočíva práve v tom, že ľudia naozaj môžu činiť pokánie zo všetkého, čo vykonali - aj keby to boli tie najhoršie veci! Pre obeť Pána Ježiša môžu obdržať úplné odpustenie všetkých svojich hriechov, ak sa v úprimnom pokání obrátia ku Spasiteľovi. Celkom inak to však dopadne so všetkými tými, ktorí sa raz v kráľovstve antikrista nechajú zviesť k prijatiu znaku šelmy. Pre nich podľa doslovného znenia vyššie citovaného biblického miesta niet už žiadnej záchrany. Pre nich je cesta k spáse naveky zahataná! U koho totiž bude znamenie šelmy nájdené na čele alebo na ruke, ten bude piť víno z kalicha Božieho hnevu, t. j. prepadne súdu! Mohol síce určité obdobie užívať pozemské materiálne výhody ("kupovať a predávať") ktoré mu antikrist ponúkol ako "protislužbu" za to, že prijal znamenie šelmy (por. 2. kap. k tejto téme), ale svojmu odsúdeniu už nikdy nemôže uniknúť! Skutočnú tragédiu tejto hroznej pravdy ťažko niekto dokáže domyslieť až do konca.

Ďalší oporný bod pri hľadaní odpovede na našu otázku dostaneme vtedy, keď sa pozorne zameriame na súd, ktorý podľa Písma príde na satana a jeho démonických zvodcov, rozumej antikrista a falošného proroka.

"Diabol, ktorý ich zvádzal, bol hodený do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov" (Zj 10, 10).

Keď citovaný rozsudok porovnáme s tým, ktorý čaká ľudí, čo prijali znamenie šelmy, tak skonštatujeme, že je to presne ten istý výrok súdu! Tak v Zjavení 14, 9-11, ako aj v Zjavení 20, 10 sa zhodne hovorí o mučení v ohni a v síre. Odsúdení dňom i nocou nenájdu viac pokoja a na veky vekov budú musieť znášať nevysloviteľné utrpenie. Rozsudok, ktorý bude vynesený nad zvedenými, sa teda v ničom neodlišuje od rozsudku nad samotným zvodcom: trest je rovnaký pre oboch.

Až keď zistíme, ako obidve skutočnosti spolu súvisia, potom rozlúskneme odpoveď na otázku, čo je podstatou znamenia šelmy. Od toho okamihu, kedy človek prijal znamenie šelmy na svoju ruku alebo na čelo,

 1. už viac nemôže byť zachránený (spasený) a
 2. padne naňho ten istý súd ako na satana a
 3. nebude možné tento údel nijako zmeniť.

Z toho jasne vyplýva, čo sa v skutočnosti stane, keď človek prijme znamenie šelmy; "Zapečatí" tým svoj vlastný život do "spoločenstva" s diablom! Viditeľné prijatie znamenia šelmy znamená neviditeľne démonické zapečatenie človeka samotnému diablovi, čo je úplným protikladom k zapečateniu znovuzrodených detí Božích Duchom Svätým (Ef 1, 13; 2Kor l, 22).

ZNAMENIE ŠELMY - DÉMONICKÁ PEČAŤ

"Diabol je ako opica, ktorá po Bohu všetko napodobňuje!"

Satan, ako veľký odporca Boha v podstate nerobí nič iné, len lživým spôsobom imituje (napodobňuje) osobnosť Boha a jeho konanie. Diabol sa napríklad neštíti napodobniť pravú trojjedinosť Božiu tou falošnou, diabolskou "trojjedinosťou". On sám ako "boh tohto sveta" (2Kor 4, 4), nastupuje na miesto Boha-Otca a pravého Božieho Syna, Ježiša Krista, nahrádza "syn zatratenia" - antikrist (2Tes 1, 3).Pozíciu Ducha Svätého preberá falošný prorok, takzvaný lživý "antiduch".

V kráľovstve antikrista sa bude tento princíp napodobňovania jasne prejavovať aj v konaní spomínaných troch satanských bytostí. Tak ako pravý Otec dal svojmu Synovi všetku moc (Jn 3, 35), tak dá aj satan svoju moc antikristovi (Zj 13, 2). Ako pravý Syn oslávil svojho nebeského Otca (Jn 17, 4), tak antikrist oslávi diabla a bude žiť len pre neho (Zj 13, 1-10). Tak ako Duch Svätý privádza ľudí, ktorí sa obrátili ku Kristovi, k vzývaniu a oslavovaniu nebeského Otca a Syna (Jn 4, 23, 24), tak bude falošný prorok ("antiduch") zvádzať ľudí k vzývaniu a oslavovaniu antikrista a diabla (Zj 13, 13-17) atď.

K vrcholom tohto diabolského napodobňovania bude bezpochyby patriť skutočnosť, že antikristovi sa podarí napodobniť zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Počas svojho vládnutia príde antikrist o život následkom "smrteľnej rany", ktorá však bude "uzdravená" pomocou satanských síl a antikrist znovu ožije (Zj 13, 3, 14). Následkom tohto prejavu satanovej moci budú démonizované masy ľudí naozaj vzývať satana, ktorý dáva antikristovi takúto moc (Zj 13, 4). Cieľom satanovho napodobňovania Božieho konania je to, aby ľudia boli odtiahnutí od pravého Boha a jeho Syna Ježiša Krista k diablovi a jeho "synovi" - antikristovi. Tým, že Božia pravda bude šikovne nahradená podvodom a klamstvom, budú masy ľudí posledných dní vedome zvedené a cesta k pravej spáse, ktorá je výlučne v Kristovi, im bude zahataná (Sk 4, 12). Cieľ zvodu je rovnaký ako pri všetkých ostatných manévroch temnoty: Znemožniť ľudstvu prístup ku spaseniu a vedome ho uvrhnúť do večného zatratenia!

Vyvrcholením satanského podvodu antikristovho kráľovstva posledných dní je zavedenie znamenia šelmy. Úplne zvedené masy majú nielen uctievať antikrista ako Boha, ale sa majú stať jeho úplným "vlastníctvom". Majú nosiť meno toho, komu patria, a to nielen na určitý čas, ale naveky. Nie je to náhoda, že sa pri znamení šelmy jedná o meno antikrista(!) (Zj 13, 17). Keď niekto navonok - na pravú ruku alebo na čelo - prijme (t. j. nechá si "vyryť") znamenie šelmy (buď meno alebo číslo toho mena), neznamená to v žiadnom prípade iba formálny akt. Ide totiž aj vnútorne o vedomé rozhodnutie sa pre antikrista a tým automaticky proti Kristovi! Že je to tak, vyplýva zo skutočnosti, že všetci, ktorí prijali znamenie šelmy na svoju pravú ruku alebo na čelo, môžu od toho okamihu očakávať už len súd (Zj 14, 9-11).

Znamenie šelmy teda nie je len vonkajšie, technické označenie, ktorého súčasťou je meno antikrista. Prijatie znamenia má osudný, vnútorný význam. Pôsobí ako zlé, nezmazateľne vypálené znamenie, ktoré svojmu nositeľovi neodvolateľne zaručuje peklo. Táto démonická pečať nie je ničím iným, než diabolským napodobnením zapečatenia vykúpených Božích detí Svätým Duchom (por. Ef 1, 13). Kdekoľvek sa podarí "vrahovi od počiatku" (Jn 8, 44) zviesť ľudí k prijatiu zlovestného znamenia šelmy, tam dosiahne svoj najvyšší cieľ. Diabol naviaže ľudí na svoju vlastnú osobu ešte za ich života tak neoddeliteľne, že cesta k spáse pre nich zostane navždy zatvorená a na konci ich zastihne ten istý súd ako diabla samého. Nič horšie nemôže človeka postihnúť!

Kto študuje Bibliu vie, že číslo 666 sa v knihe Zjavenia Jána 13, 17 spomína v priamej súvislosti so "znamením šelmy". V Zjavení 13, 18 stojí dokonca v centre pozoruhodnej výzvy Božieho Slova:

"V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto-šesťdesiat-šesť."

Číslo 666 je tu predstavené ako číslo šelmy, čo v prvom rade znamená, že sa priamo vzťahuje na osobu antikrista. Antikrist je v knihe Zjavenia nazývaný "šelmou". Okrem toho je 666 aj "číslom človeka", čím sa opäť zdôrazňuje veľmi dôležitá skutočnosť, že "antikrist" je reálne žijúci človek, ktorý raz ovládne celý svet. Antikrist nebude len nejaký "proti Bohu zameraný systém", ako sa mnohí mylne domnievajú. Ako každý iný človek, žijúci na zemi, bude mať aj antikrist celkom normálne meno. Avšak toto meno nie je vopred zjavené a v Biblii sa spomína len všeobecne ako "meno šelmy" (Zj 13, 17). Keď sa jedného dňa "šelma" verejne objaví, bude aj "meno šelmy" každému známe. Veď v kráľovstve antikrista sa napokon aj tak bude všetko točiť okolo tohto mena - práve tak, ako sa v Božom kráľovstve všetko odvíja od mena Ježiša Krista. Meno antikrista však bude obsahovať jedno zvláštne znamenie - podľa Písma je v ňom ukryté číslo, ktorým je číslo 666, číslo "šelmy" (Zj 13, 17).

Pre pochopenie tohto odkazu Písma musíme vedieť, že v hebrejčine, gréčtine, ale aj latinčine majú písmená aj svoje číselné hodnoty, čo umožňuje vyjadriť mená aj vo forme čísla. Pre ilustráciu niekoľko príkladov:

A = alfa/aleph = jeden
B = beta/beth = dva
C = gama/gimel = tri
D = delta/dalet = štyri    atď...

Súčet číselných hodnôt jednotlivých písmen dáva číslo jeho mena, a meno šelmy musí byť prirodzene vopred známe. V prípade antikrista sú však teoreticky možné mnohé kombinácie písmen, ktoré by mohli číselne vyjadrovať hodnotu 666. Preto je vylúčené, aby sme jeho meno vopred dešifrovali z čísla 666. Keď sa antikrist jedného dňa objaví, tak bude známe aj jeho meno a podľa Zjavenia 13, 18 budú existovať i ľudia, ktorí "majú um" na vypátranie čísla 666 z číselných hodnôt jednotlivých písmen antikristovho mena.

Prirodzene vyvstáva otázka, aký zmysel má vlastne takýto výpočet. Prečo Božie Slovo tak dôrazne vyzýva k tomu, aby sa meno nastupujúceho vládcu nad svetom skúmalo na základe nejakého čísla?

Odpoveď na túto otázku nájdeme, keď zameriame svoju pozornosť na jednu dôležitú funkciu, ktorú číslo 666 bude v kráľovstve antikrista spĺňať:

ČÍSLO 666 - "IDENTIFIKAČNÝ KÓD ANTIKRISTA"

Bude nevyhnutné, aby sme antikrista spoľahlivo rozpoznali, lebo podľa Písma budú klamstvo a zvod v kráľovstve antikrista dosahovať také rozmery, že dokonca ani vyvolení Boží by nemali tú najmenšiu šancu, keby tu Boh nezasiahol (por. Mt 24, 24). Obzvlášť to platí v súvislosti s rozoznaním antikrista. Keď tento zvodca reálne vstúpi na svetovú scénu, zďaleka sa hneď neprejaví ako dravá šelma, ktorou však v skutočnosti je. Princíp zvodu spočíva vždy v tom, že zvodca sám zostane nepoznaný tak dlho, kým nedosiahne cieľ zvodu - v našom prípade úplné zatratenie ľudstva. Pravá identita antikrista teda vyjde najavo až potom, keď bude pre tých, ktorých sa to týka, t. j. pre zvedené masy ľudí, už príliš neskoro. Dovtedy sa ale najväčšiemu zvodcovi všetkých čias podarí perfektne podviesť ľudstvo. Najprv sa antikrist bude pred verejnosťou prezentovať spôsobom, ktorý sa u ľudí stretne s nadšeným ohlasom. Existuje celý rad biblických miest, ktoré poukazujú na to, že antikrist svojimi skutkami vovedie svet do úžasu a ten sa u ľudí vystupňuje do obdivovania a povedie až k uctievaniu(!) antikrista.

"Kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou?" (Zj 13, 4) "A divila sa tomu celá zem hľadiac za šelmou." (Zj 13, 3) "A budú sa jej klaňať všetci, ktorí obývajú zem" (Zj 13, 8).

Nástup a rozmach pôsobenia antikrista bude významnou historickou udalosťou. Bude sa diať za nadšeného súhlasu más, ktoré sa nechajú úplne zaslepiť priam neuveriteľnou mocou, znameniami a lživými zázrakmi, veľkolepými činmi tohto človeka (2Tes 2, 9; Zj 13, 2). Pritom prehliadnu, že sa v skutočnosti stali obeťami hrozného podvodu. Mocné znamenia a zázraky, ktoré sa pod vedením antikrista budú diať verejne (2Tes 2, 8), nakoniec utvrdia podvedených ľudí v omyle, že človek s takou mocou a schopnosťami predsa môže mať iba "Boží" pôvod. Preto ho aj budú uctievať ako Boha (Zj 13, 4, 8, 12; 14, 11). Samotní Židia, vyvolený Boží ľud na tejto zemi, sa stanú obeťou satanského podvodu a antikrista budú považovať za dlho očakávaného Mesiáša - presne tak, ako im to Boží Syn kedysi prorokoval (Jn 5, 43).

Je teda viac ako nevyhnutné, aby sme antikrista včas rozpoznali ako v Zjavení 13 prorokovanú "šelmu". Lebo kto by tohto človeka nasledoval, alebo by dokonca prijal jeho znamenie na pravú ruku alebo na čelo, bol by navždy definitívne zatratený! Podrobne sme sa touto problematikou zaoberali v tretej časti tejto témy. Ale Boží plán spásy pamätá aj na možnosť, ako tomuto pekelnému podvodu uniknúť. Keď sa antikrist objaví, budú tu ľudia, ktorí budú schopní "šelmu" podľa číselných hodnôt jej mena jednoznačne identifikovať. Keď nejaký vplyvný, mocný "vodca" s vlastnosťami, popísanými v Zj 13 a v 2Tes 2, začne osud sveta preberať do vlastných rúk, tak bude možné práve pomocou čísla 666 z číselných hodnôt písmen v jeho mene zistiť, či dotyčný je alebo nie je prorokovanou "šelmou" zo Zj 13. Číslo 666 slúži v tomto prípade ako "identifikačný kód" alebo ako "poznávacia značka" antikrista.

Iba včasným rozpoznaním pravej identity satanského zvodcu sa ľudia ešte môžu vyhnúť tomu, aby úplne neprepadli "šelme", ale aby sa rozhodne a jednoznačne obrátili k Bohu a tak našli cestu k spaseniu. Aj v kráľovstve antikrista totiž platí Božie zasľúbenie: "Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený" (R 10, 13; Skutky 2, 21).

Sväté Písmo na viacerých miestach dosvedčuje, že skutočne budú existovať ľudia, ktorí "šelme" neprepadnú. V Zjavení 15, 2-4 je napríklad reč o takých, ktorí "zvíťazili nad šelmou a nad jej obrazom a nad jej znamením, nad číslom jej mena". Títo ľudia sa nepoddali antikristovi a patria teraz v nebi medzi spasených. Zjavenie 7 vidí veľký zástup "z každého národa a zo všetkých pokolení a ľudí a jazykov" prichádzať a v nebi velebiť veľké spasenie Božie. O týchto je vyslovene povedané, že prišli z toho veľkého súženia(!), teda z obdobia, keď na zemi vládol antikrist. Aj títo spasení patria k ľuďom, ktorí sa nenechali zviesť, ale "oprali svoje rúcha a zbielili ich v krvi Baránkovej". (Nepatria však k Cirkvi Kristovej - neveste Baránka a nemajú účasť na svadobnej hostine Baránka.) Porovnaj: Zjav 21, 9-11; 25-27.

Spomenutí zachránení, či spasení, však sotva zomreli prirodzenou smrťou. Antikrist bude raz nemilosrdne prenasledovať a zabíjať každého, kto bude odporovať jeho totálnym požiadavkám (2Tes 2, 4; Zj 13, 15; Mt 24, 15). Preto budú musieť ľudia posledných dní svoju vernosť Pánovi zaplatiť vlastným životom ako mučeníci (Zj 6, 9-11). Práve im je určené rozhodné zasľúbenie Slova Božieho: "...ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený" (Mt 24, 13), v ktorom je však obsiahnuté aj varovanie.

Človek, ktorý síce celý život mal do činenia s evanjeliom, nemá v kráľovstve antikrista žiadnu šancu na záchranu bez toho, že by bol prijal spasenie v Ježišovi Kristovi. Písmo jednoznačne dosvedčuje, že ľudia, ktorí neprijali "lásku Pravdy" (Pravda = Pán Ježiš Kristus) vtedy, keď mali príležitosť, sa dostanú v kráľovstve antikrista pod také "mocné pôsobenie bludu", že ďalej budú veriť už iba "lži", a preto už nebudú môcť uniknúť Božiemu súdu (2Tes 2, 9-12). Inými slovami: kto neprijal Krista dnes - v čase milosti a pôsobenia Ducha Svätého, nech si nemyslí, že bude schopný urobiť tak v čase mimoriadne silného vplyvu satanských mocností v kráľovstve antikrista. Sväté Písmo stále prízvukuje: "Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia ..." "Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!" (Hb 3, 7-8; 2Kor 6, 2).

Kto už počul volanie Pánovo, ten nech už viac neváha nasledovať ho a prijať Syna Božieho z celého srdca ako svojho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa. Lebo vo svete antikrista budú spasení len tí ľudia, ktorí nepodľahnú šelme a zostanú až do svojho konca verní Kristovi. Všetci ostatní prepadnú moci zvodu a budú súdení (2Tes 2, 11-12)!

ČÍSLO 666 - ZNAMENIE ŠELMY

Číslo 666 sa stane strašným osudom pre tých, ktorí budú nasledovať "šelmu". Keď pozorne čítame Zjavenie 13, 16-17, zistíme, že znamenie šelmy bude existovať vo dvoch formách: buď ako meno šelmy alebo ako číslo jej mena. To znamená, že ľuďom bude na pravú ruku alebo na čelo vyryté buď meno antikrista alebo (ako alternatíva) číslo 666. Ktorá z týchto možností sa vyberie, vôbec nie je dôležité. Následky pre pozemský a večný život sú v oboch prípadoch tie isté. Treba však zdôrazniť, že číslo 666 je znamením šelmy iba vtedy, keď ho ľudia prijmú na ruku alebo na čelo namiesto mena antikrista. Predpokladom je, že antikrist na zemi skutočne vládne, a že sa od ľudí bude požadovať, aby jeho znamenie prijali.

Vo všetkých iných prípadoch okrem vyššie uvedeného (jeho poznávacej funkcie) — je číslo 666 rovnakým číslom, ako všetky ostatné. Treba však podotknúť, že číslo 666 sa dnes objavuje stále častejšie. Svoj pravý význam však nadobudne až vtedy, keď antikrist nastúpi na svetovú scénu ako osoba!

ZNAMENIE ŠELMY A MODERNÁ TECHNIKA

Zatiaľ sme sa zaoberali predovšetkým biblickými úvahami o znamení šelmy zo Zjavenia 13. Teraz chceme položiť otázku, ktorá v poslednej dobe zamestnáva čoraz viac čitateľov Biblie.

Má znamenie šelmy niečo spoločné s novými špičkovými technológiami, ktoré dnes vyrážajú dych takmer celému svetu?

Aby sme mohli dať správnu odpoveď na túto otázku, je dôležité, aby sme mali jasne pred očami niektoré podstatné výsledky doterajšieho krátkeho biblického štúdia.

 1. Znamenie šelmy navonok je takým znamením, ktoré v čase antikrista budú ľudia nosiť na pravej ruke alebo na čele. Bez tohto znamenia nebude možné zúčastniť sa hospodárskeho života a života na trhu ("kupovať a predávať"), lebo bude antikristom úplne kontrolovaný. Ľudia, ktorí znamenie šelmy neprijmú, budú úplne obraní o existenčné zabezpečenie (Zj 13, 16-17; por. 2. kap.).
 2. Znamenie šelmy je vo svojej vnútornej podobe pečaťou, ktorá každého "zapečateného" človeka démonickým spôsobom spojí s osobou antikrista. Vnútorné "zapečatenie" sa udeje v okamihu, keď sa človek nechá znamením šelmy označiť navonok - na pravú ruku alebo na čelo. Znamenie sa už nijako nedá vymazať, následky jeho prijatia nemožno ničím zvrátiť a osud dotyčného je naveky spojený s osudom diabla (Zj 14, 9-11; 19, 20; 20, 10; por. 3. kap.).

V priebehu analýzy sa už viackrát ukázalo, že znamenie šelmy bude aktuálne až vtedy, keď "šelma", t.j. antikrist, bude vládnuť na zemi. Biblia nás nenecháva na pochybách ani v tom, že za vlády antikrista bude ľudstvo od tejto diabolskej osoby závislé nielen materiálne, ale že sa dostane pod totálnu kontrolu násilného vládcu a jeho falošného proroka. Otázka, či a ako ďaleko sme sa tomuto času už priblížili, zamerala našu pozornosť okrem iného na modernú techniku, zvlášť na dve skutočnosti:

 1. Neuveriteľné možnosti digitálnej techniky po prvý raz v dejinách ľudstva umožnili pomýšľať na globálny kontrolný systém, ktorý by reálne zabezpečil vykonávanie kontroly na elektronickej báze 24 hodín denne.
 2. Elektronické metódy snímania a spracovania dát, ktoré sa používajú na plnoautomatickú identifikáciu osôb, majú vlastnosti, ktoré až zarážajúco pripomínajú proroctvá z Biblie. Tieto systémy pracujú už dnes hlavne s poznávacími znameniami, ktoré sa nachádzajú na ruke a na hlave človeka (por. Zjav. 13, 16 a 2. kap. k tejto téme). Nikdy predtým svet nepoznal podobné metódy! Pred pár rokmi bolo dokonca aj pre mnohých vykladačov Písma veľkou hádankou, ako by sa antikristovi v praxi mohlo podariť prevziať naozaj "totálnu" kontrolu nad celým svetom. Po prvý raz si to môžeme predstaviť v praxi až dnes, vo veku počítačov, celosvetovej telekomunikácie a globálneho prepojenia sietí elektronických systémov. Nezabúdajme, že znamenie šelmy je vo svojej vonkajšej podobe, či funkcii nástrojom na vykonávanie moci (nikto nemôže "ani kúpiť ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena!" - Zj 13, 17). Preto je na mieste otázka, či toto znamenie nemá niečo spoločné s technológiami posledných čias, ktoré posúvajú myšlienku o celosvetovej kontrole ľudstva do poľa reality.

ZNAMENIE ŠELMY A TECHNIKA POSLEDNÝCH DNÍ

Hneď na úvod treba poznamenať, že Sväté Písmo neobsahuje žiadnu podrobnú charakteristiku vonkajšieho vzhľadu znamenia antikrista. Boh - bezpochyby podľa svojho najlepšieho uváženia - nezjavil vo svojom Slove detaily o vonkajšej forme démonického znamenia a my by sme to mali rešpektovať. Z toho vyplýva, že je nemožné vopred definitívne odhadnúť, ako bude znamenie šelmy presne vyzerať. Napriek tomu ľudia o ňom stále veľa špekulujú, čo vedie skôr k neistote ako k pokojnému skúmaniu a zvažovaniu. Dohady sa pohybujú od navonok viditeľného tetovania, ktoré možno do pokožky vyryť pomocou laseru, až po elektronickú "poznávaciu značku" v podobe mikročipu, ktorý môže byť vsadený do kože alebo priamo do hlavy. Mnohí sa tiež pýtajú, čo má znamenať, že číslo 666 sa stále častejšie objavuje práve na miestach elektronického spracovania údajov, napríklad na počítačom čitateľných formulároch a predtlačiach alebo v určitých kódoch, ktoré sú dôležité pri bezhotovostnom platobnom styku. Budeme sa preto ďalej krátko zaoberať tým, či sa v Biblii nachádzajú nejaké oporné body, ktoré by nám pomohli lepšie odhadnúť úlohu dnešnej techniky v súvislosti so znamením šelmy. Opäť si na tomto mieste pripomenieme dve dôležité výpovede zo Zjavenia 13:

1. ZNAMENIE ŠELMY JE VO SVOJEJ PODSTATE ZNAMIENKOM, OZNAČENÍM, ZNAČKOU.

Je dôležité zdôrazniť, že všetky biblické miesta v knihe Zjavenia, ktoré sa vzťahujú na démonické znamenie, hovoria o "znamení" (Zj 13, 16-17; 14, 9, 11; 19, 20). V Biblii (v origináli "Elberfelder Bibel", vydavateľstvo R. Brockhaus Verlag Wuppertal und Zürich, pozn. prekl.) sa dokonca používa pre znamenie šelmy pojem "znamienko" (niečo na spôsob materského znamienka). Uprednostnili sme tento preklad, lebo oveľa jasnejšie vystihuje, že Biblia pod znamením šelmy skutočne rozumie nejaké znamienko, označenie, značku, t. j. reálne označkovanie. "Znamenie" v podstate nie je nič iné ako istý osobitný druh označenia, ako napríklad materské znamienko alebo vypálené znamenie (porovnaj 1 Tm 4, 2, pozn. prekl.). Biblický pojem "znamenie" je už sám o sebe taký jednoznačný, že niet dôvodu myslieť si, že by mohol znamenať niečo iné. Nejaké elektronické cudzie teliesko, napríklad mikročip alebo podobný technický vynález, naproti tomu v sebe vôbec nenesie charakter znamenia či označenia. Domnienky, že by znamenie šelmy mohlo mať niečo dočinenia s podobnými technológiami, skôr vyplývajú z vysokej úrovne vývoja techniky ako z doslovného znenia textu Svätého Písma. Je síce pravda, že mikročipy v telách zvierat sa používajú na elektronické "zaznamenávanie" stavu dobytka. Pracuje sa aj na využívaní mikročipov pre účely riadenia a regulácie rôznych procesov, prebiehajúcich v ľudskom organizme. No "znamenie" je jednoznačne niečo iné ako umelo vyrobený predmet! Keď Biblia hovorí o "znamení" i "znamienku" alebo "označení" (čo má jasný význam), tak pod znamením šelmy treba jednoznačne rozumieť určité označkovanie (označenie) a nie technický objekt!

2. ZNAMENIE ŠELMY JE PRE KAŽDÉHO ČLOVEKA ROVNAKÉ.

Znamenie šelmy bude v hospodárskom živote antikristovho kráľovstva zohrávať centrálnu úlohu, čo občas zvádza k mylným záverom, že by znamenie mohlo mať niečo spoločné s peňažnými alebo bankovými systémami. Tvrdenie Svätého Písma, že bez znamenia nebude možné v buducnosti ani "kupovať ani predávať" (Zj 13, 17) sa potom chápe tak, akoby znamenie šelmy predstavovalo akúsi tendenciu ďalšieho vývoja na poli bezhotovostného platobného styku. Čo včera bolo šekovou kartou a dnes je čipovou, bude možno zajtra nahradené označením, ktoré bude človek nosiť priamo na svojom tele. Že by znamenie šelmy bolo teda pokročilejším technickým riešením pre platobný styk v budúcnosti?

Táto verzia však nezahŕňa skutočnosť, že znamenie šelmy nemá nič spoločné s tými, ktorí budú v kráľovstve antikrista raz jeho nositeľmi. Znamenie šelmy je výsostným znakom antikrista, čo sme už podrobne rozobrali v predchádzajúcich kapitolách. Pozostáva (iba) z mena antikrista alebo z čísla jeho mena - a to číslo je 666 (Zj 13, 17-18). Podľa Písma tento znak už neobsahuje viac "informácií"! S rozličnými číslami a osobnými kódmi, pomocou ktorých sa dnes ukladajú do počítačov údaje o ľuďoch, to nemá vôbec nič spoločné. Napríklad v banke alebo na úradoch má každý občan svoje vlastné číslo, pod ktorým sú zaregistrované údaje o jeho osobe. Znamenie šelmy však naproti tomu neobsahuje vôbec žiadne osobné informácie o ľuďoch. Kto ho prijme, nosí buď meno antikrista alebo číslo 666 na svojej pravej ruke alebo na čele! Znamenie šelmy je teda pre každého človeka úplne rovnaké!

Po dôkladnom rozbore by sme sa už mohli pokúsiť odhadnúť, ako by asi vyzeralo zavedenie znamenia do praxe. Vo svete, kde aj tá najmenšia platobná operácia môže prebehnúť výlučne bezhotovostne(!), spĺňa znamenie šelmy úlohu regulácie všeobecného prístupu do sveta "kupovania a predávania". Práve tak ako telefónna karta otvára jej vlastníkovi cestu do medzinárodnej telefónnej siete, kde sa môže spojiť s ľubovoľným partnerom, tak umožňuje znamenie antikrista každému "označenému" vstup do centrálne kontrolovaného peňažnohospodárskeho systému antikrista. Aby dotyčná osoba mohla vôbec niečo "kúpiť alebo predať", musí sa preukázať, že je nositeľom znamenia. Ak sa nebude môcť preukázať, zostane prístup naďalej znemožnený. Na ilustráciu hypotéza prispôsobená podmienkam súčasnosti: Aby človek mohol v supermarkete pri pokladni bezhotovostne zaplatiť nákup, či už šekovou alebo kreditnou kartou, by záviselo od toho, či by sa dotyčný vopred legitimoval znamením šelmy ako "oprávnený". Kontrolu možno uskutočniť plnoautomatizovane, ako sme to už rozobrali pri elektronickom snímaní odtlačkov prstov, povrchu dlane alebo štruktúry tváre (por. 2. kap. k tejto téme). Namiesto častí ľudského tela však kontrole bude podliehať iba "znamenie", ktoré bude mať človek posledných dní vyryté na pravej ruke alebo na čele. Ak bude výsledok skúšky pozitívny, vydá automatický systém požadované platidlo. Potom už nič nebude stáť v ceste použitiu kreditnej karty, "elektronickej peňaženky" alebo osobného tajného kódu. Ak sa však znamenie na pravej ruke alebo na čele nenájde, nebude prístup do centrálneho peňažno-hospodárskeho systému umožnený. Dotyčná osoba bude úplne vyradená z účasti na "kupovaní a predávaní", lebo nebude mať možnosť realizovať platby. Úplné znemožnenie účasti na hospodárskom živote bude znamenať v spoločnosti s bezhotovostným platobným stykom pre dotyčných absolútny koniec.

ČO MÁ SPOLOČNÉ ZNAMENIE ŠELMY S TECHNIKOU?

Keď sú správne naše doterajšie úvahy, môžeme dospieť k nasledovnému poznaniu, že k vybudovaniu globálne prevádzkovateľného finančného systému, ktorý:

 1. funguje naplno bezhotovostne a
 2. je centrálne kontrolovateľný denne počas 24 hodín

sú potrebné tie najmodernejšie špičkové technológie. Dokáže si to živo predstaviť každý, kto sleduje, ako horúčkovite sa pomocou počítačov a super rýchlych počítačových sietí pracuje na vybudovaní elektronického supermarketu s celosvetovým záberom, ktorý bude fungovať len na báze bezhotovostných dátových peňazí. A pokiaľ ide len o regulovanie prístupu do tohto systému, k tomu skutočne nie je treba žiadne špičkové (technické) vybavenie. Úplne postačí, ak sa dotyčný bude schopný preukázať jednoduchým poznávacím znamením. Stačí spĺňať len dve podmienky:

 1. Znamenie sa musí nachádzať priamo na tele kontrolovanej osoby (aby sa účinne zabránilo použitiu znamenia inou osobou).
 2. Znamenie musí byť jednoznačne definované a tým nezameniteľné.

Znamenie šelmy zo Zjavenia 13. jednoznačne spĺňa obe spomenuté podmienky. Bude vo forme vonkajšieho označenia vyryté na ruku alebo na čelo ako znak či značka, pozostávajúca z písmen alebo číslic. Meno antikrista alebo číslo 666 reprezentujú požadované identifikačné znamenie. Nemožno si ho s ničím pomýliť, lebo meno antikrista bude vo svetových dejinách istotne jedinečné. Stojí za pozornosť, že označenie či značka s takým minimálnym "informačným obsahom" svojou "zložitosťou" neprekonáva ani len známy čiarový kód (barcodes), ktorý sa nachádza na väčšine tovarov v obchodných domoch a supermarketoch. Znamenie šelmy teda vôbec nemusí byť vysoko komplikovaným produktom na báze špičkových priemyselných technológií. Práve naopak! Možno treba rátať skôr s tým, že znamenie šelmy bude také jednoduché a nenápadné, že bez poznania pravého, biblického pozadia zrejme bude sotva možné odhaliť, aký osudný význam má v skutočnosti táto tajuplná značka pre ľudí v kráľovstve antikrista!

AKO SA ASI USKUTOČNÍ ZNAČENIE ĽUDÍ ZA VLÁDY ANTIKRISTA?

