Život v duchu posolstiev

Dátum: 23.07.2013

Vložil: Zdeněk František

Titulok: Článek v časopise Světlo

Našel jsem v časopise Světlo, ročník 2004, číslo 27, zajímavý článek:

Nastanou ohlášené události, a jestliže ano, tak kdy to bude?

Odpověď na tyto otázky hledejme v rozhovorech, které Ježíš již několik let vede s francouzskou vizionářkou Františkou. Františka (Françoise) je matkou dvou dětí ve věku 7 a 12 let. Její manžel je důstojníkem z povolání. Žijí vedle sebe ve zdrženlivosti, protože nyní uprostřed jejich rodiny žije Ježíš a Františka zcela náleží jemu. Její děti jsou obdivuhodně vyrovnané a plné životní radosti. O životě této rodiny a poselstvích je průběžně informován příslušný biskup.

Ježíš varuje Františku a tím také nás před tím, abychom nedávali falešný obsah proroctvím, která slyšíme. Vysvětluje nám, že rozhodující pro náš život je, abychom slyšeli jeho slova a žili podle nich v každém okamžiku svého života, abychom ho milovali a klaněli se mu, protože on je zde a čeká na nás.

Je dobré přijímat poselství, která svěřuji svým prorokům. Ale je špatné žít jenom z očekávání, co se může stát. Všechno záleží na obrácení.

Vaše dny ať jsou naplněny tichostí a modlitbou. A držte se mé moudrosti, abyste dokázali rozlišovat, zda předpovědi, které slyšíte, pocházejí ode mne, nebo od lidí.

Ninive
Potvrzuje to biblický příklad z Ninive. Budoucnost je podmíněna naším chováním. Obyvatelé Ninive, zkaženého města, se dali na pokání, a Bůh trest nepoužil. Totéž platí dnes pro všechna proroctví, která obsahují hrozbu a výstrahu. Rozhodnutí Svatého otce (JP II.) zasvětit každé Božské Osobě jeden rok, pak vyhlásit mariánský rok svatého růžence způsobila přinejmenším oddálení ohlášených trestů. Nastoupí později? Je to možné. Nebo budou odvolány? Je to málo pravděpodobné, ale díky Svatému otci, modlitbám a obětem mnoha lidí máme naději, že budou alespoň zkráceny.

Jak to vypadá se zlem?
Víš, že zlo dosáhlo vrcholu. Satan a jeho spolupracovníci způsobili zkázu mnoha duší. Celé lidstvo klesá pod tíží hříchů. Proto přijdu v síle, protože lidstvo nesmí být ztraceno. Ukážu lidem rozsah hříchů, a pak budou rychle volit buďto oheň lásky, a nebo oheň pekla. (18.5.2000) Když mluvím k lidem, dělají se hluší; když posílám své posly, pronásledují je.
Nyní přichází doba Varování, které je darem světu: nadejde okamžik očištění duší. Zlo bude zahnáno tam, odkud přišlo… To již začalo (31.8.2000)

Krásné zaslíbení
Budoucnost jako by nám hrozila, ale má zde své místo i naděje, protože jdeme vstříc lepšímu světu: jdeme vstříc Božímu království na zemi. Pán nás naučil, abychom o toto království prosili jeho Otce: Přijď království tvé. "Díky beránkům, kteří jdou za mnou, rozšíří se mé království v srdcích až na kraj světa. Moje děti, těšte se a hlásejte mé slovo života." (9.9.2000)

Ježíšův nový příchod
Uvidíš dobu lásky, která vzejde nad vámi. Zažiješ můj příchod. Zažiješ moc mé lásky. (3.8.2000) Ježíš nám slibuje, že svět opět obdrží mír, protože lidé se opět naučí, jak žít svatě. Toto království bude všeobecné, ale bude poznamenáno mimořádnými událostmi všeobecného dosahu. Velká znamení budou předcházet a provázet očištění a znamení velkého rozsahu budou ohlašovat Ježíšův příchod. Ježíš nám říká, že každé lidské oko ho uvidí v oslaveném těle, tak jako ho viděli apoštolové po zmrtvýchvstání. Ježíš mluví i o doprovodu Panny Marie, andělů a svatých. Ale nejdříve rozešle své proroky po světě, aby připravovali duše na očištění a na příchod Ježíšův na zemi. Pak se svět ke mně vrátí: Krev mučedníků na konci tohoto století nebyla prolita nadarmo. Nes v sobě proto naději. Tvoje stále rostoucí láska se dotýká hlubin mého Srdce, abych zachránil lidstvo. Ano, země opět rozkvete, a je to už velmi blízko. Kolik radosti je v mém Srdci… Brzy to pochopíte. (23.8.2000)

Oslavený Kříž
Brzy se zjeví na nebi můj oslavený Kříž. Až ho uvidí jeden každý člověk, pozná také stav své duše. To je jediný prostředek, jak zachránit lidi. Vaše pýcha bude spálena. Ty však, Františko, buď vždy maličká a stále menší. Nechej, abych všechno udělal já. Dej se mi zcela k dispozici. A když vidíš pyšné, mlč a dívej se na mne! Budu tvou útěchou. Slibuji ti, že toto velké soužení brzy skončí a že na zemi bude opět pokora, která je klíčem k setkání s Bohem. Tvoje dětství, které mi daruješ, má odhalit podstatu pyšných, kteří neumí nic jiného, než líbit se světu a sloužit vlastní slávě. Dítě, ty nevíš, jak velkou moc mám v každé malé duši… ale uvidíš to. Nyní přišla doba, kdy moji maličcí zvítězí, když rozšlapou satana mou mocí a pod ochranným pláštěm Mariiným. Tato století množství mučedníků skončí, protože nyní nastane vítězství mé Církve. Zvítězí a bude vládnout v mých maličkých … (19.5.2000)

Ať už před námi stojí z politického, hospodářského, vojenského či jiného hlediska cokoliv, víme, že lidstvo relativně brzy po očištění vstoupí do nové epochy míru a lásky, která nás učiní šťastnějšími, než si můžeme přát.

Bůh Vám žehnej.

Späť na diskusiu