Posolstvo 015

21.11.2010 01:30

Posolstvo 015

21.11.2010 - 01:30 hod

— Obrátenie —

 

Dnes, Moja dcéra, prinášam posolstvo nádeje a pokoja všetkým Mojim deťom, ktoré možno mali pocit strachu z týchto posolstiev. Vedzte, že ani tí sa nemusia strachovať, ktorým padne ťažko veriť vo Mňa, v Môjho Večného Otca a Ducha Svätého. Mnohí z vás, Moje milé deti, by ste chceli veriť, avšak vzhľadom na vaše uvažovanie a logiku, kedy hodnotíte všetky veci na základe racionálneho myslenia, je pre vás ťažké veriť v nadprirodzené.

 

Nebojte sa. Cez modlitbu, aj keď to bude len raz cez deň a prosbu, aby Moje Najsvätejšie Srdce vylialo Moju lásku na vás, sa budete čoskoro cítiť ináč. Mnohí z vás – tí, ktorí sú neistí vo svojom presvedčení – závidia tým, ktorí majú hlbokú vieru. Musíte pochopiť, že vás všetkých milujem. Ako rodič mám vo svojom Srdci pre každého z vás hlboké a mimoriadne miesto. Nikdy nesmiete mať pocit, že nie ste hodní Mojej lásky.

 

Či som vás nemiloval do takej miery, že som dobrovoľne položil Svoj život za vás v nádeji, že dostanete druhú šancu sa ku Mne prinavrátiť?

 

Deti, vždy budete odstrkovaní inými, keď prejavíte vieru vo vášho Božského Stvoriteľa. Keď sa tak stane, pamätajte, že človek musí z lásky ku Mne na zemi trpieť. Nikdy nedovoľte, aby vaša viera vo Mňa, vášho Božského Spasiteľa, vybledla alebo bola skrytá pred tými, ktorí na vás s ľútosťou pozerajú.

 

Áno, mnohé Moje deti, ovplyvnené ľudským myslením a logikou, zámerne vloženej do ich uzavretých duší, budú spochybňovať vašu vieru. Aby vás ešte viacej urazili, vaša viera im bude trápna a aj keď to verejne nepripustia, budú cítiť zvláštnu žiarlivosť. Táto žiarlivosť pramení z istoty, že im začína svitať, že vo vnútri svojej duše majú prázdnotu. Bez ohľadu na to, ako silne si pozerajú dovnútra, nemôžu porozumieť, prečo tomu tak je. Medzitým ty, veriaci, podstupuješ ponižovanie cez urážajúce oči divákov so slabou, alebo žiadnou vierou.

 

Nikdy sa neobávajte ani nebuďte v rozpakoch priznať sa k láske, ktorú vo svojich srdciach prechovávate voči Môjmu Večnému Otcovi. Ukážte svoju vieru verejne, nech všetci vidia, že ste hrdí na lásku ku Mne. Týmto idete príkladom.

 

Nikdy sa neznažte neveriacim tvrdo vnucovať vašu vieru logickou argumentáciou a agresívnym spôsobom. Namiesto toho ukážte svojim bratom a sestrám lásku a podporu, aj keď viete, že potrebujú vedenie. Keď uvidia priamy spôsob, ako otvorene a s radosťou vyjadrujete lásku vášho srdca ku Mne, začnú sa diviť.

 

Keď budú iní vedení príkladom lásky, úcty a dobrých skutkov, potom budú priťahovaní k svetlu. Mnohí z nich hneď nepochopia prečo. Ale postupom času a hlavne vašou modlitbou budú kráčať smerom ku Mne.

 

Žiadam vás všetkých, aby ste sa modlili za obrátenie všetkých duší. To zahŕňa tých ľudí, ktorí sú vám osobne známi a o ktorých si myslíte, že potrebujú modlitby v ťažkostiach, ktorým v živote čelia. Takisto sa modlite za obrátenie úbohých duší, ktoré sú pre Mňa stratené pre temnotu, ktorá ich robí slepými voči pravde. So súcitom a láskou sa modlite najmä za tých, ktorí aktívne nasledujú cestu Podvodníka. Títo viacej než ktokoľvek iný potrebujú vaše modlitby.

 

Dajte vedieť všetkým tým, s ktorými prichádzate do styku, podrobnosti o tom, ako každý z nich môže byť spasený, dokonca i v okamihu smrti, keď sa bude modliť ruženec k Božiemu milosrdenstvu.

