Posolstvo 400

12.04.2012 11:27

Posolstvo 400

12.04.2012 - 11:27 hod

Budúci pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak bude Falošným prorokom

 

Moja najdrahšia dcéra, ešte stále Ma veľa ľudí vo svete odmieta a má to čo do činenia s verejnou mienkou.

 

Tak mnoho temna zostúpilo na všetky Božie deti, že len veľmi málo z nich má odvahu verejne ohlasovať moje Slovo.

 

Veriaci sa obávajú verbálneho útoku a zlomyseľného posmechu, ktorý by museli znášať, keby otvorene hovorili o mojom Slove.

 

Dokonca ani oddaní stúpenci nemajú odvahu postaviť sa a bojovať proti zlým zákonom, zavedeným v ich krajinách, ktoré sú v rozpore so Slovom môjho Otca.

 

Kňazi sa hanbia verejne postaviť za pravdu môjho učenia zo strachu, že nimi bude pohŕdané.

 

Pre hanbu, ktorú musia kvôli ohavným hriechom poniektorých z ich vlastných radov znášať, to teraz viac ako kedykoľvek predtým považujú za nemožné, aby bol počutý ich hlas.

 

Keď sa niektorý statočný vysvätený služobník rozhodne povstať a obhajovať pravdu môjho učenia, tak ukrutne trpí. Je obviňovaný z nedostatku tolerancie, nedostatku súcitu, nedostatku lásky a nedostatočnej úcty k ľudským právam.

 

Vidíte, deti, že s pravdou môjho učenia, vyslovenou mojimi Bohu zasvätenými služobníkmi, sa zaobchádza ako so lžou.

 

Namiesto toho sú za pravdu predkladané lži – tie prekrútené verzie pravdy, obsiahnuté vo Svätom písme.

 

Satan získal tak mnoho duší, vrátane vodcov mojej vlastnej Cirkvi, čo viedlo k tomu, že mnohým nevinným ľuďom padne ťažko, aby zachovávali vernosť mojej svätej vôli.

 

Ako som bol opustený a odsunutý stranou, aby sa väčšine umožnilo prijať klamstvá, ktoré boli vštepené do myslí mojich Bohu zasvätených služobníkov.

 

Tieto ohavné lži sú šírené ďaleko nad tento rámec.

 

Pravda môjho Svätého písma, obsiahnutá v Knihe zjavenia, bola vysvetlená mnohými mojimi Cirkvami. Je tak veľa variantov, z ktorých všetky sa zakladajú na ľudskom výklade.

 

Môj milovaný pápež Benedikt XVI. je posledný pravý pápež na tejto zemi.

 

Peter – Riman je môj Peter, pravý apoštol, ktorý bude vládnuť mojej Cirkvi z Nebies pod vedením môjho Večného Otca. Potom, keď prídem, aby som sa pri mojom Druhom príchode ujal panstva, bude on vládnuť nad všetkými Božími deťmi, keď sa všetky náboženstvá stanú jednou svätou katolíckou a apoštolskou Cirkvou.

 

Ja hovorím len pravdu, dcéra moja.

 

Musím vás varovať, že sa teraz objaví mnoho nových samozvaných prorokov, ktorí budú protirečiť môjmu svätému Slovu, ktoré dostávaš ty, pravý prorok konca času.

 

Najprv presvedčia veriacich, že ich slová pochádzajú odo Mňa.

 

Budú starostlivo vyberať svoje slová a ich význam bude nejasný a trocha mätúci. Mnohí si nebudú všímať tieto nedostatky a príjmu ich posolstvá, pretože sa budú zdať byť v súlade so Svätým písmom.

 

Útok začne potom, ako bude zvedených mnoho duší.

 

Oni boli vyslaní, dcéra moja, aby Božie deti pripravili prijať budúceho pápeža, ktorý príde po mojom milovanom vikárovi pápežovi Benediktovi. Tento pápež môže byť zvolený členmi katolíckej Cirkvi, avšak on bude Falošným prorokom.

 

Jeho voličmi sú vlci v baránkovom rúchu a príslušníci tajnej zlovestnej slobodomurárskej skupiny, vedenej Satanom.

 

Toto je spôsob, ako sa Satan pokúsi zničiť moju Cirkev.

 

Žiaľ tento Falošný prorok si získa mnoho prívržencov. Tí, ktorí sa mu postavia na odpor, budú prenasledovaní.

 

Deti jednajte, pokiaľ sa vám dá. Odsúďte klamstvá, ktoré vám budú predkladať tí, ktorí sa vás pokúsia presvedčiť o pravosti Falošného proroka.

 

Buďte silní. Stojte verne pri Mne, vašom Ježišovi. Nikdy nespochybňujte moje sväté Slovo.

 

Kniha zjavenia predstavuje pravdivé Božie Slovo. Neklame vás.

 

Nie všetky tajomstvá v nej obsiahnuté sú vám doposiaľ známe. Všetky ich odhalím prostredníctvom Márie Božieho Milosrdenstva, aj keď pravda bude prudko napádaná a prehlásená za kacírstvo.

 

Nezabúdajte na jedno dôležité ponaučenie: Vtedy, keď som bol na zemi pri mojom prvom príchode, bolo moje Slovo považované za blud (herézu).

 

Veriaci, vrátane mojich Bohu zasvätených služobníkov, ktorí predstavujú moju Cirkev na zemi, budú moje Slovom, ktoré teraz dostávate, tiež považovať za takéto pri mojom Druhom príchode.

 

Satan obetuje mnoho duší, aby ukojil svoju konečnú túžbu spôsobiť čo možno najväčšie súženie.

 

Buďte si istí, že to bude katolícka Cirkev, Mnou založená a odovzdaná pod velenie môjmu milovanému apoštolovi Petrovi, ktorá bude na konci časov trpieť najviac.

 

Majte sa vždy na pozore.

 

Prosím modlite sa túto modlitbu "Za silu na obranu mojej viery proti Falošnému prorokovi" v rámci Modlitebnej kampane (44) :

 

 

"Drahý Ježišu, daj mi silu, aby som sa upriamil na tvoje učenie a vždy hlásal tvoje sväté Slovo.

 

Nikdy nedovoľ, aby som upadol do pokušenia uctievať Falošného proroka, ktorý sa pokúsi vydávať sa za teba.

 

Daj, aby moja láska k tebe zostala silná.

 

Udeľ mi milosť daru rozlišovania, aby som nikdy nepoprel pravdu, obsiahnutú vo svätej Biblii bez ohľadu na to, koľko klamstiev sa mi predloží, aby ma primäli odvrátiť sa od tvojho pravého Slova. Amen. "

 

Pravda je zapísaná vo Svätom písme.

 

Kniha zjavenia neodhaľuje všetko, pretože Ja, baránok Boží, prichádzam až teraz, aby som pred zrakmi celého sveta otvoril knihu.

 

Akýkoľvek ľudský výklad ohľadne tisíc rokov je nedôveryhodný.

 

Musíte dôverovať len Božiemu Slovu.

 

 

Váš milujúci Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť