Posolstvo 463

12.06.2012 17:58

Posolstvo 463

12.06.2012 - 17:58 hod

Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, vedz, že by som nikdy neodsúdil tých, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, aj keď to tak nie je.

 

Milujem všetky Božie deti vrátane falošných prorokov, ktorí sú poslaní preto, aby v tomto čase miatli ľudstvo.

 

Mnohé tieto duše sú plné lásky ku Mne a pociťujú potrebu sa Mi priblížiť. Môžu si bez vlastnej viny namýšľať, že dostávajú Božie posolstvá. Musíte za za takéto duše modliť. Nikdy ich nesmiete odsudzovať.

 

Potom sú to takí, ktorí hovoria, že prichádzajú v mojom mene, ale ktorí nosia znak šelmy. Sú to vlci v baránkovom rúchu, ktorí lapajú do pasce čisté duše a poškvrňujú ich hriechom klamstva.

 

Oni sú tými nebezpečnými falošnými prorokmi, ktorých zámerom je pokriviť pravdu môjho učenia tak, aby pritom nevzbudzovali podozrenie.

 

Budú sa snažiť o to, aby vás pod rúškom vonkajšieho zdania falošnej pokory nechali uveriť lžiam, ohlasovaným v mojom mene. Budú vystupovať v ľstivej maske tolerancie a vy budete presvedčení o tom, že šíria pravdu.

 

Kritériom pravého proroka sú modlitby, ktoré sú mu dávané pre ľudstvo.

 

Obrátenie sa rýchlo šíri skrze moc Ducha Svätého, ak posolstvá pochádzajú z neba a zahŕňajú všetky náboženstvá a všetky vierovyznania tak, že ich v jednote spájajú (nevnášajúc pritom medzi ne svár, ktorý nikdy nepochádza od Boha – pozn. prekl.).

 

Naliehavo vás prosím, aby ste sa v tomto čase modlili za tie duše, ktoré boli oklamané v presvedčení, že hovoria hlasom, prichádzajúcim z neba. Modlite sa za ne, aby im bola daná sila hľadať pokoru a umožnila im tak vidieť pravdu.

 

Modlite sa, aby nedovolili podvodníkovi zneužiť ich duše na spôsobovanie zmätku medzi Božími deťmi.

 

Tiež sa modlite za tých, ktorí nehovoria v mene Boha, ale vedome hovoria jazykom satana. Oni tiež potrebujú vaše modlitby, pretože sú satanom nemilosrdne zneužívané ako prostriedky na šírenie lží.

 

 

Váš milovaný Ježiš

 

Najnovšie posolstvá

Posolstvá v blokoch

—————

Späť