Pečať živého Boha

Náš Stvoriteľ, Nebeský Otec – Boh Najvyšší nám cez svoju "Pečať živého Boha" sľubuje ochranu pred nepriateľmi v čase Veľkého súženia za vlády antikrista a falošného proroka, keď bude prenasledovanie a perzekúcia všetkých tých, ktorí odmietnu prijať znak šelmy. V Zjavení apoštola Jána na konci Nového zákona vo svätej Biblii sa v 7. kapitole v odstavcoch 2 a 3 a v 9. kapitole v odstavci 4 píše nasledovné:

  • A videl som vystupovať od východu slnka iného anjela, ktorý mal pečať živého Boha a mohutným hlasom zvolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:

  • "Neškoďte zemi ani moru ani stromom, kým neoznačíme na čele služobníkov nášho Boha!"

  • Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nijakej byline ani nijakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať.

Mohli by sme povedať, že "Pečať živého Boha" bude protipólom k znaku šelmy. Satan a jeho antikrist budú chcieť ľudom vnútiť znak šelmy - číp pod kožu na čelo alebo na zápästie pravej ruky. Božia pečať ochrany bude pravdepodobne ochranný znak kríža, neviditeľný znak - pečať, daná Božím deťom na čelo ako ochrana pred šelmou - antikristom a jeho vládou tzv. Nového Svetového Poriadku, známeho pod skratkou: N W O (The New World Order).

Cez siedmeho anjela - Máriu Božieho milosrdenstva, Božiu prorokyňu na konci ustanovených časov, sme dňa 20.02.2012 v posolstve od Boha Otca  dostali aj túto modlitbu: "Za prijatie pečate živého Boha" v rámci Modlitbovej kampane (33):

"Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božiu pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť – Tebe, môjmu milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen."

 

Je potrebné, aby ste si každý z vás, kto chcete, aby ste vy a vaši najbližší boli v nadchádzajúcich časoch prenasledovania a perzekúcie zo strany antikrista a jeho satanskej mašinérie Nového svetového poriadku chránení touto mimoriadnou Božou ochrannou pečaťou, túto pečať stiahli na váš počítač, vytlačili si ju a zaliali do fólie (napr. laminátovaním) alebo si ju zarámovali ako obrázok. Potom by ste mali vyhľadať ochotného kňaza a nechať si ním túto Božiu pečať ochrany posvätiť (prípadne skúšajte u viacerých, ak by niektorý z našich kňazov odmietol túto Božiu pečať posvätiť). Takto posvätenú pečať si vo svojom príbytku zaveste na stenu a modlite sa modlitbu v nej obsiahnutú pokiaľ možno každý deň, najlepšie spolu s ružencom Božieho milosrdenstva a s ostatnými modlitbami modlitbovej kampane.

 

Pečať živého Boha vo verzii 1:

Dlho som (admin Peter) pracoval na kvalitnom vyhotovení tejto Božej ochrannej pečate tak, aby sa dala v čo možno najlepšej kvalite vytlačiť na tlačiarni vášho počítača. Ponúkam vám nasledovnú verziu číslo 1 pečate s presným znením textu a s čitateľným latinským nápisom "SIGILLUM DEI VIVI" ako aj so slovenským nápisom "PEČAŤ ŽIVÉHO BOHA" na vyobrazení vosku pečate. Kliknutím na nasledujúci obrázok, ktorý je náhľadom tejto verzie pečate, si ju môžete stiahnuť na váš počítač vo formáte PDF:

Táto prepracovaná verzia pečate živého Boha je vhodná hlavne na tlač na tlačiarňach bez možnosti celoplošnej tlače. Má exaktne presný a teologicky skontrolovaný text v súlade s anglickým originálom. Na vyobrazení voskovej pečate je zreteľný slovenský nápis "PEČAŤ ŽIVÉHO BOHA" s krížom a korunou. Texty sú úhľadné a zarovnané v gramaticky a štylisticky bezchybnom prevedení. Celý dojem pôsobí čisto, úhľadne a dôstojne.

Pod týmto linkom (odkazom) nájdete ďalšie jazykové verzie pečate živého Boha, medzi nimi aj slovenskú verziu podľa pôvodnej anglickej predlohy:
https://www.thewarningsecondcoming.com/seal-of-the-living-god

 

Pečať živého Boha vo verzii 2:

Táto naša slovenská verzia pečate v štýle vyhotovenia podľa anglickej stránky je teraz už so správnym zarovnaným textom. Pri tlači na papier neostávajú biele okraje, tlač je teda celoplošná vo formáte A4. Samozrejme takáto tlač bez bielych postranných nevytlačených pásov na okrajoch papiera je možná len vtedy, ak máte modernú tliačiareň, ktorá takúto celoplošnú tlač umožňuje. Pokiaľ takúto tlačiareň nemáte, použite hore uvedenú verziu 1 pečate, ktorá má biele pozadie.

Kliknutím na nasledujúci obrázok, ktorý je náhľadom verzie 2 pečate živého Boha, si ju môžete stiahnuť na váš počítač vo formáte PDF:

 

 

MOŽNOSŤ OBJEDNÁVKY PEČATE A JEJ DODANIA POŠTOVOU:

Dostali sme od vás niekoľko mailov, kde sa nás pýtate na možnosť zakúpenia tejto "Pečate živého Boha". Táto pečať nie je bežne dostupná v predaji, ale ak nemáte inú možnosť si ju sami vyhotoviť a zaliať do fólie, tak ju môžeme pre vás vyhotoviť my podľa obidvoch vyššie zobrazených predlôh v kvalitnej tlači na fotopapier a zaliatych v laminátovacej fólii a zaslať vám pečate (aj viac kusov) poštou na vašu adresu za príslušnú finančnú úhradu našich nákladov plus za poštovné. Podrobné informácie o úhrade vám poskytneme cez email na našej emailovej adrese: msparek@gmail.com