Posolstvo 168

15.08.2011 00:00

Posolstvo 168

15.08.2011

Pomôžte Mi zachrániť všetkých mladých ľudí, ktorí sú najviac zraniteľní vo vašej spoločnosti

 

Moja drahá milovaná dcéra, aj keď Môj Večný Otec, Všemohúci Boh, pripravuje svet na nadchádzajúce zmeny, tiaži Ho starosť o tých, ktorí ešte zostávajú slepí pre pravdu Jeho existencie.

 

Keď sa Môj Otec teraz chystá započať so zmenami, aby pripravil Môj návrat na Zem, hľadí na početné hriechy tohto sveta a ustarostený plače kvôli dušiam, ktoré nakoniec pre Neho budú nenávratne stratené. Len modlitba môže pomôcť zachrániť duše, ktoré teraz ešte žijú vo svete a ktoré sa dobrovoľne a len zo vzdoru od Neho odvracajú a to aj napriek tomu, že o Jeho existencii vedia a túto akceptujú. Pokračuj v modlitbe a prinášaj osobnú obetu za tieto duše, dcéra Moja, lebo bez modlitby sa budeš musieť obávať o ich budúcnosť.

 

Spolieham sa na Mojich nasledovníkov, že sa budú modliť za stratené duše, ktoré by inak išli do zatratenia. Čas, ktorý zostáva na presvedčenie tých, ktorí sú slepí pre vieru, aby otvorili oči a prijali pravdu o existencii Boha Otca, je krátky.

 

Zjednoťte sa, Moje deti svetla, aby vaša spoločná láska a oddanosť ku Mne bola dostatočne silná na pritiahnutie duší, ktoré neveria alebo nechcú prijať, že Ja a môj milovaný Otec existujeme. Neprerušte túto reťaz viery, ak ste schopní podať pomocnú ruku na záchranu vašich bratov a sestier, ktorí viac nenasledujú cestu, vedúcu k pravde večného života. Nato, aby im mohla byť poskytnutá pomoc, budú potrebovať pevné vedenie, nakoľko sú duchovne oslabení kvôli honbe za materiálnymi statkami.

 

Nebuďte agresívni voči tým, ktorí neveria v Boha. Hovorte na nich v pokoji, rozprávajte im o Mojom ukrižovaní a o tom, ako Môj Večný Otec priniesol najväčšiu možnú obetu na záchranu Svojich detí tým, že im dal milosrdný dar Spasenia skrze odpustenie hriechov.

 

Môj Otec sa obracia na všetkých, ktorí po prvýkrát čítajú tieto posolstvá. Je potrebné, aby ste pozorne čítali každé jednotlivé posolstvo. Následne sa modlite k Duchu Svätému o milosť, aby ste ich boli schopní vidieť ako posolstvá, ktoré pochádzajú od Boha. Otvorte svoje srdce, aby ste prijali Moje slovo. Preciťujte Ma vo svojej duši. Proste Ma týmito slovami:

 

"Ježiš, ak je toto pravé, potom Ťa prosím, daj mi znamenie naplnením mojej duše Tvojou láskou, aby som Ťa mohol rozpoznať ako toho, kto si. Nedovoľ, aby som bol zavádzaný cez klamstvá. Namiesto nich mi ukáž Svoje milosrdenstvo tým, že mi otvoríš oči pre pravdu a ukážeš mi cestu do Tvojho Nového raja na Zemi."

 

Nezabúdajte deti, že len kvôli Mojej hlbokej a nežnej láske sa ohlasujem svetu, keď s vami komunikujem týmto spôsobom. Nie je to preto, aby Som vás šokoval. Ani preto, aby Som na vás zapôsobil dojmom alebo vo vás vyvolal kontroverznú polemiku či debatu. Je to kvôli pomoci zachrániť všetky duše, najmä mladú generáciu, ktorá sa nezaujíma o náboženstvo a kde Boh má len malé miesto, pretože je tak zaneprázdnená vlastným životom. Tým, že k ním prehováram jazykom, ktorému rozumejú, tak dúfam, že upútam ich pozornosť cez udalosti, ktoré sa začínajú odvíjať. Oni sú tí, ktorí sú najviac zraniteľní vo vašej spoločnosti, deti. Je životne dôležité, aby Som im podal Svoju pomocnú ruku a to tak rýchlo, ako len môžem.

 

Zoskupte sa teraz pri Mne, deti, na záchranu všetkých dnešných mladých ľudí sveta. Pomôžte Mi priviesť ich do Môjho Kráľovstva, aby ani jedna jediná drahá duša nebola pre Mňa stratená.

 

Váš milujúci Spasiteľ ľudstva

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť