Modlitby posolstiev Varovania

Na tejto stránke nájdete súhrn všetkých modlitieb, ktoré dostala Mária Božieho Milosrdenstva prostredníctvom týchto posolstiev. Jednotlivé modlitby sú radené do dvoch kategórií s názvami:

1. Modlitebná kampaň pred Varovaním

2. Modlitby posolstiev Varovania

Panna Mária a Pán Ježiš Kristus nás naliehavo vyzývajú, aby sme sa v období pred príchodom Veľkého Varovania, a to pokiaľ možno každý deň, modlili predovšetkým tie modlitby, ktoré sú súčasťou Modlitebnej kampane pred Varovaním. Preto ich uvádzame ako prvé v poradí, v akom postupne prichádzajú.

 

Modlitebná kampaň pred Varovaním:

1. Modlitba zo 17.11.2011 - Za môj dar Ježišovi na záchranu duší

"Môj najdrahší Ježišu, Ty, ktorý nás tak nesmierne miluješ, dovoľ mi, aby som svojou pokorou pomohol zachrániť Tvoje vzácne duše. Maj milosrdenstvo so všetkými hriešnikmi bez ohľadu nato, ako bolestne Ťa urazili. Dovoľ mi cez modlitbu a utrpenie pomôcť tým dušiam, ktoré nemusia prežiť Varovanie, aby našli miesto po Tvojom boku v Tvojom kráľovstve. Ó, najdrahší Ježišu, vypočuj moju modlitbu, aby som Ti pomohol získať tie duše, po ktorých tak túžiš. Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, sľubujem, že navždy zostanem verný Tvojej najsvätejšej vôli. Amen."

 

2. Modlitba z 18.11.2011 - Za svetových vládcov

"Môj večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista Ťa prosím, aby si ochraňoval svoje deti pred prenasledovaním, ktoré plánujú globálne sily proti nevinným národom. Prosím za odpustenie hriechov tých duší, ktoré sú príčinou tohto utrpenia, aby sa s pokornými a kajúcimi srdciami mohli k Tebe obrátiť. Prosím udeľ svojim sužovaným deťom silu odolávať toľkému utrpeniu na odčinenie hriechov sveta. Skrze Krista, nášho Pána. Amen."

 

3. Modlitba z 19.11.2011 - Za zbavenie sveta od strachu

"Ó, môj Pane Ježišu Kriste, úpenlivo Ťa prosím, zbav svet od strachu, ktorý oddeľuje duše od Tvojho milujúceho srdca. Modlím sa, aby sa duše, ktoré počas Varovania zažijú skutočný strach, zastavili a dovolili Tvojmu milosrdenstvu zaplaviť ich duše, aby sa tak oslobodili a milovali Ťa spôsobom, akým majú. Amen."

 

4. Modlitba z 20.11.2011 - Za zjednotenie všetkých rodín

"Ó, Ježišu, prosím Ťa, zjednoť počas Varovania všetky rodiny, aby získali večnú spásu. Modlím sa, aby všetky rodiny zostali pospolu v jednote s Tebou, Ježišu a mohli sa tak stať dedičmi Tvojho Nového raja na Zemi. Amen."

 

5. Modlitba z 21.11.2011 - Na chválu Bohu Najvyššiemu

"Ó, večný Otče, obetujeme Ti naše modlitby v radostnom vďakyvzdaní za Tvoj vzácny dar milosrdenstva celému ľudstvu. V radosti jasáme a vzdávame Ti, najslávnejší náš Kráľ, chválu a úctu za Tvoje láskyplné a nežné milosrdenstvo. Ty, Bože Najvyšší, si náš Kráľ a v pokornej odovzdanosti padáme k Tvojim nohám za tento dar, ktorý nám teraz prinášaš. Bože, prosíme Ťa, zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi. Amen."

 

6. Modlitba z 22.11.2011 - Za zastavenie Antikrista

"Ó, Ježišu, modlím sa, aby Boh vo svojom milosrdenstve zabránil Antikristovi a jeho ohavnej armáde spôsobovať hrôzu a utrpenie Tvojim deťom. Modlím sa, aby bol zastavený a aby bola odvrátená trestajúca ruka vďaka obráteniu počas Varovania. Amen."

 

7. Modlitba z 22.11.2011 - Za tých, ktorí odmietajú milosrdenstvo

"Ó, Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť tým hriešnikom, ktorých duše sú v takej temnote, že odmietnu svetlo Tvojho milosrdenstva. Ježišu, úpenlivo Ťa prosím, odpusť im a daj, aby boli vykúpení z hriechov, z ktorých sa len ťažko dokážu sami vyslobodiť. Zaplav ich srdcia lúčmi Tvojho milosrdenstva a umožni im, aby sa navrátili do Tvojho lona. Amen."

 

8. Modlitba z 22.11.2011 - Za odpustenie hriechov

"Najdrahší Ježišu, prosím Ťa o odpustenie všetkých mojich hriechov ako aj za bolesť a utrpenie, ktoré som spôsobil iným. Pokorne Ťa prosím o milosti, aby som sa stránil znova Ťa urážať a aby som Ti ponúkol pokánie, ktoré bude zodpovedať Tvojej najsvätejšej vôli. Úpenlivo Ťa prosím, aby si mi odpustil každú budúcu urážku, na ktorej by som mohol mať podiel a ktorá by Ti spôsobila bolesť a utrpenie. Vezmi ma so sebou do Novej éry mieru, aby som sa tak mohol navždy stať súčasťou Tvojej rodiny. Milujem Ťa, Ježišu. Potrebujem Ťa, Ježišu. Vzdávam Ti úctu Ježišu a všetkému, čím si. Pomôž mi, aby som sa mohol stať hodným vôjsť do Tvojho Kráľovstva. Amen."

 

9. Modlitba z 28.11.2011 - Za ponuku utrpenia ako daru

"Ó, najsvätejšie Srdce Ježišovo, nauč ma, aby som v Tvojom svätom mene akceptoval(a) urážky, ktorých sa mi dostáva, keď v pokornom vďakyvzdaní hlásam Tvoje slovo. Nauč ma, aby som pochopil(a), ako ma poníženie, bolesť a utrpenie bližšie privádzajú k Tvojmu najsvätejšiemu Srdcu. Dovoľ mi, aby som s láskou a šľachetnosťou ducha prijal(a) tieto skúšky a aby som Ti ich mohol(a) ponúknuť ako dary, tak vzácne pre Teba, na záchranu duší. Amen."

 

10. Modlitba z 29.11.2011 - Za nesenie plameňa Tvojej lásky

"Pomôž nám drahý Ježišu, aby sme v Tvojom mene nebojácne povstali a niesli plameň Tvojej lásky všetkými národmi. Daj nám, Tvojim deťom, silu, aby sme vydržali zlo, ktorému budeme čeliť zo strany všetkých tých, ktorí nemajú skutočnú vieru v Tvoje milosrdenstvo. Amen."

 

11. Modlitba z 30.11.2011 - Za ukončenie nenávisti voči vizionárom

"Ó, Božské Srdce Ježišovo, prosím Ťa, zastav nenávisť a závisť, ktoré v týchto časoch prechovávajú Tvoji stúpenci voči pravým vizionárom. Prosím Ťa, vypočuj moju modlitbu a daj Tvojim vizionárom potrebnú silu na ohlasovanie Tvojho najsvätejšieho slova neveriacemu svetu. Amen."

 

12. Modlitba z 03.12.2011 - Za vyvarovanie sa hriechu pýchy

"Ó, môj Ježišu pomôž mi, aby som sa vyvaroval hriechu pýchy, keď hovorím v Tvojom mene. Odpusť mi, ak niekedy niekoho znevážim v Tvojom svätom mene. Pomôž mi Ježišu, aby som počúval, keď prehovorí Tvoj hlas a naplň ma svojim Duchom Svätým, aby som mohol rozpoznať pravdu Tvojho slova, keď voláš k ľudstvu. Amen."

 

13. Modlitba z 11.12.2011 - Za imunitu

"Ó, Nebeský Otče, skrze lásku Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú Jeho milosrdnú ruku. Drahý Otče, zaplav ich duše dôkazom Tvojej lásky. Nebeský Otče, úpenlivo Ťa prosím, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia. Skrze Tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na Zemi. Amen."

 

14. Modlitba zo 14.12.2011 - Za ochranu proti atómovej vojne

"Ó, všemohúci Otče, Bože Najvyšší, prosím Ťa, maj zmilovanie so všetkými hriešnikmi. Otvor ich srdcia, aby prijali spásu a dostali hojnosť milostí. Vypočuj moje prosby za moju vlastnú rodinu a daj, aby každý z nich našiel milosť v Tvojom milujúcom srdci. Ó, Bože, Nebeský Otče, ochráň všetky svoje deti na zemi od atómovej vojny ako aj iných zločinov, ktoré sú plánované na zničenie Tvojich detí. Odvráť od nás všetko zlo a ochraňuj nás. Osvieť nás, aby sme otvorili svoje oči a mohli tak bez strachu v našich dušiach počuť a prijať pravdu o našej spáse. Amen."

 

15. Modlitba z 19.12.2011 - Vďaky za dar Božieho milosrdenstva

"Ó, môj Nebeský Otče, s hlbokou vďakou Ti vzdávame úctu za obetu, ktorú si nám priniesol, keď si do sveta poslal Spasiteľa. S pokornou vďačnosťou a v radostnom vďakyvzdaní Ti obetujeme naše modlitby za dar Božieho milosrdenstva, ktorý teraz dávaš svojim deťom. Ó, Bože – Ty, ktorý si Najvyšší – daj, aby sme sa stali hodnými s vďakou prijať toto veľké milosrdenstvo. Amen."

 

16. Modlitba z 31.12.2011 - Za prijatie milostí, ponúknutých počas Varovania

"Ó môj Ježišu, pevne ma drž počas tejto skúšky Tvojho veľkého milosrdenstva. Daj mi potrebné milosti, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým. Otvor moje oči pre pravdu Tvojho prísľubu večnej spásy. Odpusť mi moje hriechy a ukáž mi Tvoju lásku a Tvoju priateľskú ruku. Vezmi ma do náručia svätej rodiny, aby sme sa všetci mohli opäť zjednotiť. Milujem Ťa Ježišu a sľubujem Ti, že od dnes budem s čistotou duše a bez strachu vo svojom srdci hlásať Tvoje sväté slovo naveky a navždy. Amen."

 

17. Modlitba z 01.01.2012 - Za temné duše k Matke Spásy

"Ó, nepoškvrnené srdce Márie – Matky spásy a Prostredníčky všetkých milostí. Ty, ktorá sa podieľaš na spáse ľudstva od skazenosti Satana, modli sa za nás. Matka Spásy, modli sa za nás, aby mohli byť spasené všetky duše a mohli prijať lásku a milosrdenstvo, ktoré im preukáže tvoj Syn – náš Pán – Ježiš Kristus, ktorý prichádza ešte raz, aby zachránil ľudstvo a dal nám príležitosť k večnej spáse. Amen."

 

18. Modlitba z 11.01.2012 - Za zastavenie Antikrista a jeho skupiny

"Ó, milovaný Ježišu, zachráň svet pred Antikristom. Ochraňuj nás pred zákernými nástrahami Satana. Zachráň posledné zvyšky svojej Cirkvi od zla. Daruj všetkým svojim Cirkvám silu a milosti, ktoré potrebujú, aby nás ochránili pred vojnami a prenasledovaním, ktoré sú plánované Satanom a jeho armádou teroristov. Amen."

 

19. Modlitba z 13.01.2012 - Za mladých ľudí

"Matka Spásy, prosím ťa, oroduj za milosrdenstvo pre mladé duše, ktoré sú v strašnej temnote, aby spoznali tvojho milovaného Syna, keď príde, aby zachránil celé ľudstvo. Nech ani jedna duša nebude vylúčená. Nech ani jedna duša neodmietne Jeho veľké milosrdenstvo. Modlím sa Matka, aby boli všetci zachránení a prosím ťa, aby si tieto duše prikryla svojim svätým plášťom a poskytla im ochranu pred Podvodníkom, ktorú tak veľmi potrebujú. Amen".

 

20. Modlitba z 19.01.2012 - Za zabránenie Antikristovi zničiť svet

"Ó, Bože Otče, v mene Tvojho predrahého Syna úpenlivo na Teba volám, aby si nedovolil Antikristovi polapiť duše Tvojich detí. Všemohúci Otče, úpenlivo Ťa prosím, zabráň mu, aby na Tvoje deti zoslal teror. Vrúcne Ťa prosím, nedovoľ mu, aby nakazil Tvoje stvorenie a prosím Ťa, aby si mal milosrdenstvo s tými úbohými dušami, ktoré budú voči nemu bezbranné. Drahý Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň všetky svoje deti od tohto strašného zla. Amen."

 

21. Modlitba z 24.01.2012 - Vďakyvzdania Bohu Otcovi za spásu ľudstva

"Vzdávame Ti, ó najsvätejší Bože, všemohúci Stvoriteľ ľudstva, chválu a vďaku za lásku a súcit, ktoré prechovávaš k ľuďom. Ďakujeme Ti za dar spásy, ktorým si obdaroval svoje úbohé deti. Prosíme Ťa, ó Pane, zachráň tých, ktorí nasledujú Satana a daj, aby otvorili svoje srdcia pre pravdu ich večného života. Amen."

 

22. Modlitba z 27.01.2012 - Za katolíckych kňazov, aby zachovávali učenie Cirkvi

"Ó môj milovaný Ježiš, zachovaj ma pri sile a udržuj vo mne plameň mojej lásky k Tebe v každom okamihu dňa. Nikdy nedovoľ, aby tento plameň mojej lásky k Tebe pohasol alebo úplne vyhasol. Nikdy nedovoľ, aby som v slabosti podľahol pokušeniu. Udeľ mi potrebné milosti, aby som sa vo svojej oddanosti a vernosti stal hodným svojho povolania a dôsledne zachovával pravé učenie katolíckej Cirkvi. Vždy Ti ponúkam svoju vernosť. Sľubujem, že budem po boku Tvojej armády bojovať za katolícku Cirkev, aby mohla znovu v sláve povstať a uvítať Ťa, drahý Ježiš, keď opäť prídeš. Amen."

 

23. Modlitba z 28.01.2012 - Za bezpečnosť pápeža Benedikta

"Ó môj Večný Otče, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a pre Jeho utrpenie, ktoré podstúpil, aby zachránil svet od hriechu, obetujem teraz túto modlitbu za ochranu Tvojho svätého služobníka, pápeža Benedikta, hlavy Tvojej Cirkvi na zemi, aby aj on mohol byť nápomocný pri záchrane Tvojich detí a všetkých Tvojich zasvätených služobníkov z područia Satana a jeho padlých anjelov, ktorí sa potulujú svetom a kradnú duše. Ó, Otče, ochraňuj Tvojho pápeža, aby mohli byť Tvoje deti vedené po pravej ceste do Tvojho Nového raja na Zemi. Amen."

 

24. Modlitba z 31.01.2012 - Za plné odpustky a úplné odpustenie hriechov

"Ó môj Ježišu, Ty si svetlo na zemi, Ty si plameň, ktorý sa dotýka všetkých duší. Tvoje milosrdenstvo a láska nepoznajú hraníc. Nie sme hodní obete, ktorú si priniesol svojou smrťou na kríži. Vieme však, že Tvoja láska k nám je väčšia, ako naša láska k Tebe. Daj nám Pane dar pokory, aby sme si zaslúžili Tvoje nové Kráľovstvo. Naplň nás Duchom Svätým, aby sme mohli kráčať vpred a veď Tvoju armádu, aby hlásala pravdu Tvojho svätého Slova a pripravila našich bratov a sestry na slávu Tvojho Druhého príchodu na Zem. Chválime Ťa. Velebíme Ťa. Ponúkame seba samých, naše bolesti, naše trápenia ako dar Tebe na záchranu duší. Milujeme Ťa, Ježiš. Zmiluj sa nad všetkými svojimi deťmi, kdekoľvek sú. Amen."

 

25. Modlitba zo 04.02.2012 - Za ochranu vizionárov na celom svete

"Ó, najsvätejší Bože, úpenlivo Ťa prosím, aby si ochraňoval všetkých svojich svätých poslov vo svete. Modlím sa, aby boli uchránení od nenávisti iných a prosím Ťa, aby Tvoje najsvätejšie Slovo bolo rýchlo šírené po celom svete. Ochraňuj svojich poslov pred ohováraním, hanobením a pred klamstvami a nebezpečenstvami všetkého druhu. Ochraňuj ich rodiny a vždy ich prikry Duchom Svätým, aby posolstvá, ktoré dávajú svetu, boli prijaté s ľútosťou a pokorou v srdciach. Amen."

 

26. Modlitba z 05.02.2012 - Svätého ruženca Panny Márie

Modlitbe sv. ruženca bude venovaná samostatná stránka.

 

27. Modlitba zo 06.02.2012 - Za mier vo svete

"Ó, Môj Ježišu, prosím ťa, udeľ milosrdenstvo tým, ktorí trpia kvôli strašným vojnám. Prosím, aby mier zavládol v tých zmučených národoch, ktoré sú slepé k pravde Tvojej existencie. Prosím, prikry tieto národy mocou Ducha Svätého, aby prestali vo svojich snahách o nadvládu nad nevinnými dušami. Maj milosrdenstvo so všetkými Tvojimi krajinami, ktoré sú bezmocné voči zločinným ukrutnostiam, ktoré pokrývajú celú Zem. Amen."

 

28. Modlitba z 08.02.2012 - Za zjednotenie všetkých kresťanských Cirkví

"Ó, všemohúci Bože, kľačiac pred tebou Ťa vrúcne prosíme za zjednotenie všetkých tvojich detí v boji za zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi. Nedopusť, aby nás v tomto čase veľkého odpadlíctva vo svete rozdeľovali naše odlišnosti v našej láske k tebe, drahý Otče. Úpenlivo Ťa prosíme, daruj nám v mene tvojho milovaného Syna, nášho Spasiteľa Ježiša Krista, milosti nato, aby sme milovali jeden druhého. Velebíme Ťa. Milujeme Ťa. Zjednotíme sa v boji za silu na zachovanie tvojich kresťanských Cirkví na zemi v skúškach, ktorým môžeme čeliť v nadchádzajúcich rokoch. Amen."