 

Prosím, prosím, povedzte toto všetkým, ktorí budú ochotní počúvať. Naliehajte na nich – ak to bude možné – aby ho čítali a si ho zapamätali, pretože keď vy a oni sa ho budú modliť pri svojom poslednom dychu, môžu byť a budú Mnou spasení.

 

Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré nosíte

Necíťte sa nikdy dotknutí, keď sa vám neveriaci vysmievajú alebo si z vás robia žarty, pretože sa modlíte. Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré na ochranu nosíte. Neskrývajte tieto znaky lásky, ktoré ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi, k Môjmu Večnému Otcovi a k Duchu Svätému prechovávate. Keď budete s hrdosťou nosiť tieto znaky svätej úcty, potom ku Mne privediete iných. Napriek opovrhnutiu, ktoré vám títo ľudia navonok prejavia, vnútorne vám budú vašu vieru závidieť. Mnohí z týchto pozorovateľov pociťujú vo svojom vnútri dutú prázdnotu, ako následok ich chýbajúcej viery. Modlitby, Moje deti, mi môžu pomôcť získať ich duše. Modlite sa za ne túto modlitbu:

 

“Môj drahý Pane, vystieram svoje ruky a chcem Ťa poprosiť, aby si zobral do svojho nežného náručia mojich milovaných bratov a sestry. Požehnaj ich svojou svätou krvou a daruj im potrebnú milosť, aby prijali ducha Tvojej lásky, ktorá ich privedie do večnej spásy.”

 

Keď vás, Mojich veriacich, niekto pre vašu vieru verejne napadne, tak povedzte toto: Som nasledovník Krista, ktorý utrpel smrť z rúk neveriacich. Z tohoto dôvodu, ako Kristov nasledovník, budem vždy pre moju lásku k Nemu pokorovaný. Toto je kríž, ktorý nesiem a som naň hrdý. Môj Spasiteľ nezomrel len pre moje hriechy, ale aj pre vaše.

 

Keď sa budú hrdo vystatovať skutočnosťou, že sú agnostici alebo ateisti, povedzte im toto: spýtajte sa ich, či sa budú cítiť ináč, keď sa ich život na tejto zemi bude chýliť ku koncu. Potom im dajte túto radu. Rozpamätajte sa na vašej smrteľnej posteli na modlitbu ruženca k Božiemu milosrdenstvu, aj keď ste si neistí.

 

Otvorte svoje srdcia a proste Môjho Večného Otca, aby im odpustil. Pamätajte na Môj prísľub. Ako sudca a aj ako Spasiteľ odpustím každému Môjmu dieťaťu až do posledného dychu na tejto zemi. Povedzte im, nech sa usilovne modlia, aby ešte raz otvorili svoje srdcia.

 

Modlitby vedú všetky Moje deti bližšie k Môjmu Kráľovstvu na zemi, keď sa Nebo a Zem spoja v jedno. Sila modlitby sa dá skutočne pochopiť len vtedy, keď si Moje deti otvoria svoje srdcia a budú volať. Proste, lebo ak to bude vôľa Božia, vaše modlitby budú vypočuté.

 

Nikdy neodopierajte vašim deťom sviatosť krstu

Nakoniec sa modlite za malé deti, vašich synov a dcéry a za mládež na svete. Každý z nich si zaslúži, aby mu bola ukázaná pravda. Pre duchovnú temnotu svojich rodičov, ktorá existuje na zemi za posledné dve desaťročia, nebolo im poukázané na pravdu Božej lásky, ani nedostali vedenie. Aj keď je vaša viera slabá, nevyhýbajte sa svojej rodičovskej povinnosti umožniť im prístupiť k sviatostiam a hlavne ku sviatosti krstu.

 

Nikdy sa neprehrešte tým, že odopriete túto najdôležitejšiu sviatosť vašim vlastným ďeťom. Mnohí rodičia, ktorí hrdo stoja, keď vykrikujú svoje názory o neviere, ničia dušu svojich detí. Dajte svojim deťom dar sviatostí. Postupom času vám budú za to alebo povďačné, alebo Ma budú odmietať. To záleží od nich. Odmietnite Ma, keď musíte, ale nekradnite duše Mojich detí. Ste síce ich rodičia tu na zemi, ale sú to deti Môjho Večného Otca, Stvoriteľa a Tvorcu všetkých vecí. Nesnažte sa ich vtiahnuť spolu s vami do temnoty. Pamätajte znova, že bez ohľadu na vaše presvedčenie vás všetkých milujem.

 

Váš Božský Spasiteľ a Sudca

Ježiš Kristus - Syn Večného Otca

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť