Posolstvo 454

04.06.2012 15:20

Posolstvo 454

04.06.2012 - 15:20 hod

Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budem odmietnutý aj druhýkrát

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, len veľmi málo bolo tých z môjho vyvoleného ľudu – Židov, ktorí Ma prijali ako skutočného Mesiáša v čase, keď som prišiel do sveta a zomrel som za hriechy sveta.

 

V tomto čase bude (takisto) veľmi málo kresťanov, ktorí si uvedomia, že som to Ja, kto k nim teraz hovorí ešte predtým, ako prídem po druhý raz.

 

Uveria klamstvám, ktoré sa budú rinúť z pier luhárov a falošných prorokov, ktorých budú milovať, zatiaľčo Mňa budú odmietať s nenávisťou, ktorá protirečí ich láske k Bohu.

 

Práve tak, ako som bol odmietnutý prvýkrát, budem odmietnutý aj druhýkrát.

 

Nemusíte sa cítiť byť zronení kvôli tomu, ako som zosmiešňovaný, kopaný, bitý a ako sú moje posolstvá na posmech. Pretože takáto nenávisť proti môjmu svätému slovu môže pochádzať len od satana. Keď sa satanova zúrivosť stupňuje tak, ako je tomu teraz, potom si môžete byť istí, že sa obáva o tie duše, ktoré mám v úmysle zachrániť z jeho spárov.

 

Nepočúvajte ho. Dívajte sa priamo pred seba a sústreďte sa len na Mňa.

 

Vy, moji nasledovníci, budete zasypávaní všemožnými formami útokov, len aby ste boli zastavení nasledovať Ma.

 

Akýkoľvek argument proti môjmu slovu zo strany tých, ktorí sa honosia svojimi odbornými znalosťami vo svätých duchovných záležitostiach, musí byť odložený stranou.

 

Oni vo svojich dušiach nemajú Ducha Svätého, pretože kvôli hriechu pýchy toho nie sú hodní.

 

Práve tak, ako som trpel, keď Ma bičovali pri stĺpe, tak budem rovnako znova trpieť aj teraz, keď je moje slovo s nenávisťou trhané na kusy tými, ktorí sa chcú postarať o to, aby moje slovo bolo odmietnuté.

 

Týmto dušiam hovorím teraz toto: pokiaľ nechcete prijať moju milosrdnú ruku na záchranu ľudstva, prečo potom máte takú nenávisť vo svojich srdciach?

 

Či nerozpoznávate, že ste pokúšaní satanom, ktorí chce, aby ste boli slepí voči pravde?

 

Nenávisť, ohováranie a osočovanie nepochádzajú odo Mňa. Ak dovolíte, aby vás tieto odporné hriechy premohli, potom Ma nemilujete.

 

Len vtedy sa opäť ku Mne navrátite, ak budete mať nevyhnutnú pokoru na to, aby ste Ma prosili o odpustenie, keď predo Mňa predstúpite počas Varovania.

 

Pokiaľ teraz nebudete zachovávať mlčanlivosť, potom budete trpieť a vaše výčitky svedomia vás zanechajú slabých a trasúcich sa predo Mnou.

 

Ako veľmi Ma zraňujete.

 

Koľko utrpenia Mi spôsobujete.

 

Bičujete Ma práve tak, ako som bol bičovaný po prvý raz. No aj napriek tomu tvrdíte, že ste moji Bohu zasvätení služobníci.

 

Ste príčinou môjho veľkého žiaľu.

 

Mojim nasledovníkom hovorím: nevšímajte si tieto posmešky.

 

Neotvárajte svoje ústa ani sa nezapodievajte tými, ktorí prejavujú zlosť, nenávisť a ktorí súčasne prehlasujú, že Ma milujú.

 

Ako Ma môžete milovať, keď nepreukazujete lásku a trpezlivosť jeden k druhému.

 

Ste pokrytci, keď v mojom mene bičujete iných.

 

Teraz dozrel čas na druhé odmietnutie, ktoré sa nebude odlišovať od toho prvého.

 

Zosmiešňovanie bude znamenať, že títo samozvaní svätí učenci sa budú vysmievať mojim prorokom tým, že sa pokúsia ich znemožniť spochybnením ich znalostí svätého Písma.

 

Moji proroci Písmu nerozumejú a (preto ani) nebudú obraňovať moje slovo.

 

No títo takzvaní svätí učenci sa pokúsia rovnako, ako tomu bolo v čase, keď Mi na hlavu nasadili tŕňovú korunu, aby moji proroci vyzerali hlúpo a ako nehodní.

 

Potom vyvinú mimoriadne úsilie na to, aby ich pomenovali a verejne zhanobili za súčasného prehlásenia, akí sú oni (údajne) znalí môjho učenia.

 

Šikanovanie bude pokračovať až kým nepríde k jeho ochabnutiu po Varovaní, keď si tieto duše (konečne) uvedomia, akej chyby sa dopustili.

 

Budú kvôli tomu plakať a trápiť sa, ale Ja im odpustím, pretože ich milujem.

 

Bude však mnoho aj takých, ktorí sa nebudú kajať. Spôsobia strašné utrpenie a prenasledovanie mojim prorokom na konci času. Ani na okamih s tým neprestanú.

 

Budú vystavení všemožnému ubližovaniu, urážaniu a napádaniu v mojom mene – v mene Ježiša Krista, Syna človeka.

 

Budú Ma popierať až do (samého) konca odmietaním môjho svätého slova, ktoré je im dnes dávané.

 

Potom im bude poskytnutý ešte raz (krátky) čas na to, aby prijali Knihu Pravdy. Buď Ma prijmú alebo Ma odmietnu.

 

Následne zhromaždím všetky tie pokorné duše, ktoré Ma milujú a nové nebo a nová zem sa zlúčia.

 

Tí však, ktorí Ma budú ešte stále odmietať, budú uvrhnutí do pekelných plameňov.

 

Prichádzam posledný raz, aby som vás zachránil.

 

Otvorte vaše srdcia a uznajte, že som to Ja, Ježiš, ktorý vás teraz volá.

 

Ak to nedokážete vidieť, potom sa potrebujete veľa modliť, aby ste Duchu Svätému umožnili naozaj vojsť do vašich duší.

 

Pamätajte si, že tí, ktorí sú požehnaní Duchom Svätým, iných neosočujú ani ich neohovárajú a nešíria voči Božím deťom nenávisť.

 

Nemajú v úmysle ovládať Božie deti.

 

Neporušujú Desatoro Božích prikázaní.

 

 

Váš Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť