POSOLSTVÁ

Táto stránka sa už viac neaktualizuje!
SME PRESŤAHOVANÝ NA NOVEJ STRÁNKE NA ADRESE:

 https://jezis-kristus-varovanie.net 

BOŽIE POSOLSTVÁ, ZVEREJŇOVANÉ NA TÝCHTO STRÁNKACH, NEHOVORIA O ŽIADNOM KONCI SVETA! NAOPAK, INFORMUJÚ O VEĽKOM BOŽOM MILOSRDENSTVE, ZVANOM "VAROVANIE" AKO AJ O SVETOVÝCH UDALOSTIACH, PROROKOVANÝCH V ZJAVENÍ JÁNA VO SV. BIBLII, KTORÉ BUDÚ PREDCHÁDZAŤ DRUHÉMU PRÍCHODU BOŽIEHO SYNA, NÁŠHO SPASITEĹA A VYKUPITEĽA, JEŽIŠA KRISTA!

  

DUCHA NEUHÁŠAJTE, PROROCTVAMI NEPOHŔDAJTE! ALE VŠETKO SKÚMAJTE A ČO JE DOBRÉ, TOHO SA DRŽTE! (1 Sol 5, 19-21)

 

 

Predslov k posolstvám

 

Nasledujúce správy obsahujú Božie varovania a proroctvá, ktoré od novembra 2010 dostáva írska vizionárka menom Mária Božieho Milosrdenstva prostredníctvom mentálneho prenosu od Pána Ježiša Krista, Boha Otca a Matky Božej Panny Márie, ktoré sú naliehavým volaním Nebies po konaní pokánia a odvrátenia sa od hriechu, pretože už zanedlho príde VEĽKÉ VAROVANIE z Nebies ako i ostatné svetové udalosti, opísané v Biblii v Zjavení apoštola Jána. Toto BOŽIE VAROVANIE bude predchádzať Druhému príchodu Ježiša Krista a bude posledným aktom Božieho milosrdenstva pre ľudstvo, počas ktorého každý človek vo veku nad sedem rokov uvidí v jednom okamihu všetky svoje hriechy, ktorých sa dopustil počas svojho života od narodenia až po deň VEĽKÉHO VAROVANIA . Vďaka tejto Božej milosti nám bude naposledy - ešte pred Druhým príchodom Pána Ježiša Krista na Zem a pred dňom Posledného Súdu – len na krátky čas – daná príležitosť oľutovať svoje hriechy a konať pokánie.

 

Ako pripomína samotná prijímateľka Ježišových posolstiev – je nevyhnutne potrebné, aby sa ľudia na túto udalosť pripravili, pretože pre mnohých to bude natoľko šokujúce, že pri pohľade na svoje hriechy a videní pekla zomrú od ľaku a šoku v smrteľnom hriechu. Súčasne na celom svete v jednom okamihu obdrží každý vo veku nad sedem rokov (je to vek, kedy si dieťa už uvedomuje svoje konanie a vie rozlíšiť dobro od zla) osvietenie vlastného svedomia a videnie svojho života z pohľadu Boha, takže každý bude mať poznanie o Božej existencii. Všetci uvidíme dobré i zlé skutky – naše vlastné hriechy tak, ako ich vidí samotný Boh. Cez tento bezprecedentný a neopakovateľný akt Božej milosti budeme vyzvaní prehodnotiť náš doterajší život a poprosiť Boha o odpustenie. Preto by sa každý človek mal na túto udalosť náležite pripraviť, lebo nikdy predtým a ani potom sa takáto udalosť už viac nezopakuje. Mnohí na celom svete sa po tomto VAROVANÍ obrátia a budú konať skutky pokánia na záchranu svojich duší. Po tejto celosvetovej udalosti prídu dni súženia ako sú opisované v apokalyptickom Zjavení podľa apoštola Jána na konci Nového Zákona v Svätej Biblii.