Biblia v Zjavení 13, 6 hovorí, že ľudia "si urobia znak", respektíve "si dajú urobiť znak" (podľa ekumenického prekladu) alebo "prijmú znamenie" (podľa Roháčkovho prekladu). Z toho vyplýva celkom praktický úkon. Ľudia vedome(!) vyjadria súhlas s tým, že sa nechajú buď na pravej ruke alebo na čele označkovať, označiť určitým znakom či znamením. Na realizáciu je potrebný vhodný technický spôsob, ktorým sa znamenie bude na spomínané časti tela vyrývať! Nejde tu o žiadne špekulácie, ale o hypotézu, o odhad, ako by sa to mohlo z dnešného pohľadu a dnešnými prostriedkami technicky uskutočniť.

K najjednoduchším spôsobom iste patrí označovanie, ktoré sa zakladá na vzore odtlačku prsta. Línie na odtlačku ľudského prsta sú také jemné, že ich voľným okom takmer nerozoznáme. Tvoria však natoľko pravidelnú a presnú štruktúru, že podľa nej možno osobu spoľahlivo identifikovať. Metóda nenachádza uplatnenie len v boji proti zločinu na odhaľovanie páchateľov. V druhej časti k tejto téme sme totiž okrem iného predstavili takzvanú "Fingerprint" technológiu (technológia odtlačku prstov), s ktorou sa čoskoro budeme stretávať predovšetkým v bankách a sporiteľniach. Odtlačok sa elektronicky nasníma a porovná so vzorom, ktorý je uložený v počítači (alebo na čipovej karte). S vysokou spoľahlivosťou sa dá zistiť, či sa jedná o "oprávnenú" osobu alebo nie. Jemná štruktúra čiar odtlačku prsta je spoľahlivým, prirodzeným znamením na tele človeka, ktoré je počítačom snímateľné a tak kedykoľvek použiteľné na identifikáciu osôb!

Na tom istom princípe by mohlo fungovať aj umelé označkovanie, či označenie človeka "znamením šelmy". "Obsah" znamenia - meno antikrista alebo (ako alternatíva) číslo 666 (Zj 13, 18) - by sa upravilo na počítačom čitateľný kód. Nakoľko je "informačný obsah" znamenia šelmy minimálny, postačovalo by len jedno kódovanie na spôsob známeho čiarového kódu (barcodes). Hotový (čiarový) kód by sa pomocou špeciálneho lasera "vyryl" do najspodnejších vrstiev kože. Vznikla by tak umelá štruktúra, ktorá by sa nachádzala priamo v koži. Mohla by byť podľa možnosti ešte jemnejšia ako línie na odtlačku prsta, tak by voľným okom ani nebola viditeľná. Napriek tomu by však umelá kódová štruktúra bola elektronicky čitateľná a spracovateľná počítačom.

Znamenie či označenie takéhoto druhu už spĺňa nasledovné podmienky:

 1. Jedná sa skutočne o označenie či označkovanie, t. j. o skutočné znamenie, ktoré sa podobne ako "znamienko" (napríklad materské) nachádza priamo v koži človeka.
 2. Možno ho bez problémov umiestniť na ruku alebo na čelo každému. Pritom nehrozí riziko, že by telo znamenie neprijalo, lebo jeho súčasťou nie je žiadna cudzorodá látka alebo cudzie teliesko.
 3. Je čitateľné strojom, t. j. počítačom alebo elektronickým identifikačným systémom. Preto je aj v praxi vhodným identifikačným znakom, na základe ktorého by bolo možné centrálne riadiť a kontrolovať prístup do budúceho plnoelektronického sveta "kupovania a predávania".
 4. Po prijatí človek už nemôže znamenie odstrániť. Mikroskopicky jemná štruktúra takéhoto (laserového) označenia leží hlboko v koži, a preto, podobne ako jazva, zostáva na koži po celý zvyšok života. Popri tom si môžeme všimnúť zaujímavú paralelu: Tak, ako je znamenie zvonka hlboko vsadené do kože, práve tak sedí ako démonická pečať, ako nevymazateľné vypálené znamenie, aj vnútorne (duchovne) v duši človeka.

Pravý dôvod, prečo sa v kráľovstve antikrista tak veľmi nalieha na prijatie znamenia šelmy, je ten, že ľudia majú nosiť meno antikrista! Kto je nositeľom jeho mena, dáva najavo, že sa mu úplne odovzdal a podriadil a patrí len jemu. Práve preto je "meno šelmy" obsahom znamenia šelmy (ZJ 13, 17). Udelenie povolenia "kupovať a predávať" je už iba dôsledkom, takpovediac "protislužbou" za to, že sa človek odovzdá antikristovi. Prijatie diabolského označenia bude teda vždy výsledkom plne vedomého rozhodnutia každého jedného človeka: Buď sa rozhodneš pre antikrista a tým automaticky proti Kristovi, alebo pre Krista a potom prirodzene proti antikristovi; buď sa budeš klaňať antikristovi a uctievať ho ako Boha, alebo sa budeš klaňať Kristovi a vzývať jeho (Zj 13, 8, 12). Doteraz ešte žiadny človek na tejto zemi nemal možnosť uctievať "šelmu" zo Zjavenia 13 ako Boha na znak svojej úplnej odovzdanosti prijať jej meno na pravú ruku alebo na čelo!

Znamenie šelmy by sa teda v žiadnom prípade nemohlo "vkradnúť" do nášho života nebadane, nenápadne alebo len tak mimochodom. Ľudia už totiž podobné obavy vyjadrili. Napríklad vtedy, keď číslo 666 bolo súčasťou nejakých čísel alebo kódov v úradoch, podnikoch alebo bankách. Obavy tohto druhu sú však podľa Biblie neopodstatnené. Sväté Písmo nás ani v tejto otázke nenecháva tápať v neistote.

