Posolstvo 011

16.11.2010 09:55

Posolstvo 011

16.11.2010 - 09:55 hod

— Varovanie pre klérus —

 

Moja dcéra, včera si bola odmietnutá, keď sa ľudia snažili do tvojej mysle vniesť pochybnosti. Za to si trpela. Nezúfaj si, lebo moje slovo bude počuté. Budeš čeliť prekážkam, ktoré u teba spôsobia pocit rozčarovania nad týmto dielom.

 

Moja dcéra, vediem ťa. Toto musíš mať na pamäti a nikdy nesmieš zabudnúť na Môj prísľub. Urobil Som to, čo si odo mňa žiadala a dovolil som ti minulú noc pokojne spať. Teraz si silnejšia. Necítiš to?

 

Buď opatrná, s kým sa dostávaš do styku. Moji nasledovníci alebo tí, o ktorých si myslíš, že sú Moji nasledovníci, nie sú vždy takí, ako sa zdajú byť. Musíš robiť to, čo ti káže srdce.

 

Svet sa môže zdať takým, akým vždy bol, ale je tu zmena, ktorá sa práve deje. Táto zmena vedie ľudstvo do temnoty, ktorá ich zahalí a ktorá zakalí ich lásku ku Mne.

 

Prečo musia Moje deti pochybovať o pravde? Neriadia sa Mojím učením, ktoré obdržali ako dar od Mojich apoštolov, ktorí skrze lásku ku Mne a mocou Ducha Svätého darovali svetu veľmi mimoriadny dar. Dar pravdy pre všetky Moje deti bol vyučovaný a rozširovaný po celom svete. Mnohé deti nasledovali tieto rady po stáročia.

 

Iní, aj keď poznali pravdu, rozhodli sa ju prekrútiť, aby vyhovovala ich vlastným potrebám, túžbam, žiadostivostiam a snahe po moci. Moji nasledovníci potom nevedeli rozlišovať medzi pravdou Božieho slova a bludmi, ktoré rozširovali tí, čo boli privedení do omylu. Takto pracuje Podvodník. Spôsobuje zmätky, zúfalstvo a pocit beznádeje a toto robí od Mojej smrti na kríži. Ale teraz ma počúvajte. On nezvíťazí, dcéra Moja. Cez moc a riadenie z Nebies a pod vedením Mojich prorokov nanovo vzplanie viera v Mojich deťoch.

 

Popros Moje deti, aby boli bdelé voči zmenám vo svete. Popros ich, aby otvorili svoje srdcia, oči a myseľ a svedčili o lžiach, ktoré rozširuje Satan. Od neho pochádza sieť prísľubov, určených na to, aby Moje deti boli priťahované vonkajšími zázrakmi a ich leskom. Zázraky a falošná sláva sú prázdne.

 

Neodzrkadľujú lásku ani neponúkajú skutočné uspokojenie, keď je raz ich prázdnota odhalená.

 

Sily zla teraz silnejú, dieťa Moje. Sú plánované Satanom, prostredníctvom jeho armády skazených nasledovníkov. Títo nasledovníci ho svojou nenásytnosťou a sebaláskou nasledujú oddaným zbožňovaním a sú takto vedení do jeho prchavého raja. Jeho prísľub raja nie nič iné, ako hlboká temnota, a keď toto Moje deti pochopia, čas na spásu už nebude.

 

Modlitba za spásu

Všetky Moje deti, ak sa chcú zachrániť, tak musia precitnúť voči tomuto zlu, aj keď to bude len z lásky k ich vlastnej rodine. Ak sa teraz ku Mne obrátia, tak ich Moja láska bude neustále viesť. Nikdy nemusia mať obavy Mi povedať:

 

“Ó, môj Pane, voveď ma do Tvojho kráľovstva a ochraňuj ma pred temnotou, ktorá pohltila moju dušu. Vypočuj ma, Najsvätejšie Srdce, a daj, aby ma skrze Tvoju dobrotu preniklo svetlo lásky a ochrany.“

 

Tie deti, ktoré sa budú modliť túto modlitbu, budú vypočuté. Ich úpenlivá prosba za vlastnú spásu a tých, ktorých milujú, bude vypočutá. Cez vizionárov, vedených Mojou Blahoslavenou Matkou, Som sa starostlivo snažil poslať svetu varovania. Mnohokrát boli Moji vizionári, napriek počiatočnému odmietnutiu, nakoniec prijatí. Tentokrát im nebude dopriate veľa času na to, aby ich posolstvá boli vypočuté dostatočným počtom ľudí.

 

Dajte si pozor na falošných prorokov

Musím však Moje deti varovať, aby si dávali pozor na falošných prorokov. Mnoho pravých vizionárov bolo uvedených do omylu. Praví vizionári dostanú milosti a budú šíriť Moju pravdu takým spôsobom, že ich budú sprevádzať nadprirodzené javy a zázraky, ktoré nikto nebude môcť poprieť.

 

Láme mi to moje srdce, keď vidím, koľko z nich bolo odmietnutých Mojimi vysvätenými nasledovníkmi. Títo istí nasledovníci, ktorých som vyslal, aby učili Moje deti, zlyhávajú vo svojej úlohe. Musia sa teraz na Mňa obrátiť, aby som ich viedol a musia si u Mňa vyprosovať milosti, potrebné k vedeniu Môjho ľudu.

 

Moji zasvätení služobníci sú výnimoční a tí, ktorí obdržali sviatosti, musia si vypočuť Moju prosbu. Máte voči Mne záväzok a sľub vernosti. Obnovte teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte moje sväté posolstvá. Buďte silní, lebo všetci ste teraz povolaní vydať svedectvo o pravde, obsiahnutej v Knihe Zjavenia a uznať, že už nadišiel tento čas. Pripravte sa na túto veľkú udalosť. Nezapierajte ma a neotáčajte sa mi chrbtom. Nespochybňujte Moje učenie a nehovorte mojim nasledovníkom, že všetko bude v poriadku. Na toto ste neboli povolaní. Vašou povinnosťou voči Mne, vášmu Svätému Spasiteľovi, je povedať svojmu stádu pravdu.

 

Nemožno hovoriť Mojim deťom, že všetci budú spasení. Toto nie je pravda. Lebo len tí, ktorí hľadajú u Mňa odpustenie a oddajú sa Mne a Môjmu učeniu, budú spasení.

 

Prečo sa neriadite učením Písma? Prečo používate výhovorky? Prečo zavádzate a presviedčate Moje deti, že Boh všetko odpustí? Môj Nebeský Otec odpustí len tým, ktorí vo Mňa veria a činia pokánie.

 

Či snáď vám Moja smrť na kríži nič nehovorí? Umrel som, aby som zachránil ľudstvo od šialenstva Satana. Avšak vy, cez nesprávne pochopenú toleranciu, učíte Moje deti klamstvu. Padli ste za obeť tlaku ľudstva a kamuflujete Sväté učenie, k ohlasovaniu ktorého ste boli povolaní.

 

Nehanbíte sa?

Ste chytení v sieti svetských vábení, ktoré vám ponúka zem, nasledujúc falošnú dogmu, diktovanú populárnou toleranciou, ktorú Satan rozširuje medzi Mojimi deťmi. Tieto úbohé deti, ktoré sú na scestí, potrebujú mať smer. Takisto musia porozumieť rozdielu medzi ľudským výkladom a Mnou daným Božím prísľubom.

 

Prečo Moje deti neveria v Boží zásah? Prečo toto bagatelizujete, keď vám je prezentovaný? Moji kňazi, počúvajte Moju prosbu. Modlite sa, aby Moje posolstvo pravdy bolo počuté.

 

Posolstvo biskupom

Mojim biskupom odkazujem toto: vyzlečte si rúcha a obráťte sa chrbtom bohatstvu, na ktoré ste sa spoliehali. Hľadajte pokoru, ktorá sa od vás očakáva. Dodržujte teraz Moje slovo, alebo čelte následkom. Máte povinnosti voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi. Akí ste zaslepení. Cez vizionárov sú oznámené znamenia na oblohe, ale vy odmietate tieto brať vážne. Namiesto toho sedíte vo svojich honosných príbytkoch a vysmievate sa tomu. Tento váš hriech nebude odpustený.

 

Hriechy Mojich Bohu zasvätených učeníkov, ktorí si zvolili cestu Môjho nasledovania, Ma veľmi zraňujú. Otvorte svoje oči, svoje srdcia a navráťte sa k učeniu podľa Mojej svätej knihy.

 

Posolstvo kardinálom

Mojim kardinálom odkazujem toto: do akých vzdušných výšin ste sa až vzniesli, že ste zabudli sviatosti alebo pravdu Môjho učenia, ktoré sú potrebné na vedenie Môjho stáda. Zostúpte teraz dolu a nasledujte Moje pokyny. Nenechajte sa zmiasť falošnosťou, ktorá zachvátila ľudstvo. Ani vy Ma nezapierajte.

 

Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za Môjho milovaného, vytrvalého, statočného pápeža, ktorý je posledným pravým pápežom. Vy, moji učeníci, ste zavádzaní Podvodníkom. Zahniezdil sa v koridoroch Mojej Cirkvi spolu so svojimi viditeľnými intrigami. Pre tých, ktorí majú otvorené oči, majte sa na pozore pred tým, čo sa odohráva pred a za vami. On - Satan - sa zmocní vašej duše, ak sa poddáte jeho podvodu.

 

Prosím, modlite sa za vás za všetkých. Proste o moje vedenie. Úpenlivo proste o odpustenie a dovoľte Mi, aby som vás mohol znova viesť.

 

Pre tých, ktorí budú spochybňovať tieto napomínania, odkazujem toto: prečo by som s vami nemal hovoriť týmto spôsobom? Učil som vás prostredníctvom apoštolov, ktorí pod vedením Ducha Svätého darovali svetu moje posolstvá, ktoré odvtedy žijú. Teraz nadišiel čas. Celý život ste sa modlili za vedenie. Avšak teraz vás žiadam, aby ste moju prosbu vypočuli.

 

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť