Posolstvo 235

28.10.2011 23:30

Posolstvo 235

28.10.2011 - 23:30 hod

— Najväčší útok na Moju cirkev od Mojej smrti na kríži —

 

Moja drahá, milovaná dcéra, vernosť Mojej Cirkvi ku Mne – k jej milovanému Spasiteľovi – bude už čoskoro skúšaná až do krajnosti. Moja Cirkev driemala a v jej driemotách sa nepripravila na príchod Antikrista. On a jeho prisluhovači sa už vkradli do každej trhliny (sváru) v cirkvách Môjho Otca po celom svete.

 

Katolícka cirkev je hlavným cieľom Antikrista a tento sa (skôr) nezastaví, kým nezmätie aspoň polovicu čelných predstaviteľov Mojej Cirkvi na zemi. Moji kardináli, biskupi a kňazi sú natoľko nepripravení, že nie sú schopní povšimnúť si jemných zmien, ku ktorým dochádza v ich vlastných radoch. Nepotrvá dlho, než sa rozkol v rámci Mojej cirkvi stane úplne očividný.

 

Toto je najväčší útok na Moju cirkev od Mojej smrti na kríži. Moji úbohí milovaní služobníci. Mnohí z nich sú nevinní pešiaci, vystavení na milosť a nemilosť temnej sile, ktorá sa má na pozore, aby sa sama neprezradila.

 

Prosím všetkých Mojich služobníkov, nech sa vytrvalo modlia, aby odolali tej ohavnosti, ktorá prichádza. Musia sa ku Mne modliť nasledovne:

 

"Ó Môj milovaný Ježiš, volám po Tvojej ochrane a prosím o Tvoje milosrdenstvo na záchranu mojich bratov a sestier v Tvojej cirkvi, aby nepadli za obeť Antikristovi. Daruj mi milosti a ochráň Ma silou Svojej výzbroje, aby som povstal proti zlovestným činom, ktoré by mohli byť spáchané v Tvojom Svätom mene. Úpenlivo prosím o Tvoje milosrdenstvo a sľubujem, že zostanem navždy verný Tvojmu Svätému menu."

 

Moji posvätení služobníci – povstaňte proti tomuto zlu a proti šelme, z úst ktorej prýštia tieto ohavnosti a klamstvá.

 

Všímajte si zmien v spôsobe, akým sa bude konsekrovať (premieňať podstatu chleba a vína na podstatu Kristovho tela a krvi počas omše - pozn. prekl.) Moje telo a Moja krv. Keď sa zmenia slová tak, že budú popierať existenciu Môjho tela vo Svätej Eucharistii, potom musíte brániť Môj Božský prísľub – ten, kto je Moje telo a pije Moju krv, bude mať život večný.

 

Buďte statoční, Moji posvätení služobníci. Modlite sa za silu, ktorú budete potrebovať, keď vaša viera a oddanosť budú skúšané až do krajnosti.

 

Milujem a ochraňujem vás v každom čase. No len tí z vás, ktorí sú umierneného srdca a pokornej duše, budú mať úžitok z Mojej svätej ochrany.

 

Modlite sa za všetkých Mojich služobníkov, kdekoľvek sú, aby neodmietli svetlo pravdy v prospech ducha temnoty, ktorý sa chystá vynoriť vo vnútri Mojej cirkvi.

 

Váš Spasiteľ a Ochranca

Ježiš Kristus

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť