O nás

Drahí bratia a sestry v Kristovi Ježišovi, drahí návštevníci našej webovej stránky,

 

rozhodli sme sa upresniť a doplniť informácie o nás, aby medzi niektorými z vás nevznikali nepodložené a neodôvodnené pochybnosti a nesprávne interpretácie o nás, tvorcoch tohto internetového portálu. Predovšetkým k otázke nášho vierovyznania – sme katolícki laici. Keď hovoríme v množnom čísle, tak preto, že viacerí spoločne pracujeme na tomto šírení Ježišových posolstiev pre našich slovenských a českých blížnych – spoluobčanov. Sme štyria dobrovoľníci, ľudia s katolíckou vierou, ktorí v sebe cítili potrebu dávať vám, našim drahým spolu- bratom a sestrám, tieto dôležité posolstvá, ktoré dostáva od nášho Pána jeho služobnica, írska vizionárka – Mária Božského Milosrdenstva – katolíčka, matka detí, žijúca v manželskom zväzku, pracujúca a starajúca sa o svoju rodinu. Kto hľadá ďalšie informácie o nej, nech navštívi anglickú originálnu stránku: thewarningsecondcoming.com

 

Sme obyčajní bežní ľudia, ako každý iný pracujúci človek. Sme neorganizovaní, nezoskupení v žiadnom oficiálnom spoločenstve, v žiadnej organizácii. Hoci sme katolíckeho vierovyznania, sme otvorení a prístupní pre každého človeka, nášho blížneho, pretože ani náš Pán Ježiš Kristus nevylučoval nikoho – my všetci sme jeho Božie deti bez rozdielu vierovyznania, pôvodu, farby pleti, sociálneho a spoločenského postavenia, národnostnej či štátnej príslušnosti … Tieto naše stránky chcú osloviť každého – nielen kresťanov ale predovšetkým všetkých tých, ktorí hľadajú zmysel a cieľ svojho života a ktorí blúdia a pociťujú deficit zmyslu a naplnenia vlastného života, nevediac sa zorientovať v spleti tak nespočetných informácií, názorov, teórií, výkladov, postojov a duchovných prúdov, ktoré sú šírené hlavne cez internet. Predovšetkým by sme chceli zverejňovaním našich posolstiev osloviť neveriacich – ateistov. Tieto posolstvá sa obracajú najmä na tieto Božie deti, ktoré sú v zajatí klamu, s uzavretými srdciami pred Božím Milosrdenstvom, pred láskou a nehou Boha Otca a jeho milovaného Syna Ježiša Krista. Pán čaká a klope, otvorte mu svoje srdcia a nájdite v ňom večný život, lebo On, Ježiš, je tá pravá Cesta, Pravda a Život!

 

Tým, že nie sme organizovaní ani zoskupení v žiadnom užšom spoločenstve ani pod žiadnou oficiálnou organizáciou, má byť chápané tak, že nás nevedie žiadna takáto organizácia a teda nemáme ani oficiálny patronát a dobrozdanie žiadnej organizácie ani od našej cirkvi. Následne z toho vyplýva, že konáme len z vlastného popudu a na základe nášho vnútorného presvedčenia, ktoré nám hovorí, že by sme o týchto posolstvách mali informovať našu slovenskú a českú verejnosť. To je jediný dôvod existencie našej stránky – informovať o týchto posolstvách – a tak prinášať svetu svedectvo o Božej láske, starostlivosti a nehe nášho Nebeského Otca a jeho predrahého Syna Ježiša Krista v Božom duchu – duchu pravdy a Lásky – v Duchu Svätom, v duchu Trojjediného Pravého Boha, ktorým je Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. Preto vás prosíme, aby ste nám nepísali, kladúc nám pritom otázky ohľadne toho, či sme nejaká sekta, či patríme pod tú či onú organizáciu, pod to či ono kresťanské spoločenstvo resp. pod novodobé prúdy a zoskupenia ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že hlásajú Božie slovo atď ... Nie, naše rozhodné nie(!) všetkým takýmto dohadom a neopodstatneným a na ničom sa nezakladajúcim tvrdeniam, lebo jedinou pravdou je, že sme obyčajní kresťania katolíckeho vierovyznania, ktorí dobrovoľne, nezištne, na vlastné náklady a z vlastného vnútorného podnetu sa rozhodli prekladať a šíriť tieto posolstvá. Nesledujeme ani publicitu, ani finančný profit, ani osobné či iné výhody. Naopak, táto naša práca je spojená s každodenným odriekaním, obetovaním všetkého voľného času, energie a námahy, ktoré vkladáme do hodín a hodín prekladania, úpravy textu, administrácie stránky ako aj do vlastného financovania celého tohto internetového projektu. Nie sme ani počítačoví experti, hoci máme medzi sebou brata Petra, ktorý sa natoľko vyzná v týchto veciach, že sme boli schopní vytvoriť tento internetový portál. Vďaka ti Peter za tvoju obetavú prácu na diele vo vinici Pánovej!

 

Sme plne presvedčení o pravosti a pravdivosti týchto posolstiev, ktoré hlboko rezonujú v našich dušiach. Nie je podstatný ani spôsob prijímania týchto správ ani osoba, ktorá ich od Pána Ježiša Krista dostáva. Boh si aj v minulosti volil svoj ľudský kanál prenosu cez najrozličnejšie osoby a to nezávisle od ich pôvodu, sociálneho, spoločenského či iného postavenia a príslušnosti k čomukoľvek. Dôležitý je vždy odovzdávaný obsah a energia týchto posolstiev, ktorá je v nich prítomná (energiou posolstiev je myslený duch, ktorý vychádza zo slov týchto posolstiev a nemá to nič spoločné s prípadnými asociáciami na ezoteriku, akúkoľvek mágiu či iné novodobé tzv. duchovné prúdy, ktoré by v tejto súvislosti mohli viesť k nesprávnej interpretácii tohto pojmu). Nikto by nemohol a ani by nedokázal k ľuďom hovoriť takýmto spôsobom a v tejto energii Božstva a nesmiernej lásky, ak nie sám náš Boh skrze svojho Syna, nášho predrahého Spasiteľa Ježiša Krista. On je Alfa a Omega, začiatok a koniec všetkého, On je tou pravou cestou k Bohu Otcovi do zasľúbenej domoviny Nebeského Kráľovstva nášho Večného Otca. Jeho láska nepozná rozdiely medzi veriacimi či neveriacimi, medzi jeho nasledovníkmi a medzi tými, ktorí ho popierajú a ktorí ho dokonca i nenávidia. On sa vydal dobrovoľne na potupnú smrť na kríži za nás všetkých bez rozdielu, aby boli spasené všetky jeho milované deti. Ako veľmi trpí i dnes kvôli našim hriechom, kvôli našej zaslepenosti a zatvrdilosti našich sŕdc. On i dnes nanovo prežíva smrteľnú agóniu svojho ukrižovania spred vyše dvetisíc rokov. Neustále ho pribíjame na kríž skrze naše hriešne konanie, jednanie a myslenie, sami tým priťahujúc zlo do našich životov, dávajúc možnosť Satanovi, aby kradol tieto úbohé duše a vťahoval ich do večného zatratenia, do strašných koridorov pekla, kde vládne nepredstaviteľná bolesť, hrôza a utrpenie úbohých duší.

 

My, tvorcovia tejto stránky, sme navzájom spojení kresťanskou vierou a láskou k nášmu predrahému Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. On je pre nás najpodstatnejší v našich životoch a On determinuje naše vnímanie, cítenie, konanie a žitie. Pre neho pracujeme ako novodobí šíritelia posolstiev Ježiša Krista, hlásajúci jeho posolstvá ľudstvu dnešného sveta. Nemáme za sebou ani kňaza ani iného cirkevného hodnostára, pretože nie je možné čakať na dobrozdanie a odobrenie tejto našej evanjelizačno – informačno – propagačnej práce zo strany našej drahej katolíckej cirkvi a to práve z dôvodu neodkladnosti a naliehavosti týchto nanajvýš dôležitých posolstiev. Neporušujeme tým žiadne cirkevné nariadenia a smernice a dovoľujeme si na tomto mieste a v tejto súvislosti citovať dekrét, ktorý vydal zosnulý pápež Pavol VI. zo dňa 14.10.1966, kde sa nezakazuje zverejňovanie správ o nadprirodzených zjaveniach, ani spisov, správ a posolstiev, ktoré sa viažu na takéto javy:

 

Jeho svätosť – pápež Pavol VI. – schválil dňa 14.októbra 1966 dekrét číslo 58/59, vydaný svätou kongregáciou, zaoberajúcou sa šírením viery. Tento dekrét povoľuje zverejňovať spisy a dokumenty, ktoré sa vzťahujú na nadprirodzené javy a zjavenia a to aj v tom prípade, ak chýba odobrenie prostredníctvom "Nihil Obstat" od príslušnej cirkevnej autority. Týmto dekrétom sa neobmedzuje a neruší právo cirkvi na jej konečné posúdenie (takýchto spisov, dokumentov, správ, posolstiev, vízií … ).

 

Poznámka:

"Nihil Obstat" v preklade znamená "Nič neprekáža" a je zrovnateľná s pojmom "Imprimatur", čo znamená "Povolenie k tlači" resp. "Nech sa tlačí". Slovo imprimatur sa teda používa aj pri schvaľovaní či potvrdzovaní nejakého názoru alebo rozhodnutia, obvykle nejakou autoritou, v našom prípade cirkevnou autoritou.

 

Ďalej chceme uviesť vyjadrenie nášho súčasného pápeža Benedikta XVI. zo dňa 30.09.2010 k otázke súkromných zjavení, ktoré zahŕňajú nadprirodzené zjavenia ako aj výjavy, vízie, posolstvá, správy … Benedikt XVI. v tomto dokumente v rámci Posynodálnej apoštolskej exhortácie hovorí k tomuto nasledovné – citujeme:

 

Kritériom pravdivosti súkromného zjavenia je jeho zameranie sa na Krista. Keď nás od neho vzďaľuje, istotne nepochádza od Ducha Svätého, ktorý nás vedie v rámci evanjelia a nie mimo neho. Súkromné zjavenie je nápomocné tejto viere a jeho vierohodnosť sa prejavuje práve tým, že odkazuje na jediné verejné zjavenie. Cirkevné schválenie súkromného zjavenia poukazuje predovšetkým nato, že dotyčné posolstvo neobsahuje nič, čo by protirečilo viere a dobrým mravom; je dovolené zverejniť ho a veriaci ho môžu rozvážne prijať. Súkromné zjavenie môže vniesť nové akcenty, vyzdvihnúť nové formy zbožnosti alebo prehĺbiť staré. Môže mať určitú prorockú povahu (porov. 1 Sol 5, 19–21) a môže byť účinnou pomocou na porozumenie evanjelia a pre lepší život podľa neho a preto by sa nemalo odložiť bez povšimnutia stranou. V každom prípade ide o to, aby v nás živilo vieru, nádej a lásku, ktoré sú pre všetkých trvalou cestou spásy.

 

Poznámka:

Jedná sa o doslovný preklad z nemeckého originálu "Nachsynodales Apostolisches Schreiben – VERBUM DOMINI" – strana 32 až 33. Zdroj – internetový odkaz nájdete tu: https://www.c-b-f.org/Verbum%20Domini/VerbumDomini_ge.pdf

Pozrite tiež slovenský preklad tohto po nemecky vydaného dokumentu, ktorý je zverejnený na internete pod názvom "Posynodálna apoštolská exhortácia pápeža Benedikta XVI." na webovej stránke tu: https://dkc.kbs.sk/dkc.php?frames=1&in=VD

 

 

Keď tieto informácie teraz zhrnieme a poťažne ich prenesieme na posolstvá, ktoré zverejňujeme na našich stránkach, tak môžeme povedať nasledovné:

 

  • Zverejňovanie týchto posolstiev nie je v rozpore a v protirečení s nariadeniami našej katolíckej cirkvi.

  • Kritériom pravdivosti týchto posolstiev musí byť zameranie na Ježiša Krista, nášho Božského Spasiteľa, ku ktorému sa cez tieto posolstvá máme približovať, vedení Duchom Svätým, v rámci evanjelia a v súlade s evanjeliom.

  • Súkromné zjavenia, teda aj tieto posolstvá – musia napomáhať našej viere a ich vierohodnosť sa prejaví aj v ich odkazovaní na jediné pravé zjavenie (obsiahnuté vo Sv. Písmach, v Biblii – viď Zjavenie podľa Jána, na ktoré Ježiš v týchto posolstvách často krát poukazuje).

  • Súkromné zjavenia, teda aj tieto posolstvá – nemajú obsahovať nič, čo by protirečilo viere a dobrým mravom, pričom je dovolené zverejniť ich a veriaci ich môžu rozvážne prijať.

  • Súkromné zjavenia, teda aj tieto posolstvá – môžu vniesť nové akcenty a vyzdvihnúť nové formy zbožnosti alebo prehĺbiť staré.

  • Súkromné zjavenia, teda aj tieto posolstvá – môžu mať určitú prorockú povahu (porov. 1 Sol 5, 19–21) a môžu byť účinnou pomocou na porozumenie evanjelia a pre lepší život podľa neho a preto by sa nemali odložiť bez povšimnutia stranou.

  • Súkromné zjavenia, teda aj tieto posolstvá – by mali spĺňať aspekt, aby v nás živili vieru, nádej a lásku, ktoré sú pre všetkých trvalou cestou spásy.

 

Dovolili sme si – na základe týchto citovaných informácii – vám predložiť faktické argumenty, prečo si dovoľujeme aj bez imprimatúry zverejňovať tieto posolstvá. Veď uvážte, drahí bratia a sestry, že v súlade s vyjadreniami nášho Pána Ježiša, ktoré sú obsiahnuté v týchto posolstvách, je čas veľmi krátky, pretože doba je veľmi vážna a Veľké Varovanie je už takmer tu a preto, ak by sa Pánove posolstvá nedostali už teraz medzi ľudí, potom kedy by sa mali dostať – snáď až po dlhom skúmaní a prešetrovaní ich pravosti, kedy by snáď až po dlhých rokoch dostali konečne toto schválenie na ich zverejnenie a tlač? Ak preciťujete svojim srdcom a milujete nášho Pána, potom sami uznáte, že je veľmi naliehavé, aby sme počuli Pánovo volanie a dali svetu tieto informácie. My v nich cítime všeobjímajúcu Božiu lásku, Božiu starostlivosť a úžasnú dojímavú nehu nášho Pána, ako nás nesmierne miluje, usmerňuje, napomína a v dobrom varuje a ako nás svojimi posolstvami vedie týmto hrozným obdobím bezbožnosti a hriechu, ktoré vidíme všade vo svete. Modlime sa bratia a sestry, aby tieto posolstvá dosiahli čo možno najviac ľudských sŕdc a pomohli tak zachrániť čo najviac ľudských duší pre Nebeské kráľovstvo. Tieto posolstvá nechcú nikomu naháňať strach a ani nikoho neodsudzujú ako už predom zatratených hriešnikov – naopak, Ježiš volá každého jedného, či je veriaci, či neveriaci - ateista, hriešnik, zločinec, násilník, smilník … aby sa obrátil, konal pokánie a navrátil sa späť na cestu viery a života, ktorým je náš Pán, Boží Syn v jednote s Nebeským Otcom a s Duchom Svätým. Panna Mária – Nebeská Matka, ako naša prostredníčka, nás takisto volá na cestu obrátenia sa. Preto prosíme, nasledujte všetci tieto posolstvá a pomôžte zachrániť aj vašich blízkych, ktorí, ak sú neveriaci, naliehavo potrebujú predovšetkým naše a vaše modlitby a obety. Nemrhajme časom na neplodné polemiky a neustále útoky, ktoré žiaľ zažívame, keď sa na nás útočí pre tieto posolstvá. Prečo sa ľudia radšej nesnažia žiť podľa evanjelií a podľa pokynov, obsiahnutých v týchto posolstvách? Aký je duch – aké je ovocie – týchto posolstiev? Každý človek so svedomím, ktoré rezonuje pre pravdu, spravodlivosť, lásku a dobro – i keby nebol hneď kresťanom, musí cítiť, že tieto posolstvá hlboko vnikajú do ľudskej duše. Hľadajme lásku, hľadajme Krista v našich blížnych, žime živé evanjelium lásky a privádzajme iných ku večnej spáse skrze nášho Pána, Ježiša Krista!

 

Tieto posolstvá sú posolstvami lásky, nádeje a spásy. Nie je ich cieľom, aby naháňali strach ale práve preto, že hlásajú pravdu, zasahujú mnohokrát do živého u tých, ktorí žijú v hriechu a nechcú o Bohu nič počuť a nič vedieť. Je lepšie zatriasť človekom teraz, pokým je ešte vo svojom tele a má možnosť obrátiť sa a nájsť tak spásu, ako mu nepovedať pravdu a nechať ho zomrieť v stave hriechu a nevedomosti o tom, čo nasleduje po smrti nášho tela. Ak sa niekto zdesí a dostane strach, keď číta o pekle a zatratení, tak len preto, že tieto slová u neho trafili do živého, lebo duša takéhoto človeka vie, že žije v hriešnosti. Strach je od Satana a jeho démonov ale nie od Boha! Boh nechce stratiť ani jedno svoje milované dieťa, ani jedného hriešnika. Preto nutne musia tieto posolstvá v snahe podať pravdivý obraz toho, čo nás po smrti čaká, aj zatriasť svedomím a vedomím ľudí, aby títo hriešnici konečne precitli a venovali sa svojej duši, ktorá hladuje a smädí po duchovnej potrave, ktorou je slovo Božie, ktorou je Spasiteľ a Vykupiteľ celého ľudstva – Ježiš Kristus. V týchto posolstvách sa nehovorí o konci sveta, ako nám niektorí písali, že hlásame koniec sveta a katastrofy a naháňame ľuďom strach. Ježiš jasne hovorí, že na konci Veľkého Súženia príde ako spravodlivý sudca a svet neskončí ani nezanikne ale sa obnoví a duchovne sa premení vtedy, keď sa spojí Nebo a Zem do Nového raja, v ktorom môžeme nájsť aj my – my všetci – večný zasľúbený život. Prosíme vás, vy všetci, ktorí neveríte, ktorí spochybňujete, útočíte a zosmiešňujete tieto posolstvá, zamyslite sa v celej vážnosti vašej situácie, vášho doterajšieho života tu na zemi a domyslite dôsledky zotrvania v hriechu. Vaše svedomie vám pomôže rozoznať vaše chyby. Hľadajte spásu, pokým máte ešte čas, lebo čas sa veľmi, veľmi kráti. Teraz, ako príde Veľké Varovanie, bude vaše svedomie z Božej milosti naposledy osvietené a vy uvidíte seba samého v pravom Božom svetle tak, ako vás vidí sám Stvoriteľ všetkého – Boh Všemohúci – Nebeský Otec. Bude to posledný akt Božieho Milosrdenstva. Chceme veriť a dúfame, že sa obrátite a nájdete spásu vašich duší. Boh vás všetkých miluje, dôverujte mu!

 

Veríme, že i cez našu prácu – zverejňovaním týchto posolstiev – preložených do slovenského a českého jazyka, pomôžeme aspoň našim malým dielom v rámci celého vykupiteľského diela nášho Pána Ježiša Krista pri jeho záchrane ľudských duší, ktoré On tak nesmierne miluje a kvôli ktorým sa On ešte naposledy pred svojim Druhým príchodom na Zem, kedy príde už nie ako Spasiteľ ľudstva ale ako jeho Spravodlivý Sudca, obracia prostredníctvom týchto posolstiev na svoje milované deti, aby zachránil ich duše pred večným zatratením a priviedol ich do Kráľovstva svojho Večného Otca.

 

Milosrdenstvo a Božia láska nech prenikajú z týchto webových stránok do vašich sŕdc, drahí naši spolu -bratia a -sestry, aby ste i vy raz mohli spolu s Božím Synom Ježišom Kristom vstúpiť do zasľúbeného Kráľovstva jeho a vášho Večného Otca v Nebesiach.

 

Pochválený buď Ježiš Kristus!

 

Šíritelia posolstiev Ježiša Krista

Peter, Jaroslav, Martin a Mária