Posolstvo 008

14.11.2010 23:00

Posolstvo 008

14.11.2010 - 23:00 hod

— Znak konca časov ale Božia sláva sa navráti na Zem—

 

Moja milá dcéra, necíť sa byť kvôli pochybnostiam, ktoré si dnes pociťovala, vinná. To je prirodzené. Tvoje chápanie duchovných vecí nie je natoľko silné, ako by malo byť, ale to je v poriadku.

 

Ja ťa budem viesť a ty postupom času pochopíš účel svojej misie. Potrebujem aby si pri tejto práci bola silná a poslušná voči mne. Toto je ťažké poslanie a bude pre teba emocionálne dosť vyčerpávajúce. Posielam ti duchovného vodcu, aby ti pomohol prekonávať enormnú záťaž, spojenú s plnením tejto úlohy. Dôležitosť tohto poslania je v tom, že bez tejto práce by Satan zvádzal oveľa viac duší do večného zatratenia. Dcéra moja, pamätaj si, že si súhlasila s touto prácou ešte prv, ako som ti ju bol poslal, aby si ju vykonávala.

 

Budem viesť tvojho duchovného vodcu. On bude poznať pravdu, keď ty budeš hovoriť. Medzičasom už rozpoznávaš niektoré z hriechov ľudí a to spôsobom, ktorý bol pre teba doposiaľ nepredstaviteľným. Zbadala si ten rozdiel? Cítiš sa zvláštne, keď si sa dívala na moje deti? Videla si ich v úplne inom svetle, nie je tomu tak? To je sila môjho Ducha Svätého, ktorým som ťa bol požehnal.

 

Láska, ktorú si dnes pri Svätej omši vo svojom srdci pociťovala k mojim deťom a ku kňazovi, je tiež tým darom, ktorý som ti dal zoslaním Ducha Svätého. Odteraz budeš schopná vnímať, cítiť a počuť hriechy ľudí tým istým bolestným spôsobom, ako ich vnímam, cítim a počujem JA. Odteraz budeš hľadieť svojimi očami skrze moje Sväté srdce plné lásky, ktorú pociťujem voči svojim deťom.

 

Nemaj strach z týchto darov, dieťa moje. Nemaj pocit, že nezvládneš túto úlohu kvôli týmto darom, ktoré ťa robia silnou, takže sa už nikdy viac nebudeš chcieť poohliadnuť naspäť.

 

Teraz sa cítiš slabá. Ten pocit pochádza z mojej Božej moci, ktorá prechádzala tvojim telom. Ta pálivá horúčava, ktorú si pociťovala, je moja láska, ktorú pre teba mám. Neplač, dieťa moje. Až doposiaľ si bola neobyčajne silná a akceptovala si moju prítomnosť, hoci je tomu ešte len pár dní, ako som prvý krát k tebe prehovoril. Nie, dieťa moje, nenamýšľaš si to. Spýtaj sa sama seba a ostatných v tvojom okolí.

 

Tí, ktorí zapredávajú svoje duše Satanovi

Píš nasledovné: Svet sa potáca pod ťarchou temnoty a zlovestného sprisahania diabla, ktorý neustále vábi a zvádza moje deti. Sú ním natoľko opantané, že sa pred ním zvíjajú a plazia ako zvieratá nedôstojné ľudských bytostí. Koľko je len tých úbohých duší, kŕmených a presycovaných všetkými druhmi žiadostivostí, rozkoší a svetských márností v celej ich úbohosti, ktorú vnímajú moje deti v posväcujúcom stave viery? Tieto úbohé deti si namýšľajú, že majú skutočnú moc, ktorú im nahovoril satan. Veľa z týchto detí sa rozhodlo zapredať svoje duše satanovi, pričom sa týmto ešte aj chvália.

 

Veľa mojich detí sa nechalo zvábiť leskom, slávou a bohatstvom jeho prisľúbení, viditeľných po celom svete. Nie, ani sa nehanbia za to, že k nemu prináležia. Všetky jeho sľuby sú nie len klamstvami a lžami, ale on im ich dal z púhej nenávisti voči človeku, pretože satan nenávidí ľudí.

 

Satan klame moje deti a nahovára im, že je schopný poskytnúť im všetko možné – žiaľ to je číra lož! Tí, ktorí ho nasledujú a veria jeho prázdnym sľubom, nebudú môcť byť zachránení.

 

Modli sa, modli sa, modli sa za moje úbohé podvedené deti, dcéra moja. Viem, že si unavená ale maj na pamäti, že aj tie moje deti, ktoré sú vlažné vo svojej viere a ktoré nie sú navonok v priamom prepojení na satana, nech sa majú na pozore! Lebo mnohí z týchto mojich "prívržencov" vrátane mojich oddaných služobníkov – biskupov a kardinálov – znevažujú vieru mojich detí. V istých kruhoch, kde zlato a bohatstvo zatienilo Božie dary, ktoré im ako služobníkom Božím boli dané, sa následkom ich chamtivosti z nich vytratila duchovnosť a spiritualita.

 

Cirkev zišla zo svojej cesty a rúti sa do temnoty. Toto však, dieťa moje, bolo predpovedané a je znakom konca ustanovených časov, keď na stolec zasadne posledný pápež a svet sa pod vedením falošného proroka bude rútiť do záhuby.

 

Proroctvá a vízie, ktoré budú predchádzať môjmu Druhému príchodu, ti budú, dieťa moje, poskytnuté, aby si mohla byť mojimi deťmi počutá a pripravila ich na môj veľký deň VAROVANIA. Neznepokojuj sa. Božia sláva sa navráti na Zem. Moje deti budú vyslobodené zo zovretia satana, ktorý bude porazený. Je však dôležité, aby svojimi lžami a zvádzaním nestiahol so sebou do pekelných hlbín aj moje deti.

 

Moje slovo musí byť všade vo svete horlivo šírené. Moje deti musia načúvať mojim slovám. Z čistej lásky im dávam toto VAROVANIE, pretože tentoraz neprídem ako Spasiteľ ale ako spravodlivý sudca. Cez modlitby mojej milovanej Matky a mojich verných prívržencov na celom svete sa v minulosti oddialil čas príchodu môjho spravodlivého súdu, ale tentoraz tomu už tak viac nebude.

 

Nikto nebude poznať čas môjho Druhého príchodu

Ani tebe, ani nikomu z mojich detí, nebude nikdy oznámený čas môjho Druhého príchodu. Ten čas nemôže byť oznámený. Preto je tak dôležité, aby boli moje deti naň pripravené. Tí, ktorí sa naň nepripravia, nebudú môcť tvrdiť, že im nebola poskytnutá pravda. Keď sa varovanie uskutoční, potom spoznajú pravdu. Áno, keď sa vyspovedajú zo svojich hriechov, potom dostanú moje požehnanie. Keď však nebudú chcieť konať pokánie, potom budú zvrhnutí do hlbín pekla. Čas môjho Milosrdenstva sa pre nich navždy pominie.

 

Tak teraz choď, dieťa moje. Priprav moje slová, aby ich počul svet. Odkáž mojim verným deťom, ktoré vo mňa veria, že sa nemusia obávať. Odkáž im, aby sa za neveriacich modlili. A odkáž neveriacim, že sa majú ku mne obrátiť. Sprav všetko, čo je v tvojich silách, aby si ich napomínala, že mi majú otvoriť svoje srdcia.

 

Tvoj Spasiteľ Ježiš, ktorý príde súdiť živých i mŕtvych.

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť