AKTUÁLNE OZNAMY

Táto stránka sa už viac neaktualizuje!
SME PRESŤAHOVANÝ NA NOVEJ STRÁNKE NA ADRESE:

 https://jezis-kristus-varovanie.net 

  

  

BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM "VAROVANIE" AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA A VYKUPITEĽA, JEŽIŠA KRISTA!

  

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE! (1 Sol 5, 19-21)

 

  

Pre lepšiu a rýchlejšiu orientáciu na našich stránkach vám prinášame informácie o práve zverejnených prekladoch resp. iných textových či mediálnych obsahoch ako i o zmenách, ktoré sme na našej stránke previedli.

 

 

VAROVANIE NIE JE KONIEC SVETA

 

Mária Božieho Milosrdenstva by chcela pripomenúť všetkým tým, ktorí majú obavy alebo strach pred nastávajúcim osvietením svedomia - VAROVANÍM - aby si znova prečítali posolstvo, ktoré obdržala od Ježiša Krista dňa 11.11.2011:

247.  11.11.11  Najskôr sa ukážu znamenia na oblohe - slnko bude rotovať

  

  

MODLITE SA ZA NÁS, ÚTOKY NA TIETO POSOLSTVÁ SA STUPŇUJÚ

  

Prosíme všetkých vás, ktorí veríte v tieto posolstvá, dávané z Božskej sféry nám, Božím deťom, žijúcim na konci Bohom ustanovených časov tak, ako sa o nich hovorí v Zjavení Jána v Biblii, aby ste sa za nás, za našu prácu na prekladoch a zverejňovaní týchto dôležitých posolstiev modlili a pomáhali nám tak duchovnou silou zotrvať v našej práci napriek všetkým nehanebným, osočujúcim a znevažujúcim útokom, ktoré neustále narastajú. Množia sa útoky na všetky podobné stránky, ako je tá naša, kde bratia a sestry z iných krajín popisujú podobné útoky na ich stránky. Satan a jeho démoni robia všetko pre zdiskreditovanie týchto Božích posolstiev. Smutné a obzvlášť bolestivé je to, že niektorí kňazi našej drahej katolíckej Cirkvi sú obzvlášť agilní pri týchto útokoch. Ježišove výroky a jednotlivé slová sú trhané vo dvoje, sú vytrhávané z celého kontextu a prekrúcané, čím vzniká dojem falošnej výpovede, kde oponenti vkladajú do takto zdeformovanej výpovede vlastné slová, postoje a myšlienky, ktoré Ježiš takto nikdy neformuloval, čím vznikajú úplne nepravdivé tvrdenia, ktoré sa potom prezentujú ako dôkaz falošnosti týchto posolstiev. Bazíruje sa na slovíčkach, pohráva sa s pojmami. Chceme sa vyjadriť k všetkým tvrdeniam kritikov týchto posolstiev, akonáhle budeme mať nato trocha viacej času. Každý deň do neskorých večerných hodín pracujeme na prekladoch, pritom máme vlastné rodiny, každodenné povinnosti a bežné občianske a ľudské starosti. Prosíme vás o modlitby, aby sme boli chránení a posilňovaní Duchom Svätým a nedali sa odradiť v našej ďalšej práci na diele nášho Pána. Chceme ešte poukázať na jednu veľmi závažnú skutočnosť, o ktorej hovorí aj náš milovaný Pán Ježiš Kristus. Kto odmieta jeho posolstvá, ten odmieta aj jeho úpenlivé a naliehavé prosby o modlitby v rámci Modlitbovej kampane za spásu všetkých Božích detí, najmä hriešnikov a nevercov. Náš Pán zažíva tie isté muky ako za čias, keď jeho sväté nohy kráčali pred vyše 2000 rokmi po svätej zemi. Farizeji ho obviňovali z bohorúhačstva a kacírstva a bol v ich očiach neznajboh a hriešnik, ktorého nakoniec beštiálne zabili pribitím na kríž. Dnes je situácia obdobná, ľudský tvor je ten istý, opäť tie isté útoky, opäť prekrúcanie jeho výrokov, opäť vytrhávanie slov z kontextu. Nie je snáď v Zjavení Jána písané, že Ježišova pravá Cirkev podstúpi ťažké skúšky až takmer na pokraj svojho zániku a rozpadu? Samozrejme vieme, že sa to Satanovi nikdy nepodarí a naša svätá Cirkev nakoniec vyjde víťazne z tohto strašného boja Satana s Ježišovou rímsko-katolíckou Cirkvou. Kedy by asi podľa tzv. znalcov Svätých Písiem malo prísť k tejto dobe? Prečo nechcú mnohí naši duchovní pastieri vidieť skutočnosť, že v ich radoch sú aj takí, ktorí sú vedení satanským duchom dnešnej tzv. modernej doby, kde si žijú v pohodlí, dobre finančne zabezpečení, mnohokrát zneužívajúc svoje postavenie? Tam, kde sú ľudia, sú aj nedostatky, prechmaty a pochybenia a Satan dobre vie, ako zasiahnuť najcitlivejší nerv v našej svätej Cirkvi. Trafená hus zagága, hovorí staré príslovie. Ježišove slová o nebezpečenstve infiltrácie slobodomurárskych síl do jeho sv. Cirkvi, priamo do Vatikánu, sú v pravde a plne sa potvrdzujú pred našimi očami. Nie je našim zámerom kritizovať, len poukazujeme na skutočnosti a fakty, ktoré každý dnes môže vidieť. Apelujeme na všetkých kritikov týchto posolstiev, aby sa aj napriek tomu, ak neveria týmto posolstvám, neobrátili chrbtom Ježišovým prosbám o modlitby z Modlitbovej kampane, ktoré majú pomôcť zachrániť stratené duše, rútiace sa do večného zatratenia. Ak skutočne celým srdcom milujete Ježiša, drahí bratia a sestry, kritici a zavrhovatelia týchto posolstiev, potom sa aspoň neodvracajte chrbtom úpenlivému volaniu Ježiša, Boha Otca a Božej Matky po denných modlitbách ruženca Božieho milosrdenstva ako aj jednotlivých modlitieb Modlitbovej kampane. A vezmite si k srdcu aj slová posolstva z 21.02.2012 00:30 hod s názvom "Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne – je to vaša voľba". Keď sa Varovanie uskutoční, potom budete smädiť po každom Pánovom slove, obsiahnutom v týchto posolstvách. Dnes ich hanobíte a zatracujete tých, ktorí na nich neúnavne a za prinášania osobných obetí pracujú. Vyhrážate sa nám dokonca aj peklom – len aby ste nakoniec do toho pekla nešli vy sami, ktorí ste vo svojej pýche a nadutosti podobní farizejom za Ježišových čias. Kde je pokora a láska vo vás? Prečo nekonáte podľa pokynov, ktoré dostávate v posolstvách, aby ste kázali o pokání, pokore, osobnej obeti, potrebe sviatosti zmierenia, pôstu, striktného dodržiavania Desatora, následkov hriechu po smrti človeka, o realite pekla a zatratenia? Prečo sa ľuďom hlása, že Boh všetko odpustí, lebo je nekonečne milosrdný? Áno je milosrdný, avšak bez vzdania sa hriechu, bez vyznania a bez osobného pokánia hriechov to nepôjde, nestačí byť príslušníkom Cirkvi, lebo to samo o sebe ešte nie je "vstupenkou" do Nebeského kráľovstva. Prečo mnohí Boží služobníci nehovoria o týchto dôležitých veciach? Mnohí dokonca popierajú existenciu pekla a Satana. Pritom Biblia jasne o tomto hovorí. Ježíš je neustále urážaný a pribíjaný na kríž. jeho najsvätejšia oltárna sviatosť je dávaná v mnohých krajinách na ruku namiesto do úst a prijímaná namiesto v kľačiacej polohe v stojacej polohe. Jedine vysvätený kňaz má právo a poverenie chytať to najsvätejšie do vlastných rúk, žiaden laik ani nikto iný nemá sv. hostiu chytať do rúk! Mení sa liturgia, mení sa samotné Božie uctievanie a prichádza doba, keď pri premene sv. hostie sa vypustia slová, ktorými ju kňaz premieňa na telo a krv nášho Pána. Nie sú tieto veci očividné? Prosíme vás, nech je váš postoj k týmto posolstvám akýkoľvek, uvedomte si jedno, ak milujete nášho Pána skutočne celým srdcom a máte lásku v sebe, tak mu neodmietnite jeho naliehavé prosby, kedy teraz On – náš predrahý Spasiteľ – najviac potrebuje vašu a našu pomoc pri záchrane hriešnikov a prosíme vás, modlite sa Ružence a modlitby v rámci Modlitbovej kampane tak, ako nás Ježiš k tomu vyzýva. Čas všetko ukáže, aj pravosť či nepravosť týchto posolstiev. Položte si všetci ruku na srdce a úprimne si odpovedzte na túto najdôležitejšiu a najpodstatnejšiu otázku ohľadne týchto posolstiev – akým spôsobom by ste sa vôbec mohli prehrešiť voči Bohu a voči našej sv. Cirkvi, ak budete zachovávať všetky tie veci, ktoré sa v posolstvách hovoria, ako sú dodržiavanie Desatora Božích prikázaní, chodenie na sv. spovede, konanie pokánia, dodržiavanie pôstu, čo najčastejšie sv. prijímania, účasť na adoráciách, zachovávanie osobnej pokory a obety, dávanie vlastného utrpenia do daru Ježišovi ...? Kto to je, kto vnáša do vašich sŕdc pochybnosti, strach, neistoty, výčitky svedomia, že snáď naletíte na údajne falošné posolstvá, keď tieto hlásajú práve opak všetkého toho, čo Satan nenávidí a nemôže zniesť, všetky tieto vymenované veci? Nie je to práve on, Podvodník, úlistný had, Satan, ktorý vnáša do myslí a duší všetky tieto pochybnosti, strach a obavy z údajne falošných posolstiev, ktoré však vôbec nie sú v rozpore s Bibliou a neodporujú ani učeniu našej sv. Cirkvi? Naozaj si myslíte alebo môžete čo i len na chvíľu pripustiť, že tieto posolstvá sú dielom Podvodníka – Satana alebo nebodaj výmyslom nejakej ženy, ktorá nemá žiadne teologické vzdelanie, prostej a jednoduchej katolíčky, matky malých deti, pochádzajúcej z Írska? Ak áno, tak ten úlistný had Satan, ak by hlásal tieto posolstvá, by potom sám padal na kolená pred krížom nášho Pána a bozkával jeho nohy a kropil by sa sám svätenou vodou – prepáčte tieto absurdne znejúce slová ale nie je to práve táto absurdita tvrdení tých, čo zavrhujú tieto posolstvá?

 

Máte, drahí bratia a sestry dojem, že posolstvá znejú desivo, príliš tvrdo pre niektorých z vás? Neviete snáď, čo sa píše v Zjavení Jána v svätej Biblii? Denno denne nám televízia ponúka všetky druhy násilia, všetky druhy oplzlostí, nemorálností, vulgarizmov ... Politici si verejne nadávajú do idiotov, všade je korupcia, deštrukcia, úpadok základných ľudských, morálnych, etických a spoločenských hodnôt … Už sme sa stali snáď otrlí a necitliví voči týmto javom? Berieme to ako každodennú normalitu? A niekto sa ide pohoršovať, že tieto posolstvá naháňajú strach z udalostí, ktoré popisuje samotná Biblia a ktoré nám Pán Ježiš pomenováva pravými slovami a vysvetľuje, hovorí o prichádzajúcich udalostiach, aby nás prebudil z letargického spánku, ktorý by nás nakoniec mohol doviesť až k bránam samotného pekla, keby On vo svojom milosrdenstve teraz neprišiel, aby nám cez Varovanie – osvietenie nášho svedomia, čiže videním našich vlastných hriechov jeho Božími očami, neponúkol vo svojej láske možnosť obrátiť sa a prísť naspäť k Nemu a jeho milovanému nebeskému Otcovi? Drahí naši, sme ľudia ako vy, sme hriešni, nedokonalí, zraniteľní, trpiaci, plačúci, modliaci sa za vás, za celý tento svet, rútiaci sa do záhuby, ak sa včas nespamätáme! Tieto posolstvá sú veľkým Božím darom, prejavom jeho nekonečnej, nepochopiteľnej Božej lásky, prosíme vás, pochopte, že vám chcú pomôcť. Ježiš volá každého z vás, necítite tú lásku v jeho slovách? Prečo asi toľkým z vás sa vtlačia slzy do očí pri čítaní týchto posolstiev? Podľa našej anketovej otázky takmer 80% z vás udáva, že ste boli citovo pohnutí až k slzám pri čítaní týchto posolstiev. Nehovorí to samo za seba? Nie je to Boží Duch, ktorý cez posolstvá pôsobí? Sme o tom presvedčení, že áno.

 

A nie je ani pravdou, že by tieto posolstvá hlásali neposlušnosť voči našej sv. Cirkvi. Ale keď Ježiš pomenuje veci tak, ako skutočne sú, keď hovorí o infiltrovaní zlovestnej satanskej skupiny do samotného Vatikánu, tak tomu skutočne tak aj je a nemá to nič spoločné s poslušnosťou či neposlušnosťou k našej katolíckej Cirkvi. Milujeme našu Cirkev a podriaďujeme sa jej ale nemôžeme ukazovať falošnú pokoru a zakrývať veci, ktoré skutočne reálne existujú a zo strachu neuverejňovať tieto Božie posolstvá len preto, že niektorí sa cítia byť nimi priamo dotknutí a oslovení, lebo opisujú ten stav, ktorý naozaj existuje priamo v sv. Cirkvi. Modlime sa za nášho pápeža Benedikta XVI. a prosme za našu sv. katolícku Cirkev. Nasledujme výzvy a prosby, znejúce z posolstiev. Modlime sa za zblúdilých kňazov, za našich duchovných pastierov, za všetkých, ktorí nevidia a nechcú vidieť pravdu. Za hriešnikov, za smilníkov, za ateistov, za vrahov, za všetkých ľudí bez rozdielu vierovyznania, pôvodu, sociálnej príslušnosti. Všetci sme milované Božie deti, Ježiš za každého položil svoj život strašnou mučeníckou smrťou na kríži. Nenechajme Ho v rozhodujúcich okamihoch ťažkého duchovného boja za každú jednotlivú dušu v tomto období blížiaceho sa jeho Druhého príchodu na Zem, keď príde súdiť živých aj mŕtvych ako spravodlivý sudca, bez našej pomoci, keď ohrdneme týmito posolstvami a zavrhneme tým aj jeho modlitby, o ktoré prosí v týchto posolstvách. Pán s vami, drahí naši blížni, prosíme, modlite sa za nás, prekladateľov a šíriteľov týchto posolstiev, lebo my vašu pomoc veľmi potrebujeme, sily zla na nás veľmi silne útočia! Ďakujeme vám, drahí naši – Šíritelia posolstiev Ježiša Krista.

  

Boh Otec – Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne – je to vaša voľba (výňatok z posolstva):

 

Dávam vám prorokov, aby vás viedli. Prečo odmietate Moju lásku? Prečo dovoľujete pochybnostiam, aby vás robili slepými pre pravdu? Aj keď vás veľmi milujem, zostáva už málo času a budú vám dané už len sekundy, aby ste sa rozhodli o svojom vlastnom osude. Ignorujte Moje volanie a bude pre vás ťažké Ma nájsť v divočine, ktorá prichádza. Deti, nikdy vás nebudem nútiť, aby ste Ma milovali. Je to vaša vlastná voľba a prirodzene, láska môže vychádzať len zo srdca. Teraz k vám naťahujem Moju ruku lásky. Zem sa bude všade v rôznych častiach sveta otriasať a potom už viac nebudete mať žiadnych pochybností. Pretože vás milujem, budem následne očakávať vašu odpoveď. Nikdy neodmietajte Mojich prorokov, pretože tým odmietate Mňa. Keď škodíte Mojim prorokom alebo ich ohovárate, to samé robíte aj Mne. Pretože je to Môj hlas z Neba, ktorý urážate. Je omnoho lepšie, keď nepoviete nič a zostanete ticho, ak ste na pochybách. Teraz nastáva čas, aby bola dokázaná pravosť proroctiev. Mnohí padnú v zahanbení a ľútosti na kolená, keď uvidia, ako ich odmietnutie Mojich posolstiev, daných Mojimi prorokmi posledných časov, Ma trhalo vo dvoje. Ako ich odsudzovanie a zosmiešňovanie urobili z Môjho Svätého slova predmet posmechu. Ako im bola pravda príliš horká nato, aby ju prehltli, a ako im klamstvá falošných prorokov a veštcov dali povrchnú útechu, ktorú hľadali. Jak ďaleko Moje deti odo Mňa odpadli. Jak sú len nevďačné. Tí, ktorí Ma poznajú a príjmu Moju pečať – vedzte, že budete mať večný život. Vy ste nikdy nezapochybovali o Mojom slove, pretože vaša pokora a detská láska ku Mne znamenali, že ste nedovolili, aby vám intelektuálne uvažovanie zapchalo vaše uši pre počutie pravdy. Tak mnoho Mojich pravých prorokov, ktorých Som vám za posledných dvadsať rokov poslal, bolo zosmiešnených, zneužitých, sužovaných a vytlačených do ústrania. Tí z vás, ktorí ste ohovárali Moje posolstvá, mali by ste sa hanbiť. Napriek tomu ste zbožňovali falošných prorokov a klaňali sa im. Pýtam sa vás, pred ktorým Bohom ste sa to klaňali? Vy viete, kto Som. Prišiel pre vás čas, aby ste sa postavili zoči-voči pravde. Pretože buď ste za Mňa alebo ste proti Mne. Pokiaľ Ma nedokážete spoznať, tak potom ste stratení. Tí z vás, ktorí počujú Môj hlas – nasledujte Ma a pomôžte Mi vystavať zvyšok mojej Cirkvi na Zemi. Povediem vás cez zmätok, ktorý spôsobí Antikrist. Nebudete trpieť súžením, ktoré postihne tých, ktorí odmietnu zrieknuť sa falošných idolov, chamtivosti, materializmu a túžby po moci. Vyzývam všetky Moje deti, aby počúvali. Prosím vás, aby ste otvorili svoje oči skôr, ako bude príliš neskoro. Váš milovaný Otec - Boh Najvyšší.

 

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE! (1 Sol 5, 19-21)

  

PROSÍME VÁS, VYUŽITE MOŽNOSŤ VZÁJOMNÉHO KONTAKTU NA SPOZNANIE ĽUDÍ Z VÁŠHO OKOLIA, MESTA, ČI OBCE NA STRETANIE SA PRI SPOLOČNÝCH MODLITBÁCH, ABY SA ZOSILNIL ÚČINOK MODLITIEB ZA SPÁSU DUŠÍ, AKO NÁS O TO PROSÍ NÁŚ PÁN JEŽIŠ KRISTUS! Choďte na podstránku "MODLITBOVÉ SKUPINY" a zanechajte váš odkaz, my sa postaráme o ďalšie.

Prosíme aj našich drahých  SPRIAZNENÝCH KŇAZOV , naklonených týmto posolstvám, aby zakladali na ich farnostiach takéto modlitebné skupiny, veď proti modlitbám nemôže nikto namietať, ani vaši nadriadení a predstavení biskupi. Tiež sa zapojte do diskusie a napíšte vaše poznatky, názory, postrehy. Potrebujeme vás, aby ste stáli pri nás v týchto časoch, lebo my sme vaše zverené Božie stádo a vy ste naši drahí Boží pastieri! Ďakujeme - vaši šíritelia posolstiev Ježiša Krista.

  

  

NAJNOVŠIE POSOLSTVÁ SÚ ZVEREJŇOVANÉ AJ V ČESKOM JAZYKU NA TEJTO NAŠEJ PARTNERSKEJ STRÁNKE:
https://www.varovani.org

 

 

Naše aktívne diskusné fórum "Život v duchu posolstiev" bolo dňa 26.06.2013 zrušené a to pre neustále napádanie a hanobenie týchto posolstiev, ako aj Božej prorokyne Márie od Božieho milosrdenstva a tvorcov a prevádzkovateľov tejto webovej stránky. Namiesto aktívneho fóra bude sprístupnené už len pasívne fórum "Diskusné príspevky", kde budú zobrazované príspevky našich čitateľov, pokiaľ budú v duchu týchto posolstiev. Na zverejnenie vášho diskusného príspevku nám ho zašlite na emailovú adresu: forum-varovani@seznam.cz a udajte predmet, o čom váš príspevok pojednáva resp. udajte, že sa jedná o odpoveď na príspevok o danom predmete (názve témy – nadpisu príspevku), na ktorý odpovedáte.

 

 

PRIPRAVUJEME NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU NA ADRESE:

 
https://jezis-kristus-varovanie.net 

  

AKTUÁLNE ZVEREJNENIA

 

 

Piatok – 11.10.2013

Zverejnili sme:

Posolstvá Varovania - SEPTEMBER 2013

  

  

Štvrtok – 02.05.2013

Zverejnili sme:

780.  27.04.13  Každý deň sa musíte opýtať samých seba - schvaľoval by Boh moje dnešné skutky?

  

  

Streda – 01.05.2013

Zverejnili sme:

779.  26.04.13  Antikrist bude z východu, nie zo západu

  

  

Utorok – 30.04.2013

Zverejnili sme:

778.  25.04.13  Budú neustále klamať a ich verejné kázanie bude v očiach Boha nezmyselným táraním

  

  

Nedeľa – 28.04.2013

Zverejnili sme:

777.  24.04.13  Tieto ohavnosti sa musia stať, pretože zem sa očisťuje

  

  

Sobota – 27.04.2013

Zverejnili sme:

776.  24.04.13  Tento raz nepríde ako človek v tele

  

  

Piatok – 26.04.2013

Zverejnili sme:

775.  23.04.13  Odvrhnem odo Mňa všetkých falošných prorokov a prísne ich potrestám

  

  

Štvrtok – 25.04.2013

Zverejnili sme:

774.  22.04.13  Na to, aby sa stali hodnými jeho kráľovstva, sa musia zbaviť svetských vplyvov

773.  21.04.13  Babylonská veža bude znova postavená a vydávaná za Boží chrám

  

  

Utorok – 22.01.2013

Zverejnili sme:

668.  04.01.13  Nadchádzajúce časy budú výzvou pre všetkých kresťanov

  

  

Pondelok – 21.01.2013

Zverejnili sme:

667.  03.01.13  Obraciam sa na všetkých, ktorí si nie sú istí, či existujem alebo nie

  

  

Utorok – 15.01.2013

Zverejnili sme:

666.  03.01.13  Príčina toho, prečo sú toľkí ľudia v takej bolesti a temnote, tkvie v tom, že neveria v Boha

  

  

Nedeľa – 13.01.2013

Zverejnili sme:

665.  02.01.13  Milujte všetkých, ktorí vás prenasledujú v mojom mene; potom sa za nich modlite

  

  

Sobota – 12.01.2013

Zverejnili sme:

664.  02.01.13  Nie všetci prijmú slobodu; mnohí budú na strane zloducha a odmietnu môjho Syna

  

  

Piatok – 11.01.2013

Prosíme o dnešné vaše modlitby posvätného ruženca (najlepšie Bolestného) za zastavenie šírenia potratov. Naša nebeská Matka nás prosí o modlitby jej posvätného ruženca na tento úmysel každý piatok. Táto jej prosba je obsiahnutá v posolstve č. 647.

Zverejnili sme:

663.  01.01.13  Boží chrám bude znesvätený na nepoznanie

  

  

Utorok – 08.01.2013

Zverejnili sme:

661.  30.12.12  Pomocou okult. síl bude predvádzať čosi, čo bude vyzerať ako liečenie smrteľ. chorých

  

  

Nedeľa – 06.01.2013

Zverejnili sme:

662.  31.12.12  Staneš sa terčom veľkej nenávisti

  

  

Piatok – 04.01.2013

Prosíme o dnešné vaše modlitby posvätného ruženca (najlepšie Bolestného) za zastavenie šírenia potratov. Naša nebeská Matka nás prosí o modlitby jej posvätného ruženca na tento úmysel každý piatok. Táto jej prosba je obsiahnutá v posolstve č. 647, ktorého slovenský preklad vám dnes predkladáme.

Zverejnili sme:

647.  18.12.12  Všetci, kt. podpor. potraty a sú zodpov. za ich zavádzanie, sú vinní smrteľ. hriechom

  

  

Štvrtok – 03.01.2013

Zverejnili sme:

660.  29.12.12  Nikdy sa Ma neobávajte, pretože prichádzam v mieri

659.  28.12.12  Vedomosti vás veľmi často môžu zaslepiť voči pravde

  

  

Utorok – 01.01.2013

Zverejnili sme:

656.  24.12.12  Deň, v ktorom som svetu priniesla Spasiteľa, zmenil osud ľudstva

  

  

Sobota – 29.12.2012

Zverejnili sme:

658.  27.12.12  Čoskoro bude vidno nové svetlo, nové slnko

657.  25.12.12  Príde veľká záplava; tiež budete svedkami menších záplav naprieč ostat. krajinami

  

  

Piatok – 28.12.2012

Zverejnili sme:

652.  21.12.12  Moju lásku k ľudstvu pociťujú mnohí; žiaľ tí, ktorí ju nehľadajú, ju ani nenájdu

  

  

Štvrtok – 27.12.2012

Zverejnili sme:

651.  20.12.12  Nadišiel čas pre veľkú zmenu, ktorá bude prospešná pre všetkých

  

  

Streda – 26.12.2012

Zverejnili sme:

650.  19.12.12  Zomrel som pre vás. Preto Mi teraz musíte dôverovať

  

  

Sobota – 22.12.2012

Zverejnili sme:

621.  21.11.12  Musíte sa modliť, aby sa tie úbohé duše, kt. neust. prib. na kríž môj. Syna, odvr. od hriechu

  

  

Piatok – 21.12.2012

Zverejnili sme:

620.  20.11.12  Táto skup. dvanástich, reprezent. mocné národy, je urážkou exist. mojich 12 apoštolov

  

  

Pondelok – 17.12.2012

Zverejnili sme:

619.  19.11.12  Zmätok bude očividný vo všetkých kútoch zeme a len slepý nebude vidieť zmeny

  


 free counters