 

Podľa vyjadrenia samotnej vizionárky jej boli tieto posolstvá predané v podobe Knihy Pravdy – ako posledné z rady Božích predpovedaných posolstiev, ktoré ľudstvo obdrží pred Druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Sú Božského pôvodu a sú odovzdávané z čistej Lásky Boha Stvoriteľa pre všetky jeho pozemské deti, posilňujúc učenie katolíckej cirkvi v oblasti viery a morálky. Pán Ježiš Kristus nám odovzdáva tieto posolstvá, aby nám pomohol nanovo evanjelizovať svet a súčasne zachrániť čo najviac duší pred večným zatratením pekla v tomto ustanovenom konci časov ešte pred svojim Druhým príchodom a Posledným súdom. V mene nášho Pána Ježiša Krista naliehame a apelujeme na všetkých čitateľov týchto posolstiev, aby ich šírili a oboznamovali s nimi svoje rodiny, blízkych, priateľov a známych v čo najväčšom počte, pretože času je veľmi málo, lebo deň VAROVANIA bol Nebesiami už ustanovený a rýchlo sa približuje! Pán Ježiš na nás naliehavo apeluje, aby sme jeho posolstvá prekladali do všetkých jazykov sveta a bezodkladne ich šírili po celom svete. Rozhodujúci boj o duše pre večnú spásu alebo večné zatratenie vstupuje do neodvratného finále a je aj na nás, ktorí sme oddaní Ježišovi a jeho Nebeskej matke Panne Márii, aby sme pomohli zachrániť čo možno najviac duší pre večný život v Nebeskom Kráľovstve Boha Otca.

 

Tieto posolstvá obsahujú početné varovania, ktoré započala írska katolícka vizionárka prijímať od nášho Pána Ježiša Krista od novembra roku 2010, týkajúce sa celej rady globálnych celosvetových udalostí ako sú nepokoje, prevraty, povstania a občianske vojny v mnohých krajinách sveta, ekologické a klimatické katastrofy – povodne, suchá, horúčavy, abnormálne výkyvy počasia, hurikány a orkány, zemetrasenia a výbuchy sopiek v narastajúcom globálnom merítku. Tieto neustále početnejšie a intenzívnejšie anomálie sú dôsledkom toho, že človek sa odvrátil a stále viac sa odvracia od Všemohúceho Boha – svojho Stvoriteľa – a všade vo svete sa v hrozivej miere rozmáha násilie, vraždenie, nemorálnosť, neláska a neúcta k životu a hriešnosť vo všetkých jej najstrašnejších podobách. Vo svojich posolstvách Ježiš povedal, že Boh – večný Nebeský Otec – sa už viac nemôže dívať na hriešnosť tohto skazeného bezbožného neveriaceho sveta.

 

Tieto ekologické katastrofy sa zosilnia predovšetkým ku koncu roku 2011 a postihnú aj také oblasti sveta, kde sa za normálnych okolností bežne nevyskytujú. Až potom si ľudia postupne začnú uvedomovať, že tieto udalosti nemôžu byť len dôsledkom tzv. globálneho otepľovania, ako sa nám snažia vedci nahovoriť, ale že sú nadprirodzeného pôvodu pôsobením trestajúcej Božej ruky. Modlitba bude tou účinnou zbraňou, ktorá pomôže zmierniť alebo odvrátiť mnohé katastrofy – žiaľ dnes vo svete nie je dostatok modlitieb, ktoré by dokázali odvrátiť tieto prichádzajúce katastrofy a tak zadržali trestajúcu Božiu ruku.

 

Mária Božieho Milosrdenstva, žijúca v Európe, sa rozhodla z dôvodov vlastnej bezpečnosti a ochrany svojej osoby ako aj vlastnej rodiny a svojich detí nezverejniť svoju plnú identitu, pretože by tým boli ohrozené samotné tieto posolstvá jej prenasledovaním až po fyzické útoky a ohrozenie jej bezpečnosti a bezpečnosti jej rodiny. Koná tak vedome a na pokyn Pána Ježiša Krista, aby ostala v ústraní bez plného zverejnenia jej identity. Taktiež nehľadá žiadnu pozornosť verejnosti či publicitu v médiách alebo osobnú slávu v akejkoľvek forme. Bezpečnosť, pokoj a istota jej mladej rodiny a predovšetkým jej detí je pre ňu zásadná a preto prosí verejnosť v tejto veci o pochopenie.

 

Svoju rolu ako sprostredkovateľka Božích posolstiev vyjadrila nasledujúcimi slovami: „Ja som len pisateľka posolstiev, ktorých autorom je náš Pán Ježiš Kristus. Viem, že pre mnohých ľudí bude veľmi ťažké uveriť a akceptovať pravosť týchto posolstiev. To je ale v poriadku no napriek tomu mi dovoľte, aby som vás zároveň ubezpečila, že Láska nášho Nebeského Otca a jeho milovaného syna Ježiša Krista, pociťovaná pre každého jedného z vás vo svete, je nepredstaviteľne silná, čistá a obetavá a vymyká sa akémukoľvek nášmu ľudskému chápaniu. Je veľmi bolestivé vidieť všetko to nepredstaviteľné utrpenie, ktoré ON (Ježiš Kristus) na seba vzal pre hriechy tohto sveta a hlavne kvôli tým, ktorí nechcú uveriť v jeho existenciu. Aj z tohto dôvodu chce ON teraz cez Boží akt Milosrdenstva – cez VAROVANIEdať svetu dôkaz o svojej existencii, aby každý mohol v Neho uveriť a súčasne mohol uvidieť svoje hriechy Jeho očami – očami Boha – a mohol byť varovaný, kam by sa po smrti dostal, keby musel v okamihu VAROVANIA opustiť svoje fyzické telo.

 

Mária Božieho Milosrdenstva bola našim Pánom Ježišom Kristom upozornená, aby nikto jeho posolstvá neanalyzoval či osobne neinterpretoval a ani nepridával k nim svoje vlastné osobné názory, pripomienky alebo výklad. Tieto posolstvá sú zverejňované presne v takej forme, v akej boli ňou prijaté a zaznamenané, teda bez akejkoľvek úpravy či zmeny obsahu. Taktiež dodáva, že nato, aby človek uveril v Boha, nie sú potrebné Božie Posolstvá. V tomto prípade sú nám však Bohom poskytnuté preto, aby sme získali v neho dôveru a aby nám pomohol pripraviť sa na svetové udalosti, vzťahujúce sa na toto obdobie pred Druhým príchodom nášho Pána Ježiša Krista. Jednoznačne však vizionárka dodáva, že nepozná čas jeho Druhého príchodu a ani sa nikdy nedozvie jeho presný dátum, lebo toto poznanie je vyhradené len samotnému Bohu.

 

 

O naliehavosti týchto posolstiev

 

Tieto posolstvá nie sú ešte ukončené a postupne sú dopĺňané v následnosti prijímaných správ vizionárkou a zverejňujú sa na webovej stránke https://www.thewarningsecondcoming.com

Tieto posolstvá musia byť čo možno najrýchlejšie zverejňované, nakoľko, ako sama vizionárka tvrdí, nemáme veľa času, až sa tieto udalosti začnú vo svete odvíjať. Ľudia majú právo poznať pravdu, aby mohli svoj život sebareflektovať v nádeji spásy a záchrany svojich duší.

 

 

Najnovšie posolstvá <—> kliknutím na tento odkaz sa dostanete k zoznamu najnovších posolstiev, zoradených podľa dátumu ich prijatia zostupne, kde ako prvé je uvádzané vždy najaktuálnejšie posolstvo. Zostupne – smerom nadol sú po sebe radené posolstvá neskoršieho dátumu. Týmto zverejňujeme viac-menej časovo súbežne aj naše slovenské preklady anglických originálov posolstiev podľa dátumu ich publikovania na anglickej stránke. Opačnú vzostupnú chronológiu – od najstarších k novším posolstvám – nájdete v menu Jednotlivé posolstvá. Názvy jednotlivých posolstiev predstavujú aktívne odkazy (linky) na ich obsahy. Kliknutím na príslušný názov posolstva sa zobrazí celý obsahový text daného posolstva.

 

Jednotlivé posolstvá <—> kliknutím na tento odkaz sa dostanete k zoznamu posolstiev, zoradených podľa dátumu ich prijatia tak, ako ich vizionárka obdržala v časovej následnosti. Názvy jednotlivých posolstiev predstavujú odkazy (linky) na ich obsahy. Kliknutím na príslušný názov posolstva sa zobrazí obsah len tohto samostatného posolstva.

 

Posolstvá v blokoch <—> kliknutím na tento odkaz sa dostanete k blokom posolstiev, zoradených vzostupne. Každý blok obsahuje 5 jednotlivých chronologicky za sebou nasledujúcich posolstiev. Toto umožňuje čítať každý blok ako jeden celok bez potreby vracať sa na stránku odkazov jednotlivých posolstiev. Kliknutím na názov bloku sa dostanete k jeho obsahu.