"Znamenie šelmy" sa určite neobjaví nejakým nepriamym alebo skrytým spôsobom. A už vôbec nás neprivedie do závislosti na antikristovi bez nášho vedomia a proti našej vôli. To je úplne vylúčené. Znamenie šelmy je a zostane výsostným znakom posledného svetovládcu! Keď sa označenie reálne objaví, tak sa to stane oficiálne, t. j. bude zavedené záväzne pre každého človeka a to z najvyšších miest. Hnacou silou nebude ani tak sám antikrist, ako falošný prorok - duchovný vodca za vlády antikrista. Práve tento diabolský človek, ktorý ľudstvo posledných dní najprv privedie k uctievaniu antikrista, bude následne od všetkých ľudí na zemi žiadať, aby prijali aj znamenie (Zj 13, 11, 16). A každý človek sa ocitne pred rozhodnutím, či na pravú ruku, respektíve na čelo, prijme označenie - značku s menom antikrista (alebo číslom 666) alebo nie! To však, ako sme už spomenuli, nastane len vtedy, keď sa už väčšina ľudí stane obeťou vládcu posledných čias a bude mu vzdávať Božskú česť (porovnaj Zj 13, 8.11).

ČO JE PODSTATA?

V predošlých šiestich kapitolách knihy "A jeho číslo je 666" sme sa zaoberali niekoľkými dôležitými súvislosťami 13. kapitoly Knihy Zjavenia a so znamením antikrista. Našim cieľom nebolo vymenovať zaujímavé skutočnosti, ale to, aby sme sa v duchu Písma Svätého zaoberali takou témou, v súvislosti s ktorou je kladených veľa otázok. Viedla nás k tomu skutočnosť, že na konci 20. storočia je všetko k dispozícii k tomu, aby sa naplnili všetky proroctvá, vzťahujúce sa na posledné časy a na otázku, čo o tom všetkom hovorí Biblia. Našim cieľom bolo vypracovať také meradlo, ktoré spočinie na Slove Božom a urobí nás schopných posúdiť, kedy budeme mať skutočne do činenia so zjavom antikrista. Len keď budeme stáť na takom pevnom základe, budeme môcť vo svetle pravdy posúdiť zjavy a udalosti súčasnosti a budúcnosti. Keby zajtra od nás žiadali, aby sme prijali znamenie na pravú ruku alebo na čelo, bez ktorého by sme nemali prístup k bankovému účtu, (alebo bez ktorého by sme nemohli kupovať a predávať), vtedy by sme museli byť schopní rozpoznať, či je to naplnenie Knihy Zjavenia 13, 16-18 alebo nie. Čím viac poznávame, že proroctvá Biblie, vzťahujúce sa na posledné časy, sa blížia k naplneniu, tým rozhodnejšie obráťme náš zrak na to, čo nám veriacim je najdôležitejšie:

"Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavy, lebo sa blíži vaše vykúpenie" (Lk 21, 28).

"No verný je Pán, ktorý vás utvrdí a ochráni pred zlým". (2Tes 3, 3).

My neočakávame antikrista, ale JEŽIŠA KRISTA, NÁŠHO PÁNA.

"Jemu sláva a vláda na veky vekov" (Zj 1, 6).

KEDY PRÍDE ZNAMENIE ŠELMY?

Podľa Písma sa objavenie antikristovho "znamenia" viaže na jasne definované podmienky, z ktorých sa v knihe Zjavenia spomínajú minimálne štyri:

1. PODMIENKA:

Antikrist, bezbožný politický diktátor s nepredstaviteľnou démonickou mocou, sa musí dostať k absolútnej nadvláde nad svetom a podrobiť si ľudstvo na zemi (Zj 13, l-7; 2Tes 2, 9-10).

2. PODMIENKA:

Falošný prorok - duchovný vodca, oplývajúci podobne ako antikrist nadľudskými schopnosťami, sa tiež musí na svetovej verejnosti stať známym. Práve jemu sa podarí zdanlivo nemožné: falošnými znameniami a zázrakmi do takej miery očariť davy posledných čias, že tie budú ochotné nielen oslavovať - uctievať antikrista, ale aj prijať jeho znamenie - znamenie šelmy (podľa Zj 13, 11-18).

3. PODMIENKA:

Znamenie, ktoré majú ľudia prijať na pravú ruku alebo na čelo, musí obsahovať meno antikrista alebo číslo, ktoré sa vyráta z hodnôt jednotlivých písmen. Toto číslo poznáme: je to číslo 666 (Zj 13, 16-18).

4. PODMIENKA:

Ak niekto odmietne prijať znamenie šelmy, povedie to k okamžitému vylúčeniu danej osoby zo systému materiálneho zabezpečenia. Dotyčný už nebude mať žiadnu(!) možnosť zúčastňovať sa na procese "kupovania a predávania"; bude úplne pozbavený základných podmienok na existenciu (Zj 13, 17)!

Poznámka k 4. podmienke:

Pre totálnu kontrolu materiálneho zabezpečenia je z dnešného pohľadu potrebné zaviesť plne bezhotovostný platobný styk, kde sa bude platiť len "digitálnymi peniazmi". Občania by tak mohli disponovať svojimi vlastnými financiami len v prípade, ak by splnili centrálne uloženú podmienku - napríklad až potom, čo by sa vopred "legitimovali" znamením šelmy.

 

____________________________________________________________________________

Zdroj:
Detlef Grebe: "Jeho číslo je 666" - výňatky z knihy autora