Posolstvo 033

25.12.2010 10:30

Posolstvo 033

25.12.2010 - 10:30 hod

— Falošní učitelia a proroci —

 

Ja som začiatok a koniec. Skrze Mňa bol Mojím Večným milovaným Otcom stvorený svet a takisto skrze Mňa sa ukončí. Ja som svetlo a Spasiteľ, ktorý privedie všetkých tých, ktorí veria vo Mňa, do zasľúbeného raja. Tí, ktorí Ma aj napriek celému Môjmu učeniu a úsiliu Mojich prorokov ešte stále odmietajú, nevojdú do Kráľovstva Môjho Otca.

 

Tí z vás, ktorí dostali dar pravdy skrze Sväté Písmo, musia teraz otvoriť oči a prijať Moje učenie a proroctvá, dané skrze Mojich prorokov. Čas sa približuje k bodu, keď sa vrátim na Zem, aby som získal späť Svojich milovaných nasledovníkov. Aj cez Mojich moderných prorokov Som žiaľ i naďalej odmietaný ľudstvom. Vy všetci musíte počúvať a čítať Moje posolstvá - dané vám z milosrdenstva - a pochopiť ich význam.

 

Moje učenie sa nikdy nezmenení

Musíte mať na zreteli, že Moje učenie je to isté, aké vždy bolo. Tí, ktorí prichádzajú v Mojom mene, musia byť starostlivo sledovaní. Ak ohlasujú Moje slovo, tak potom sú zo svetla. Ak zistíte, že moje učenie pozmenili akýmkoľvek spôsobom, ktorý sa vám zdá byť zvláštny, tak sa od nich vzdiaľte. Nepočúvajte ich. Títo nešťastníci boli pokúšaní Zlým, aby zámerne sfalšovali Moje učenie a vás zmiatli a zviedli.

 

Akákoľvek náuka, ktorá nepochádza zo Svätého Písma a ktorá si nárokuje ohlasovať pravdu, je klamstvom. Toto je hriech proti Mne a vážny útok na Mňa a Môjho Večného Otca.

 

Falošný mesiáš

Títo falošní učitelia už čoskoro započnú dávať sa svetu na známosť. Budete ich nachádzať všade hlasito kričiacich, aby upútavali pozornosť. Niektorí až tak zapôsobia na Moje deti, že dokonca aj Moji praví nasledovníci budú veriť, že majú zvláštne Božské sily. Obzvlášť jeden z nich sa bude až do tej miery povyšovať, že sa ľudia budú mylne domnievať, že ide o Mesiáša.

 

Moje deti, budete potrebovať veľa odvahy, zdravého rozumu a sily, aby ste pri Mne zostali a nechali sa Mnou viesť cez túto nebezpečnú džungľu plnú démonov. Démoni, ktorých uvoľnil Satan, sú prestrojení za Mojich prívržencov a prorokov, pretože prichádzajú posledné dni. Spolčujú sa a berú si za cieľ Mojich pravých vizionárov a prorokov. Budú sa snažiť zviesť ich cez falošnú náuku. Pozmenia pravdu tým, že ju prispôsobia svojim nemorálnym počinom, čo bude navonok len ťažko rozpoznateľné. Moji oddaní nasledovníci, svätí služobníci a proroci ihneď spoznajú, kto sú títo zlí ľudia. Ich prehlásenia budú pre nich bolestivé a znepokojujúce, no najväčšiu bolesť im spôsobí to, že tak veľa kresťanov podľahne ich okúzľujúcim osobnostiam. Budú natoľko pôsobiť presvedčivo, že vtiahnu do svojich osídiel aj tých Bohu zasvätených služobníkov, ktorí predurčili svoje životy Mne a Môjmu Večnému Otcovi.

 

Výzva kresťanom, aby povstali

Teraz apelujem na tých Mojich oddaných stúpencov, ktorí sú požehnaní milosťou Ducha Svätého. Vezmite svoje zbrane viery a zostaňte silní. Vyzývam vás, aby ste učili ľudí pravde neustálym pripomínaním pravdy, obsiahnutej v Knihe Môjho Otca, v Knihe Pravdy. Toto učenie bude trvať večne.

 

Moje deti, možno to bude pre vás ťažké povstať a dať o sebe vedieť, ale počúvajte Ma teraz. Ak tak urobíte, pomôžete dušiam. Vaši bratia a sestry vo svete sú vašou rodinou. Všetkých vás spolu so Mnou privediem do raja, ktorý Som prisľúbil všetkým Mojim deťom. Prosím, prosím, pomôžte Mi, aby Som o žiadneho z vás neprišiel. Zlomí Mi srdce, keď nebudem môcť zachrániť všetky Svoje milované deti. Cez modlitbu, obetu a vytrvalosť Mojich prívržencov bude môcť byť všade zadosťučinené Mojej vôli.

 

Pozdvihnite teraz v Mojom mene kalich spásy. Nasledujte Ma. Dovoľte Mi, aby Som vás všetkých viedol. Dovoľte Mi, aby Som vás objal vo Svojom srdci pre spoločnú záchranu ľudstva pred Podvodníkom.

 

Majte na pamäti, že milujem každé Svoje dieťa do takej miery, že víťazstvo sa stane trpkým a zlomí to Moje srdce, ak ich všetkých nevezmem do večného života.

 

Modlite sa. Modlite sa teraz všetci a majte na pamäti slová – Ja Som Alfa a Omega.

 

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus Kráľ Zeme a spravodlivý sudca celého ľudstva

Posolstvá v blokoch

Jednotlivé posolstvá

—————

Späť