Posolstvo 251

15.11.2011 11:00

Posolstvo 251

15.11.2011 - 11:00 hod

— Boh Otec prosí Svoje deti, aby sa spojili v modlitbe —

 

Prichádzam dnes, dcéra Moja, aby Som zhromaždil Moje drahé deti a všetkých tých, ktorí vo Mňa veria, k jednotnej spoločnej modlitbe za záchranu všetkých duší na Zemi.

 

Je Mojim prianím, aby ste dokazovali vašu nekonečnú lásku k Najsvätejšej Trojici tým, že preukážete pokoru v láske jeden k druhému, aby tak hriech mohol byť odpustený celému ľudstvu.

 

Ja Som Boh spravodlivosti, avšak v prvom rade a predovšetkým Som Bohom lásky a milosrdenstva. Moja otcovská Božská láska k vám sa odráža v Mojej milosrdnej dobrote. Taký je aj Môj zámer zachrániť všetky duše na konci týchto časov, ako ich poznáte na Zemi. Nebojte sa deti. Mojim zámerom nie je, aby Som vás vydesil ale aby Som všetkých objal Mojou vše-zahrňujúcou láskou, ktorú prechovávam ku každému Môjmu dieťaťu.

 

Vyzývam všetky Moje deti – ale predovšetkým tie duše, ktoré sú naplnené toľkou láskou ku Mne, svojmu Stvoriteľovi – aby sa spojili so svojimi bratmi a sestrami a povstali proti zlu vo svete.

 

Deti, Satan a všetci démoni z pekla sa teraz – počas týchto časov konca – potulujú po Zemi, aby sa Mi postavili na vzdor. Sú rozptýlení všade vo svete, aby prenasledovali duše a privádzali ich na pokraj šialenstva.

 

Vplyv zla je v tomto čase pociťovaný takmer každým jedným z vás. Pretože Moja existencia a existencia Môjho milovaného Syna bola popretá, odmietnutá a odložená stranou, pokrýva teraz temnota váš svet. Tým, že ste neuznali pravdu o vašom stvorení na tejto Zemi, ste sa vy, Moje milované deti, nevedomky stali terčom pre Satana.

 

Všimnite si mnohé zmeny vo vašom živote, odkedy táto pliaga zachvátila váš svet. Vražda, nenávisť, odpor k ohlasovaniu Mojej slávy alebo k uznaniu Mojej existencie, vojna, prenasledovanie, chamtivosť, ovládanie a morálny úpadok. Všetka táto skazenosť vo vašom svete bola vytvorená Satanom a rozšírená hriešnikmi, tak otvorenými jeho falošným prázdnym sľubom.

 

On, Satan, pokúša v prvom rade hriešnikov, hladujúcich po moci a tých, ktorí majú slabú vieru. Akonáhle ich už raz zviedol, tak sa stanú jeho vlastníctvom. Títo následne infikujú iných a spôsobujú strašné bolesti svojim bratom a sestrám tým, že ich týrajú.

 

Vy, Moji milovaní verní – volám vás, aby ste teraz povstali a obhajovali Moje sväté slovo a tak umožnili zachrániť ľudstvo. Urobíte to dvojakým spôsobom. Jednak neustálou modlitbou ako aj šírením Môjho najsvätejšieho slova.

 

Modlitba nielenže pomôže zachrániť ľudstvo od pekla a od úplnej odlúčenosti odo Mňa ale zmierni tiež dopad Mojej trestajúcej ruky. Táto trestajúca ruka – a nebuďte ohľadne tohto na pochybách – dopadne na tých skazených hriešnikov, ktorí dovolili duchu temnoty, aby mal nadvládu nad ich počínaním k tým nevinným a na nich závislým (ľuďom), nad ktorými oni vykonávajú kontrolu.

 

Ja – Boh Otec – vyzývam z Nebies všetky Moje deti, aby počuli Moju prosbu, keď ich naliehavo žiadam, aby okamžite povstali.

 

Spojte sa v spoločnej modlitbe a modlite sa nasledovné:

 

"Bože Najvyšší, v mene Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého si obetoval, aby si nás, Tvoje úbohé deti, zachránil od pekelných plameňov, vypočuj našu modlitbu. Dovoľ, aby sme ti ponúkli našu pokornú obetu a prijali skúšky a súženia ako prostriedok na získanie spásy pre všetky duše počas Varovania.

 

Úpenlivo ťa prosíme, odpusť hriešnikom, pre ktorých je ťažké, aby sa navrátili a prijali Tvoju milosrdnú dobrotu a aby priniesli nevyhnutné obete, ktoré budú zadosťučinením za ich vykúpenie v Tvojich svätých očiach."

 

Keď sa budete takto ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi – Bohu Najvyššiemu – Stvoriteľovi vesmíru a ľudstva modliť, tak vypočujem vašu modlitbu a udelím imunitu (ochranu – pozn. prekl.) všetkým tým dušiam, za ktoré sa modlíte.

 

Ďakujem vám, Moje drahé deti, že ste rozpoznali toto Moje Božie volanie z Nebies. Ďakujem vám za vašu pokoru srdca, keď ste rozpoznali Môj hlas, ktorý k vám prehovoril.

 

Pamätajte si – Ja Som oceánom Milosrdenstva a všetkých vás milujem s otcovskou nehou. Túžim iba po tom, aby Som každého jedného z vás ochránil pred Satanovým zovretím a aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna svätá rodina.

 

Boh Večný Otec

Najnovšie posolstvá

Jednotlivé posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť